5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.04.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 4.  sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica;
 3. Nacrt zakona o načinu prestanka funkcioniranja Institucije ombudsmana Federacije Bosne i Hercegovine u prijelaznom periodu i prijenosu njenih nadležnosti na Instituciju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata:
 5. Prijedlog Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljiti u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina;
 6. Prijedlog odluke o prihvatanju informacije o realizaciji sanacionog plana i davanju saglasnosti na Izvještaj o poslovanju, finansijski izvještaj i Plan poslovanja JP «B&H Airlines» d.o.o., Sarajevo;
 7. Prijedlog odluke o povećanju osnovnog kapitala JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec mart 2007. godine;
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec april  2007. godine;
 12. Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove;
 13. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove;
 14. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije BiH;
 15. Inicijativa za izradu Industrijske politike i Strategije razvoja  industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine  sa Prijedlogom zaključka;
 16. Podaci o izvršenju Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu;
 17. Dopuna Informacije o implementaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji;
 18. Informacija o provedbi Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica;
 19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite.;
 20. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja  lica sa invaliditetom za period april/juni 2007. godine.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE