109. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 09.04.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 105. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.03.2014. godine, Zapisnika 43. hitne sjednice, održane 31.03.2014. godine telefonskim putem, Zapisnika 44. hitne sjednice, održane 01.04.2014. godine telefonskim putem, Zapisnika 106. sjednice, održane 02.04.2014. godine, Zapisnika tematske, 107. sjednice, održane 03.04.2014. godine i Zapisnika 108. sjednice, održane 03.04.2014. godine
2. Informacija o stanju prava boračke populacije sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period jul 2010. do 31. mart 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
3. Prednacrt zakona o jedinstvenom registru korisnika naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi
4. Nacrt zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine, koju su podnijeli Omer Škaljo i Jasmin Duvnjak, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli gđa Daliborka Milović, gđa Vesna Nemec - Klisura i gosp. Mustafa Kurtović, delagati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koje je podnio gosp. Josip Kvasina delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i amandman koji je podnio gosp. Tomislav Mandić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog amandmana na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju i izradi prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH „Vranica“ za period 2008. do 2028. godine
10. Prijedlog uredbe o stalnim sudskim tumačima
11. Prijedlog mišljenja na Nacrt odluke o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine za prezentaciju izvještaja po međunarodnim ugovorima multilateralnog karaktera iz nadležnosti rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima koji je podnio Nasir Beganović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koji je podnio Mirza Ustamujić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „BEAT BH“ d.o.o. Živinice, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 34/14, zastupanim po punomoćniku Zlati Begić, advokatu iz Tuzle)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 02-01/2014, zastupanim po punomoćniku Sarajlija Nedžadu, advokatu iz Velike Kladuše)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 03-02/2014, zastupanim po punomoćniku Sarajlija Nedžadu, advokatu iz Velike Kladuše)
16. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (za nabavku specijalnog kombi vozila Domu za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju "Marija Naša Nada")
18. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
19. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
b) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje na poziciju u Nadzorni odbor JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, sa tekstom Javnog oglasa
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
20. Prijedlog odluke o prenosu prava na izgrađenoj dionici "Sarajevske obilaznice" LOT - 1 Jošanica - Butila sa petljom "Butila" na koridoru Vc, sa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
21. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2014. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju"
22. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH – za proces vakcinacije i sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer drugim novima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
23. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
24. Izvještaj o izvršenim pripremama za utvrđivanje liste pravnih akata koji će se usvajati primjenom sveobuhvatne metodologije procjene uticaja propisa, sa Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa sa Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o realizaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje na dan 31.12.2013. godine) sa Prijedlogom zaključaka
28. Izvještaji o realizaciji projekata koje realizira Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva okoliša i turizma za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o realizaciji projekta „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom“ u periodu 01.01.-31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o realizaciji projekta „Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru – IPA 2010“ za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
c) Izvještaj o realizaciji projekta „Zaštićena šumska i planinska područja - FMPAP“ za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
d) Izvještaj o realizaciji projekta „Sanacija vodopada i korita rijeke Plive u Jajcu“ za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
e) Izvještaj o realizaciji projekta „Sanacija i obnova starog grada Počitelja“ za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
f) Izvještaj o realizaciji projekta „Sanacija i uređenje donjeg toka rijeke Trebižat – slapovi Kravice i Koćuša“ u 2013. godini sa Prijedlogom zaključka
29. Prvi tromjesečni izveštaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 23.09.2013. - 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog izjašnjenja na Prigovor Upravnog i Nadzornog odbora JU "Zavod za vaspitanje muške djece i omladine" Sarajevo na Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 05-02/10/2981/13 od 07.11.2013. godine
31. Okvirni plan za unapređenje zdravstvene zaštite u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog aktivnosti u cilju rješavanja problema plavljenja i zagađenosti zemljišta na području donjeg toka rijeke Spreče od Lukavca do ušća u rijeku Bosnu
33. Informacija o mogućnosti nastavka radnog odnosa do kraja godine državnih službenika koji tokom kalendarske godine stiču uslove za penziju
34. Informacija o zajmu Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o kreditu Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetska efikasnost sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti
36. Informacija i Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine sa Prijedlogom zaključaka
37. Realizacija Zaključka V. broj: 869/2012 od 30.05.2012. godine – Inicijativa Federalnog ministarstva trgovine za normativno uređenje rokova ispunjenja novčanih obaveza između pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o primjeni Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za Program razvoja Srebrenice
41. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije
42. Prijedlog za rješavanje pitanja u vezi tužbe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, v.sp. 180.979.871,11 KM sa Prijedlogom zaključka
43. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-356/2014-NK od 19.03.2014. godine
a) dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-02-193-1/2013-NK od 25.03.2014. godine po rješenjima Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak
b) dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1139/2013-NK od 03.12.2013. godine po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
c) dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-388/2014 od 26.03.2014. godine, po rješenjima Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak
44. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu pravde
45. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Savezu paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu finansiranja Projekta "IN - Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", sa Prijedlogom zaključka
46. Inicijativa za organiziranje međunarodne konferencije „Izazovi u zapošljavanju u vrijeme ekonomske krize“ u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom zaključka
47. Prijedlog zaključka u vezi rješavanja statusa privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo
48. Prijedlog zaključka u vezi sa nominiranjem člana Upravnog odbora Fonda za penzione rezerve Vijeća Evrope
49. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija, sa Prijedlogom zaključka
50. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika - stručnog saradnika za finansijsko-planske poslove u Sektoru finsnsijsko-ekonomskih poslova, sa Prijedlogom zaključka
a) Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za objavljivanje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika - viši referent tehnički sekretar u Kabinetu ministra, sa Prijedlogom zaključka
51. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za popunu upražnjenog radnog mjesta, sa Prijedlogom zaključka
52. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta pet državnih službenika i jednog namještenika
53. Informacija u vezi sa položajem Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu odnosa prema Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, te neovlaštenog istupanja uposlenika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u kontekstu problematike izvoza mlijeka u zemlje Evropske unije
54. Zahtjev za dostavu izvoda teksta magnetofonskog snimka 165. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.08.2006. godine, koji je podnijela gđa Kasema Ćatović
55. Zahtjev za dostavu izvoda teksta magnetofonskog snimka nastavka 102. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanog 13.03.2014. godine, koji je podnio gosp. Izmir Hadžiavdic, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, po zahtjevu gosp. Josipa Peric, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
56. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za sufinansiranje organiziranja Sajma knjige u Sarajevu 2014.
57. Informacija u vezi rješavanja pitanja rada i finansiranja institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, sa Prijedlogom pisma Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
58. Informacija Saveza dobitnika navećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona o najavljenim protestima dobitnika "Zlatne policijske zvijezde - značke"
59. Prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa penzije za dobitnike najviših ratnih priznanja koji nemaju lični ili formacijski čin
60. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE