98. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.01.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 97. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.01.2014. godine i Zapisnika 40. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.01.2014. godine telefonskim putem
a) Informacija o okončanju Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga Toptim usluge Tim 100
b) Informacija u vezi sa magnetofonskim snimkom sa 93. sjednice Vlade Federacije, održane 30.12.2013. godine, dostavljenim gosp. Mirsadu Kebi, potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine
c) Informacija u vezi sa pokušajem isključenja električne energije Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
3. Nacrt zakona o izmjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje Ureda Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Privremenih smjernica Elektroenergetske politike za sve učesnike u elektroenergetskom sektoru
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća
10. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke sedam (7) putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
13. Prijedlozi odluka i Prijedlog zaključka
a) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima - podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
d) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer za programe podrške razvoja održivosti povratka u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
e) Prijedlog zaključka o usvajanju Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Visoko za ustupanje na privremeno korištenje kasarne „Vratnica“ za potrebe Mjesne zajednice Vratnica
16. Prijedlog odluke o otpisu duga Sportskom savezu Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje rabljenih motornih vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
18. Očitovanje u vezi sa Zahtjevom Općinskog pravobranilaštva Općine Kakanj za obustavu postupka prodaje nekretnina Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o pojačanim kontrolama rada na crno i primjene fiskalnih sistema na području Federacije Bosne i Hercegovine za period 21.10.-13.12.2013. godine sa Prijedlogom zaključaka
20. Izvještaj Radne grupe za izradu teksta zakona kojim će se na jedinstven način regulirati visina plaća u institucijama i privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom sa radnim tekstom Prednacrta zakona
21. Drugi izvještaj o rezultatima primjene Akcionog plana - Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije za period od 26.02.2013. do 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključaka
22. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini i planovima gospodarenja šumama za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključaka
23. Informacija o stanju „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
24. Inicijativa Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Uredbe kojom će se regulisati produženje perioda za uplatu glavnog duga, kao uslova za otpis kamata poreskim obveznicima
25. Informacija o Sporazumu između Vlade Ruske Federacije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti plina i elektroenergetike u cilju realizacije plinskog projekta "Južni tok", sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o načinu realizacije prijenosa sredstava od 10,2 miliona KM sa escrow računa i osnovnom kapitalu privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar – decembar i zbirno za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključaka
28. Informacija o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom prioriteta i mjera za unapređenje procesa sa Prijedlogom zaključka
29. Pregled realizacije Plana poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog plana poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija po Zaključku V. broj: 20/2014 od 09.01.2014. godine
32. Informacija Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa "Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovina za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj: 886/12 od 04.06.2012. godine, o izvršenom monitoringu sa danom 19.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke
34. Informacija o mogućem modelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja vjerskim službenicima, sa Prijedlogom zaključka
35. Plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
36. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj o radu Policijskog odbora za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
41. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Federalnom zavodu za statistiku sa Prijedlogom zaključka
42. Zahtjev za davanje saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prijem dva namještenika, sa Prijedlogom zaključka
43. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
44. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2018. godine

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE