104. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 27.03.2014.
Saopćenje o radu

 UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA FBiH, JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU FBiH

Nacrtom zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu FBiH, utvrđenim na današnjem nastavku 104. sjednice Vlade FBiH, putem utvrđivanja maksimalnih iznosa ograničava se visina naknada i plaća za članove organa upravljanja i drugih organa institucija FBiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Tako mjesečna neto plaća za direktora institucije, predsjednika komisije, za ostale članove uprave, zamjenika direktora ili direktora i zamjenika direktora i jednog ili više izvršnih direktora institucije, kao i zamjenika predsjednika i članove komisije, može biti utvrđena najviše u iznosu do četiri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Mjesečna neto naknada za rad predsjednika upravnog odbora i/ili nadzornog odbora institucije ili upravnog vijeća, odnosno stručnog vijeća može biti utvrđena najviše do jedne prosječne neto plaće, a za njihove članove naknada iznosi 90 posto od iznosa mjesečne naknade predsjednika.

Mjesečna neto plaća za članove uprave privrednog društva koje ima više od 1.000 zaposlenih i ukupan godišnji prihod veći od 250.000.000 KM može biti utvrđena najviše u iznosu do pet prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Mjesečna neto plaća za članove uprave privrednog društva koje ne ispunjava ove uslove u pogledu broja zaposlenih i/ili ukupnog godišnjeg prihoda može biti utvrđena najviše u iznosu do četiri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Mjesečna neto naknada za rad predsjednika nadzornog odbora privrednog društva koje ima vise od 1.000 zaposlenih i ukupan godišnji prihod veći od 250.000.000 KM može biti utvrđena najviše do 1,2 prosječne neto plaće u FBiH, a za članove nadzornog odbora ovakvog privrednog društva mjesečna neto naknada iznosi 90 posto od iznosa mjesečne neto naknade za predsjednika nadzornog odbora.

Značajnu novinu predstavljaju i odredbe o stimulaciji i destimulaciji članova uprave privrednih društava. U zavisnosti od rezultata poslovanja u prethodnom izvještajnom periodu, ove plaće mogu biti povećane ili smanjene do 30 posto u periodu do usvajanja narednog godišnjeg finansijskog izvještaja privrednog društva. Time bi članovi uprave na odgovarajući način bili motivisani za stalno preduzimanje aktivnosti u cilju poboljšanja finansijskog stanja privrednog društva.

Takođe, bitno je napomenuti da, prema Nacrtu zakona, Agencija za bankarstvo FBiH, Razvojna banka FBiH i Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) imaju isti položaj kao i sve druge institucije, za razliku od rješenja u važećem Zakonu po kojem imaju povlašten položaj u pogledu maksimalnog iznosa plaća i naknada.

Stupanjem na snagu novog, prestala bi primjena važećeg Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH iz 2009. godine.

U okviru ograničenja maksimalnog iznosa plaća i naknada, odlukom Vlade FBiH utvrđuje se visina plaća i naknada članova organa upravljanja i drugih organa, pojedinačno po institucijama, privrednim i zavisnim društvima, izražena u broju prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca. Ove plaće utvrđuju se kao najviše mjesečne neto plaće u instituciji, privrednom ili zavisnom društvu s kojim se usklađuju mjesečne neto plaće svih ostalih zaposlenika.

Odlukom Federalne vlade utvrđuje se ukupan broj članova organa upravljanja i drugih organa, pojedinačno po institucijama, privrednim i zavisnim društvima, izuzimajući institucije, privredna i zavisna društva za koje je ukupan broj članova organa upravljanja i drugih organa uvrđen posebnim zakonom.

Budući da će ove odluke Vlade FBiH biti objavljivane u „Službenom listu FBiH“, postiže se potpuna transparentnost mjesečnih primanja članova organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu FBiH.

OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA U 2013. GODINI

U Federaciji BiH je u 2013. godini ostvareno ukupno 6.181,8 milijuna konvertibilnih maraka javnih prihoda. Iz ovog iznosa su isključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga, kao i sredstva financiranja. Navedeni iznos predstavlja pad prihoda za tri posto, ili za 191,6 milijuna KM u odnosu na 2012. godinu.

Od navedenog iznosa 3.372,6 milijuna KM se odnosi na ukupne proračunske prihode. Proračun Federacije BiH zabilježio je prihode od 1.068,3 milijuna KM, što je za 13 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Prihodi kantonalnih proračuna također bilježe pad za pet posto, odnosno za 86,1 milijun KM, sa ostvarenjem od 1.686,0 milijuna KM, dok prihodi općinskih proračuna bilježe rast od četiri posto, odnosno za 26,1 milijuna KM, a ostvareni su u iznosu od 618,3 milijuna KM.

Ukupni prihodi vanproračunskih fondova u 2013. godini iznosili su 2.682,8 milijuna KM i bili su jedan posto veći u odnosu na predhodnu godinu.

Prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su sa 126,4 milijuna KM i bilježe pad od četiri posto, odnosno za pet milijuna KM.

INFORMACIJA O IMOVINI TERMINALA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu i trenutnom stanju prenosa imovine terminala tečnih tereta na Federaciju BiH, te zadužila Upravu privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo da nastavi aktivnosti na uknjižavanju imovine terminala tečnih tereta, koja do sada nije uknjižena, i o tome je redovno izvještava putem Federalnog ministarstva.

Uprave “Terminala Federacije” d.o.o. Sarajevo i “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče je zadužene su da, u saradnji sa Federalnim pravobranilaštvom, nastave radnje na okončanju uknjižavanja imovine NTF-a d.o.o. Ploče.

Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da je, u roku od 30 dana, informira o poduzetim mjerama i aktivnostima i predloži potrebne mjere za ubrzanje postupka.

O FORMIRANJU AGENCIJE ZA SIGURNOST PROMETA FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o potrebi formiranja Agencije za sigurnost prometa Federacije BiH. Zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi izmjene Zakona o izmjenama i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, koje će omogućiti formiranje Agencije.

U Informaciji se navodi da se na području FBiH veliki broj organa i organizacija bavi sigurnošću prometa. No, aktivnosti ovih organa su često nedovoljne, pa su i rezultati daleko ispod očekivanih.

Stoga se nameće potreba za formiranjem tijela koje će koordinirati radom pojedinih organa i organizacija koje svojim djelovanjem participiraju u oblasti cestovnog prometa, bilo da se bave nadzorom, izgradnjom prometnica, upravljanjem prometom, obukom vozača, kontrolom tehničke ispravnosti, prostornim planiranjem, zaštitom okoliša, zdravstvenom zaštitom, ili prate promet, vode evidencije, pružaju usluge na cestama i informacije vozačima.

Iako je primjena Polaznih osnova strategije sigurnosti cestovnog prometa na području Federacije BiH 2008-2013. godine i Akcionog plana za provođenje te strategije dala određene rezultate, Bosna i Hercegovina i dalje zauzima posljednja mjesta u oblasti sigurnosti prometa. Ilustracije radi, u periodu 2008-2011. godina u FBiH se desila 115.521 (u BiH 157.935) saobraćajna nesreća u kojima je poginulo ili povrijeđeno 20.284 (BiH 30.367), dok je broj nesreća sa materijalnom štetom iznosio je 95.273 (BiH 127.604).

Iako broj saobraćajnih nezgoda opada, kao i smrtno stradalih i povrijeđenih, stanje sigurnosti je daleko ispod standarda i preporuka zemalja Evropske unije.

O KONTROLI PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o aktivnostima Radne grupe za usaglašavanje entitetskih i propisa Brčko Distrikta BiH u oblasti kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo trgovine da Prijedlog liste proizvoda koji podliježu nadzoru kvaliteta pri uvozu i izvozu dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u cilju normiranja takvih proizvoda.

Naime, iako je na nivou BiH još 2003. godine donesen Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, do sada nisu doneseni akti potrebni za njegovu provedbu. To je osnovni razlog što se kontrola kvaliteta provodi prema federalnom Zakonu koji je na snazi od 1997. godine.

Federalno ministarstvo trgovine zaduženo je i da Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavi prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta prilikom uvoza i izvoza (i to iznos od 30 KM za istovrsne proizvode na dalje postupanje), kao i Prijedlog pravilnika o načinu i postupku obavljanja kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu u cilju jednoobraznog postupanja svih organa u BiH u pogledu provođenja ovog postupka.

SAGLASNOST NA PROGRAM RADA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FBiH

Federalna vlada danas je dala saglasnost na Plan i program rada s Finansijskim planom Fonda za studenske zajmove FBiH za 2014. godinu u tekstu koji je usvojio Upravni odbor Fonda.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u budžetu za 2013. godinu planiralo je sredstva za Transfer za Fond za studentske zajmove FBiH u iznosu od 300.000 KM čija se doznaka očekuje u 2014. godini i planirana sredstva za 2014. godinu u iznosu od 300.000 KM tako da se do kraja 2014. godine očekuje i priliv ovog prihoda u iznosu od 600.000 KM.

Planiran je prihod po osnovu povrata dijela zajmova od 150.000 KM, a po osnovu kamate na deponovana sredstva 10.000 KM, uz prenesene prihode iz 2013. godine u iznosima od 54. 202 KM i 9.078 KM, tako da su ukupno planirani prihodi za 2014. godinu 823.280 KM.

Nakon raspisanog javnog poziva za dodjelu studentskih zajmova redovnim studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH za akademsku 2012/2013. godinu i 2013/2014. godinu i na temelju propisanih kriterija planirana je podijela 294 studentska zajma u jednakim iznosima od po 250 KM tokom deset mjeseci, što je ukupno 735.000 KM.

ZAKLJUČCI O „VITEZITU“

Prihvatajući Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, Vlada FBiH danas je zadužila organe ovog privrednog društva da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, poduzmu mjere na zaštiti ljudi i imovine i osiguranja proizvodnih kapaciteta od devastacije i uništavanja, za šta su u skladu sa zakonskim propisima isključivo odgovorni, te da poduzmu sve mjere na pokretanju proizvodnje, u skladu s planom aktuelne Uprave.

Vlada je zadužila Poreznu upravu FBiH da analizira sve prispjele obaveze „Vitezita“ po osnovu javnih prihoda i da, u slučaju postojanja neizmirenih obaveza starijih od 30 dana, postupi u skladu sa članom 4. Zakona o stečajnom postupku.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da, zbog vanrednih okolnosti, a u cilju zaštite imovine Federacije BiH i prevencije narušavanja sistema sigurnosnih mjera, organizira 24-satno vanjsko obezbjeđenje kruga „Vitezita“ u skladu sa "Elaboratom za obezbjeđenje", kojeg će prethodno sačiniti. Obezbjeđenje će biti provođeno do dovođenja u funkcionalno stanje svih organa u ovom privrednom društvu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u okviru svojih nadležnosti, poduzima sve potrebne mjere na pokretanju proizvodnje u „Vitezitu“, te da prati situaciju i blagovremeno izvještava Vladu Federacije BiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je imenovaovala Radnu grupu za izradu zakonskog rješenja kojim će jednoobrazno biti riješeno pitanje održavanja spomen-obilježja i grobalja u FBiH, koju čine Nurđehan Šahinović (predsjednik), Olja Lovrinović, Jasmina Avdić, Dragana Medić, Ahmed Grahić, muftija Ismail ef. Smajlović (uime Islamske zajednice BiH), mons. Ivo Tomašević (uime Katoličke crkve u BiH), Danilo Nikolić (uime Jevrejske zajednice BiH), Samir Sulejmanović. U Radnu grupu bit će imenovani predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Zajednice kantonalnih zajednica udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.00 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE