100. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.02.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 99. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 05.02.2014. godine i Zapisnika 41. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 07.02.2014. godine
2. Informacija (usmena) o realizaciji Zaključka V. broj: 1608/2013, od 30.12.2013. godine - status privrednog društva "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo
3. Prednacrt zakona o ličnom imenu
4. Prednacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina
5. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Nacrt zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, koji je podnio gosp. Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog izjašnjenja na Preporuke Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini o preispitivanju osnovanosti Odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK za 2013. godinu
10. Prijedlozi akata za pokretanje procedure imenovanja direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
11. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accessinace (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
13. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2013-173, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2013-174, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija na zaključivanje ugovora o mjesečnoj naknadi za rad u Odboru za javni nadzor
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. - 1995. godine
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška "Kapitalnog transfera javnim preduzećima - JP "Aerodrom Tuzla" (za nabavku neophodne opreme)" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
20. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007.-2014.“ Otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za tender dokumentaciju i pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka, za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u postupku dodjele Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
22. Izvještaji o implementaciji projekata, sa Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BIH (POWER IV), zaključno sa 31.12.2013. godine
b) Izvještaj o implementaciji Projekta "Gasifikacija Srednjobosanskog kantona" koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.12.2013. godine
23. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja SSNESP za period 01.10. - 31.12.2013. godine
24. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2013. godinu sa Programom rada i Finansijskim planom za 2014. godinu i Prijedlogom zaključaka
a) Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključaka
b) Program rada i Finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2014. godinu
25. Informacija o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28.10.2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Koridor Vc - dodatno finansiranje, sa dokumentima
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat koridor Vc
26. Informacija o realizaciji Projekta "Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save", sa Prijedlogom zaključka


27. Informacija u vezi sa primjenom člana 237. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1300/2013 od 31.10.2013. godine (Plan rješavanja problema za unapređenje funkcionisanja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja)
29. Informacija Radne grupe za izradu prijedloga dalje realizacije projekta jedinstvene Toptim poslovne grupe (imenovane Rješenjem V. broj: 1347/2013 od 19.11.2013. godine) o realizaciji Zaključka V. broj: 1246/2013 od 31.10.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o projektima koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini
a) Informacija o Projektnoj ideji "Sistem za upravljanje dokumentima (Document Management System - DMS)", sa Prijedlogom zaključka
b) Informacija o Projektnom prijedlogu "Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge", sa Prijedlogom zaključka
c) Informacija o Projektnom prijedlogu "Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini", sa Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog rješenja o odbijanju Žalbe Džemile Koštro na Zaključak Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/05-31-1171/2009 od 16.12.2013. godine
32. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Koordinacionog odbora za praćenje izrade "Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013-2020. godina"
33. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za izradu teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja
b) Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za izradu teksta Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima
34. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježja i grobalja u Federaciji Bosne i Hercegovine
35. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenog na Zahtjev broj: 03-31-84/2014-NK od 29.01.2014. godine, po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
36. Prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti u rješavanju predmeta iz radnih odnosa bivših uposlenika prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i u rješavanju predmeta u upravnom postupku po zahtjevima stranaka za priznavanje učešća u Oružanim snagama, okolnostima stradanja i dr. između Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, sa Prijedlogom zaključka
37. Zahtjev za davanje saglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje/Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom zaključka
38. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora „Zrak“ d.d. Sarajevo
39. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica)
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Unis-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica)
40. Informacija o stanju u privrednom društvu „Unis Pretis“ d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu Vranica d.d. Sarajevo u stečaju sa Prijedlogom zaključaka

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE