36. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.11.2013.
Saopćenje o radu

 PRIJEDLOG FEDERALNE VLADE PARLAMENTU FBIH: BUDŽET
USVOJITI PO HITNOJ PROCEDURI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj 36. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila je Prijedlog da Parlamentu FBiH uputi na razmatranje po hitnoj proceduri Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Planom razvojnih projekata FBiH za period 2014.-2016. godina.

Hitna procedura zatražena je i kada je riječ o finansijskim planovima vanbudžetskih fondova (Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. i procjene za 2015. i 2016. godinu, Federalnog zavoda PIO za 2014. godinu i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2014. godinu), te o Prijedlogu zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Kako je obrazloženo u pismu koje je, shodno zaključku sa 89. sjednice Vlade FBiH, upućeno predsjedavajućim oba parlamentarna doma, donošenje Budžeta FBiH za 2014. godinu je uvjet za odobravanje sljedeće tranše po stand-by aranžmanu sa MMF-om. Naime, ova sredstva su planirana u Budžetu za 2013. godinu, te bi odgađanje donošenja imalo štetne posljedice na izvršenje ovogodišnjeg budžeta, a samim tim i sve budžetske korisnike u FBiH.

Prema dinamici utvrđenoj sa MMF-om, Budžet Federacije BiH za 2014. godinu treba usvojiti najdalje do 9. decembra 2013. godine.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE