102. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.03.2014.
Saopćenje o radu

 UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
O UNUTARNJIM POSLOVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 102. sjednici, održanoj u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Zbog nastanka vanrednih okolnosti u nekoliko kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. februara 2014. godine, održana je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj je razmatrano stanje sigurnosti u FBiH i zaključeno da bi bilo neophodno regulirati izvršavanje poslova iz nadležnosti Federacije u slučaju vanrednih situacija u dva i više kantona i regulirati nadležnost federalnog ministra unutarnjih poslova i direktora Federalne uprave policije. Stanje sigurnosti u Federaciji BiH 27. februara 2014. godine razmatrao je i Dom naroda Parlamenta FBiH i prihvatio sve zaključke Predstavničkog doma.

Realizirajući ove zaključke Vlada FBiH je na prijedlog resornog ministra Predraga Kurteša utvrdila dopune Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH. Njima se precizira da ministar ima pravo i dužnost da izda uputu o načinu postupanja policijskih snaga u slučajevima kada se radi o nadležnostima Federacije i kada je u većem obimu narušen javni red i mir, sigurnost građana, osoba koje obavljaju svoje službene dužnosti i imovina.

Kada ministar izda uputu o načinu postupanja, kantonalni ministri dužni su postupiti po uputi i o tome obavijestiti ministra.

Drugom dopunom je regulirano da direktor policije izdaje naredbe i poduzima sve potrebne mjere angažiranjem svih policijskih snaga u Federaciji radi izvršavanja policijskih poslova iz nadležnosti Federacije i kada je u većem obimu narušen javni red i mir i sigurnost građana, osoba koje obavljaju svoje službene dužnosti i imovina. U svim slučajevima kada direktor policije izda naredbu, policijski komesari u kantonima dužni su postupati po naredbi u okviru svojih ovlaštenja i o tome obavijestiti direktora policije.

O SMANJENJU PLAĆA U INSTITUCIJAMA FEDERACIJE, JAVNIM PREDUZEĆIMA
I DRUGIM DRUŠTVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU FBiH

Federalna vlada je danas razmatrala Prednacrt Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije BiH.

Cilj Zakona je putem utvrđivanja maksimalnih iznosa, ograničiti visinu naknada i plaća za članove organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije BiH.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestao bi se primjenjivati dosadašnji Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH iz 2009. godine.

Bitno je napomenuti da novi Prednacrt zakona, između ostalog, Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Regulatornu komisiju za energiju u Federaciji BiH (FERK) stavlja u isti položaj kao i sve druge institucije.

Nakon rasprave zaključeno je da radna grupa koja je radila na izradi ovog zakonskog rješenja ugradi sve prijedloge i sugestije koje su danas izrečene kako bi ovaj propis bio pravedniji i ujednačeniji, te da će se Vlada o takvom tekstu izjasniti na jednoj od narednih sjednica.

DOPUNE ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FBiH ZA 2014. GODINU

Federalna vlada utvrdila je danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

U ovom Zakonu u članu 41. stav 3. tačka a, iza riječi „Federacije BiH" dodaju se riječi „ili, u slučaju spriječenosti, osoba koju ovlasti Vlada".

Predložena dopuna Zakona omogućit će da se u slučaju vanrednih okolnosti zadrži kontinuitet u izmirenju obaveza Vlade Federacije BiH, te shodno tome, u slučaju spriječenosti ministra finansija Vlada Federacije BiH ovlasti osobu koja će to uraditi. Zbog hitnosti donošenja ove dopune Zakon je u proceduru upućen po hitnom postupku u formi prijedloga.

NACRT ZAKONA O NABAVLJANJU, NOŠENJU I DRŽANJU ORUŽJA U FBiH

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju i pravnu analizu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o zakonskoj regulativi u oblasti nabavljanja, nošenja i držanja oružja kao i mišljenje ovog ministarstva na Nacrt zakona koji je predložila Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Vlada je zaključila da Nacrt zakona predstavlja dobru osnovu za izradu Prijedloga zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije u Federaciji BiH, te da je potrebno o tom kontekstu održati i javnu raspravu.

SREDSTVA ZA CRVENI KRST/KRIŽ FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u iznosu od 450.000 KM za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

Sredstva će se isplatiti u dvanaest jednakih tranši u iznosu od po 37.500 KM na početku svakog mjeseca, a korisnik je obavezan Vladi dostaviti izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.

KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI ZA OTKLANJANJE ŠTETA
OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Vlada Federacije izmjenila je i dopunila Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Izmijenjenom Odlukom predviđeno je da su kantoni i općine, kojima je dodijeljena jednokratna pomoć, dužni u roku od šest mjeseci dostaviti Vladi Federacije, odnosno Federalnom štabu izvještaj o utrošku sredstava. Također dužni su dodijeljena neutrošena, kao i nenamjenski utrošena sredstva vratiti iz nekih drugih vlastitih izvora.

Odluku o povratu sredstava donosit će Vlada Federacije i Federalni štab civilne zaštite na prijedlog Federalne komisije za procjenu šteta. U obrazloženju Odluke navodi se da i nakon brojnih upozorenja, pojedine općine kojima je dodijeljena pomoć nisu podnijele izvještaj sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o utrošku dodijeljenih sredstava, te je Federalna komisija za procjenu šteta morala predložiti Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom štabu civilne zaštite, vraćanje dodijeljenih sredstva. Obzirom na to da ranijom Odlukom nije predviđen osnov za predlaganje takve Odluke, pristupilo se njenoj izmjeni i dopuni.

O ZADUŽENJU FBiH PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, te ga uputila Parlamentu FBiH radi informiranja. U Izvještaju se navodi da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 22. januara 2014. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa kojom je odobreno zaduženje Federacije BiH u nominalnom iznosu od 110 miliona KM sa rokom dospijeća od tri mjeseca.

Aukcija trezorskih zapisa održana je 18. februara 2014.godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, putem metode višestrukih cijena. Tokom aukcije pristiglo je 27 ponuda za kupovinu 8.152 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 81.520.000 KM.

Prihvaćeno je šest ponuda putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.949.039,50 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 21. maja 2014. godine.

Inače, Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu planirano je zaduženje od 260.000.000 KM putem emisije trezorskih zapisa.

GRANT ZA VJETROPARK VLAŠIĆ TRAVNIK-BH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Europske investicijske banke za Vjetropark Vlašić Travnik-BH u iznosu od 755.000 eura. Naime, u okviru tehničke pomoći, u skladu sa Okvirom za ulaganje u zapadni Balkan, prošle godine je zaključen sporazum između Evropske investicijske banke (EIB), Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo kojim je EIB učinila Bosni i Hercegovini dostupnim grant sredstva u ovom iznosu.

Glavni cilj prihvatanja granta je pružanje podrške i relevantne savjetodavne pomoći prilikom realizacije Projekta farma vjetra Vlašić Travnik, za koju se očekuje da postane dio sarajevskog projekta obnovljive energije. Donošenjem ove Odluke stvara se osnov za potpisivanje supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, te podugovora o finansiranju između Federacije i JP EPBiH, a kojim će Federacija sredstva granta učiniti dostupnim JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, kao krajnjem korisniku.

PODRŠKA INICIJATIVI ZA KREDITNO ZADUŽENJE
OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

Vlada Federacije BiH podržala je Inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Saudijskog fonda za razvoj osiguraju sredstva za realizaciju kapitalnih projekata Općine Stari Grad Sarajevo u iznosu 8.062.000 američkih dolara, te prihvatila Informaciju o ovom kreditu kao osnovu za vođenje pregovora.

Ova sredstva iskoristila bi se za realizaciju kapitalnih projekata i to izgradnju javne parking podzemne garaže sa multifunkcionalnim javnim trgom za što je potrebno izdvojiti 4.170.000 američkih dolara, izgradnju multifunkcionalne sportske dvorane O.Š. „Edhem Mulabdić" za što je prema predračunskoj vrijednosti potrebno 2.085.000 američkih dolara, rekonstrukciju pješačko-kolske saobraćajnice ulice Baščaršijskog trga (1.043.000 dolara) i utopljavanje zgrade općine Stari Grad Sarajevo što je investicija od 764.000 američkih dolara.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa Saudijskim fondom za razvoj sa kojim će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će Općina Stari Grad Sarajevo.
Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti Informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj.

O STUDENTSKOM STANDARDU I STANJU U STUDENTSKIM DOMOVIMA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Informaciju o osnovnom studentskom standardu – „Stanje u studentskim domovima/centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine", s prijedlogom prioriteta i mjera za unapređenje procesa i „Analizu efekata subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH“ koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH je zadužen da ove dokumente s predloženim preporukama uputi vladama kantona.

Prema analizi, prošle godine je u studentskim domovima u FBiH bilo smješteno 4.443 studenta, a potrebe za smještajnim boravkom su veće i do tri puta u odnosu na sada raspoloživi broj mjesta.

Također, ocijenjeno je da resorno ministarstvo godišnje sa gotovo milion maraka subvencionira troškove ishrane i smještaja za studente iz Posavskog, Bosansko-podrinjskog, Kantona 10 i studente iz Republike Srpske, što je značajno poboljšalo studentski standard.

Kada je u pitanju analiza efekata subvencioniranja finansiranja smještaja i ishrane studenata, zaključeno je da je potrebno revidirati kriterije kako bi se osiguralo da se u studentske centre smjesti upravo onaj dio studentske populacije koji to najviše i zaslužuje, a to su studenti sa najboljim uspjehom i oni s najtežim materijalnim statusom. U tom pravcu zaključeno je kako je neophodno okupiti predstavnike studentskih centara u Federaciji BiH radi izrade dokumenta kojim će biti utvrđeni strateški pravci poboljšanja studentskog standarda i osigurati jednake uvjete studiranja i prava za sve studente u Federaciji Bosne i Hercegovine.

PREPORUKA NADLEŽNIM TIJELIMA OBA DOMA PARLAMENTA FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je preporuku nadležnim tijelima oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da, u postupku davanja prethodne saglasnosti na programe utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, utvrde jedinstvene kriterije i procedure za davanje ove saglasnosti, te poduzmu aktivnosti u cilju ubrzanja procedure davanja prethodne saglasnosti, kako bi se stekli uslovi da budžetski korisnici programe utroška sredstava dostave Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje.

Istovremeno, Vlada je obavezala sva ministarstva da na sjednicama radnih tijela programe pojedinih ministarstava obrazlažu ovlaštene i kvalifikovane osobe.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora privrednog društva ”Aluminij” d. d. Mostar. Kandidati su Ante Penavić, Mladen Alpeza i Mehmed Jahić.

Vlada Federacije dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Pretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje Zijada Tvrtkovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

Istovremeno Vlada je donijela odluku o prestanku važenja odluke o davanju prethodne saglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva o imenovanju Jakuba Kubura za direktora društva.

***

Sjednica Vlade FBiH će biti nastavljena sljedeće sedmice.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE