106. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.04.2014.
Dnevni red

 1. Potvrđivanje Zapisnika 104. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.03. i 27.03.2014. godine
a) Prijedlog zaključka o povlačenju iz parlamentarne procedure Prijedloga zakona o dopuni Zakona o inspekcijama
2. Nacrt zakona o prekršajima
3. Prednacrt zakona o Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ili prekršajem Federacije Bosne i Hercegovine
6. Nacrt zakona o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
8. Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica
10. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" Općini Kladanj
b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" Općini Posušje
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo radi izvršenja plaćanja Hidrogradnji d.d. Sarajevo na ime zadržanih sredstava po Ugovoru sa Osijek – Koteks d.d. Osijek u sklopu projekta Sarajevske zaobilaznice LOT – 2 (Vijadukt – Briješće)
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o savjetodavnim uslugama koji se zaključuje između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) iz Grupacije Svjetske banke radi pružanja savjetodavnih usluga kod procedure odabira privatnog partnera u javno-privatnom partnerstvu u oblasti dijalize u Federaciji Bosne i Hercegovine
14. Informacija o pregovorima sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi Prijedloga protokola o vođenju pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
15. Informacija o Podgradskoj mlinici (Podgradskoj džamiji) u Stocu
16. Inicijativa za odobravanje izdvajanja sredstava Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
17. Inicijativa za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju Počitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE