4. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.04.2007.
ONASA

SARAJEVO, 12. APRILA (ONASA)

- Prema danas predloženim izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koje je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, ovakvi stanovi su iz nadležnosti bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, preneseni u nadležnost Vlade FBiH, saopštio je Ured za informiranje Vlade Federacije BiH.

Ove izmjene su usklađene sa ranije donesenim odlukama i zaključcima Vlade FBiH prema kojima je regulisano postupanje u vezi sa preuzimanjem pokretne i nepokretne imovine bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.

* * *

SARAJEVO, 12. APRILA (ONASA)

- Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu kojom se uređuju uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, utvrđuju učesnici u građenju, kao i obaveze za koje odobrenja i saglasnosti izdaje ovo ministarstvo.

Njen je cilj da se osigura izgradnja objekata od značaja za Federaciju BiH na višoj i organizovanijoj razini, te da se za izvođače radova propišu jedinstvene obaveze i standardi u građenju, odnosno jedinstvene procedure u projektovanju i građenju.

Uredbom se, između ostalog, nalaže da se na gradilištu moraju predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja, zaštite od prekomjerne buke, zaštite tla i podzemnih voda od onečišćenja, kao i ostale propisane mjere za zaštitu zdravlja ljudi.

Izvođač radova je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik i knjigu za čiju su ažurnost odgovorni i investitor i nadzorni organ, a propisano je da nadzor nad građevinom ne može voditi osoba koja je istovremeno i izvođač radova.
* * *

SARAJEVO, 12. APRILA (ONASA)

- Federalna vlada je donijela Uredbu kojom se propisuju sadržaj i nosioci jedinstvenog informacionog sistema, metodologija prikupljanja i obrade podataka, te jedinstveni obrasci na kojima se vodi evidencija na svim razinama prostornog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o najvažnijem podzakonskom aktu kad je u pitanju oblast građenja, koji ima za cilj uspostavu i održavanje jedinstvenog informacionog sistema (geografski informacioni sistem - GIS). Ciljevi uspostave ovog sistema su interaktivna razmjena informacija, efikasnije pretraživanje i analiza baze podataka, povećanje produktivnosti u procesu prostornog uređenja, unapređenje kvaliteta procesa planiranja, kao i povećanje mogućnosti analize i smanjenja administracije na ovim poslovima.

Podaci se, između ostalog, odnose na digitalne geodetsko-topografsko-kartografske podloge, prostorni plan i druge planske dokumente Federacije, planove kantona i općina, prirodne resurse, stanovništvo, infrastrukturne sisteme, graditeljsko i prirodno naslijeđe, okoliš i njegovu zaštitu, turizam, komunalne djelatnosti, te građevinsko zemljište. U Jedinstven informacioni sistem GIS će se slijevati svi podaci koje su, prema zakonu, dužni dostavljati organi uprave na svim nivoima, privredna društva i druga pravna lica gdje se skupljaju podaci od značaja za uspostavu GIS-a. Nosioci informacionog sistema su, pored Fedralnog ministarstva prostornog uređenja, i kantonalni gradski i općinski organi iz oblasti planiranja i drugi subjekti značajni za ovu oblast. Obaveza je kantonalnih organa da na jedinstvenim obrascima prikupljaju podatke od značaja za uređenje prostora i da, do 31. januara tekuće godine, Federalnom ministarstvu dostavljaju godišnji izvještaj o stanju prostora na njihovom području.

* * *

SARAJEVO, 12. APRILA (ONASA)

Državni kapital, koji čini sto posto ukupnog kapitala zavidovićke "Krivaje", bit će privatiziran jednim od tri metoda ili njihovom kombinacijom: zajedničkim ulaganjem s cjelokupnom imovinom ili najvećim dijelom imovine poduzeća, prodajom cjelokupne imovine ili najvećeg dijela imovine poduzeća, te zajedničkim ulaganjem ili prodajom tehnoekonomskih cjelina poduzeća sukladno zahtjevima i ponudama kupaca, odnosno partnera.

Ovo se kaže u Odluci o metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću "Krivaja" d.o.o. Zavidovići, koju je danas donijela Federalna vlada.

Agencija za privatizaciju u FBiH će, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije u najkraćem roku provesti postupak privatizacije "Krivaje" suglasno uredbama o pravilima promjene strukture kapitala poduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja i o postupku pripreme i podjele poduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije.

Pri vrjednovanju prispjelih ponuda, pozornost će biti usmjerena na bonitet ponuđača, zbrinjavanje što većeg broja uposlenih, osiguranje tržišta, investicije u tehnologije i proizvodni asortiman, cijenu (vrijednost) udjela imovine poduzeća, te ostale kriterije koji pružaju uvjerenje u uspješnost projekta.

Danas donesena odluka, ujedno, obvezuje Agenciju za privatizaciju u FBiH na ubrzanje postupka male privatizacije preostalog dijela ili imovine "Krivaje" koja nije uvjet obavljanja pretežne djelatnosti.

 

.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE