101. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.02.2014.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NAPLATI I DJELIMIČNOM
OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, čiji je Prijedlog utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade i po hitnoj proceduri upućen u Parlament FBiH, uređuje uslove, način i postupak naplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2013. godine, otpis zateznih kamata i troškove prinudne naplate sportskim kolektivima u Federaciji BiH.

Sportski kolektiv koji ima utvrđen porezni dug ima mogućnost zaključivanja sporazuma njegovog vraćanja na rate. Ujedno, ima pravo na otpis zateznih kamata i umanjenje glavnice duga. Otpis zatezne kamate i umanjenje glavnice duga izvršit će Porezna uprava rješenjem nakon izmirenja posljednje rate duga.

Zahtjev za zaključivanje sporazuma podnosi se nadležnom kantonalnom poreznom uredu, u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona na snagu.

Umanjenje glavnice utvrđuje se u zavisnosti od roka na koji se zaključuje sporazum: do 12 mjeseci za 30 posto, do 36 mjeseci za 20 posto, a do 60 mjeseci za deset posto.

Sportski kolektiv koji ne ispunjava obaveze iz zaključenog sporazuma suočit će se s njegovim raskidom i nastavkom postupka prisilne naplate, bez mogućnosti otpisa zateznih kamata i umanjenja glavnog duga.

Nadzor nad realizacijom zaključenog sporazuma vršit će Porezna uprava FBiH.

UTVRĐEN PPRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

Na inicijativu Agencije za privatizaciju u FBiH (APF), Vlada Federacijie BiH danas je u utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.

Zakon je dopunjen odredbom po kojoj izuzetno, kada u skladu sa privatizacijskim propisima nadležna agencija za privatizaciju prodaje dio ili cjelokupnu imovinu i imovinska prava poreznog obveznika, a koji su predmet zakonske hipoteke, Porezna uprava može dati saglasnost za prodaju po cijeni zasnovanoj na procjeni sudskog vještaka, sačinjenoj u momentu pokretanja postupka za privatizaciju poreznog obveznika.

Jedna od razloga za dopunu je to što je kod određenog broja privrednih društava (poreznih obveznika) koji su predmet privatizacije, upisana zakonska hipoteka u korist Porezne uprave FBiH na dio ili cjelokupnu imovinu, pri čemu je, usljed proteka vremena od momenta upisa hipoteke (na osnovu nalaza sudskog vještaka), do dana pokretanja postupka privatizacije, značajno smanjenja vrijednost kapitala.

Postojeće odredbe Zakona o Poreznoj upravi FBiH ne dozvoljavaju mogućnost prodaje takve imovine u postupku privatizacije po cijeni utvrđenoj na osnovu tendera, aukcije ili neposredne nagodbe, kako je to predviđeno privatizacijskim propisima. S tim u vezi bitno je istaći da se, u slučaju prodaje imovine putem tendera ili neposredne pogodbe, kupac uvijek obavezuje i na investiranje i zapošljavanje novih radnika. Shodno tome, postoji mogućnost da kupoprodajna cijena društva bude nešto niža od početne. U tom slučaju, efekti prodaje imovine društva ne ogledaju se isključivo u visini naplaćenih sredstava po osnovu javnih prihoda, već se pojavljuju i drugi benefiti, kao što su novo zapošljavanje i investicije.

Usvanje predloženog Zakona doprinijelo bi rješavanju nagomilanih problema u vezi sa statusom i izmirenjem dugova privrednih društava (poreznih obveznika), koji imaju dospjele a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda i koja se nalaze u postupku privatizacije, te kod kojih evidentno i nezaustavljivo dolazi do smanjenja vrijednosti kapitala.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZA IZMJENU ZAKONA: FEDERALNO MINISTARSTVO
ZDRAVSTVA MIJENJA NAZIV U FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

Prema novoponuđenom rješenju, sadašnje Federalno ministarstvo zdravstva bi promijenilo naziv u Federalno ministarstvo zdravlja.

Novina je i to što se propisuje da Centar za transplantacijsku medicinu djeluje u sastavu Federalnog ministarstva zdravlja.

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona zasnovani su na činjenici da je praksa u svijetu i regiji korištenje uobičajenog naziva - ministarstvo zdravlja. Također, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje je „ne samo odsustvo bolesti, nego i potpuno fizičko, metalno i socijalno blagostanje“.

Pojam zdravlja daje više mogućnosti koje Ministarstvo zdravlja može da koordinira ili predvodi. To se, u prvom redu, odnosi na različito djelovanje u smislu zaštite zdravlja, više koordinacije u radu sa različitim sektorima civilnog društva ili preuzimanju liderske uloge u koordiniranju aktivnostima na zaštiti i unaprjeđenju zdravlja (a ne samo zdravstvene djelatnosti), u slučaju kada su uključeni različiti vladini sektori.

O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENI NAZIVA OPĆINE

Vlada FBiH danas je konstatirala kako nema primjedbi na članke 1., 2. i 4. Prijedloga zakona o izmjeni naziva Općine Prozor - skraćeni postupak, koji je predložio poslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Luka Feletar.

Kada je riječ o članku 3., Vlada predlaže novi tekst koji glasi da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odgovarajuće odredbe Zakona o teritorijima općina u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini i odgovarajuće odredbe Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama.

Inače, Prijedlogom zakona predviđeno je mijenjanje naziva „Općina Prozor” u „Općina Prozor - Rama”, te da su Parlament i Vlada FBiH, Skupština i Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministarstva i druga federalna i kantonalna tijela dužna s ovom odredbom usuglasiti zakone i podzakonske akte.

INICIJATIVA NIJE PRIHVAĆENA

Nakon razmatranja Inicijative načelnika Općine Tuzla Jasmina Imamovića za izmjenu člana 66. stav 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, Federalna vlada je mišljenja da ona ne može biti prihvaćena budući da se radi o odredbi koja ima upućujući karakter.

Naime, tom odredbom upućeno je da će radno-pravni status namještenika biti regulisan posebnim zakonom. Stav 3. ove odredbe ukazuje na to da će, prilikom donošenja tog zakona, principi koji su utvrđeni Zakonom o državnoj službi koji se odnose na postavljenje, unaprjeđenje, prekobrojno osoblje, disciplinsku odgovornost i prestanak radnog odnosa državnih službenika, biti shodno primjenjivani i na namještenike.

Budući da je radno-pravni status namještenika u cjelini riješen Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH, njegovim donošenjem prestala je i potreba za primjenom odredbe člana 66. ovog zakona.

Stoga Vlada smatra da je izmjena i dopuna navedene odredbe Zakona o državnoj službi u FBiH u ovom momentu nepotrebna.

NIJE PRIHVAĆEN AMANDMAN

Vlada FBiH nije prihvatila Amandman što ga je na Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu podnijelo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Naime, predložena je izmjena članka 5. Zakona po kojoj bi JP BH Pošta d.o.o Sarajevo i Hrvatska pošta d.o.o Mostar, putem svojih organizacijskih dijelova, mogle obavljati poslove platnog prometa: primati naloge za plaćanje od fizičkih osoba, obavljati isplate fizičkim osobama za račun poslovnih subjekata i fizičkih osoba koje imaju račune kod ovlaštenih organizacija, primati uplate gotovog novca od fizičkih i pravnih osoba (uplate pazara) u korist računa poslovnih subjekata i fizičkih osoba koje plaćaju preko računa, te preuzimati i otpremati gotov novac ovlaštenim organizacijama i procesuirati platne naloge preko ovlaštenih organizacija.

Amandman je odbijen jer je, uz ostalo, u suprotnosti s člankom 15. stavak (1) koji propisuje da je „poslovni subjekt dužan novčana sredstva voditi na računima kod banaka i sva plaćanja obavljati preko tih računa”.

IZMJENA UREDBE O POSTUPKU VERIFIKOVANJA POTRAŽIVANJA I
GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Federalna vlada izmijenila je danas Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH. Izmjenom se utvrđuje da je rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje 31.10.2014. godine, počevši od 1.4.2014. godine, dok je Agencija dužna postupak verifikacije završiti najkasnije do 31.12.2014. godine.

Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje propisano je da entitetske vlade i Skupština Brčko Distrikta BiH, odnosno organi koje oni ovlaste, donose provedbene propise o postupku verifikacije prema potrebi.

U Budžetu FBiH za 2014. godinu predviđena su sredstva za ove namjene.

SUGLASNOST NA AKCIJSKI PLAN

Federalna vlada dala je suglasnost na Akcijski plan o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju izvanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nuklearne štete, čiji je Nacrt sačinila Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost (DRARNS).

U izradi Plana sudjelovali su i predstavnici drugih institucija nadležnih za njegovu provedbu: Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite RS, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Instutut za javno zdravstvo RS, Klinički centar univerziteta u Sarajevu, Veterinarski fakultet Sarajevo, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo.

Plan uređuje sustav pripremljenosti i odgovora na radijacijski izvanredni događaj u Bosni i Hercegovini.

O RADU FEDERALNOG TUŽILAŠTVA U 2012. I 2013. GODINI

Federalno tužilaštvo dostavilo je za današnju sjednicu Vlade FBiH izvještaje o radu u 2012. i 2013. godini, uz izvještaje o radu na predmetima iz oblasti kriminala, posebno privrednog i onog počinjenog u privatizacijskim postupcima.

Prihvativši izvještaje, Vlada FBiH je ponovo istakla da su zahtjevi građana za efikasnijim procesuiranjem počinilaca privrednog i organiziranog kriminala potpuno opravdani i gotovo identični s naporima Vlade na tom planu, pa je od Federalnog tužilaštva opet zatražila veći angažman na otkrivanju ovih slučajeva. Također, zatražila je veću i efikasniju saradnju Federalnog i kantonalnih tužilaštava.

Vlada je, sa svoje strane, spremna pružiti svaku vrstu podrške radu Federalnog tužilaštva.

O USPOSTAVLJANJU OPERATORA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Federalna vlada primila je danas na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na funkcionalnoj uspostavi Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Odobren je Plan procijenjenih sredstava privremenog direktora Operatora potrebnih za početne aktivnosti i rad Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju koje je odobrio Upravni odbor Operatora.

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar su zadužene da iz prikupljenih i neraspoređenih sredstava od naknada za obnovljive izvore energije na račun Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju uplate iznos od po 130.000 konvertibilnih maraka, odnosno ukupno 260.000 KM, najkasnije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Regulatorna komisija za energiju u FBiH i dvije elektroprivrede su obavezani da, nakon ispunjavanja potrebnih preduslova, na zahtjev Operatora, zaključe sporazume kojim će biti regulisani svi međusobni odnosi, a posebno način prijenosa preostalog dijela prikupljenih i neraspoređenih sredstava Operatora i prijenosa obavljanja poslova za koje je Operator nadležan prema odredbama Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA NAFTE I PLINA:
ZADUŽENJA FEDERALNIM MINISTARSTVIMA

Prihvativši Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na realizaciji Projekata istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 40 dana, na osnovu uporedne analize definiše fiskalnu politiku za djelatnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina u cilju kreiranja fiskalnog sistema koji podrazumijeva stabilnu i transparentnu poresku politiku na dugi rok, što je posebno važno kod djelatnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina gdje su uslovi fukcionisanja definisani u dugoročnim okvirima.

U istom roku, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će definisati politiku zaštite okoliša i naplate okolišnih naknada za djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i plina, u cilju kreiranja dobre okolišne politike i preventivnog djelovanja na zagađivanje životne sredine, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, na osnovu principa zaštite na radu koji se primjenjuju za djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i plina u svijetu s razvijenom naftnom industrijom, definisati standarde zaštite na radu za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koji će se primjenjivati na prostoru FBiH.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, također u roku od 40 dana, uradi provedbeni akt u kojem će definisati sadržinu ugovora o koncesiji za istraživanju i eksploataciji nafte i plina, način obračuna i plaćanje naknada i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u FBiH.

ODOBRENA LISTA BHMAC-a

Federalna vlada odobrila je danas Prijedlog liste prioritetnih zadataka Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) za 2014. godinu, sačinjenu na osnovu Strategije proturninskih akcija BiH za period od 2009. do 2019. godine.

U 2014. godini je planirana je aktivnost na ukupnoj površini od 53,54 km2, od čega se 20 posto (10,71 km2) odnosi na čišćenje od mina, a 80 posto (42,83 km2) na tehničko izviđanje. U planu je i uklanjanje kasetne municije na površini od 1,33 km2.

NEKRETNINE NA KORIŠTENJE

Vlada FBiH donijela je danas 17 odluka o dodjeli na korištenje nekretnina prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.

Navedenim odlukama nekretnine su dodijeljene: Arhivu Federacije BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača, općinama Jablanica, Kalesija, Bugojno i Bihać, Kantonalnoj bolnici Goražde, Savezu izviđača Kantona Sarajevo, medžlisima Islamske zajednice Kalesija i Bratunac, Planinarskom društvu „Igman“, Gorskoj službi spašavanja Travnik, Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja Mostar, Međunarodnom forumu solidarnosti „Emmaus“, Savezu izviđača FBiH - Odred izviđača „Vrba“, te Savezu udruženja boraca „Patriotske lige“ .

KADROVSKA RJEŠENJA

Za članove Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Vlada FBiH je, nakon provedene konkursne procedure, predložila Željka Matoca, Bilala Tulumovića, Edisona Pavlovića, Almira Šabovića i Mladena Bazinu, a čije će konačno imenovanje izvršiti Skupština ovog javnog preduzeća.

Istovremeno, za članove Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, nakon provedene konkursne procedure, predloženi su Maida Dizdarević, Haris Jašarević, Osman Lindov, Žarko Šantić i Zdenko Konta, a i o ovom prijedlogu će se izjasniti Skupština JP Ceste FBiH.

Za članicu Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine Federalna vlada imenovala je Anu Vuković.

Danas je, na lični zahtjev, Amer Kapetanović razriješen dužnosti predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, a na ovu dužnost je privremeno, na period do tri mjeseca, imenovan Jovan Marjanović.

Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje Miodraga Jovanovića s mjesta vršioca dužnosti direktora (zbog podnesene ostavke), te o imenovanju na ovu dužnost Borisa Livančića, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.

* * *

101. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena sljedeće sedmice.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE