104. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.03.2014.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O TREZORU/RIZNICI

Na današnjoj sjednici Federalne vlade u Sarajevu, u čijem radu je sudjelovao dopredsjednik FBiH Svetozar Pudarić, utvrđen je Nacrt zakona o trezoru/riznici u FBiH. Postojeći Zakon o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je Odlukom visokog predstavnika 2002. godine, a u nepromijenjenom tekstu usvojio ga je Parlament Federacije BiH 2003. godine. Zakon je dosad pretrpio jednu izmjenu i dopunu 2007. godine.

Jedna od opcija bila je izmjena i dopuna važećeg teksta Zakona, ali je zbog složenosti i opsežnosti izmjena odlučeno da se pristupi izradi novog integralnog teksta Zakona.

Razlozi za donošenje novog Zakona sadržani su, prije svega, u harmonizaciji s novim Zakonom o proračunima u FBiH, te u iskustvu tijekom primjene postojećeg Zakona, budući da su u praksi uočeni određeni problemi i nedostaci.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O INSPEKCIJAMA

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o inspekcijama, koji je usklađen s primjedbama i sugestijama datim u prethodnoj parlamentarnoj raspravi o ovom zakonu. Pri njegovoj pripremi u obzir je uzeta presuda Ustavnog suda FBiH iz 2006. godine koji je utvrdio da odredbe aktualnog Zakona o inspekcijama, u dijelu kojim se uređuje organizacija, djelokrug, prava, dužnosti i odgovornosti kantonalnih inspekcija nisu u suglasnosti s Ustavom FBiH.

Također, u dosadašnjoj primjeni odredaba Zakona o inspekcijama, koje Ustavni sud nije osporio, pokazale su se određene poteškoće zbog nepreciznosti i nedorečenosti pojedinih normi, odnosno potpunog izostanka normiranja pojedinih pitanja.

Ono što je također bitno, a što se izravno reflektiralo na određene novine u tekstu Zakona je činjenica da je Bosna i Hercegovina početkom 2013. godine pokrenula razgovore sa Svjetskom bankom o mogućnosti dobivanja tzv. Development Policy Loan (DPL program - Kredit za razvoj politika), čiji je cilj unapređenje poslovnog okruženja. Kredit se realizira kao proračunska potpora u ukupnom iznosu od 50 milijuna dolara, a izravno je vezan za provedbu niza dogovorenih reformskih mjera oba entiteta u oblasti poslovnog okruženja. Mjere su podijeljene u tri stuba i obuhvataju snaženje investicijskih procedura, smanjenje vremena i troškova za otpočinjanje poslovanja i omogućavanje trgovine s inozemstvom.

Ključne mjere u Federaciji BiH su izmjene i dopune postojećih i donošenje novih zakona i podzakonskih akata koje omogućavaju poboljšanje u ove tri oblasti. Jedna od tih je i Zakon o inspekcijama.

KASARNA NA KORIŠTENJE OPĆINI NOVI GRAD

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom Općini Novi Grad Sarajevo daje na korištenje kasarnu „Safet Zajko“, ukupne površine 109.618 m², s pripadajućim objektima i infrastruktrom, bez naknade, na period od pet godina.

Vlada je ovom odlukom obavezala Općinu Novi Grad da, za potrebe Centralne izborne komisije BiH, riješi pitanje smještaja Centra za brojanje, kao i skladištenja glasačkih listića prije objave Odluke o raspisivanju i održavanju općih izbora 2014. godine.

IZJAŠNJENJA NA AMANDMANE

Polazeći od izjašnjenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH nije prihvatila amandmane na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Elvira Abdić-Jelenović i Aner Žuljević.

Vlada je prihvatila izjašnjenje istog Ministarstva na amandman na Prijedlog zakona o naftnim derivatima u FBiH koje je podnijelo privredno društvo „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo. Ovim amandmanom se u članu 40. stav 5 iza riječi „vlasništvu“ dodaju riječi „ili posjedu“.

Terminali tečnih goriva Živinice, Blažuj, Mostar i Bihać, te tzv. vojni terminali Misoča, Pasci, Pokoj i Pajtov Han, koji su odlukama Vlade Federacije BiH dodijeljeni na upravljanje društvu „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, još nisu u vlasništvu ovog društva, kao zakonom predviđenog Operatora rezervi naftnih derivata. Navedenim amandmanom otklanja se mogućnost zastoja u provođenju Zakona, odnosno stvara se mogućnost da se ovi terminali tečnih goriva koriste za predviđenu namjenu.

PRIJEDLOG ZAKONA NA DORADI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, radi dorade, povukla iz parlamentarne procedure Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj prijedlog je Vlada 27.2.2014. godine, radi razmatranja i usvajanja po hitnom postupku, uputila Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, a uvršten je u Prijedlog dnevnog reda 28. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

IZMJENA I DOPUNA UREDBE O POPISU DRŽAVNE POMOĆI

Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila Uredbu o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u FBiH.

Državna pomoć se razvrstava, zavisno od cilja i iznosa, na državnu pomoć za promoviranje regionalnog razvoja, horizontalnu, vertikalnu i državnu pomoć malog iznosa.

Općine i gradovi su dužni popisati programe državne pomoći i popis dostaviti kantonalnom ministarstvu financija do 20.4. tekuće za predhodnu proračunsku godinu. Najdalje deset dana nakon toga (do 30.4.), kantonalna ministarstva dužna su popisati programe državne pomoći za kanton, sumirati općinske i gradske popise i dostaviti ih Fedralnom ministarstvu financija. U istom roku federalni organi uprave i ostali davatelji državne pomoći u Federaciji BiH dužni su popisati programe iz svoje nadležnosti, te popis dostaviti Fedralnom ministarstvu financija, a ovo ministarstvo dužno je kosolidirati sve dobivene popise državne pomoći.

ODLUKE O ISPLATAMA OBAVEZA PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela više odluka vezanih za potraživanja po osnovu stare devizne štednje. Tako je donesena Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu stare devizne štednje za koje se ne emitiraju obveznice. Ovlašteno je Federalno ministarstvo finansija da realizira obaveze po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje, nakon izvršene gotovinske isplate od 1.000 KM, i ostatak koji ne prelazi 100 KM. Ove obaveze bit će isplaćene ove godine u odgovarajućem iznosu sa pozicije “Otplate unutrašnjeg duga - obaveze za staru deviznu štednju” planirane u Budžetu Federacije BiH za 2014.

Također, donesena je Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2014. godinu kojom su utvrđeni postupci i dinamika ovih isplata.

Svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji stare devizne štednje, bit će isplaćen s Jedinstvenog računa trezora FBiH maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM. Redoslijed isplata utvrdit će Federalno ministarstvo financija prema hronološkom redu u pregledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama.

Donesena je i Odluka o šestoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. Ovom odlukom uređuju se iznos, uvjeti i postupak emisije obveznica radi izmirenja obaveza Federacije BiH. Federacija će emitirati obveznice stare devizne štednje, u skladu sa ovom odlukom, u iznosu od 30.517.138 KM.

BUDŽETSKI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA

Federalna vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u iznosu od 500.000 KM.

Sredstava će korisnicima biti dodijeljivana u skladu sa usvojenim programima i projektima, na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Vlada FBiH danas je donijela i Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - projekti energetske efikasnosti” utvrđenog Budžetom FBiH za 2014. godinu istom federalnom ministarstvu. Riječ je o iznosu od 110.000 KM. Od ovog iznosa, 20.000 KM predstavlja podršku manifestaciji „Dani energetske efikasnosti u zgradarstvu”, a preostalih 90.000 KM određena su kao interventna sredstva koja će biti korištena za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve.

Danas je Federalna vlada donijela i Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se za programe i projekte u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH od 9. januara 2014. godine, kao i općim i posebnim kriterijima.

Sredstva su osigurana u Budžetu ovog ministarstva u iznosu od 500.000 KM bit će dodjeljivana korisnicima u skladu sa usvojenim programima/projektima na osnovu zahtjeva i javnog poziva.

SAGLASNOST NA UGOVOR SA OPĆINOM NOVI TRAVNIK

Vlada FBiH pozitivno je odgovorila na zahtjev općine Novi Travnik i dala saglasnost za zaključivanje Ugovora o načinu uplate naknade za promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko.

Naime, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je Rješenjem od 10.9.2013. godine odobrilo promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko na lokalitetu “Ravno Rostovo”, površine 196.612 kvadratnih metara u svrhu provođenja Regulacionog plana vikend naselja.

Rješenjem je propisano da je općina dužna uplatiti naknadu za promjenu namjene od 155.735,40 KM i to 62.294,20 KM (40 posto) u korist javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i 93.441,20 KM (60 posto) u korist javnih prihoda Budžeta Srednjobosanskog kantona.

Vlada FBiH ovlastila je federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u njeno ime, potpiše ovaj ugovor.

PROGRAMI UTROŠKA SREDSTAVA FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, nakon dobijenih mišljenja parlamentarnih odbora, donijela više odluka kojima se odobravaju programi utroška sredstava usvojenih u Budžetu FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Tako je usvojen Program utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima - konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH”, a sredstva u iznosu od 20.000.000 KM će bit utrošena za izmirenje obaveza za PIO i izmirenje obaveza po osnovu poreza na plaću rudnicima uglja u Federaciji BiH i Rudnicima boksita d.o.o. Posušje, u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Usvojen je i Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja - Garancijski fond za podsticaj izvozno orijentisanih preduzeća”, u iznosu od 5.000.000 KM. Za Program „Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja” predviđen je iznos od 6.600.000 KM, a za Program „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima” 200.000 KM.

KATEGORIZACIJA CESTA

Vlada FBiH donijela je Odluku o kategorizaciji cesta na autoceste, brze, magistralne i regionalne ceste.

U FBiH trenutno ima 52 kilometra autocesta (47 kilometara Lučani - Kakanj - Visoko - Podlugovi - Jošanica i 5 kilometara Zvirovići - Bijača).

Od ukupno 2.716 km magistralnih cesta (ranije 2.011 km), u prvu kategoriju spada 1.518 kilometara, a u drugu 1.198 kilometara.

Ceste kategorizirane kao regionalne ukupno su duge 2.502 kilometara (ranije 2.843 km), od čega se na ceste prvog reda odnosi 1.114 kilometara, a drugog reda 1.388 kilometara.

Inače, u proteklom periodu su sve zemlje u okruženju usvojile novu kategorizaciju cesta, dok je to u Bosni i Hercegovini posljednji put učinjeno 1978. godine. U međuvremenu su prometni tokovi značajno izmijenjeni, pa ima slučajeva da regionalna cesta ima veće prometno opterećenje od susjedne, magistralne.

Nakon usvajanja Odluke o kategorizaciji, slijedi primopredaja onih cesta za koje je promijenjena kategorija, a time i promjena upravitelja. Primopredaja će ići sukcesivno. U skladu s novom kategorizacijom bit će izmijenjeni i odnosi u raspodjeli sredstava za održavanje cesta.

KONCESIJA ZA HE “JANJIĆI”

Vlada FBiH donijela je Odluku o dodjeli koncesije i visini koncesione naknade za izgradnju HE “Janjići” snage 13,3 MW, na rijeci Bosni, a po samoinicijativnoj ponudi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Za koncesiju je utvrđena jednokratna novčana naknada od 1.572.096 konvertibilnih maraka (bez PDV-a), odnosno u visini 2,27 posto ukupne investicione vrijednosti projekta HE “Janjići”, a koja treba biti uplaćena 30 dana nakon potpisivanja ugovora o koncesiji. Godišnja/tekuća koncesiona naknada iznosi od 2,43 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom električne energije i pomoćnih usluga iz HE (bez PDV-a) i ne može bili manja od 1,5 posto od projektiranog godišnjeg prihoda.

Ugovor o koncesiji bit će zaključen u roku od 15 dana. U slučaju da koncesionar ne pristupi potpisivanju ugovora, gubi pravo na povrat depozita.

USPJELA PRODAJA TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu trezorskih zapisa. Riječ je o aukciji održanoj 4.3.2014. godine, kada je Federacija BiH ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM) s rokom dospijeća 91 dan. Za vrijeme aukcije ukupno je pristiglo 27 ponuda za kupovinu 8.800 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 88.000.000 KM. Prihvaćeno je šest ponuda i prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,8258 uz kamatnu stopu 0,7 posto, a najniža cijena iznosila je 99,7786 uz 0,89 posto kamate. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,8004 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,8 posto na godišnjem nivou.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 4. juna 2014. godine.

O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA DRINE

Vlada FBiH podržala je danas inicijativu za osiguranje kreditnih sredstva kod Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) radi realizacije Projekta zaštite od poplava Drine za Bosnu i Hercegovinu u iznosu do 10,2 miliona dolara.

U tom pravcu zadužila je Federalno ministarstvo finansija da s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencijom za vodno područje rijeke Save, u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje predstavnike. Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti Informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj, a konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora.

PRIHVAĆENA SREDSTVA GRANTA

Današnjom Odlukom Vlade FBiH Federacija BiH je prihvatila grant namijenjen za financiranje Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom, po Sporazumu o grantu Fonda za globalni okoliš (GEF), zaključenom između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 2.788.000 dolara.

Donošnjem Odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a zatim će sredstva biti proslijeđena Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Cilj Projekta je izgradnja kapaciteta subjekata u šumarskom sektoru i demonstracija održivog upravljanja šumama i zemljištem.

INFORMACIJA O „PETROLU“ I „ENERGOPETROLU“

Nakon razmatranja, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktuelnim pitanjima vezanim za „Petrol“ d.d. Ljubuški i „Energopetrol“ d.o.o. Mostar.

Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH Vlada je zadužila da, u saradnji s Ministarstvom privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, nastavi započete aktivnosti u vezi sa upisom kapitala kod nadležnih organa u skladu sa Izvještajem o izvršenoj reviziji „Energopetrola“ d.o.o. Mostar s pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključivši i kretanje kapitala privrednog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški, te da, u roku od 30 dana, dostavi Informaciju o, do sada, poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključka od 22. februara 2012. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje Franje Franjića na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez.

* * *

104. sjednica Vlade FBiH će, zbog današnjih obaveza članova Vlade FBiH, biti nastavljena sljedeće sedmice, u terminu o kojem ćemo vas blagovremeno izvijestiti.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE