99. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.02.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 98. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.01.2014. godine
2. Prijedlog rezolucije o unapređenju transplantacijske medicine u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odluke
3. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koji su podnijeli Senahid Šaković i Ivo Divković, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Amandman koji je podnijela Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu koje je podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine Hotel "Đuro Salaj", sa pripadajućim zemljištem u Gradcu, Republika Hrvatska
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
10. Informacija o ispunjavanju uslova za prestanak radnog odnosa državnih službenika sa Prijedlogom zaključka
11. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
12. Prijedlog odluke o odobravanju novčanih sredstava za rad Federalne komisije za procjenu šteta za I, II i III kvartal 2013. godine
13. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
a) Program rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2014. godinu - davanje saglasnosti
15. Izvještaj Komisije za izradu zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos a koje se isplaćuju na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa radnim tekstom Prednacrta zakona
16. Informacija o stanju u Društvu "Ceste" d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključaka
17. Informacija o projektu Prvi međunarodni muzički festival "Sarajevo ljubavi moja"
18. Zahtjev za interventnu dodjelu sredstava Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
19. Informacija Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine o realizaciji Zaključka V. broj: 890/2012 od 02.06.2012. godine (postupak prodaje udjela UNIS d.d. Sarajevo u privrednom društvu UTL - tvornica ležajeva d.o.o. Vogošća), sa Prijedlogom zaključaka

20. Informacija o nedostatku prostora za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
21. Prijedlog rješenja o nominovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Delegacije za vođenje pregovora o Protokolu o saradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske
22. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a) dostavljenog na Zahtjev broj: 03-31-39/2014-NK od 21.01.2014. godine po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
b) dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-49/2014-NK od 23.01.2014. godine po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
23. Zahtjev za davanje saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta 50 državnih službenika i namještenika, sa Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćnika direktora za ekonomske poslove
25. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu zdravstva za popunu tri upražnjena radna mjesta u Centru za transplantacijsku medicinu sa Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
27. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke sedam (7) putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
28. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o obezbjeđivanju sredstava za nabavku putničkih automobila za ratne vojne invalide 100% prve grupe
29. Inicijativa za finansijsku podršku – pokroviteljstvo za pripremu i održavanje Svečane akademije povodom 40. godišnjice utemeljenja Internacionalne lige humanista sa Prijedlogom zaključaka
30. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku
31. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za donošenje Instrukcije
32. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE