112. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.04.2014.
Dnevni red

  1. Verifikacija Zapisnika 111. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 24.04.2014. godine
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
3. Prijedlog izjašnjenja o zahtjevima plenuma građana i građanki Federacije Bosne i Hercegovine upućen federalnim institucijama vlasti
4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Klub zastupnika SDA u Zatupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za sufinansiranje Projekta : „Podrške mrežama socijalne sigurnosti“ za I kvartal 2014. godine
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje
8. Prijedlozi odluka:
8.1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-175, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-176, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-179, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-180, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-181, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-182, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-183, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-184, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine ( broj: FK-1-1-1/14, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva
8.10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine ( broj: FK-1-1-22/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva)
8.11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine-Kantonalni ured Bihać (broj: 08/2014 zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
8.12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine-Kantonalni ured Bihać (broj: 09/2014 zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
8.13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine-Kantonalni ured Bihać (broj: 10/2014 zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
8.14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja u dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (broj: 01/14, zastupanim po punomoćniku Baždar Enveru, advokatu iz Sarajeva)
8.15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom ( broj: 01/2014, zastupanim po punomoćniku Karamehić Fuadu, advokatu iz Visokog)
8.16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja finansijskih potraživanja za 4 (četiri) službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (Fajković Zlatko, Ćatić Senad, Rukavina Dario i Selimović Samir, broj: 01/14)
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 810.660,54 KM
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za usklađivanje statusa, osnivačkog akta i statuta privrednog društva "UNIS PRETIS" d.o.o. Sarajevo
12. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini, sa Prijedlogom odluke
15. Izvještaj Komisije za razmatranje prigovora 14 bivših zaposlenika Javnog preduzeća Vazduhoplovni zavod „Orao“ d.o.o. Rajlovac – Sarajevo o uvezivanju penzijskog staža osiguranja sa Prijedlogom zaključka
16. VII Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluke
17. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 01. januar - 31. mart 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
18. Godišnji izvještaj o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), za period januar – decembar 2013. godine, sa preporukama za provođenje prioritetnih aktivnosti u 2014. godini po pojedinim reformskim oblastima i Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o poslovanju Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija o stanju Ugovora sa transporterom prirodnog gasa FGSZ/MOL sa prijedlozima rješenja
21. Informacija o realizaciji Plana aktivnosti za uspostavu trgovinsko-ekonomske i investicione saradnje TENGDA grupacije, NR Kina i Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o provođenju nadzora u toku 2013. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine sa Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog urgentnog djelovanja na objektu "Djevojačka škola" u Kalhanskoj ulici u Mostaru
24. Prijedlog za izmjene i dopune Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, V. broj: 1198/2013 od 23.10.2013. godine
25. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o osposobljenosti privrednog društva GUMA-co d.o.o. Bugojno za uvođenje proizvodnje dijelova (pozicija) od metala i plastike koji se koriste za proizvodnju NVO-a kod ovlaštenih proizvođača“ sa Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje NVO-a u postojećem privrednom društvu
26. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Informacijom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo o Rješenju Općinskog suda u Sarajevu o dozvoli izvršenja broj: 65 0 Ip 369503 13 Ip od 15.08.2013.god (dug JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo po osnovu Ugovora o javnoj nabavci "Tehničke dokumentacije za projekat izgradnje telekomunikacione mreže na postojećoj željezničkoj infrastrukturi u FBiH" - tražiocu izvršenja "Team System Inficom Services Gmbh Austrija")
27. Prijedlog modela rješenja za Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
28. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenog na Zahtjev broj: 03-31-388/2014-NK od 26.03.2014. godine po rješenju Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak
29. Inicijativa za povećanje akcize na naftne derivate, sa Prijedlogom zaključaka
30. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, na ime finansijske pomoći Adisi Jusufović, sa Prijedlogom zaključka
31. Program realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 63/2014 od 22.01.2014. godine po nosiocima aktivnosti i rokovima izvršenja
32. Zahtjev za davanje saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prijem namještenika sa Prijedlogom zaključka
33. Plan utroška odobrenih sredstava privrednom društvu „Pretis“ d.d. Vogošća, za realizaciju Ugovora zaključenih sa Kraljevinom Saudijske Arabije
34. Prijedlog odluke o usvajanju Politike za smanjenje štete (harm reduction) iz oblasti ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
35. Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevima KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Ilidža

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE