99. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.02.2014.
Saopćenje o radu
 
PARLAMENTU FBiH PREDLOŽENO USVAJANJE 
REZOLUCIJE O UNAPRJEĐENJU TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE
 
Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o prihvatanju Rezolucije o unaprjeđenju transplantacijske medicine u Federaciji BiH. Temeljni razlog za donošenje Rezolucije, upućene na usvajanje Parlamentu FBiH, jeste unaprjeđenje organizacije transplantacijske medicine, njezin razvoj, s naglaskom na razvoj kadaverične transplantacije u Federaciji BiH.
 
Usvajanje Rezolucijom predloženih mjera omogućilo bi dostupnost većem broju organa i tkiva u svrhu liječenja, a što bi doprinijelo povećanju dostupnosti liječenja transplantacijom, spašavanju i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, a istodobno bi najsiromašnije i ranjive skupine bile zaštićene od takozvanog transplantacijskog turizma i prodaje organa i tkiva.
 
Za postizanje ciljeva navedenih u Rezoluciji nužno je uložiti zajedničke napore nadležnih institucija, ali i šire zajednice u promociju davalaštva i podizanju svijesti o davalaštvu organa, tkiva i stanica u svrhu liječenja. 
 
S tim u svezi, posebno je bitno da Federalni parlament usvoji Rezoluciju u kojoj je, uz ostalo, predloženo da 4. travanj bude Dan darivanja organa na teritoriju Federacije BiH. 
 
IZJAŠNJENJE NA AMANDMANE
 
Vlada Federacije BiH danas je prihvatila amandman Zakonodavno-pravnog povjerenstva Doma naroda Parlamenta FBiH na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, te odbila dva amandmana koje su na ovaj zakon u Domu naroda podnijeli Senahida Đehović i Ivo Divković.
 
Federalna vlada prihvatila je pet od sedam amandmana koje je na Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Jasmina Zubić. Ujedno, Vlada je danas u Prijedlog zakona uvrstila i svoj amandman čiji je cilj usuglašavanje jednog od prihvaćenih amandmana zastupnice Zubić s odredbama članaka 26. i 28.
 
DOPUNJENA UREDBA O SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBiH
 
Vlada FBiH danas je dopunila Uredbu o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH.
 
Na ovaj način data je mogućnost da za obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja službenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu federalnih tijela, unutarnjeg osiguranja poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste federalna tijela i pružanja ugostiteljskih usluga u internim restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostorija koje koriste federalna tijela, budu angažirana gospodarska društva, agencije i druge pravne osobe koji su, sukladno zakonu, registrirana za te poslove.Razlog za dopunu Uredbe je obujam poslova koje Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH obavlja za potrebe Vlade FBiH i njezinih ureda, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave, Parlamenta FBiH, te ureda predsjednika i dopredsjednika FBiH.
 
Najpovoljniji ponuditelj za obavljanje ovih poslova bit će odabran sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine. 
 
Inače, zakonski osnov za danas dopunjenu Uredbu je u članu 54. Zakona o organizaciji tijela uprave FBiH. 
 
SAGLASNOST ZA PRODAJU HOTELA „ĐURO SALAJ“
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH za prodaju imovine Hotel „Đuro Salaj“, s pripadajućim zemljištem, u Gradcu (Republika Hrvatska).
 
Hotel „Đuro Salaj“ je u suvlasništvu nekoliko privrednih društva iz BiH. Oni su vanknjižni vlasnici, jer je u zemljišnim knjigama upisano društveno vlasništvo s pravom korištenja u korist nekadašnje Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli, čiji su pravni sljednici ova privredna društva.
 
Kupac je dužan od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske obezbijediti izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama u skladu sa Uredbom o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske i Odlukom o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini.
 
Agencija za privatizaciju u FBiH će nekretninu, površine od 8.957 m2, prodati metodom aukcije. Početnu cijenu od 4.250.000 eura, odnosno 8.312.277,50 konvertibilnih maraka, utvrdio je vještak građevinske struke. Ponuđena cijena za Hotel „Đuro Salaj“ bit će jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Poreze i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u cjelosti snosi kupac.
 
UTVRĐEN PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH 
ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BiH
 
Na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2014. godinu.
 
Prilikom izrade Plana Federalni zavod se konsultovao sa svim federalnim ministarstvima, kao i organima i organizacijama ovlaštenim za provođenje statističkih istraživanja.
 
Planom statističkih istraživanja definisani su prioriteti prvog reda, sudjelovanje Federalnog zavoda za statistiku u međunarodnim projektima, iznos potrebnih sredstava za 2014. godinu, i tako dalje.
 
Među prioritetnim zadacima u Planu je navedena i harmonizacija statističke legislative sa EU legislativom. Usvajanjem statističke prakse država Europske unije postiže se terminološko usaglašavanje i metodološko ujednačavanje, jedinstvo korištenja standardnih klasifikacija, kao i postupaka za dobivanje složenijih statističkih indikatora, čime se postiže uporedivost podataka statistike Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine s podacima zemalja EU. Time su postignuti uslovi za relevantnost statističkih podataka i sa stanovišta pravnih propisa i metodoloških pravila i preporuka EU. 
 
U toku implementacije Programa očekuju se izmjene u zakonskoj regulativi koja se odnosi na rad statističkih institucija na nivou BiH, a time i na nivou FBiH.
 
PROGRAM RADA FEDERALNE UPRAVE ZA
 GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ZA 2014.
 
Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Program rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2014. godinu.
 
U ovoj godini je predviđeno donošenje nekoliko propisa iz ove oblasti. Tako bi se već ovog mjeseca pred Vladom trebao naći Prednacrt zakona o izmjeri i registriranju nekretnina. On će urediti oblast izmjere zemljišta, zgrada i drugih objekata, uspostavu i održavanje katastra nekretnina i zemljišne knjige, ali i druga pitanja u svezi nekretnina.
 
Očekuje se da bi u svibnju trebao biti donesen Zakon o financiranju poslova izmjere katastra nekretnina, a dva mjeseca kasnije Vlada bi se trebala izjasniti o Zakonu o komasaciji, čija bi provedba omogućila ekonomičniju obradu i iskorištavanje zemljišta, kao i njegovo uređenje.
 
Federalna uprava planira i donošenje dopune Tarifa naknada za korištenje podataka izmjere i katastra, kao i Tarifa naknada za vršenje usluga iz oblasti izmjere i katastra. U planu su i izmjene i dopuna postojećih ili donošenje potpuno novih propisa koji će regulirati oblast građevinskog zemljišta.
 
Vlada je danas usvojila i Izvješće o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2013. godinu.
 
O JEDINSTVENOM REGISTRU KORISNIKA NAKNADA 
NA KOJE SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI
 
Federalna vlada razmatrala je danas smjernice za izradu Prednacrta zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. 
 
Cilj ovog propisa je namjera da uredi i uspostavi Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos, a koje se isplaćuju na teret Budžeta FBiH, budžeta kantona, općina, gradova i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova, načina prikupljanja podataka i klasifikacija podataka, te izvještavanja.
 
Uspostavom Jedinstvenog registra bio bi osiguran centralizovani sistem informacija i izvještavanja o svim izvršenim isplatama gotovinskih naknada na koje se ne plaćaju doprinosi, po bilo kojem osnovu što će nadležnim institucijama biti od koristi u postupku kontrole namjenskog utroška budžetskih sredstava, planiranju budžeta, kvalitetnom i transparentnom finansijskom izvještavanju, te kreiranju ekonomske i fiskalne politike u Federaciji BiH.
 
Na ovaj način bile bi ostvarene znatne budžetske uštede.
 
STABILIZIRATI STANJE U “CESTAMA”
 
Vlada Federacije BiH je, na osnovu Informacije resornog ministarstva o stanju u Društvu „Ceste“ d.d. Mostar, dala punu podršku Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u razrješenju problema u poslovanju ovog privrednog društva.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da za sljedeću sjednicu Vlade pripremi odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje privremene Uprave „Cesta“.
 
Zatraženo je da hitno bude okončana revizija u ovom preduzeću, započeta u decembru prošle godine.. 
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da, na osnovu nalaza o stanju u Društvu, pokrene proces izglasavanja nepovjerenja sadašnjem Nadzornom odboru „Cesta“ i imenovanju novog.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva Vlada će poduzeti i druge mjere u cilju stabiliziranja stanja u ovom Društvu.
 
PODRŠKA ORGANIZACIJI FESTIVALA U SARAJEVU
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o organizaciji regionalnog muzičkog festivala “Sarajevo, ljubavi moja”, koji bi trebao biti održan 6. aprila u Sarajevu. 
 
Cilj ovog festivala je oživljavanje muzičkog života i vraćanje sjaja koje su Sarajevo i Bosna i Hercegovina imali kao najjači muzički centar na ovim prostorima. Već duže od 20 godina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini treba jedan kvalitetan internacionalni muzički festival koji bi dostojno nastavio tradiciju nekada uglednog, nadaleko poznatog “Vašeg šlagera sezone”.
 
Vlada je dala smjernicu federalnim ministarstvima kulture i sporta, te okoliša i turizma da se kroz svoje programe finansijski uključe u organizaciju festivala. Nakon što projekt festivala dobije svoje konture, bit će razmotrena mogućnost izdvajanja određenih budžetskih sredstava iz rezerve Vlade FBiH.
 
Također, Vlada je pozvala javne kompanije u vlasništvu Federacije BiH da, u okviru svojih mogućnosti, podrže festival “Sarajevo, ljubavi moja”.
 
POTPISAN KUPOPRODAJNI UGOVOR
 
Federalna vlada prihvatila je Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 4.6.2012. godine, te je zadužila da, zajedno s UNIS-om d.d. Sarajevo, kontrolira ispunjenje obaveza iz Ugovora za prodaju udjela UNIS-a d.d. Sarajevo u privrednom društvu UTL ­ Tvornica ležajeva d.o.o. Vogošća.
 
Nakon provedenog Javnog poziva za prodaju, te otvaranja ponuda, Komisija je konstatovala da je ponuda koju je dostavio Konzorcij RTC (kojeg čine RFK d.d. Konjic, TMD Group d.o.o. Gradačac i TMD d.o.o. Sarajevo) formalno-pravno ispravna.
 
U pregovorima, predstavnik RFK d.d. Konjic nije prihvatio minimalnu utvrđenu cijenu od 4.056.951 konvertibilnih maraka, dok je za predstavnike TMD Group d.o.o. Gradačac i TMD d.o.o. Sarajevo ta cijena bila prihvatljiva.
 
Ugovor o kupoprodaji potpisan je 8.7.2013. godine između UNIS-a d.d. Sarajevo i Konzorcija RTC, kojeg čine TMD Group d.o.o. Gradačac i TMD d.o.o. Sarajevo. Osnovni elementi ugovora su cijena od 4.056.591 KM, 1.400.000 KM investicija u roku od tri godine, te preuzimanje 26 uposlenih i zapošljavanje 28 novih radnika. 
 
IZMJENA UREDBE O NABAVCI AUTOMOBILA 
STOPOSTOTNIM RATNIM INVALIDIMA PRVE GRUPE
 
Federalna vlada izmijenila je Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila stopostotnim ratnim vojnim invalidima prve grupe.
 
U Budžetu FBiH za 2014. godinu ova sredstva su već obazbijeđena, a izmjena Uredba se odnosi na tehničke karakteristika putničkih automobila. Izmijenjen je i član člana 7. Uredbe u pogledu obezbjeđenja sredstva za nabavku putničkih automobila, gdje je do sada bilo propisano od najmanje 0,15 posto sredstava ukupnog Budžeta FBiH, a sada se to ograničava do 0,15 posto tih sredstava.
 
Danas je donesena i odluka o odobravanju nabavke sedam putničkih automobila niže klase Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a koja će koristiti revizorski timovi.
 
OVLAŠTENJE FEDERALNOM MINISTRU FINANCIJA
 
Vlada FBiH ovlastila je danas federalnog ministra financija za donošenje pisane Instrukcije o primjeni odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Instrukcijom će detaljnjije biti propisana prava i obveze poreznih obveznika u vezi s rokovima za uplatu glavnog duga i ispunjavanjem uslova za otpis kamate.
 
Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u FBiH stupio je na snagu 15.4.2013. godine. Prema informacijama kojima raspolažu Federalno ministarstvo financija i Porezna uprava Federacije BiH, primjena Zakona kod poreznih obveznika izaziva određene nejasnoće i dvojbe u svezi rokova za uplatu glavnog duga i ispunjavanja uslova za otpis kamate.
 
Stoga je ocjenjeno da postoji potreba za donošenjem posebne instrukcije kojom će pojedina pitanja biti detaljnije uređena.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH dala je danas Nadzornom odboru Željeznica Federacije BiH d.o.o Sarajevo prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Nijaza Puzića za vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave ovog javnog preduzeća na period do šest mjeseci.
 
Za člana Delegacije za vođenje pregovora o Protokolu o saradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, Federalna vlada danas je predložila Mersihu Udovičić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.45 sati.  
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE