4. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.04.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija zapisnika 3.  sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 3. Prijedlog uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištima i sudionicima u građenju;
 4. Prijedlog uredbe o sadržaju i nosiocima informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije;
 5. Prijedlog odluke o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću IP «Krivaja» d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «MUSLIM AID» Po Box 3, E1, 1WP London,   Velika Britanija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog drugostepenog rješenja u vezi zahtjeva «GIO» Gradnja industrijskih objektov, d.o.o.  Ljubljana, Republika Slovenija;
 8. Prijedlog  drugostepenog rješenja u vezi zahtjeva «Javor» d.o.o. Zenica;       
 9. Informacija o provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica sa Prijedlogom zaključaka;
 10. Izjašnjenje Vlade Federacije BiH o aktima koji su dostavljeni u proceduru Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine;
 11. Izvještaj o provedbi procesa privatizacije i radu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2006. godinu i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2006. godinu;
 12. Izvještaj Radne grupe za provedbu aktivnosti na pripremi prijedloga ugovora o zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo;
 13. Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godine i Plan rada Agencije za državnu službu u 2007. godini;
 14. Izvještaj sa Prijedlogom Liste kandidata za imenovanje direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine;
 15. Davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije za imenovanje Direktora i zamjenika direktora JU Federalne novinska agencije;
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora “Mittal Steel” Zenica d.o.o. Zenica;
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE