114. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 13.05.2014.
Dnevni red
1.   Verifikacija Zapisnika 113. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 05.05.2014. godine 
2.   Dokument "Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godina" 
3.   Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.03.2014. godine sa Prijedlogom zaključka 
4.   Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika 
5.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i tendersku dokumentaciju 
6.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava 
7.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“ 
8.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Katar Alkhairia-Quatar Charity za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine 
9.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 
10.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
11.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 
12.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu 
13.   Prijedlozi akata o provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
a)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine  
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine  
14.   Prijedlozi odluka: 
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Unis Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti direktora  
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Unis Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove  
c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Unis Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju  
15.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije dioničko društvo Mostar 
16.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu trgovine 
17.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu i Nacrtom zaključka 
18.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo 
19.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje skladišta pogonskog goriva „Pasci“ Općini Živinice 
20.   Prijedlozi rješenja o ocjenama rada za 2013. godinu rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
21.   Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
22.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev 
a)   broj: 03-31-466/2014-NK od 07.04.2014. godine, po rješenju Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum  
b)   broj: 03-31-551/2014-NK od 23.04.2014. godine, po rješenju Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum  
c)   broj: 03-31-555/2014-NK od 23.04.2014. godine, po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica  
d)   broj: 03-31-514/2014-NK od 15.04.2014. godine, po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica  
23.   Prijedlog izjašnjenja o prijedlogu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona za preispitivanje odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vezano za oblast šumarstva 
24.   Inicijativa za prijenos namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, sa Prijedlogom zaključaka 
25.   Prijedlog inicijative za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti, sa Prijedlogom zaključka 
26.   Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime finansijske podrške za pripremu i održavanje "Internacionalnog festivala Sarajevska zima 2014.", sa Prijedlogom zaključka 
27.   Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2014.-2016. godina, sa Prijedlogom zaključka 
28.   Izvještaj o izvršenju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2011.-2015. godina) za period 2011.-2013. godina, sa Prijedlogom zaključka 
29.   Informacija Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona povodom podnesenih izvještaja o počinjenim krivičnim djelima koji se tiču zloupotreba u postupku privatizacije u pojedinim pravnim licima (Zaključak V. broj: 724/2014) 
30.   Informacija o zajmu Saudijskog fonda za razvoj za finansiranje Projekta „Razvoj infrastrukture u Goraždu“, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta „Razvoj infrastrukture u Goraždu“ 
31.   Informacija u vezi položaja žrtava silovanih tokom rata u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka 
32.   Informacija o realizaciji Zaključaka V. broj: 1300/2013 od 31.10.2013. godine, sa Planom rješavanja problema za unaprjeđenje funkcionisanja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, sa Prijedlogom zaključka 
33.   Informacija o implementaciji Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, u dijelu koji se odnosi na izborne procedure u skupštinama kantonalnih obrtničkih komora, sa Prijedlogom zaključka 
34.   Informacija u vezi sa preporukom Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: P-281/13 
35.   Informacija o toku postupka za popravku fasade i kancelarijskog prostora na trećem spratu poslovnog objekta u Ul. Maršala Tita 62, sa Prijedlogom zaključka 
36.   Informacija o mogućnosti zakupa arhivskog prostora u Sarajevu za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, sa Prijedlogom odluke 
37.   Informacija o zakupu poslovnog prostora za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka 
38.   Prijedlog zaključaka u vezi sa Informacijom o preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: P-282/13 
39.   Prijedlog izjašnjenja na inicijativu poslanice Besime Borić u vezi izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju 
40.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za regionalno umrežavanje i podnošenje regionalne aplikacije UNITAID-u 
41.   Prijedlog rješenja o imenovanju tijela za pregovore sa nezavisnim sindikatom zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine 
42.   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać 
43.   Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać 
44.   Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać 
45.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać
46.   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
47.   Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
48.   Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
49.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE