111. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.04.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 110. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 17.04.2014. godine
2. Dopuna zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa izvršenim privatizacijama preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prednacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom
9. Prijedlog izjašnjenja na poslaničku inicijativu, koju je podnio Zijad Jagodić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, koji je podnio Klub zastupnika HDZ BiH Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog uredbe o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog uredbe o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH TELECOM d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
16. Prijedlog odluke o osvajanju Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine Hotel "Đuro Salaj" sa pripadajućim zemljištem u Gradcu, Republika Hrvatska metodom neposredne pogodbe
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti načelniku Općine Živinice za podnošenje zahtjeva Kantonalnoj upravi za šumarstvo Tuzlanskog kantona za sječu stabala u kasarni „Ciljuge“
a) Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vezano za zahtjev Općine Živinice za podnošenje zahtjeva Kantonalnoj upravi za šumarstvo Tuzlanskog kantona za sječu oštećenih i osušenih stabala hrasta lužnjaka u krugu kasarne „Ciljuge“, sa Prijedlogom zaključaka
20. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 140.332,81 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 9.505,50 KM)
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Interresornu radnu grupu za izradu Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije (2015.-2019.)
23. Izvještaj o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih po programima utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. i 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“, putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA), sa Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o aktivnostima vezanim za Odluku o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, V. broj: 1491/2013 od 12.12.2013. godine
25. Druge izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
26. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom odluke
27. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period 01.07. do 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period oktobar – decembar 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
29. Konačni izvještaj o radu Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, sa Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava u 2013. godini za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 - 2017) sa Prijedlogom akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 - 2017) u 2014. godini i Prijedlogom odluke
31. Informacija Radne grupe za rješavanje statusnih problema Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, Izvještaj o izvršenoj kontroli Ugovora o osnivanju „BH Steel Company“ Društva za finansijsku reviziju „MERFI“ d.o.o. Sarajevo i Prijedlog zaključka
32. Izvještaji o monitoringu i rezultatima ispitivanja na području Općine Zenica - realizacija Zaključka V. broj: 997/2011 od 13.09.2011. godine sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o rezultatima ispitivanja prisustva teških metala i rezidua pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području Općine Zenica za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o monitoringu zemljišta na području Općine Zenica za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o radu za 2013. godinu u vezi sa preuzetom nepokretnom imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, sa Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog sporazuma o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – davanje saglasnosti
35. Prijedlog mišljenja na Nacrt akcionog plana Bosne i Hercegovine za implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325: Žene, mir i sigurnost za period 2014.-2017. godine
36. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 - 2017)
37. Prijedlog zaključka u vezi sa Informacijom o pripremama i realizaciji programa: OPEC Fond za međunarodni razvoj, Saudijski fond za razvoj, CEB – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ i Regionalni stambeni program
38. Zahtjev Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za izdvajanje sredstava s pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, u cilju finansijske pomoći porodicima poginulih pripadnika i šehidskih porodica Odreda policije specijalne namjene „LASTA“
39. Informacija o reorganizaciji kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - 31788 za Projekt regionalni program razvoja cesta, kredita Evropske investicijske banke (EIB) - 20515 za Projekt Sarajevska obilaznica i Kredita OPEC fonda 1022-PB za Projekt Sarajevska obilaznica, sa Izvještajem o radu Radne grupe za izradu prijedloga alokacije duga po odobrenim kreditima za Sarajevsku obilaznicu i nacrtima odluka
a) Izvještaj o radu Radne grupe za izradu prijedloga alokacije duga po odobrenim kreditima za Sarajevsku obilaznicu
b) Nacrt odluke o alokaciji obaveza po kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj 31788-Regionalni program razvoja cesta (Sarajevska obilaznica) na Federaciju Bosne i Hercegovine
c) Nacrt odluke o alokaciji obaveza po kreditu Evropske investicijske banke 20515-Projekt za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska obilaznica) na Federaciju Bosne i Hercegovine
d) Nacrt odluke o alokaciji obaveza po kreditu Fonda za međunarodni razvoj OPEC 1022PB-Projekt Sarajevska obilaznica na Federaciju Bosne i Hercegovine
40. Ponuda za oglašavanje, izradu TV spota i emitovanje tokom direktnog prijenosa utakmica Svjetskog prvenstva u fudbalu (BHT1)
41. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu „Pretis“ d.d. Vogošća-Sarajevo
42. Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Muhidin Alić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
43. Prijedlog odluke o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole
44. Zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove za davanje uputa i smjernica za rad u izvršavanju zakona i drugih propisa iz oblasti mjeriteljstva, sa Prijedlogom zaključka
45. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
46. Informacija o sjednici Nadzornog odbora Aluminij d.d. Mostar o aktuelnom stanju
47. Prijedlog rješenja o imenovanju Fiskalnog koordinacionog tijela Federacije Bosne i Hercegovine
48. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na ime finansijske pomoći za sufinansiranje obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE