113. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.05.2014.
Dnevni red
1.   Verifikacija Zapisnika 112. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 28.04.2014. godine 
2.   Informacija o trenutnom stanju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) 
3.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, koje je podnio Klub poslanika SBB-a Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine 
5.   Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja 
6.   Prijedlog uredbe o provođenju Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 
7.   Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 
8.   Informacija o stanju na poplavljenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine 
9.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa II ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica 
10.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
11.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
12.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
13.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 
14.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
15.   Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa „Pravna misao“ za 2011. godinu 
16.   Izvještaj Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, povodom Informacije Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o stambenim jedinicama preuzetim u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 
17.   Informacija o realizaciji mjera iz Rješenja Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka 
18.   Informacija o povlačenju Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o savjetodavnim uslugama koji se zaključuje između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) iz Grupacije Svjetske banke radi pružanja savjetodavnih usluga kod procedure odabira privatnog partnera u javno-privatnom partnerstvu u oblasti dijalize u Federaciji Bosne i Hercegovine sa pripadajućim ugovorom
19.   Izvještaji o radu za 2013. godinu i planovi poslovanja za 2014. godinu sa prijedlozima odluka i prijedlozima zaključaka 
a)   Izvještaji o radu Fondacija za 2013. godinu sa prijedlozima zaključaka  
1.   Izvještaj o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za period od 1.1.2013.-31.12.2013. godine  
2.   Izvještaj o radu Fondacije za izdavaštvo za period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godinu  
3.   Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godinu  
4.   Izvještaj o radu Fondaciju za kinematografiju za period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godinu  
b)   Planovi poslovanja Fondacija za 2014. godinu sa prijedlozima odluka  
1.   Plan poslovanja Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2014. godinu  
2.   Plan poslovanja Fondacije za izdavaštvo za 2014. godinu  
3.   Program rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2014. godinu  
4.   Program rada Fondacije za kinematografiju za 2014. godinu  
20.   Prijedlog mišljenja na Nacrt programa o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Turske, Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za period 2014.-2016. godina 
21.   Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog koordinatora za Evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
22.   Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka 
23.   Izjašnjenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Izvještaj Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrdenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“ 
24.   Informacija o zahtjevu mikrokreditnih organizacija za reprogram kredita odobrenih u okviru Projekta Lokalne inicijative (LIP), sa Prijedlogom zaključka 
25.   Informacija o primjeni člana 9. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine sa upozorenjem Federalnog pravobranilaštva u vezi sa tužbama zaposlenika za isplate razlika plaća zbog neusklađivanja bruto satnice 
26.   Prijedlog izjašnjenja u vezi sa načinom izmirenja duga Javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja d.o.o. Visoko, po osnovu pravosnažne sudske presude, Federaciji Bosne i Hercegovine 
a)   Informacija o dopisu Instituta za nestale osobe broj: 01/1-13-1-876/14, od 08.04.2014. godine, upućenom Federalnom pravobranilaštvu 
27.   Informacija o radu Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, nakon isteka mandata privremenom Nadzornom odboru, u periodu septembar 2013.- mart 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka 
28.   Informacija o implementaciji "Programa deminiranja 2013" - Faza XV za period od 01.01. do 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključaka 
29.   Informacija o aktivnostima na implementaciji „Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 2012.-2022. godine“ , u skladu sa Akcionim planom implementacije Strategije za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka 
30.   Prijedlozi akata za pokretanje procedure postavljenja direktora Federalne uprave civilne zaštite
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne uprave civilne zaštite  
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave civilne zaštite  
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite  
31.   Prijedlozi akata za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih ivesticija u Bosni i Hercegovini-FIPA 
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odobra Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA  
 b)   Prjedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA  
c)   Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA  
32.   Obavijest o organiziranju 5. Međunarodne Investicijske Konferencije - Sarajevo Business Forum 2014 i poziv za učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegove 
33.   Informacija u vezi s realizacijom Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1156/2012 od 05.09.2012. godine sa Prijedlogom zaključka 
34.   Informacija u vezi sa usaglašavanjem propisa entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti kontrole kvalitete proizvoda 
35.   Informacija u vezi sa Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine 
36.   Informacija u vezi sa realizacijom Projekta izgradnje CHE Vrilo 
 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE