3. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.04.2007.
Saopćenje o radu

POJAČANA KONTROLA RADA NADZORNIH ODBORA U DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, s ciljem jačanja uloge i uticaja nadležnih federalnih ministarstava na rad nadzornih odbora u državnim preduzećima i način njihovog plaćanja. Na ovaj način uvode se instrumenti veće kontrole nad radom nadzornih odbora i drugih upravljačkih struktura, a time i ukupnog poslovanja ovih privrednih društava.

Tako je postojeća uredba dopunjena odredbom prema kojoj maksimalni iznos naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti nadzornog odbora, predsjedniku i članovima nadzornog odbora imenovanim ispred državnog kapitala, određuje Vlada FBiH u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Cilj je da se izvrši racionalizacija ukupnog broja članova nadzornih odbora, o čemu će odlučivati Vlada FBiH na prijedlog nadležnog ministarstva, osim u slučajevima kada je taj broj utvrđen posebnim zakonom. U skladu s tim, federalni organi će provesti postupak nominiranja kandidata za imenovanje svih članova nadzornog odbora u rokovima utvrđenim ovom uredbom.

Privredna društva dužna su usaglasiti svoje statute s danas usvojenim izmjenama i dopunama Uredbe.

OVLAŠTENJA PO OSNOVU DRŽAVOG KAPITALA U JAVNIM ŠUMSKO-PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NA KANTONALNOM NIVOU

Uredba o vršenju ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala izmijenjena je danas i u dijelu koji se odnosi na javna preduzeća “Šume Herceg-Bosne” Mostar i “Bosanskohercegovačke šume” Sarajevo, koja su brisana sa Liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi FBiH, budući da su, prema Zakonu o šumama ( čije se izmjene i dopune nalaze u parlamentarnoj proceduri), poslovi gospodarenja šumama i šumskim zemljištem preneseni u nadležnost kantonalnih ministarstava.

U skladu s tim, javnim preduzećima u ovoj oblasti na nivou Federacije predstoji transformacija, odnosno prestanak funkcioniranja u dosadašnjem obliku.

SREDSTVA ZA OPREMU I ODRŽAVANJE ”DOMA ODMORA” U TRPNJU

Današnjom Odlukom Federalna vlada odobrila je Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 250.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme i stalnih sredstava za ”Dom odmora” u Trpnju (Republika Hrvatska). Također je odobreno i 40.000 KM za tekuće održavanje ovog objekta čiji je vlasnik Federacija BiH.

Riječ je o sredstvima predviđenim federalnim proračunom za 2007. godinu.

Povodom rasprave o ovoj tački, Vlada FBiH zadužila je Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH da pripremi informaciju o stanju cjelokupne imovine BiH i FBiH u drugim državama koja je evidentirana kod ove službe.

STAVLJENO VAN SNAGE RJEŠENJE O REMONTNOM ZAVODU D.D. TRAVNIK

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o stavljanju van snage Rješenja od 28. studenog/novembra 2002. godine o davanju ovlasti za vršenje proizvodnje, remonta i prometa sredstava naoružanja i vojne opreme gospodarskom društvu Remontni zavod d.d. Travnik.

Budući da ovaj zavod u posljednje tri godine ne obavlja poslove iz registrirane djelatnosti - remont telekomunikacijske opreme za vojne potrebe, to je neophodno izvršiti promjenu djelatnosti, odnosno prelazak s vojne na tržišnu proizvodnju, kako bi se preduzeće moglo pripremiti za privatizaciju.

Ova odluka, usuglašena sa Zakonom o proizvodnji naoružanja i vojne vojne opreme BiH, temelj je za podnošenje prijedloga Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje u konačnici rješava o ovim pitanjima.

POMOĆ ORGANIZACIJI SVJETSKOG RIBOLOVNOG PRVENSTVA: SREDSTVA ZA CESTU PRIBILOVCI-KARAOTOK

Federalna vlada donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH.

Na ovaj način osigurano je 1.000.000 konvertibilnih maraka namijenjenih izgradnji pristupne ceste Pribilovci-Karaotok za potrebe održavanja Svjetskog ribolovnog prvenstva. Odobrena sredstva implementirat će općina Čapljina, na čijem se teritoriju i održava Prvenstvo.

Federalna vlada je već ranije, u dva navrata, sudjelovala u financiranju pripremnih radnji za održavanje ovog prvenstva, kao što je izgradnja potrebnih objekata, što je konkretan doprinos i poticaj razvoju ne samo sporta, već i infrastrukture, turizma i zaštite okoliša.

Održavanje same manifestacije financijski će pomoći, uz Federaciju BiH, država BiH i Republika Srpska.

Cijeni se da je Svjetsko ribolovno prvenstvo, sa učešćem oko 1.000 takmičara, najveći sportski događaj u Bosni i Hercegovini poslije Zimskih olimpijskih igara 1984. godine.

POVEĆAN UDIO VLADE FBiH U TEMELJNOM KAPITALU ”B&H AIRLINESA”

Udio Vlade Federacije BiH u temeljnom kapitalu JP ”B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo je, današnjom njezinom Odlukom, povećan unošenjem novog uloga od 8.500.000 konvertibilnih maraka po osnovu sredstava deponiranih na posebnom računu kod Hypo-Alpe-Adria Bank.

Na temelju Ugovora o namjenski oročenom depozitu, pripadajuća kamata predstavlja prihod federalnog proračuna i bit će uplaćena na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda kod UPI Banke d.d. Sarajevo.

SAGLASNOST ZA PRIHVATANJE KREDITA OPEC-a ZA UNAPREĐENJE RURALNOG PODUZETNIŠTVA

Federalna vlada je dala saglasnost za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) u iznosu 5,95 miliona dolara namijenjenog finansiranju Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva u Federaciji BiH.

Vlada je potvrdila prihvatljivost dostavljene dokumentacije za projekat pa će, u cilju realizacije ovog kredita, Parlamentu FBiH podnijeti na odobrenje prijedlog kreditnog zaduženja.

Projekat unapređenja ruralnog poduzetništva u BiH je procijenjen na ukupan iznos od 24,49 miliona dolara, od čega se gotovo 60 odsto odnosi na Federaciju BiH. Za njegovu realizaciju je Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) već odobrio kredit od 12,62 miliona dolara po najpovoljnijim uvjetima (40 godina otplate sa 10 godina grejs perioda). Sa 5,95 miliona dolara ga sufinansira OPEC za područje Federacije BiH.

Projekat će nadgledati Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a provodiće ga Jedinica za koordinaciju projekta.

O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA DIREKCIJE CESTA FBiH U 2006. GODINI

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, odobrila Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada JP Direkcija cesta Federacije BiH u prošloj godini. Ukupni prihodi ove institucije su u 2006. godini iznosili 62,2 miliona konvertibilnih maraka što, uz 8,8 miliona KM odloženih prihoda iz 2005. godine i 162,8 hiljada KM prenesenih iz amortizacije za 2005. godinu, čine ukupne izvore sredstava od 71,2 miliona KM. Programom planirani rashodi iznosili su 54,5 miliona KM, a realizirano je 50,8 miliona KM. Kada se ovome doda 13,9 miliona KM za investicije i 6,4 miliona KM odloženih prihoda iz 2006. godine, dobiju se ukupno raspoređena sredstva u 2006. godini od 71,236 miliona KM. Sredstva su potrošena na pokriće troškova redovnog i zimskog održavanja cesta, za zajedničke projekte sanacije magistralnih cesta i mostova, sanaciju klizišta i ostale troškove poslovanja.

U prošloj su godini investicije bile planirane u iznosu od 14,48 miliona KM, a realizirane sa 13,95 miliona KM. Sredstva su utrošena za rekonstrukciju cesta i mostova, rasvjetu raskrsnica i tunela, te ukupno poboljšanje sigurnosti prometa.

Direkcija je implementirala i sredstva osigurana iz Budžeta Federacije BiH za izgradnju autoceste Visoko-Podlugovi, Kakanj-Visoko (poddionice Dobrinje-Visoko), projekat Sarajevske zaobilaznice, te dio projekata koji se finansiraju sredstvima naplaćenim izdavanjem GSM licence.

O RADU ŠTABA I UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE FBiH U 2006. GODINI

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila izvještaje Štaba i Uprave civilne zaštite Federacije BiH o radu u prošloj godini.

Štab civilne zaštite FBiH se, kao stručno-operativno tijelo FBiH, bavio svim aktuelnim pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Posebna pažnja poklonjena je utrošku sredstava odobrenih općinama kao pomoć za saniranje posljedica prirodnih i drugih katastrofa u 2005. godini, u ukupnom iznosu od 344.000 KM.

Inače, lani je Štab raspolagao sa 150 hiljada konvertibilnih maraka odobrenih sredstava, od čega je za svoje aktivnosti utrošio 116,1 hiljadu KM ili 77,7 odsto.

Nakon donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, Štab se angažovao na tome da na lokalnim nivoima vlasti ubrza organiziranje struktura civilne zaštite. Ovaj posao nije završen u 31 općini gdje nisu ustrojeni operativni centri civilne zaštite.

Uprava civilne zaštite FBiH je u prošloj godini u proračunu imala ukupno 7,9 miliona KM, a utrošila je 3,308 miliona KM, što znači da je na računu ostalo neutrošenih 4,060 miliona KM. Uprava je izradila preostale podzakonske propise i akte čime se omogućava izvršavanje svih obaveza prema Zakonu o zaštiti i spašavanju.

Aktivnosti na ustupanju objekata, sredstava i opreme prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Upravi i kantonalnim i općinskim tijelima civilne zaštite, koje su započele u prošloj godini, bit će nastavljene i tokom 2007. godine.

PREDLOŽENO KREDITNO FINANSIRANJE REHABILITACIJE CESTA U FBiH

Vlada FBiH je danas odobrila Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za Projekat “Rehabilitacija cesta u Federaciji BiH”.

Riječ je o kreditu u iznosu od 50 miliona eura koji Evropska investiciona banka odobrava Bosni i Hercegovini, s ciljem usmjeravanja ovih sredstava za obnovu i popravak 1.184 km na 109 putnih dionica postojeće mreže magistralnih cesta u Federaciji BiH. Kredit se daje na rok otplate do 18 godina, uz grejs period do šest godina.

Vlada će prijedlog ovog kreditnog zaduženja podnijeti Parlamentu FBiH na odobrenje.

Danas je donesena i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Podugovora o ovom kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, dok je Federalno ministarstvo finansija zaduženo da sa Direkcijom cesta FBiH, koja je obveznik vraćanja kredita, zaključi odgovarajući ugovor.

PODRŠKA PROTOKOLU UZ KONVENCIJU UN PROTIV TORTURE

Na traženje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalna vlada je danas, uvažavajući mišljenje i obrazloženje Federalnog ministarstva unutrrašnjih poslova, podržala pristupanje Bosne i Hercegovine Opcionalnom protokolu uz Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kazni.

Opcionalni protokol o ovim pitanjima uz Konvenciju UN-a protiv torture, koja je na snazi od 1997. godine, ima za cilj uspostavu preventivnog sistema redovnih posjeta svim mjestima gdje su lica mimo svoje volje lišena slobode, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da su posjete neovisnih eksperata mjestima pritvora jedno od najdjelotvornijih sredstava sprječavanja torture i poboljšanja uvjeta u pritvorima.

O UTROŠKU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH ŽELJEZNICI

Informacija o utrošku sredstava proračuna FBiH za 2006. godinu namijenjenih financiranju sektora željeznica dobila je danas podršku Federalne vlade.

Sredstva od 19.550.000 konvertibilnih maraka utrošena su za financiranje održavanja željezničke infrastrukture u FBiH, sufinanciranje javnog putničkog servisa i financiranje rada BH željezničke javne korporacije.

Od ukupno ugovorenih poslova održavanja željezničke infrastrukture od gotovo 100 milijuna KM, lani je realizirano 43,4 milijuna KM. Kada su u pitanju financijski aspekti prometa vlakova od interesa za Federaciju BiH, u 2006. godini je na pet linija (Sarajevo-Budimpešta, Zagreb-Ploče, Sarajevo-Ploče, Tuzla-Brčko i Bihać-Blatna) od planiranih 2,475 ostvareno 1,145 milijuna KM, navedeno je u Informaciji.

O IZVRŠENJU PROGRAMA DEMINIRANJA U PROŠLOJ I PLANU ZA OVU GODINU

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju o završetku Programa deminiranja 2006/2007. (Faza VIII) i početku implementiranja Programa deminiranja 2007/2008. (Faza IX). U dosadašnjih osam faza tretirano je, na različite načine, 3.720.627 četvornih metara sumnjive površine. Deminerski timovi radili su na više od 300 takozvanih “crvenih foldera”, odnosno deminerskih zadataka, pri čemu je očišćeno 215 stambenih i drugih objekata. Uklonjeno je i uništeno 229.596 neeksplodiranih ubojnih sredstava, 18.543 protupješadijskih i 2.900 protutenkovskih mina. Demineri su djelovali i po pozivima 21.000 pravnih i fizičkih osoba. Realizirano je 86 operacija izvlačenja povrijeđenih i poginulih iz minskih polja. Federalna vlada je, nakon rasprave, zaključcima zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da osigura implementiranje Faze IX, te da kantonalne vlade upozna s glavnim elementima ovog programa. Kada je u pitanju financijsko izvješće za Fazu VIII, Vlada FBiH zahtijeva od vlada kantona u kojima postoje deminerski timovi civilne zaštite, da od Faze IX blagovremeno izvršavaju obvezu osiguranja financijskih sredstava za poreze na plaće i doprinose za pripadnike tih timova.

Obveze Vlade Federacije BiH prema Fazi IX će u četiri godišnje tranše izvršiti Federalno ministarstvo financija. Dok Izaslanstvo Europskog povjerenstva za BiH ne usvoji Završno izvješće za Fazu VIII, te do uplate po zahtjevu za završno plaćanje 49 milijuna eura, sredstva koja su ostala neutrošena bit će prenesena na podračun namijenjen opremanju deminerskih timova.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na današnjoj sjednici imenovano je pet članova koji će zastupati Vlada FBiH u zajedničkom tijelu oba doma Parlamenta FBiH radi provedbe cjelokupne procedure odabira likovnog rješenja znamenja Federacije BiH. U ovoj grupi su federalni ministar pravde Feliks Vidović, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Mušić, direktor Ureda za zakonodavstvo Željko Silađi, pomoćnik ministra za pravdu Đemaludin Mutapčić i načelnik Odjeljenja za opće i zajedničke poslove u Federalnom ministarstvu pravde Đorđe Mišeljić. Također, ova grupa je zadužena da za Federalnu vladu pripremi analizu svih pravnih i finansijskih aspekata postupka promjene federalnih obilježja.

Danas donesenim Rješenjem, Vlada FBiH imenovala je Seida Kapetanovića za člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH na period do kraja mandata postojećeg NO.

Vlada FBiH je, nakon razmatranja Izvještaja Komisije za utvrđivanje kandidata za člana Komisije za koncesije FBiH, donijela odluku o poništenju raspisanog Javnog konkursa na koji je stigla 31 prijava, od kojih samo jedna s potpunom dokumentacijom. Na današnjoj sjednici je, stoga, Federalno ministarstvo pravde zaduženo da, u saradnji s drugim ministarstvima, napravi prijedlog modela po kojem bi se utvrdili jedinstveni kriteriji i metodologija vođenja konkursnih postupaka iz nadležnosti Federalne vlade. Pri tome posebno treba voditi računa o ustavnoj obavezi o konstitutivnosti naroda, te potrebi ravnomjerne regionalne zastupljenosti.

Danas je imenovana međuresorna Radna grupa, na čelu s predsjednikom Stipom Buljanom, za izradu zakona kojim će se regulisati plaće i druga primanja članova upravljanja u federalnim institucijama u kojima je Federacija BiH osnivač ili ima većinsko vlasništvo.

Vlada FBiH donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za administrativna pitanja. Prema novoj odluci, u Komisiju su imenovani federalni ministar pravde (predsjednik), federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, sekretar Vlade FBiH i šef Kabineta premijera FBiH (članovi).

* * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 12:55 sati.

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE