3. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.04.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija zapisnika 1. konstituirajuće, 2. redovne, 1. i 2. vanredne  sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa FBiH u privrednim društvima na račun državnog kapitala;
 3. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke opreme i tekućeg održavanja za objekat «Dom odmora» u Trpnju, Republika Hrvatska;
 4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage ovlaštenja za vršenje proizvodnje, remonta i prometa sredstava naoružanja i vojne opreme privrednom društvu Remontni zavod Travnik d.d. Travnik;
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH;
 6. Prijedlog odluke o povećanju udjela Vlade Federacije BiH u osnovnom kapitalu JP «B&H Airlines» d.o.o Sarajevo unošenjem novog uloga;
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za finansiranje projekta unapređenja ruralnog poduzetništva;
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za finansiranje projekta unapređenja ruralnog poduzetništva;
 9. Izvještaj o realizaciji Plana i programa JP «Direkcije cesta» Federacije BiH za period 1.1. – 31.12.2006. godine;
 10. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2006. godini;
 11. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite u 2006. godini;
 12. Izvještaj Neovisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini u 2006. godini;
 13. Informacija o finansiranju Projekta «Rehabilitacija cesta u Federaciji BiH» iz kredita Evropske investicione banke;
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje podugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit EIB-a za Projekat «Rehabilitacija cesta u Federaciji BiH»;
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita EIB-a za finansiranje Projekta «Rehabilitacija cesta u Federaciji BiH»;
 16. Prijedlog odluke za pristupanje Bosne i Hercegovine Opcionom protokolu uz UN Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni;
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju za Projekat promoviranja pokretljivosti tržišta rada (ELMO);
 18. Informacija o utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2006. godinu namijenjenih finansiranju sektora željeznica sa Prijedlogom zaključka;
 19. Informacija o završetku «Programa deminiranja u 2006. i 2007. Faza VIII i početku implementacije programa deminiranja 2007. Faza IX;
 20. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine;
 21. Izvještaj Komisije za utvrđivanje kandidata za člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine sa rezultatima intervjua;
 22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Komisije za administrativna pitanja;
 23. Prijedlog za imenovanje pet članova ispred Vlade Federacije BiH u Radnu grupu za izradu novih obilježja Federacije Bosne i Hercegovine (grb i zastava);
 24. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu zakona kojim će se regulisati plaće i druga primanja članova upravljanja u federalnim institucijama u kojima je Federacija Bosne i Hercegovine osnivač ili ima većinsko vlasništvo.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE