4. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.04.2007.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Prema danas predloženim izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koje je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, ovakvi stanovi su iz nadležnosti bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, preneseni u nadležnost Vlade FBiH.

Ove izmjene su usklađene sa ranije donesenim odlukama i zaključcima Vlade FBiH prema kojima je regulisano postupanje u vezi sa preuzimanjem pokretne i nepokretne imovine bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.

UREDBA O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu kojom se uređuju uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, utvrđuju učesnici u građenju, kao i obaveze za koje odobrenja i saglasnosti izdaje ovo ministarstvo.

Njen je cilj da se osigura izgradnja objekata od značaja za Federaciju BiH na višoj i organizovanijoj razini, te da se za izvođače radova propišu jedinstvene obaveze i standardi u građenju, odnosno jedinstvene procedure u projektovanju i građenju.

Uredbom se, između ostalog, nalaže da se na gradilištu moraju predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja, zaštite od prekomjerne buke, zaštite tla i podzemnih voda od onečišćenja, kao i ostale propisane mjere za zaštitu zdravlja ljudi.

Izvođač radova je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik i knjigu za čiju su ažurnost odgovorni i investitor i nadzorni organ, a propisano je da nadzor nad građevinom ne može voditi osoba koja je istovremeno i izvođač radova.

USPOSTAVA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA U OBLASTI GRAĐENJA

Federalna vlada je donijela Uredbu kojom se propisuju sadržaj i nosioci jedinstvenog informacionog sistema, metodologija prikupljanja i obrade podataka, te jedinstveni obrasci na kojima se vodi evidencija na svim razinama prostornog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o najvažnijem podzakonskom aktu kad je u pitanju oblast građenja, koji ima za cilj uspostavu i održavanje jedinstvenog informacionog sistema (geografski informacioni sistem - GIS). Ciljevi uspostave ovog sistema su interaktivna razmjena informacija, efikasnije pretraživanje i analiza baze podataka, povećanje produktivnosti u procesu prostornog uređenja, unapređenje kvaliteta procesa planiranja, kao i povećanje mogućnosti analize i smanjenja administracije na ovim poslovima.

Podaci se, između ostalog, odnose na digitalne geodetsko-topografsko-kartografske podloge, prostorni plan i druge planske dokumente Federacije, planove kantona i općina, prirodne resurse, stanovništvo, infrastrukturne sisteme, graditeljsko i prirodno naslijeđe, okoliš i njegovu zaštitu, turizam, komunalne djelatnosti, te građevinsko zemljište. U Jedinstven informacioni sistem GIS će se slijevati svi podaci koje su, prema zakonu, dužni dostavljati organi uprave na svim nivoima, privredna društva i druga pravna lica gdje se skupljaju podaci od značaja za uspostavu GIS-a. Nosioci informacionog sistema su, pored Fedralnog ministarstva prostornog uređenja, i kantonalni gradski i općinski organi iz oblasti planiranja i drugi subjekti značajni za ovu oblast. Obaveza je kantonalnih organa da na jedinstvenim obrascima prikupljaju podatke od značaja za uređenje prostora i da, do 31. januara tekuće godine, Federalnom ministarstvu dostavljaju godišnji izvještaj o stanju prostora na njihovom području.

ODLUKA O METODU PRIVATIZACIJE ZAVIDOVIĆKE “KRIVAJE”

Državni kapital, koji čini sto posto ukupnog kapitala zavidovićke “Krivaje”, bit će privatiziran jednim od tri metoda ili njihovom kombinacijom: zajedničkim ulaganjem s cjelokupnom imovinom ili najvećim dijelom imovine poduzeća, prodajom cjelokupne imovine ili najvećeg dijela imovine poduzeća, te zajedničkim ulaganjem ili prodajom tehnoekonomskih cjelina poduzeća sukladno zahtjevima i ponudama kupaca, odnosno partnera.

Ovo se kaže u Odluci o metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću “Krivaja” d.o.o. Zavidovići, koju je danas donijela Federalna vlada.

Agencija za privatizaciju u FBiH će, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije u najkraćem roku provesti postupak privatizacije “Krivaje” suglasno uredbama o pravilima promjene strukture kapitala poduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja i o postupku pripreme i podjele poduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije.

Pri vrjednovanju prispjelih ponuda, pozornost će biti usmjerena na bonitet ponuđača, zbrinjavanje što većeg broja uposlenih, osiguranje tržišta, investicije u tehnologije i proizvodni asortiman, cijenu (vrijednost) udjela imovine poduzeća, te ostale kriterije koji pružaju uvjerenje u uspješnost projekta.

Danas donesena odluka, ujedno, obvezuje Agenciju za privatizaciju u FBiH na ubrzanje postupka male privatizacije preostalog dijela ili imovine “Krivaje” koja nije uvjet obavljanja pretežne djelatnosti.

SAGLASNOST BRITANSKOJ NEVLADINOJ ORGANIZACIJI ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U FBiH

Na temelju mišljenja Federalnog ministarstva pravde Vlada FBiH je danas donijela Odluku o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Muslim Aid” iz Londona za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedištem u Sarajevu. Riječ je o nevladinoj organizaciji dobrotvornog karaktera za pomoć siromašnim, starim osobama, djeci i drugim u slučajevima prirodnih i drugih nesreća, kao i izbjeglicama i raseljenim osobama.

U želji da intenzivira i ostvari kvalitetniju saradnju s nevladinim organizacijama, Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo pravde da analizira stanje u ovoj oblasti i njegovu usklađenost sa Zakonom o udruženjima i fondacijama. Na osonovu toga bili bi utvrđeni dalji pravci i modaliteti saradnje s nevladinim sektorom.

O PROVOĐENJU ZAKONA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

U okviru redovnih aktivnosti na praćenju stanja u određenim oblastima, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, upoznata s informacijom o provedbi Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Prezentiran je stepen implementacije Zakona, teškoće i problemi u njegovom provođenju i mjere koje preduzima resorno ministarstvo radi njihovog prevazilaženja, sa posebnim osvrtom na ulogu, zadatke i osposobljenost organa koji rješavaju o pitanjima boračko-invalidske zaštite na svim nivoima vlasti, upravno-finansijski nadzor i rad ljekarskih komisija i instituta, te reviziju izdatih uvjerenja o svojstvu, okolnostima i načinu stradavanja pripadnika Oružanih snaga.

Na sjednici je ukazano na primjetno povećanje broja korisnika prava po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, s očekivanjem da se taj trend nastavi do roka (20.6.2007. godine) u kojem je po Zakonu moguće uvođenje u pravo.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pripremi program aktivnosti, s utvrđenim nosiocima zadataka, na reformi ove oblasti čiji je cilj ujednačavanje prava, pojednostavljivanje procedura, transparentnost i racionalizacija u trošenju sredstava u skladu s ukupnom makroekonomskom situacijom.

O AKTIMA VLADE FBiH RANIJE DOSTAVLJENIM U PARLAMENTARNU PROCEDURU

Na traženje predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH danas se Vlada FBiH izjasnila o statusu akata i dokumenata koji su još ranije poslati u parlamentarnu proceduru, kako bi ih ovaj parlamentarni dom mogao uvrstiti u dnevne redovae sjednica za razmatranje.

Riječ je o četiri prijedloga, odnosno nacrta zakona (o prestanku važenja Zakona o građenju, Zakonu o veterinarstvu, o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH i Zakonu o pomilovanju), zatim o Planu razvojnih projekata u FBiH finansiranih iz inokredita i donatorskih sredstava i finansijskim planovima tri zavoda iz oblasti zdravstva, prijedlozima odluka o prihvatanju dva međunarodna kredita, te Prijedlogu Izvještaja o prošlogodišnjem radu i Nacrtu programa rada Vlade FBiH za ovu godinu.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PROCESA PRIVATIZACIJE I RADU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH ZA 2006. GODINU

Federalna vlada je nakon rasprave usvojila Izvještaj o provedbi privatizacije i radu Agencije za privatizaciju FBiH za prošlu godinu, s predloženim mjerama za uspješniji nastavak privatizacije.

Vlada je naložila Agenciji da sačini analizu uzroka i razloga nedovoljnog interesa domaćih i stranih investitora u procesu privatizacije, s prijedlogom mjera za poboljšanje ukupnog ambijenta za ulaganje kroz proces privatizacije u FBiH.

Danas je zaključeno da se formira Koordinacijsko tijelo za praćenje procesa privatizacije u FBiH i realizacije zaključaka. Ovo tijelo čine premijer, zamjenici premijera, federalni ministri energije rudarstva i industrije i prometa i komunikacija, direktor i zamjenik direktora Agencije za privatizaciju, te predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora APF-a.

Također, APF treba, u saradnji s nadležnim ministarstvima i drugim organima (tužilaštva i sudovi), pratiti privatizacijski proces i primjenu propisa iz oblasti privatizacije (raskidi ugovora).

O realizaciji ovih zaključaka Agencija je dužna podnositi kvartalne izvještaje.

Zbog nemogućnosti ostvarenja Plana privatizacije, Vlada FBiH je u novembru prošle godine usvojila njegov rebalans, koji je predviđao objavljivanje devet tendera. Objavljeno ih je osam, a četiri su uspješno okončana: “Žica” d.d. Sarajevo, “Energoinvest TDS “ Sarajevo, Tvornica kartona i ambalaže d.o.o. Cazin (prodaja glavnine opreme) i “Carton print” d.o.o. Stolac.

Za UNIS” d.d. Sarajevo, “KTK” d.d. Visoko, “Interšped” d.d. Sarajevo, “Sarajevo osiguranje” d.d. Sarajevo i Fabriku duhana Mostar planirana prodaja nije realizirana zbog neuspjelog tendera ili nerealiziranja planirane dokapitalizacije.

U toku su tenderi za “Energoinvest” i “Hidrogradnju”, s velikim izgledima da se ovaj drugi okonča do kraja ovog mjeseca.

Pored toga, prošle godine napravljena je joint-venture transakcija, odnosno udruživanje stranog i domaćeg kapitala u Tvornici sode Lukavac.

Prema podacima kantonalnih i Agencije za privatizaciju u FBiH, ukupno ostvarena gotovina od privatizacije u periodu od 1999. do 2005. godine iznosi 430.046.036,25 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa, 153.524.627,93 KM odnosi se na malu, a 276.521.408,32 KM na veliku privatizaciju.

Ostvarena gotovina od privatizacije u 2006. godini iz nadležnosti APF-a iznosi 10.929.311 KM.

Vlada je danas upoznata sa Finansijskim izvještajem Agencije za privatizaciju za 2006. godinu, a o ovom dokumentu će se konačno izjasniti nakon izvještaja Ureda za reviziju.

O VRAĆANJU KREDITNOG ZADUŽENJA PREMA LIBIJI

Danas je Vlada FBiH izrazila spremnost da dadne suglasnost na Sporazum o poravnanju duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu u “Bosnalijeku” d.d. Sarajevo, s tim što predlaže libijskoj strani da se, prije njegova konačna potpisivanja, neke odredbe preciziraju.

O STANJU KADROVA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH U 2006. GODINI

Agencija za državnu službu Federacije BiH je u prošloj godini izvršila reviziju radnih mjesta državnih službenika u 96 tijela državne uprave. Od ukupno 2.461 radnog mjesta predviđenog pravilnicima o unutarnjoj organizaciji ovih tijela, popunjeno je 1.478, odnosno 60,1 posto.

Postupak revizije prošla su 1.382 državna službenika, odnosno 93,5 posto. Od svog osnutka, Agencija je izvršila reviziju u ukupno 236 tijela državne uprave, pri čemu je postupak uspješno prošlo 3.100 državnih službenika, dok je za 281 doneseno rješenje o prestanku radnog odnosa.

Ovo su pokazatelji iz Izvješća o stanju kadrova u tijelima državne službe u FBiH u 2006. godini, što ga je danas razmatrala i usvojila Federalna vlada.

Na zahtjev tijela državne službe, Agencija je objavila ukupno 353 javna natječaja za popunu 1.349 radnih mjesta. Okončano je njih 269 i na temelju njih postavljena 603 državna službenika i 165 pripravnika.

Agencija za državnu službu je samostalno, te u suradnji s UNDP-jem, organizirala stručnu i opću izobrazbu i usavršavanje za nekoliko tisuća državnih službenika sa svih razina vlasti u FBiH. Također, uspostavljen je i središnji registar, odnosno baza podataka kojom su obuhvaćena sva tijela državne službe i u njima uposleni službenici.

IZMIJENJEN POSLOVNIK O RADU VLADE FBiH

Odlukom o izmjeni Poslovnika o radu Vlade FBiH, koja je donesena na današnjoj sjednici, umjesto dosadašnjih, formirana su nova radna tijela Vlade FBiH, u cilju povećanja efikasnosti i unapređenja metoda rada. Tako su za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade i davanje prijedloga i mišljenja, oformljene: Koordinacija za strategiju razvoja, Koordinacija za društvene djelatnosti, Koordinacija za ekonomske djelatnosti i Komisija za administrativna pitanja. Definiran je, također, i njihov sastav i određeno da radom ova četiri radna tijela rukovode premijer Federacije BiH, njegova dva zamjenika i federalni ministar pravde.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je Rešada Žutića, na njegov zahtjev, razriješila dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, a na ovu dužnost imenovala Enesa Ganića.

Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora FENE da se za direktora ove novinske agencije imenuje Zehrudin Isaković, a za zamjenika direktora dr.sc. Marko Dragić.

Danas je, ispred Federacije BiH, dr. Sabahudin Ekinović imenovan za člana Nadzornog odbora “Mittal Steel Zenica” d.o.o. Zenica, pošto ga je na to mjesto, kao prvog na rang listi kandidata, nakon provedenog postupka javnog oglasa, preporučila Komisija za izbor koju je formiralo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, po zaključku Vlade FBiH.

* * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.45 sati.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE