102. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.03.2014.
Dnevni red

1. Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa i institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica
5. Informacija o Mišljenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o izmjeni naziva Općine Prozor - skraćeni postupak, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Luka Faletar, poslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, V. broj: 290/2014 od 27.02.2014. godine
6. Prednacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
7. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije čiji je predlagač Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija" otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
10. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima KPZ ZT Zenica, broj: 01/14, zastupanim po punomoćniku Buljubašić Adinu, advokatu iz Zenice
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnim sudskim odlukama službenicima sudske policije sudova Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona, broj: 2/13, zastupanim po punomoćniku Morankić Amiru, advokatu iz Tuzle
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnom sudskom odlukom uposleniku Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, broj: 108/11, zastupanom po punomoćniku Jasmini Sarihodžić, advokatu iz Tuzle
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom službenici organa državne službe Senadi Bakotić, broj: 01-1/14
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava, utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 993.647,02 KM
12. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS –PRETIS“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje direktora društva
12.1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS –PRETIS“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje vršioca dužnosti direktora
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
16. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
17. Program rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke
18. Informacija o statusu poslovnih prostora u 2013. godini sa Prijedlogom zaključka
19. Informacija o nekretninama vojne namjene i pokretnoj imovini prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane sa Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite
23. Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (IV kvartal 2013. godine) sa Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa sa Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Federacije za 2014. godinu
27. Izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog izjašnjenja na navode Prigovora gosp. Izeta Bijedića na konačno imenovanje Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po Zahtjevu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
30. Informacija o praćenju realizacije zadataka iz Akcionog plana za provođenje Zakona o matičnim knjigama u periodu 2012. i 2013. godina (zadaci Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova) za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija o donošenju rješenja i drugih akata iz radno pravnog odnosa za direktora Federalne uprave policije sa Prijedlogom zaključaka
32. Informacija o sudskim presudama po tužbama zaposlenih u organima državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
33. Informacija o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke u okviru Tehničke pomoći u skladu sa okvirom za ulaganje u zapadni Balkan - Tehnička podrška za Vjetropark Vlašić Travnik - BH, sa dokumentima
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke u okviru tehničke pomoći u skladu sa okvirom za ulaganje u zapadni Balkan - Tehnička podrška za vjetropark Vlašić Travnik - BH
34. Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za finansiranje kapitalnih projekata Općine Stari Grad Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o postupku ustupanja radova redovnog održavanja magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine za naredni četverogodišnji period, sa Prijedlogom zaključaka
36. Informacija o osnovnom studentskom standardu – Stanje u studentskim domovina/centrima i Analiza efekata subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
a) Informacija o osnovnom studentskom standardu – Stanje u studentskim domovina/centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Analiza efekata subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
c) Prijedlog zaključka
37. Informacija u vezi sa realizacijom tačke 3. Zaključaka V. broj: 1440/2013 od 28.11.2013. godine – objekat Hotela „Baška Voda“, evidentiran u pasivnom podbilansu Hidrogradnje d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
37.1. Informacija u vezi Izjašnjenja na upit UNION BANKE d.d. Sarajevo, broj: 924/14 od 24.01.2014. godine
38. Zahtjev za donošenje hitne odluke o izdvajanju finansijskih sredstava za nabavku neophodne opreme i namještaja, koji su izgorjeli u Arhivu Federacije tokom nemira 07.02.2014. godine u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog zaključka u vezi sa postupkom davanja prethodne saglasnosti nadležnih tijela oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na programe utroška sredstava
40. Inicijativa za dodjelu novčanih sredstava za provedbu Projekta "e-škola u bolnici" Humanitarnoj udruzi "fra Mladen Hrkać", sa Prijedlogom zaključka
41. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Uprave privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Uprave privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar
42. Informacija o nasilnom spriječavanju rada federalnih upravnih jedinica – grupa za pitanja vojnih evidencija iz oblasti vojne obaveze u općinama Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg sa Prijedlogom zaključaka
43. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
44. Informacija o raspodjeli sredstava za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu sa Prijedlogom zaključka
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE