113. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.05.2014.
Saopćenje o radu

 INFORMACIJA O TRENUTNOM STANJU ARANŽMANA S MMF-om

Vlada FBiH je, na današnjoj 113. sjednici u Sarajevu, razmatrala Informaciju o trenutnom stanju Stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), nastalom nakon što je Dom naroda Parlamenta BiH odgodio razmatranje izmjena i dopuna Zakona o akcizama BiH koje se odnose na harmonizaciju stope akciza na duhan i duhanske proizvode. Usvajanje izmjena i dopuna ovog zakona jedan je od uslova na koje je BiH pristala u Pismu namjere prema MMF-u.

Nakon ovakvog razvoja situacije u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, MMF je stopirao isplatu 7. tranše po 4. stand by aranžmanu s Bosnom i Hercegovinom. Sredstva od ove tranše već su ukalkulirana u ovogodišnji Budžet Federacije BiH. Riječ je o 299 miliona konvertibilnih maraka od kredita MMF-a, te još 46 miliona KM od Svjetske banke.

Vlada Federacije je danas još jednom ponovila opredjeljenje da će u novonastaloj situaciji, kao odgovorna izvršna vlast, tražiti svako moguće rješenje kako bi osigurala nedostajuća sredstva. Osnovni cilj ovakvog opredjeljenja Vlade je, kako je naglašeno, sprečavanje zastoja u isplati penzija, ratnih i civilnih invalidnina, plata, poticaja, kao i drugih obaveza iz Budžeta Federacije u ovoj godini.

U tom pravcu Vlada će, u najskorije vrijeme, predložiti Rebalans Budžeta za 2014. godinu koji će biti zasnovan na koncepciji iznalaženja zamjenskih izvora nedostajućih sredstava u već utvrđenim budžetskim okvirima kako bi održala njegovu likvidnost.

O svojim namjerama Vlada će izvijestiti Misiju MMF-a u BiH i za to tražiti saglasnost.

PROŠIRENA LISTA SUMNJIVIH PRIVATIZACIJA

Vlada FBiH je i na današnjoj sjednici, a na osnovu dobijenih informacija, dopunila listu preduzeća za koje postoje indicije da su privatizirana na sumnjiv način.

Riječ je o Rudniku mrkog uglja Mostar i „Vatrostalnoj“ d.o.o. iz Busovače.

Informacije o ovim privatizacijama Vlada će uputiti nadležnim tužiteljstvima.

IZJAŠNJENJE O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG ZAKONA O
ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KAZNENIM DJELOM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Izjašnjenje na amandmane što ih je na Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom podnio Klub zastupnika Saveza za bolju budućnost u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Saglasivši se s mišljenjem Federalnog ministarstva pravde, Vlada je prihvatila dva od jedanaest amandmana Kluba zastupnika SBB-a.

Jednim od prihvaćenih amandmana precizirano je da oduzeta imovina stečena kaznenim djelom može biti poklonjena isključivo institucijama koje se primarno financiraju iz Proračuna FBiH ili u humanitarne svrhe.

Kada je riječ o privremeno ili trajno oduzetim predmetima od kulturne, povijesne, umjetničke ili znanstvene vrijednosti, oni mogu biti ustupljeni na čuvanje ili korištenje specijaliziranim ustanovama koje se primarno financiraju iz državnog, Federalnog ili kantonalnih proračuna, o čemu odluku donosi Vlada FBiH, kaže se u drugom prihvaćenom amandmanu.

Vlada se danas izjasnila i o amandmanima na Prijedlog zakona o naftnim derivatima u FBiH, koje su uložili zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Predrag Kožul i Klub zastupnika SDA u ovom parlamentarnom domu, te o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

DOPUNA UREDBE O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA
PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o dopuni Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. Razlozi za dopune su preporuke Konačnog izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Federalne uprave civilne zaštite za 2012. godinu, kojim je istaknuto da dokumentacija koju pripremaju komisije za procjenu šteta nije ovjerena pečatom. Stoga je dopunama utvrđeno da dokumentacija koju pripremaju komisije za procjenu šteta mora biti ovjerena pečatom organa koji obrazuje te komisije.

Obzirom da Federalnu komisiju za procjenu šteta osniva Vlada Federacije BiH, kantonalnu komisiju vlada kantona, a općinsku općinski načelnik, dokumentacija tih komisija bit će ovjeravana pečatom Vlade FBiH, vlada kantona i općinskih načelnika.

O STANJU U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

Federalna uprava civilne zaštite upoznala je danas Vladu FBiH sa stanjem na poplavljenim područjima u Federaciji BiH, uzrokovanim obilnim padavinama.

Visina materijalne štete bit će utvrđena nakon što se poplavni talas povuče.

Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da i dalje prati stanje u popljavljenim područjima i preduzima mjere na zaštiti ljudi i imovine i o tome je redovno informira.

NOVI ANEKS UGOVORA O KONCESIJI NA „PLAVU VODU“

Federalna vlada dala je danas saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa II Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica. Osnovna izmjena odnosi se na to da je korisnik koncesije dužan staviti u funkciju regionalni vodovodni sistem i isporučiti prve količine vode prema bar jednom privrednom društvu ovlaštenom za vodosnabdijevanje jedne od ovih općina u roku od četiri godine od dana potpisivanja Aneksa II. Prethodno je taj rok bio dvije godine od potpisivanja.

Po novom je, između ostalog, previđena i obaveza korisnika koncesije da će u vodotoku Plava voda nizvodno od brane izvorišta „Plava voda“ u Travniku, neovisno od izdašnosti izvorišta, obezbijediti minimalni protok u skladu sa okolinskom dozvolom Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Također, predviđena je obaveza korisnika da za svako novo izvođenje radova koji mogu utjecati na promjenu kvaliteta i količine vode na izvorištu, od nadležnog organa pribavi prethodnu vodnu saglasnost, vodnu saglasnost i vodnu dozvolu za zahvatanje vode. Dalje zahvatanje i korištenje vode moguće je po uslovima iz tih dokumenata, a u skladu s ovim ugovorom.

STANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Federalna vlada je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2013. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda.

U Informaciji se, između ostalog, navodi da u Federaciji BiH još nema proizvodnje šećera (osim pakovanja), biljnog jestivog ulja, etil alkohola, kvasca i slada. Iskorištenost kapaciteta u prehrambenoj industriji je u prosjeku ispod 50 posto. Najviša je u pogonima za proizvodnju osvježavajućih bezalkoholnih pića 59,78 posto, a najniža u proizvodnji vina od 13,22 posto, mada je veća no u 2012. godini kada je iznosila 10,80 posto.

Proizvodnja mesa i mesnih prerađevina je, u posljednje dvije godine, na istom nivou. Porast proizvodnje u 2013. godini zabilježen je kod sušenog svinjskog mesa za 75 posto u odnosu na 2012. godinu, zatim u proizvodnji pilećeg mesa, pašteta, prerađevina od purećeg mesa i gotovih jela na bazi mesa.

U proizvodnji prehrambenih proizvoda od voća i povrća nije moguće iskazati tačan odnos proizvodnje po godinama, ali se može uočiti da je povećana proizvodnja soka i čipsa.

Ukupna proizvodnja mlijeka i proizvoda na bazi mlijeka smanjena je u 2013. godini za sedam miliona kilograma. Povećana je proizvodnja obranog mlijeka, mlijeka u prahu i sireva.

Proizvodnja brašna i proizvoda na bazi brašna je za 13 posto veća no u 2012. godini, dok je proizvodnja čokolade i ostalih konditorskih proizvoda neznatno povećana. Proizvodnja pržene kafe je u 2013. godini povećana za 115 posto.

U 2013. godini zabilježen je rast proizvodnje alkoholnih pića za oko 2,5 puta, dok je proizvodnja piva smanjena za 21 posto. Proizvodnja prirodne mineralne vode povećana je za oko 6,7 posto, a bezalkoholnih pića za oko 3,2 posto. Enormno je povećana proizvodnja rezanog duhana, a smanjena proizvodnja cigareta. U Federaciji BiH u 2013. godini, u odnosu na 2012., nije bilo značajnog rasta niti pada cijena proizvoda koje domaćinstva kupuju radi lične potrošnje. Cijene su u prosjeku niže za 0,2 posto.

Broj zaposlenih u proizvodnji prehrambenih proizvoda u 2013. godini, u odnosu na 2012., povećan je za 4,6 posto, dok je u proizvodnji pića smanjen za 3,7 posto i duhanskih proizvoda za 5,8 posto. Bruto plata u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda u 2013. godini iznosila je 768 KM, što je u odnosu na 2012. godinu manje za tri posto. U proizvodnji pića iznosila je 1.305 KM i u odnosu na 2012. godinu manja je za 5,6 posto, a u proizvodnji duhanskih 2.133 KM, što je u odnosu na 2012. godinu više za 18,2 posto.

Uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH iznosio je 2.726.049.666,34 KM, od čega je 60 posto uvoz u Federaciju BiH u iznosu od 1.645.821.958,58 KM. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je ostvarila ukupan izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u visini od samo osam posto vrijednosti od ukupnog izvoza, odnosno 685.566.656,05 KM. Od tog je izvoz iz Federacije BiH 40 posto, što je jednako vrijednosti od 273.537.356,12 KM.

Danas je Vlada FBiH obavezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nastavi s poticajima prehrambenoj industriji.

Vlada FBiH će, u skladu s budžetskim mogućnostima, i dalje davati podršku ovoj grani proizvodnje.

INFORMACIJA O DEMINIRANJU U 2013. GODINI

Federalna vlada danas je usvojila Informaciju o implementaciji Programa deminiranja 2013. – Faza XV za 2013. godinu u kojoj je konstatirano da su deminerski kapaciteti Federalne uprave civilne zaštite dali značajan doprinos ostvarivanju ciljeva postavljenih za prošlu godinu u pogledu veličine tretirane sumnjive površine. Izbor i realizacija prioriteta deminiranja doprinos je smanjenju sumnjive površine i smanjenju broja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području cijele FBiH, čime su stvoreni preduslovi za povratak izbjeglih i prognanih i ujedno ostvarivani ciljevi Strategije protuminskih akcija u BiH do 2019. godine.

Federalna uprava CZ raspolaže s devet deminerskih timova u devet kantona, te po jednim za uzorkovanje i za mašinsku pripremu i tehničko izviđanje terena.

Deminerske aktivnosti počeli su u aprilu, a do kraja 2013. godine tretirano je ukupno 593.432 kvadratna metra sumnjive površine, od čega na čiščenje površine otpada 299.260 m2 i 294.172 m2 na uklanjanje vegetacije. Plan je prebačen za 38 posto, a pri tome su pronađene i uništene 122 protivpješadijske i protivtenkovske mine, te još 138 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava, a deminirana 53 građevinska objekta.

Deminerski timovi su u ovom periodu bili angažirani na 32 zadatka, od čega je 20 otvoreno u 2013. godini, a 12 je preneseno iz 2012. Do 31.12.2013. godine, 19 zadataka je završeno i predato BH MAC-u i krajnjim korisnicima. Od 32 deminerska zadatka, u stvaranje uslova za održivi povratak spada 19, u infrastrukturu tri, u poljoprivredu sedam, dva se odnose se na lokacije za razvoj turizma, a jedan na ekshumaciju.

Federalna uprava civilne zaštite je zadužena da nastavi implementaciju programa deminiranja u kojem povratak izbjeglih i prognanih osoba i dalje treba predstavljati prioritet u izboru deminerskih zadataka, da nastavi sa efikasnim i bezbjednim uklanjanjem neeksplodiranih ubojnih sredstava na području Federacije BiH, te da o ukupnoj implementaciji Programa deminiranja redovno informira Vladu Federacije BiH. Po okončanju Faze XVI ukida se finansiranje Programa deminiranja putem transfera i Program za 2015. godinu uključuje se kao redovan u Budžetu Federacije BiH za Federalnu upravu civilne zaštite.

PRIJEDLOG PARLAMENTARNIM ODBORIMA

Federalna vlada razmatrala je danas Izjašnjenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Izvještaj Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na Prijedlog programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola”.

Nakon rasprave, zaključeno je da Vlada Federacije traži od nadležnih parlamentarnih odbora davanje saglasnosti na Program utroška.

Kad su u pitanju poticaji po osnovu kapitalnih investicija, Vlada je opredijeljenja da se očituje o svakom pojedinačnom prijedlogu Federalog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za dodjelu poticaja za kapitalne investicije, te predlaže odborima da za takav Program dadnu prethodnu saglasnost.

O PREUZETIM STAMBENIM JEDINICAMA

Vlada FBiH danas je upoznata sa Informacijom o stambenim jedinicama koje je, u njezino ime, preuzela Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH. Konstatirano je kako se nisu stekli uvjeti za raspolaganje ovim stambenim jedinicama jer se stanovi vode na Vladi Republike Bosne i Hercegovine, te je, prije donošenja Zakona o državnoj imovini, neizvjestan postupak dodjele preuzetih stanova.

Službi za zajedničke poslove Vlada je naložila da, sukladno nadležnostima, vodi evidenciju i osigurava preuzete stambene jedinice. Nakon donošenja Zakona o državnoj imovini, Federalna vlada će razmotriti potrebu da Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u suradnji sa Službom za zajedničke poslove, pripremi prijedlog nove Uredbe o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz članka 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

O RADU FONDACIJA U PROŠLOJ I PLANOVIMA ZA OVU GODINU

Vlada FBiH danas je razmatrala i usvojila izvještaje o radu u prošloj i planove rada za 2014. godinu fondacija iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Riječ je o Fondaciji za bibliotečku djelatnost, Fondaciji za izdavaštvo, Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondaciji za kinematografiju.

PROGRAM SARADNJE S TURSKOM I SRBIJOM

Polazeći od pozitivnog stava federalnih ministarstava i drugih nadležnih institucija FBiH, Federalna vlada je utvrdila Prijedlog mišljenja na Nacrt programa o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između vlade Republike Turske, Republike Srbije i Vijeća ministara BiH, za period od 2014. do 2016. godine. Ciljevi Programa su unaprjeđenje trgovinskih i ekonomskih odnosa, utvrđivanje zakonskog okvira za trgovinu (razmjenu) u sektoru usluga i drugim sektorima, jačanje interakcija između javnih i privatnih institucija u svakoj od zemalja, pokretanje novih investicijskih projekata u sektoru industrije, poljoprivrede, usluga, građevinarstva, konsaltinga, te međusobna pomoć u ekonomskom razvoju i rastu.

Područja saradnje predviđena ovim programom su i nauka, tehnologija i standardizacija, transport, energija, okoliš i urbanizam, bankarstvo, zdravstvo i drugo.

U ime Bosne i Hercegovine Sporazum bi trebalo da potpiše ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

RAZMATRAN ZAHTJEV MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA

Nakon što je danas razmotrila Informaciju o zahtjevu mikrokreditnih organizacija za reprogram kredita odobrenih u okviru Projekta lokalne inicijative (LIP), Vlada FBiH izrazila je potporu daljnjem rastu i razvitku mikrokreditnog sektora u Bosni i Hercegovini. U tom cilju, dala je opću suglasnost za reprogramiranje ostatka duga po kreditima odobrenim u okviru LIP-a, s rokom dospijeća do pet godina i grace periodom do 12 mjeseci.

Vlada je ovlastila Razvojnu banku FBiH da ocijeni opravdanost zahtjeva mikrokreditnih organizacija za reprogramiranje kreditnih obveza i, uz saglasnost Federalnog ministarstva financija, zaključi odgovarajuće ugovore o reprogramu sa mikrokreditnim organizacijama čiji zahtjevi budu ocijenjeni opravdanim i prihvatljivim.

PODRŠKA SARAJEVO BUSINESS FORUMU

Cijeneći izuzetan uspjeh Međunarodne investicijske konferencije - Sarajevo Business Forum u prethodnim godinama, značaj i potencijale za privredu BiH i njenih susjeda, te time jaču regionalnu saradnju, kao i pozitivne efekte koje Konferencija može imati na povećanje ugleda i nivoa stranih investicija u BiH i regionu, Vlada FBiH će, zaključeno je danas, podržati i ovogodišnju Petu konferenciju.

U pripremu Konferencije će biti uključena relevantna federalna ministarstva. Vlada će, također, odrediti osobe koje će učestvovati u pripremi i održavanja Konferencije, odnosno u radu Organizacionog odbora, u kojem će biti predstavnici Bosnia Bank International i ostalih institucija.

Vlada će organizaciju Konferencije podržati u skladu s budžetskim mogućnostima.

O OTVARANJU 80 RADNIH MJESTA U STOCU

Vlada Federacije BiH danas je razmotrila realizaciju njenih zaključaka iz septembra 2012. godine, kojim su Federalni zavod za zapošljavanje, Razvojna banka Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženi da, u okviru svojih nadležnosti, izmijene ili dopune Program dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga. Ovaj program se realizira iz namjenskog depozita Federalnog zavoda za zapošljavanje kod Razvojne banke Federacije i omogućio bi otvaranje 80 radnih mjesta u Stocu.

Danas je naloženo Upravnom odboru Federalnog zavoda za zapošljavanje da pristupi izmjenama i dopunama ovog programa. U formiranom beskamatnom depozitu kod Razvojne banke FBiH namijenjenom kreditiranju u cilju podsticanja zapošljavanja uspostavlja se kreditna linija za zapošljavanje 80 osoba i pokretanje proizvodnje u tvornici građevinskih armatura u kompaniji „Kera-Steel-Team" d.o.o. u iznosu od 2.000.000 KM, kaže se u današnjim zaključcima Federalne vlade.

Kredit iz ove linije za zapošljavanje i pokretanje proizvodnje bit će obezbijeđen hipotekom i zalogom u visini 1:2 u skladu sa bankarskom procedurom.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je, na lični zahtjev, razriješila Entonija Šeperića dužnosti privremenog koordinatora za evropske integracije uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Donesena je i Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), kojeg imenuje Vlada FBiH. U Komisiju za izbor kandidata imenovani su Goran Miraščić (predsjednik), Haris Abaspahić, Stipo Buljan, Alija Aljović i Arijana Strinić (članovi).

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 18.40 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE