100. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.02.2014.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 100. sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o osobnom imenu. Ovo je učinjeno budući da određena pitanja koja se javljuju u praksi nisu obuhvaćena ili na primjeren način riješena. To se, prije svega, odnosi na situaciju kada osobno ime upisano u identifikacijskim ispravama ili u drugim matičnim knjigama ne odgovara onom imenu upisanom u matičnu knjigu rođenih. Također, pitanja nadležnosti tijela skrbi u pogledu određivanja osobnog imena nisu bila u cijelosti precizirana, te je postojala dvojba u praksi u svezi određivanja osobnog imena, odnosno kada postupa matičar, a kada tijelo skrbi.

U Nacrtu zakona o osobnom imenu dodani su novi stavci kojima je propisano da se odredbe ovoga Zakona primjenjuju i na osobe koje nisu državljani Federacije BiH, ali su rođene na njezinu teritoriju i upisane u matičnu knjigu rođenih, a imaju prebivalište ili boravište u FBiH, kao i na inozemne državljane koji imaju odobren stalni boravak u BiH ili odobren status izbjeglice u BiH, odnosno odobren status osobe bez državljanstva u BiH, te ne njihovu djecu ako su rođena u BiH, te na promjenu osobnog imena za osobe koje su državljani Republike Srpske. Naime, određenim osobama koje nisu državljani BiH, a nalaze se na teritoriju FBiH, bez ove odredbe bila bi onemogućena promjena osobnog imena.

Nova je i odredba po kojoj se upis osobnog imena u matične knjige rođenih za pripadnike nacionalne manjine na jeziku i pismom nacionalne manjine obavlja na osobni zahtjev.

Data je mogućnost upisa osobnog imena osobi koja stječe državljanstvo BiH i FBiH u matičnu knjigu rođenih na jednom od službenih jezika i pisama u FBiH, s tim što se osobno ime može upisati i na jeziku i pismom države čije je državljanstvo osoba imala prije stjecanja državljanstva BiH, ako osoba to zahtijeva.

Uz ostalo, Nacrtom zakona utvrđeno je i opće pravilo da osobno ime osobe koje je upisano u matičnu knjigu rođenih mora biti istovjetno upisano u svim matičnim knjigama i identifikacijskim i drugim ispravama.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PREMJERU I REGISTRACIJI NEKRETNINA

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina. Kako je obrazloženo, potreba za usklađivanjem Zakona o premjeru i katastru nekretnina (ZIKN) i Zakona o zemljišnim knjigama (ZZK) datira iz 2002. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik nametnuo ZZK.

Stoga je cilj novog propisa prevladavanje situacije nastale nakon toga, jer su tada van snage stavljene odredbe postojećeg ZIKN-a o upisu prava na nekretninama. Time je bio onemogućen upis nekretnina zato što je po odredbama ZIKN-a to bio jedinstven proces. Faktički je uveden novi model zemljišne administracije, koji je bio zakonski pokriven sa nekih 50 posto od stvarnih realnih potreba zemljišne administracije u BiH.

Dakle, te odredbe su omogućavale vođenje zemljišne knjige, njenu uspostavu u pojedinačnim slučajevima, zamjenu u slučajevima gdje postoji uspostavljen katastar zemljišta po novom premjeru i zemljišna knjiga, a izostale su odredbe o organiziranoj uspostavi zemljišne knjige, a također je nedostajala procedura za upis nekretnina u katastar nekretnina.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

Razlog zbog kojeg je Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju je njegovo usuglašavanje sa Zakonom o bankama.

Naime, Zakon o bankama propisuje da se i one mogu baviti posredovanjem u osiguranju. Kako bi im to bilo omogućeno, nužna je izmjena postojećeg Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.

Izvršene su i određene izmjene i dopune Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju radi poboljšanja odredbi koje su se pokazale nedovoljno preciznim ili nisu do kraja definirane, što je u provedbi Zakona i nadzoru nad radom društava stvaralo smetnje.

Također, uvedene su prekršajne odredbe koje nisu dosad postojale, što je Agenciji za nadzor otežavalo izricanje sankcija društvima za osiguranje koja su kršila odredbe Zakona, jer su bili propisani samo prekršaji, a kaznene odredbe su bile brisane, jer su regulirane posebnim zakonom.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA

Vlada FBiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva financija, a nakon šestogodišnje primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, danas utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna ovog propisa.

Ovom su predhodile analize učinaka provedbe Zakona, kao i inicijativa korisnika javnih prihoda i članova Parlamenta FBiH za izmjene određenih zakonskih rješenja.

U tom cilju je Vlada FBiH imenovala međuresornu Radnu skupinu za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i izradu prijedloga novog Zakona. No, Radna skupina se opredijelila da za izmjene i dopune Zakona radi ispravljana određenih nedostaka, a u sustavne promjene nije ulazila iz razloga što se nije moglo pristupiti većim izmjenama zbog popisa stanovništva koji je predstojao i objave njegovih konačnih rezultata.

Naime, Federalno ministarstvo financija prilikom izračuna koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa prema kantonima i općinama koristi pokazatelje Federalnog zavoda za statistiku, a jedan od glavnih kriterija raspodjele je broj stanovnika, koji se sada procjenjuje. Tek nakon objave konačnih rezultata o broju stanovnika bit će svorena osnova za izradu novog zakona.

Također, jedan od razloga zbog kojeg se nije pristupilo zanačajnijim izmjenama Zakona je stagnacija prihoda proračuna svih razina vlasti, te je iskazano nastojanje da budu izbjegnuti veći proračunski šokovi do kojih bi došlo drukčijom raspodjelom u ograničenom fiskalnom okruženju.

Stoga se kroz postojeće zakonsko rješenje nastojalo uvesti izjednačavanje, odnosno smanjivanje razlika u prihodima po stanovniku pojedinačno po kantonima i općinama, na horizontalnoj razini za općine i kantone, prateći glavna načela iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Taj cilj je ovim Zakonom i postignut, što je izvršena analiza i pokazala.

Analiza je, također, u vrijeme donošenja postojećeg Zakona pokazala da Posavskom kantonu pripadajući prihodi nisu realno bili dostatni za financiranje osnovnih funkcija, što ga je nakon šestogodišnje primjene Zakona dovelo u najtežu financijsku situaciju u odnosu na ostale kantone. Stog je jedan od ciljeva poboljšanje njegove financijske situacija dodjeljivanjem pondera, kao i nerazvijenim kantonima, Bosansko-podrinjskom kantonu i Kantonu 10.

Sljedeći cilj je uključiti općine Kantona Sarajevo u direktnu raspodjelu s razine Federacije BiH, isključujući na taj način izuzeće za općine Kantona Sarajevo iz 2006. godine i njihovo dovođenje u isti položaj kao i ostalih općina u Federaciji BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NAFTNIM DERIVATIMA

Zakon o naftnim derivatima u FBiH, čiji je Prijedlog danas utvrdila Federalna vlada, naftne derivate prepoznaje kao stratešku robu. Dosljednom provedbom ovog zakona, sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima tržišta Federacije BiH će biti poboljšana. Ovo poboljšanje će biti ostvareno kroz strateško planiranje naftnog sektora, regulaciju tržišta, osigurano dostavljanje podataka o uvozu, plasman i kvalitet naftnih derivata, preciznije uređen sistem kontrole kvaliteta naftnih derivata, uspostavu sistema Rezervi naftih derivata i Operatora za formiranje i upravljanje ovim rezervama, uvođenje operativnih zaliha naftnih derivata, te stvaranje zakonske podloge organima Federacije BiH za inspekcijsku kontrolu naftnog sektora.

Zakonom se osniva Regulatorna komisija, među čijim je nadležnostima nadzor i regulisanje odnosa između uvoznika, trgovaca na veliko i malo, transportera i kupaca naftnih derivata, kao i izdavanje ili oduzimanje licenci za obavljenje energetskih djelatnosti. Također, Regulatorna komisija osigurava nediskriminaciju, efikasnu konkurenciju i funkcionisanje tržišta naftnih derivata, obraćajući posebnu pažnju na sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima.

Regulatorna komisija se finansira iz prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave energetskim djelatnostima i od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova po osnovu arbitraže. U izvršavanju ovlaštenja i obavljanju funkcija, Regulatorna komisija je obavezna da, u skladu s politikom i reformom naftnog sektora, osigura transparentne i ravnopravne odnose između svih učesnika na tržištu. Ona štiti prava učesnika u naftnom sektoru putem usklađivanja njihovih interesa, te stvara uslove za konkurentnost na tržištu naftnih derivata.

Licenca za obavljanje energetske djelatnosti se izdaje na period do pet godina. Ona nije potrebna za trgovinu na malo naftnim derivatima, skladištenje naftnih derivata i LPG-a koji se koriste za vlastite potrebe u količini koja ne prelazi nivo od 100 tona godišnje i za prodaju LPG u bocama po ovlaštenju i pod nadzorom energetskog subjekta koji posjeduje licencu za trgovanje LPG-om. Zakonom su, također, propisane okolnosti pod kojima licenca može biti oduzeta privremeno ili trajno prije isteka njenog važenja.

Definisane su rezerve naftnih derivata koje se uspostavljaju s ciljem obezbjeđenja snabdijevanja naftnim derivatima Federacije BiH u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti uzrokovanoj vanrednim poremećajima u snabdijevanju. Ovim zakonom osniva se Operator rezervi naftnih derivata i utvrđuju ciljevi poslovanja i djelatnosti i drugo. Operator posluje pod nazivom "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, a on je u stopostotnom vlasništvu Federacije BiH. Dakle, stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važenje Odluke o osnivanju privrednog društva „Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo.

Ovo je prvi put da je u Federaciji BiH predložen zakon koji reguliše naftnu privredu.

PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ZA IZMJENU ZAKONA

Vlada FBiH prihvatila je danas Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire koji je Domu naroda Parlamenta FBiH podnio potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić. Naime, kako je Ustavom FBiH propisano da su službeni jezici u FBiH bosanski, hrvatski i srpski, a službena pisma latinica i ćirilica, ta odredba mora biti primijenjena i u pečatu Komisije za vrijednosne papire. U dva koncentrična kruga na oba službena pisma treba biti ispisan tekst: “Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine Komisija/Povjerenstvo za vrijednosne papire/hartije od vrijednosti Federacije Bosne i Hercegovine”.

O PREPORUKAMA OMBUDSMANA

Vlada Federacije BiH, vezano za preporuku Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, danas je zaključila kako smatra da je Odluka o utvrđivanju jediničnih iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije (OIEiK) za 2013. godinu zasnovana na zakonu, te da nije potrebno preispitivati.

Vlada, također, smatra da nisu tačni navodi Ombudsmana da se BiH ne drži potpisanih obaveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i Memoranduma o razumijevanju o socijalnim pitanjima u kontekstu Energetske zajednice, te da je neprimjereno tražiti da se pitanje naknade uredi Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije i određivanju naknade o podsticanju, tek nakon provedbe Memoranduma.

Vlada smatra i da se Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ne mogu obavezivati zagađivači okoliša na plaćanje naknade, te je mišljenja da nije potrebno donositi izmjene i dopune ovog Zakona u skladu s navedenim prijedlogom.

ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA NAFTE U FBiH

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o davanju saglasnosti za tender dokumentaciju i pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka, za izbor pravne osobe kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade FBiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju BiH. U obrazloženju se navodi da je Vlada na 89. sjednici 28.11.2013. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH, kojom je predviđeno da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremi Rješenje o formiranju Komisije za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga u postupku pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta i dostavi Vladi na saglasnost.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA AERODROM TUZLA

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima - JP Aerodrom Tuzla (za nabavku neophodne opreme)" utvrđenog Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ovom odlukom mijenja se i dopunjuje Program utroška sredstava. Naime, predviđeno je da se sredstva koriste i za nabavku računarske, vatrogasne opreme i opreme za zagrijavanje i hlađenje, opreme za video nadzor, za prihvat, opslugu i bezbjednost aviona, kao i za DCS-sistem.

JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o se obratio zahtjevom za prenamjenu sredstava jer je zaključivanjem ugovora s niskobudžetnim avioprevoznikom Wizzairom nametnula obaveza aerodromu da se dodatno osposobi kako bi bili zadovoljeni postavljeni standardi međunarodnog avioprevoza.

IZVJEŠTAJI O PROJEKATIMA ECSEE APL3 - BIH (POWER IV) I GASIFIKACIJA SBK

Vlada FBiH je usvojila izvještaje o implementaciji projekata ECSEE APL3 - BiH (POWER IV) i „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ zaključno s 31. decembrom 2013. godine.

Osnovni cilj Projekta ECSEE APL3 - Komponenta za Bosnu i Hercegovinu - Power IV je razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegova integracija u unutrašnje tržište električne energije Evropske unije, kroz implementaciju prioritetnih investicija koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju energetskih sistema za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.

Procijenjeni troškovi ovog projekta za sve tri elektroprivrede iznose 286,57 miliona dolara. U ovaj iznos je uključena i stavka „nedostatak sredstava“ u ukupnom iznosu od 14,16 miliona dolara, tako da neto planirani iznos kredita (za sve tri EP) čini 272,41 milion dolara.

U Izvještaju o implementaciji projekta, vrijednog 17 miliona KM, „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj se navodi da ugovor uključuje izgradnju oko 37 km gasovoda visokog pritiska i oko 7 km čeličnih odvojaka s ciljem gasifikacije četiri općine u Srednjobosankom kantonu: Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik. Prikazana je i dinamika aktivnosti po pojedinačnim ugovorima za nabavku cijevi, izvođenje radova i nabavku opreme, nadzor nad izvođenjem radova, kao i za angažovanje nezavisne inspekcije, projektanskog nadzora, projektanta za izradu Glavnog izvedbenog projekta dijela trase gasovoda Zenica - Travnik, ukupne dužine oko 4,5 km, te za eksproprijaciju i odobrenje za građenje i dva produženja roka za izvođenje radova i nabavku opreme i nadzora nad izgradnjom gasovoda.

USVOJEN IZVJEŠTAJ I PROGRAM RADA FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2013. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2014. godinu. Prema Finansijskom planu za ovu godinu planiran je ukupan prihod Fondacije od 2.464.702 konvertibilnih maraka i to 1.789.000 KM od povrata glavnice i kamata i 675.702 KM iz Budžeta FBiH. Planirani prihod bit će posebnim odlukama raspoređen za dodjelu kredita u iznosu od 2.000.000 KM i za dodjelu interventnih bespovratnih pomoći za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija boračkih populacija u iznosu od 175.700 KM. Fondacija planira u 2014. godini dodijeliti oko 170 kredita.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je zaduženo da i dalje redovno vrši nadzor nad radom Fondacije.

Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija je zadužena da i dalje obezbjeđuje i prati blagovremeni povrat dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi ih u što većem iznosu uključila u raspodjelu novih aplikanata.

OBNOVA I MODERNIZACIJA PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o realizaciji projekta “Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save”. Predviđeno je da se realizacija ovog projekta u BiH finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke od 30 miliona dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 6,66 miliona dolara, Brčko Distrikt 10,67 miliona dolara i Republiku Srpsku 12,67 miliona dolara.

U Informaciji se, između ostalog, navodi da je resorno federalno ministarstvo Svjetska banka obavijestila o problemima u odobravanju kredita i mogućim daljim implikacijama. Posebno je, u tom kontekstu, istaknut izostanak izjašnjenja Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske o ovom projektu, zbog čega postoji rizik povlačenja Svjetske banke iz njegovog finansiranja.

S tim u vezi, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da aktom obavijesti Ministarstvo komunikacija i transporta BiH kako bi predložilo poduzimanje dodatnih konsultacija s Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, a u cilju donošenja pozitivne odluke Vlade Republike Srpske.

Vlada je također zadužila Federalno ministarstvo da prati realizaciju projekta „Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save“ i da je o tome obavještava.

PRECIZIRATI ČLAN 237. PORODIČNOG ZAKONA

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo pravde da, kao predlagač i obrađivač Porodičnog zakona FBiH, dopuni njegov član 237. s ciljem jasnijeg određivanja nadležnosti, te da pristupi izradi podzakonskog akta koji će detaljnije urediti pitanje načina osiguravanja sredstava iz Budžeta FBiH namijenjenih izdržavanju djeteta.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, razmotri mogućnosti za formiranje alimentacionog fonda i Vladi dostavi prijedlog za rješenje ovoga problema.

Inače, članom 237. Porodičnog zakona propisano je da će, kad sud utvrdi da roditelji i druge osobe koje su obavezne davati izdržavanje nisu u mogućnosti podmiriti potrebe djeteta, obavijestiti o tome organ starateljstva koji je dužan osigurati sredstva iz federalnog Budžeta.

O PRODAJI OBJEKATA U VLASNIŠTVU FEDERALNOG ZAVODA PIO

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o Odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o traženju prethodne saglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu ovog zavoda.

Budući da objekti nisu prodani po ranije procijenjenim cijenama, one su sada smanjene. Tako je ranije procijenjena vrijednost Doma penzionera u Mostaru (Hotel "Ero") umanjena za deset posto. Dvadestpostotno smanjenje procijenjene vrijednosti odnosi se na Hotel "Sirena" u Podgori (Republika Hrvatska), te objekte u Lukavcu, Donjem Vakufu, Novoj Biloj, Travniku i Konjicu. Po ranije utvrđenoj cijeni prodaju se objekti u Ljubuškom i Livnu, a neposrednom pogodbom je planirana prodaja objekta u Žepču.

Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da proda ove nekretnine, a na osnovu Ugovora zaključenog s Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje 26.9.2013. godine.

ZAKLJUČCI O „UNIS-PRETISU“ d.o.o. VOGOŠĆA (ALATNICA)

Vlada FBiH upoznala se s Informacijom o teškom ekonomskom položaju u privrednom društvu „UNIS-PRETIS“ d.o.o. Vogošća (Alatnica), te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi nekoliko odluka.

Riječ je o odlukama o davanju prethodnih saglasnosti za razrješenje Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala, te o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora.

Bit će pripremljena odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Jakuba Kubure za vršioca dužnosti direktora „UNIS-PRETISA“ d.o.o.Vogošća (Alatnica), te o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje novog vršioca dužnosti direktora.

Vlada FBiH smatra opravdanim da novoizabrani organi upravljanja stave u promet nepokretnu imovinu Društva, koja je ranijim odlukama Uprave i Nadzornog odbora UNIS-PRETIS“ d.o.o.Vogošća (Alatnica) proglašena neperspektivnom, uz uslov da se prodaja izvrši putem Agencije za privatizaciju u FBiH, a da se sredstva prioritetno usmjere za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, te za pokretanje procesa proizvodnje.

ZAKLJUČCI O „VRANICI“

Vlada FBiH upoznala se danas sa stanjem u privrednom društvu „Vranica“ d.d. Sarajevo u stečaju. Vlada je dala punu podršku procesu reorganizacije koji treba rezultirati očuvanju firme i radnih mjesta.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je odluke o pokretanju procedure raspisivanja javnog konkursa za postavljenje, te o općim kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade FBiH za evropske integracije. U ime Vlade FBiH, u Komisiju za izbor direktora ovog ureda imenovani su Edita Kalajdžić i Željko Silađi.

Za članove Koordinacionog odbora za praćenje izrade Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.- 2020. godina imenovani su Nijaz Brković, Jasna Vukasović, Hanka Mušinbegović, Mehmed Cero, Adis Fajić, Sanela Jakubović, Davorka Jukić, Avdo Vajzović, Zdenko Čabrilo, Snježana Kapić, Dijana Bukovac, Amira Mašović, Enisa Teskeredžić, Angelina Zelenika i Enida Pecikoza.

Data je prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata Nijaza Ganića i Zijada Alibašića na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo.

Vlada FBiH je donijela odluke o davanju prethodne saglasnost za razrješenje Dženane Bešlije, Zije Džanića i Adnan Mahmutovića dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu „UNIS-PRETIS“ d.o.o. Vogošća (Alatnica), te o davanju prethodne saglasnosti da na ove pozicije, na period do tri mjeseca, budu imenovani Fadil Novalić, Samir Iskić i Ismet Salčinović.

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.00 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE