5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.04.2007.
ONASA

SARAJEVO, 19. APRILA (ONASA)

- U nastojanju da olakša ostvarivanje prava demobiliziranih boraca, posebno onih među njima koji su povratnici u Republiku Srpsku, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila izmjene i dopune Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koje su, u formi Prijedloga, upućene u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Radi predupređenja eventualnih zloupotreba, preciziran je dio Zakona koji se odnosi na regulisanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, s tim što je utvrđeno da isplata sredstava po ovom osnovu počinje po konačnosti rješenja. Istovremeno, regulisano je da ovo pravo ne mogu ostvariti lica koja su ostvarila pravo na otpremninu ili dobila donacije i kredite u svrhu zapošljavanja. Ovo pravo, također, ne može ostvariti demobilizirani borac koji se bavi samostalnom djelatnošću ili ima registrovano privredno društvo (preduzeće), ukoliko poslije stupanja na snagu ovog zakona izvrši preregistraciju samostalne djelatnosti ili privrednog preduzeća na neko drugo lice.

Izmjenama je, također, precizirano da nezaposlenim ratnim vojnim invalidima ostvarivanje ovog prava nije smetnja da bi primali ličnu invalidninu, saopšteno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

Uz prednost koja je data demobiliziranim borcima, povratnicima u Republiku Srpsku kod dodjeljivanja kredita od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, izmjenama je olakšano i ostvarivanje prava na osnovno osiguranje, jer je propisano da u prvom stepenu o tome rješava najbliža općinska služba u Federaciji BiH ili općinska služba prema posljednjem boravištu, kako stranka izabere. Po istom principu uređena je i nadležnost službi u rješavanju o pravu članova porodice umrlog demobiliziranog borca, povratnika u RS.

* * *

SARAJEVO, 19. APRILA (ONASA)

-Vlada Federacije BiH utvrdila je i, po skraćenom postupku, uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona kojim se uređuje način funkcioniranja institucije ombudsmena FBiH u prijelaznom periodu i prijenos njenih nadležnosti na instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ovim su obezbijeđene pravne pretpostavke za ispunjenje obaveze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH o objedinjavanju entitetskih i institucije ombudsmena na državnom nivou.

Kako je do okončanja ovog posla (donošenje akata o preuzimanju osoblja, opreme i sredstava od strane novoizabranih ombusmena za ljudska prava BiH i donošenje akata o unutrašnjoj organizaciji) neophodno obezbijediti kontinuitet u radu entitetskih ombudsmena, Prijedlogom zakona je regulisana obaveza ove institucije na federalnom nivou da u prijelaznom periodu nastavi rad u punom kapacitetu, što znači da svi zaposlenici obavljaju poslove na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ovog zakona.

Prijedlogom zakona, takodjer, je regulisan i način plaćanja zaposlenika koji ne budu preuzeti u instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH, tako što će ombudsmeni, njihovi zamjenici i pomoćnici ova prava ostvarivati prema Memorandumu o razumijevanju između OSCE i Federacije BiH i Zakonu o sudskoj i tužilačkoj funkciji u FBiH, a ostali zaposlenici prema zakonima o državnoj službi i o namještenicima u organima državne službe FBiH.

* * *

SARAJEVO, 19. APRILA (ONASA)

- Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu kojom se utvrđuju posebni uvjeti koje privredna i druga pravna lica moraju ispunjavati da bi se mogla upisati u sudski registar za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata.

Kao stručni poslovi izrade planskih dokumenata u smislu ove uredbe smatraju se poslovi izrade dokumenata prostornog uređenja prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH.

Budući da složenost izrade svih ovih dokumenata nije ista bilo je neophodno, u zavisnosti od složenosti njihove izrade, utvrditi različite uvjete koje privredna društva i druga pravna lica moraju ispunjavati da bi se mogli baviti izradom određenih dokumenata prostornog uređenja. Posebni uvjeti odnose se na minimalan broj i stručni profil lica koje privredno društvo mora imati u stalnom radnom odnosu za izradu prostornih i urbanističkih planova, kao i posjedovanje opreme koja omogućava izradu dokumentacije u GIS formatu.

Saglasnost za upis u sudski registar izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja ako privredno društvo ili drugo pravno lice ispunjava posebne uslove.

Privredna društva već registrovana za obavljanje ovih poslova dužna su u roku od jedne godine od stupanja na snagu ove Uredbe usaglasiti registraciju sa njenim odredbama

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE