5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.04.2007.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

U nastojanju da olakša ostvarivanje prava demobiliziranih boraca, posebno onih među njima koji su povratnici u Republiku Srpsku, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila izmjene i dopune Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koje su, u formi Prijedloga, upućene u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Radi predupređenja eventualnih zloupotreba, preciziran je dio Zakona koji se odnosi na regulisanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, s tim što je utvrđeno da isplata sredstava po ovom osnovu počinje po konačnosti rješenja. Istovremeno, regulisano je da ovo pravo ne mogu ostvariti lica koja su ostvarila pravo na otpremninu ili dobila donacije i kredite u svrhu zapošljavanja. Ovo pravo, također, ne može ostvariti demobilizirani borac koji se bavi samostalnom djelatnošću ili ima registrovano privredno društvo (preduzeće), ukoliko poslije stupanja na snagu ovog zakona izvrši preregistraciju samostalne djelatnosti ili privrednog preduzeća na neko drugo lice.

Izmjenama je, također, precizirano da nezaposlenim ratnim vojnim invalidima ostvarivanje ovog prava nije smetnja da bi primali ličnu invalidninu.

Uz prednost koja je data demobiliziranim borcima, povratnicima u Republiku Srpsku kod dodjeljivanja kredita od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, izmjenama je olakšano i ostvarivanje prava na osnovno osiguranje, jer je propisano da u prvom stepenu o tome rješava najbliža općinska služba u Federaciji BiH ili općinska služba prema posljednjem boravištu, kako stranka izabere. Po istom principu uređena je i nadležnost službi u rješavanju o pravu članova porodice umrlog demobiliziranog borca, povratnika u RS.

OBJEDINJAVANJE ENTITETSKIH I INSTITUCIJE OMBUDSMENA BiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je i, po skraćenom postupku, uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona kojim se uređuje način funkcioniranja institucije ombudsmena FBiH u prijelaznom periodu i prijenos njenih nadležnosti na instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ovim su obezbijeđene pravne pretpostavke za ispunjenje obaveze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH o objedinjavanju entitetskih i institucije ombudsmena na državnom nivou.

Kako je do okončanja ovog posla (donošenje akata o preuzimanju osoblja, opreme i sredstava od strane novoizabranih ombusmena za ljudska prava BiH i donošenje akata o unutrašnjoj organizaciji) neophodno obezbijediti kontinuitet u radu entitetskih ombudsmena, Prijedlogom zakona je regulisana obaveza ove institucije na federalnom nivou da u prijelaznom periodu nastavi rad u punom kapacitetu, što znači da svi zaposlenici obavljaju poslove na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ovog zakona.

Prijedlogom zakona, takodjer, je regulisan i način plaćanja zaposlenika koji ne budu preuzeti u instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH, tako što će ombudsmeni, njihovi zamjenici i pomoćnici ova prava ostvarivati prema Memorandumu o razumijevanju između OSCE i Federacije BiH i Zakonu o sudskoj i tužilačkoj funkciji u FBiH, a ostali zaposlenici prema zakonima o državnoj službi i o namještenicima u organima državne službe FBiH.

POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu kojom se utvrđuju posebni uvjeti koje privredna i druga pravna lica moraju ispunjavati da bi se mogla upisati u sudski registar za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata.

Kao stručni poslovi izrade planskih dokumenata u smislu ove uredbe smatraju se poslovi izrade dokumenata prostornog uređenja prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH.

Budući da složenost izrade svih ovih dokumenata nije ista bilo je neophodno, u zavisnosti od složenosti njihove izrade, utvrditi različite uvjete koje privredna društva i druga pravna lica moraju ispunjavati da bi se mogli baviti izradom određenih dokumenata prostornog uređenja. Posebni uvjeti odnose se na minimalan broj i stručni profil lica koje privredno društvo mora imati u stalnom radnom odnosu za izradu prostornih i urbanističkih planova, kao i posjedovanje opreme koja omogućava izradu dokumentacije u GIS formatu.

Saglasnost za upis u sudski registar izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja ako privredno društvo ili drugo pravno lice ispunjava posebne uslove.

Privredna društva već registrovana za obavljanje ovih poslova dužna su u roku od jedne godine od stupanja na snagu ove Uredbe usaglasiti registraciju sa njenim odredbama.

PROPISANA TEHNIČKA SVOJSTVA GRAĐEVINA U POGLEDU SIGURNOSTI, NAČINA KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu kojom se utvrđuju tehnička svojstva koja građevine moraju ispunjavati u pogledu sigurnosti, načina korištenja i održavanja. Razlog za njeno donošenje su Smjernice za pristupanje Evropskoj uniji prema kojima su BiH i njeni entiteti u obavezi da svoje zakonodavstvo prilagode evropskim standardima. Sve građevine, u skladu sa ovom Uredbom, ovisno o namjeni, moraju tokom svog trajanja zadovoljavati BiH državne standarde (BIS) tehničke, urbanističke i druge naravi, utvrđene posebnim zakonima i propisima vezanim za ovu oblast.

Građevina mora biti sagrađena na način koji osigurava njenu sigurnost u cjelini kao i svakog njenog dijela posebno.To podrazumijeva njenu mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoline, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke, uštedu energije i toplinsku zaštitu, te nesmetan pristup i kretanje u građevini.

Njenim se održavanjem mora osigurati da se u predviđenom vremenu trajanja očuvaju njena tehnička svojstva. Vlasnik građevine, odnosno korisnik dužan je održavati je na način da se osigura njena upotrebljivost i ispravnost, kao i bezbjednost njenog korištenja.

U slučaju njenog oštećenja vlasnik/ korisnik je dužan poduzeti mjere za hitnu intervenciju i o tome obavijestiti nadležne organizacije. Neophodno je od strane vlasnika / korisnika ili pravne osobe koja održava građevinu voditi knjigu održavanja u koju se unose podaci o kontrolnom ispitivanju i pregledu.

Vlasnik/ korisnik je svake godine dužan osigurati sredstva za održavanje građevine.

Nadzor nad sprovođenjem ove Uredbe vrši nadležna urbanističko-ekološka inspekcija, a za nepridržavanje propisanih obaveza, u smislu neodržavanja ili nenamjenskog korištenja građevine predviđene su novčane kazne od hiljadu do 7.000 KM za vlasnika, odnosno pravnu osobu koja je preuzela poslove održavanja građevine.

O POSLOVANJU “B&H AIRLINESA”

Današnjom Odlukom Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o realiziranju sanacijskog plana (za 2005. i 2006. godinu) i davanju suglasnosti na Izvješće o poslovanju, Financijsko izvješće (za 2006. godinu) i Plan poslovanja JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo (za 2007. godinu).

Sanacijski plan ostvaruje se zahvaljujući kreditima za koje je garant Vlada Federacije BiH, te njezinoj odluci po kojoj se kreditna zaduženja vraćaju iz sredstava od putničke takse - naknade za razvitak i unapređenje zračnog prometa u FBiH. Ujedno, na temelju ovakve odluke, bilo je moguće proširiti kreditno zaduženje.

Kako se kaže u dijelu Informacije o prošlogodinjem poslovanju, “B&H Airlines” je prevezao 59.792 putnika, čime je plan premašen za deset posto. Unatoč takvom rezultatu, kompanija je prošlu goduinu završila s gubitkom većim od dva milijuna konvertibilnih maraka. Na ovo su najveći utjecaj imali pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja, amortizacija i kamate na kredite.

Ako se, pak, poslovanje posmatra isključivo kroz odnos prihoda od prodaje putničkih karata (više od 13.000.000 KM) i troškova djelatnosti (više od 10.000.000 KM), konačni financijski rezultat je pozitivan.

U 2007. godini planiran je prijevoz oko 55.000 putnika, a razlog što je ovaj broj manji nego u 2006. jeste remont dva zrakoplova, zbog čega će najmanje po 20 dana biti van prometa. Planirano je uvođenje nekoliko novih međunarodnih letova (naprimjer za Skoplje, Prag i skandinavske zemlje).

Vlada FBiH danas je zaključila kako Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, u suradnji s “B&H Airlinesom”, treba intenzivirati aktivnosti na pronalaženju strateškog partnera, što je pretpostavka za dalji razvitak nacionalne zrakoplovne kompanije.

POVEĆAN OSNOVNI KAPITAL JP DIREKCIJA CESTA FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela dvije odluke koje se tiču JP Direkcija cesta FBiH. Prvom se, na osnovu pregleda završenih investicija na magistralnim cestama, osnovni kapital Direkcije uvećava za 23.520.508,56 konvertibilnih maraka. Na taj način uvećan, osnovni kapital (vrijednost mreže magistralnih puteva) sada iznosi 1.740.944.257,56 KM, umjesto 1.717.423.749,00 KM, u kojem iznosu je utvrđen, na osnovu Elaborata o procjeni vrijednosti imovine Direkcije.

Kako je neophodno da se promjena osnovnog kapitala upiše u Statut, Vlada je danas dala saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcije cesta FBiH o izmjenama i dopunama Statuta preduzeća.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA ZA 2007. GODINU

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Bilans energetskih potreba za 2007. godinu. Osnova za njegovu izradu su podaci energetskih subjekata, uz procjenu Sektora energije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Proizvodnja uglja za ovu godinu planirana je na 6,45 miliona tona, a potrošnja na 6,082 miliona tona. Od toga će 4,8 miliona tona biti isporučeno termoelektranama, 552,7 hiljada tona industrijskim potrošačima, 694,9 hiljada tona ostalim potrošačima, dok je 355 hiljada tona planirano za izvoz.

Ovako bilansirane količine su, prema procjenama, dovoljne za stabilnu snabdjevenost tržišta ovim energentom.

Proizvodnja električne energije za ovaj je period planirana u količini od 7.707 gigawata, sa potrošnjom od oko 8.041 gigawat. Unaprijed preuzete obaveze za isporuku električne energije iznose hiljadu gigawata, dok je planirani uvoz nedostajućih količina električne energije 363 gigawata, što omogućava stabilno snabdijevanje potrošača.

Kada se radi o derivatima nafte, za ovu godinu je planiran uvoz od 800 hiljada tona što je uravnoteženo sa planiranom potrošnjom. U odnosu na 2006. godinu to je za oko 30 hiljada tona više.

Ukupne količine prirodnog gasa planirane za ovu godinu iznose 223,3 miliona kubnih metara, što je za oko 19 miliona metara kubnih više od ostvarenog u prethodnoj godini.

To bi, ako ne bude problema u isporuci, trebalo biti dovoljno za uredno snabdijevanje tržišta.

SAGLASNOST ZA UPUĆIVANJE POLICAJACA U MIROVNU MISIJU UN-a

Na temelju zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH, Federalna vlada je danas donijela Odluku kojom je dala saglasnost za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH Milovana Matkovića u Mirovnu misiju Ujedinjenih naroda u Liberiji, za jednogodišnji period od aprila ove do aprila/travnja 2008. godine.

Riječ je o brojčanom popunjavanju bh kontingenta koji se nalazi na dužnosti u Liberiji, a jednom od njegovih članova je u Misiji istekao propisani mandat.

KOEFICIJENT ZA TREĆI I ČETVRTI MJESEC 2007. GODINE

Novčana primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH će za ožujak/mart ove godine biti obračunata po koeficijentu 0,96, odlučila je danas Vlada FBiH.

Drugom odlukom, za travanj/april 2007. godine utvrđen je koeficijent 1,00.

Temeljem ove odluke, nadležni federalni ministar izdat će Naredbu o visini mjesečnih novčanih primanja korisnika za četvrti mjesec ove godine.

IZRADA STRATEGIJSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK INDUSTRIJE

Vlada FBiH prihvatila je danas Inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za izradu Industrijske politike i Strategije razvitka industrije u Federaciji BiH.

Stoga je Vlada zadužila ovo ministarstvo da, za sljedeću sjednicu, pripremi odluke o usvajanju ovih dokumenata, s precizno navedenim rokovima i nositeljima njihove izrade, kao i izvorima financiranja.

Kroz ova dva dokumenta treba, kao polazište, dati potpuni profil industrijskog sektora u Federaciji BiH, te prepoznati unutarnja i vajnska ograničenja industrijske proizvodnje i njezinog razvitka.

Na tim temeljima moguće je odrediti strategijsko-razvojne gospodarske ciljeve, dati glavne pravce razvitka poduzetništva, sačiniti pravni i ekonomski okvir za inozemna ulaganja i za promoviranje izvozne orijentacije.

Također, treba vidjeti moguće pravce djelovanja radi ublažavanja i uklanjanja svih ograničenja, te mogućnosti pristupa fondovima Europske unije.

O svim pitanjima, kako je predviđeno, bit će obavljena široka javna rasprave.

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2006. GODINU

Glavne aktivnosti Federalnog ministarstva financija u 2006. godini bile su usmjerene, prije svega, na unapređenje financijske discipline, kako u obavljanju redovne djelalnosti, tako i u povećanju nadzora nad trošenjem proračunskih sredstava i instruiranju proračunskih korisnika putem izrade naputaka, instrukcija i izravnih usmenih dogovora.

Kao rezultat, u fiskalnoj 2006. godini ostvaren je suficit (višak prihoda nad rashodima) od 139.712.000 konvertibilnih maraka, a Federacija BiH je u cijelosti izmirila prenesene obveze iz 2005. godine u iznosu od oko 91 milijun KM. Također, izvršene su sve obveze stvorene do 31.12.2006. iz prihoda ostvarenih u fiskalnoj 2006. godini, konstatira se u danas razmatranom i usvojenom Izvješću o izvršenju federalnog proračuna za 2006. godinu.

Prilikom poređenja ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja u odnosu na plan, treba imati u vidu činjenicu kako u proračunu za 2005. godinu nije bilo planirano servisiranje vanjskog duga, što je lani učinjeno. Naime, proračunom za 2006. godinu, bio je za ove potrebe predviđen 181 milijun KM.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja u 2006. godini iznosili su 1.181,9 milijuna KM, što je za 42 milijuna KM (ili 3,7 posto) više u odnosu na plan. U odnosu na isti period 2005. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje su veći za 137,2 milijuna KM ili za 13,1 posto.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 976,7 milijuna KM i veći su u odnosu na plan za 117,2 milijuna KM ili za 23,2 posto. Svi porezni prihodi su ostvareni iznad planiranih, pri čemu najveći porast bilježe porezi na dobit pojedinca i poduzeća koju su veći za 21,5 posto, odnosno za 8,6 milijuna KM.

Prihodi od neizravnih poreza iznose 925,2 milijuna KM, a odnose se na prihode sa Jedinstvenog računa, koji se doznačavaju federalnom proračunu, koji su veći za 25,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od poreza na dobit iznose 48,4 milijuna KM i veći su za 14,9 posto u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, a u odnosu na planirane za 2006.godinu veći su za 21,5 posto. Ostali porezi (poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda) iznose 2,7 milijuna KM, što je za 20 posto više u odnosu na 2005. godinu.

Neporezni prihodi od 192 milijuna KM manji su za 23,2 milijuna KM u odnosu na plan. Osnovni razlozi za ovo su podbačaj ostalih prihoda od imovine koji su planirani u iznosu od 18 milijuna KM, a ostvareni s 3,6 milijuna KM, prihodi od administralivnih taksi bilježe pad od 2,5 milijuna KM, ostale proračunske naknade manje su za 12,1 milijun KM, a vlastiti prihodi proračunskih korisnika ostvarili su podbačaj od 11,4 milijuna KM.

S druge strane, bilježi se znatno povećanje kod prihoda od dividendi u javnim preduzećima: ostvareni u iznosu od 99,7 milijuna KM i veći su za 14,7 milijuna KM (17,3 posto) u odnosu na plan.

Iako planirana, u 2006. godini nisu ostvarena 9,3 milijuna KM po osnovu grantova - donacija iz inostranstva. Također, nisu ostvarena ni planirana 32 milijuna KM po osnovu prihoda ostvarenih prodajom poduzeća i banaka na teritoriji FBiH i prihoda od sukcesije (ESCROW račun).

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci na obračunskoj osnovi iznose 1.042 milijuna KM i veći su za 10,7 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a u odnosu na planirane u proračunu su manji za 8,5 posto. Dakle, ostvareni rashodi i izdaci u 2006. godini u apsolutnom iznosu su manji za 97 milijuna KM od planiranih. To je rezultat kako racionalizacije pojedinih rashoda, tako i nemogućnosti stvaranja obveza za pojedine transfere radi nepostojanja pravnog temelja.

Tekući izdaci iznose 858,6 milijuna KM i oni su u odnosu na isti period prethodne godine manji procentualno za 0,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su u iznosu od 93,7 posto. Plaće i naknade zaposlenika iznosile se 134,9 milijuna KM, što je 45 posto manje nago u 2005. godini.

Kapitalni izdatci u 2006. godini iznosili su 61,8 milijuna KM (nabavka stalnih sredstava 44 milijuna KM i pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama 17,7 milijuna KM) i u odnosu na 2005. period godinu su manji za 22,6 posto.

Nakon današnje rasprave, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo financija da pripremi informaciju povodom nalaza Ureda za reviziju u svezi federalnog proračuna, te predloži mjere za otklanjanje enevntualno uočenih nedostataka.

O FINANSIJSKOJ SARADNJI S AUSTRIJOM

Vlada FBiH je prihvatila dopunu Informacije o implementaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, sa listom projekata koji će iz FBiH biti kandidirani za finansijsku podršku.

Projekti koje je već odobrila Vlada Austrije su vodosnabdijevanje Gruda (vrijednost 2,29 miliona eura), medicinska oprema za Klinički centar u Sarajevu (2,55 miliona eura) i vodosnabdijevanje Livno-Horizont (2,51 miliona eura). Ovaj livanjski projekat identificirali su i austrijski izvoznici s vrijednošću od 7,5 miliona eura (uključujući i sredstva koja je odobrila Vlada Austrije). Austrijski izvoznici su identificirali i projekte prečistača u Cazinu (oko 7,5 miliona eura), nabavku opreme za Medicinski fakultet u Sarajevu (do dva miliona eura), za Univerzitet u Zenici (do pet miliona eura), B fazu vodoopskrbnog sistema "Akumulacija Tribistovo" u Posušju (do 2,5 miliona eura), sistem vodosnabdijevanja Fojnica-Kiseljak i kanalizacija Lepenica-Kiseljak (do pet miliona eura).

Projekti koje je identificirala Federalna vlada su Klinička bolnica Mostar (do 6,5 miliona eura), te kantonalne bolnice u Zenici (do 11,25 miliona eura) i Mostaru (oko dva miliona eura). Izuzev za Kliničku i Kantonalnu bolnicu u Mostaru, te za zenički Univerzitet, za koje obavezu vraćanja kredita preuzima Federacija BiH, svi kantoni i općine dužne su Federalnom ministarstvu finansija dostaviti odgovarajuće odluke o zaduživanju, odnosno garancije kantona u slučaju zaduživanja općina za pojedine projekte.

Po dobijanju odluka o zaduživanju, Federalno ministarstvo finansija će pokrenuti inicijativu za pregovore s austrijskom stranom.

Današnje zaključke Vlade FBiH isto ministarstvo će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH u cilju kandidiranja projekata Saveznom ministarstvu financija Austrije. Federalno ministarstvo finansija će sve projekte uvrstiti u Program javnih investicija Federacije BiH za period od 2007. do 2009. godine.

O PROVOĐENJU ZAKONA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Federalna vlada se danas upoznala sa Informacijom Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o provođenju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Uspješnost u provođenju njegovih odredbi ilustrirana je, između ostalog, i podatkom da je do kraja prošle godine doneseno ukupno 5.265 rješenja.

Pored toga, u postupku rješavanja nalazi se još 290 predmeta, među kojima 97 predmeta kojima se odbija zahtjev za priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak, 61 predmet upućen na dopunu dokumentacije, te 13 predmeta na dodatnoj provjeri.

KOEFICIJENT ZA INVALIDNINE 0,80

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje koeficijent za usuglašavanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za razdoblje travanj/april-lipanj/juni 2007. godine.

Ovaj koeficijent, sukladno Odluci, iznosi 0,80. Pri njegovu određivanju pošlo se od planiranih sredstava u federalnom proračunu za 2007. godinu, broja od 15.000 korisnika uvedenih u ostvarivanje ovog prava, te primljenih još oko 30.000 novih zahtjeva.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije BiH. To su federalni ministri. dr. Perica Jelečević, Vjekoslav Bevanda, mr. Vahid Hećo, Desnica Radivojević, Nail Šećkanović. Nakon izmjena Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća, Vlada će imenovati i šestog člana.

Na današnjoj sjednici izmijenjeno je i Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, tako što je, umjesto Dragana Vrankića, za komandanta postavljen Vjekoslav Bevanda.

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je poništen Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, raspisan na osnovu Odluke od 6.11.2006.godine, pošto niti jedan kandidat nije zadovoljavao tražene uslove.

Povodom rasprave o ovom pitanju, Federalna vlada zaključila je da, pri raspisivanju svih budućih javnih konkursa u nadležnosti Agencije za državnu službu FBiH, konkursne komisije budu sastavljene od tri člana. Cilj ovakvog rješenja, koje je u skladu sa zakonskim propisima, jeste racionalizacija uprave i smanjenje troškova.
* * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.30 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE