104. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 27.03.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 102. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 06.03. i 13.03.2014. godine i Zapisnika 103. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.03.2014. godine
2. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne "Safet Zajko" Općini Novi Grad Sarajevo
3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli Elvira Abdić-Jelenović i Aner Žuljević, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prednacrt zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovodioca organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja i metodologiji Popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o načinu uplate naknade za promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko
9. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika"
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - projekti energetske efikasnosti"
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije"
10. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja - Garancijski fond za podsticaj izvozno orijentiranih preduzeća
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosdne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima i subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
12. Prijedlog odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini
14. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13/mezanin, Savezu udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo
b) Prijedlog odluke o otpisu duga Savezu udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo
15. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verifikovanih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
16. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verifikovanih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
17. Prijedlog odluke o šestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke V. broj: 1425/2013 od 28.11.2013. godine
19. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalni zavod za poljoprivredu
21. Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju HE Janjići, na rijeci Bosni i određivanju koncesione naknade za tu koncesiju
22. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (aukcija održana 04.03.2014. godine) sa Prijedlogom zaključka
23. Informacija o stanju "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
a) Pregled utroška sredstava "Tekuća rezerva Premijera" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
b) Pregled utroška sredstava "Tekuća rezerva Dopremijera - 1" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
c) Pregled utroška sredstava "Tekuća rezerva Dopremijera - 2" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
24. Izvještaj o provedenim mjerama i aktivnostima koje su utvrđene akcionim planovima za realizaciju preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Konačnog revizorskog izvještaja za 2012. godinu (realizacija tačke 4. Zaključka V. broj: 1264/2013 od 31.10.2013. godine
25. Informacija o kreditu Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat zaštite od poplava Drine za Bosnu i Hercegovinu (BAFPP), sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o grantu Svjetske banke – Fond za globalni okoliš (GEF) za Projekat održivog upravljanja šumama i krajolikom sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Fonda za globalni okoliš (GEF) za Projekat održivog upravljanja šumama i krajolikom
27. Informacija o aktuelnim pitanjima vezanim za Petrol d.d. Ljubuški i Energopetrol d.o.o. Mostar sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija o realizaciji Odluke o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2014. godine, V. broj: 24/2014 od 09.01.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o problematici finansiranja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi saniranja utvrđenog gubitka fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini sa Prijedlogom usaglašenih zaključaka
30. Prijedlog zaključka o povlačenju iz parlamentarne procedure Prijedloga zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenog radnog mjesta državne službenice na određeno vrijeme, do povratka državne službenice s neplaćenog odsustva
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i spota-Federalnom ministarstvu kulture i športa za prijem dva volontera
33. Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o naftnim derivatima u Federacije Bosne i Hercegovine
34. Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa i institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
35. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 68/2014 od 22.01.2014. godine – mišljenja na Prednacrt zakona o naknadi za korištenje hidroakumulacija
36. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar – decembar 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija o statusu i trenutnom stanju prenosa imovine terminala tečnih tereta na Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o potrebi osnivanja Agencije za sigurnost cestovnog prometa sa Prijedlogom zaključaka
39. Informacija o učinku potpora udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o radu predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Radnoj grupi za usaglašavanje propisa u oblasti kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija u vezi rješavanja statusa privrednog društva "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o stanju u Federalnoj direkciji robnih rezervi povodom sudskih postupaka koji se vode protiv nesavjesnih skladištara (realizacija Zaključka V. broj: 1535/2013 od 16.12.2013. godine)
43. Program rada sa Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke
44. Prijedlog rješenja o rješavanju negativnog sukoba nadležnosti po zahtjevu Nike Jurića za postupanje po Presudi Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 003-0-U-06-000 529 od 20.08. 2008. godine
45. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježja i grobalja u Federaciji Bosne i Hercegovine
46. Informacija o trenutnom stanu u PS "Vitezit" d.d. Vitez, sa Prijedlogom zaključka

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE