97. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.01.2014.
Saopćenje o radu

OD 1. JANUARA PENZIJE VEĆE ZA PET POSTO

Vlada Federacije donijela je, na današnjoj sjednici u Mostaru, više zaključaka kojima se daje saglasnost Federalnom zavodu za PIO/MIO da, u smislu člana 51. Zakona o PIO, utvrdi koeficijente za isplatu penzija od 1. januara 2014. godine, te daju zaduženja Vladi i Zavodu u njihovoj realizaciji.

Ovo je drugo petpostotno povećanje penzija u mandatu ove Vlade FBiH.

Novim koeficijentima će već januarske penzije, čiji se početak isplate očekuje u prvoj sedmici februara, biti povećane za pet posto, čime se u potpunosti realizira Sporazum koji je Vlada Federacije BiH postigla sa Savezom udruženja penzionera u septembru 2013. godine.

Data saglasnost na koeficijent u visini od 1,816 za osobe penzionisane po Zakonu o PIO, Zakonu o PIO vojnih osiguranika bivše SFRJ iz 1995. godine i preuzete korisnike po Zakonu o PIO i po Zakonu o službi u oružanim snagama BiH. Za osobe penzionisane po Zakonu o pravima demobiliziranih boraca, Zakonu o pravima branitelja, RVI i članova njihovih porodica i Zakonu o službi u Vojsci FBiH koeficijent je 1,485. Vlada je saglasna da je za osobe penzionisane po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju visina isplatnog koeficijenta 1,000.

U cilju finansijske održivosti Federalnog zavoda za PIO i redovite isplate penzija, na nivou koji je utvrđen, Vlada Federacije BiH će realizirati više aktivnosti.

Tako bi već u januaru trebala izvršiti transfer preostalih sredstava planiranih Budžetom Federacije BiH iz 2013. godini, u visini od 6.426.930,19 KM i obezbijediti u što je moguće kraćem roku izmirenje preostalog iznosa obaveza po Zakonu o konsolidaciji rudnika u Federaciji BiH, u visini od 18.300.000 KM. Vlada je, kao mjeru, predvidjela i redovito mjesečno izmirivanje obaveze planiranih Budžetom za 2014. godinu po osnovu transfera pozicioniranih za povoljnije penzionisanje, prema Federalnom zavodu PIO i po osnovu Zakona o konsolidaciji rudnika.

Očekuje se, također, da Zavod za zapošljavanje u okviru svojih projekata u 2014. godini, kroz planirane aktivnosti politike zapošljavanja i ostale programe i aktivnosti, osigura da sredstva planirana finansijskim planom usmjeri Federalnom zavodu PIO. Od Porezne uprave Federacije i Federalne uprave inspekcije se traži da u 2014. godini osiguraju veću finansijsku disciplinu u izmirenju doprinosa na plaće.

Uz ovo, Federalni zavod za PIO će, prema ranije donesenom planu, nastaviti prodaju neperspektivnih nekretnina, koje su njegovo vlasništvo, a sve s ciljem uspostavljanja bolje finansijske stabilnosti Federalnog zavoda i održivosti danas utvrđenih isplatnih koeficijenata.

Federalni zavod je, takođe zadužen da o provođenju ovih mjera i njihovim finansijskim efektima Vladi dostavlja redovne finansije izvještaje, na osnovu kojih će Vlada eventualno poduzimati i dodatne mjere i aktivnosti na održavanju visine isplatnog koeficijenta i redovne isplate mjesečnih penzija u Federaciji.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Zakon o slatkovodnom ribarstvu FBiH, čiji je Nacrt utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje način korištenja i upravljanja vodenim biološkim resursima (ribe, rakovi, žabe i drugi vodeni organizmi), njihovu zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje u kopnenim vodama, reprodukcija, uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu i stručno osposobljavanje osoba uposlenih u slatkovodnom ribarstvu.

Razlog za donošenje novog propisa u ovoj oblasti je što postojeći ne reguliraju sportsko-rekreacijski i gospodarski ribolov, te djelatnost uzgoja ribe. Također, nisu definirani akvakultura, ribarski ispiti i dozvole, kao ni druga pitanja bitna za slatkovodno ribarstvo. Uz to, potreba za izmjenu javne politike u ovoj oblasti je i u tome što postojeći propisi ne doprinose dovoljno učinkovitom upravljanju, odnosno zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda u ribolovnim vodama.

Uz ostalo, Zakonom je federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva data mogućnost osnivanja federalnih zavoda za slatkovodno ribarstvo za vodna područja Save i Jadranskog mora. Resorni ministar, također, može predložiti imenovanje Savjetodavnog vijeća za slatkovodno ribarstvo, a imenuje i Povjerenstvo za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

U nadležnosti kantonalnih ministarstava je vođenje Ribolovnog katastra kojim se evidentiraju pokazatelji o površini i granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, količini i vrstama riba, te korisnicima ribolovnih prava. Ova ministarstva, također, izdaju dozvole za gospodarski ribolov (na razdoblje od šest godina) nakon provedenog javnog natječaja, te uz određenu naknadu.

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O NAKNADI
ZA KORIŠTENJE HIDROAKUMULACIJA

Vlada FBiH razmatrala je Prednacrt zakona o naknadi za korištenje hidroakumulacija, koji, uz obveznike plaćanja, propisuje osnovicu za obračun i način utvrđivanja naknade, te korisnike i namjenu tih sredstava. Obveznik plaćanja naknade je pravna i fizičko osoba nadležna za upravljanje hidroakumulacijom, odnosno koje koristi hidroakumulaciju za proizvodnju električne energije, odnosno za djelatnosti kao što su javno vodosnabdijevanje stanovništva, navodnjavanje, te snabdijevanje vodom za industrijske potrebe. Pri tome mjesto sjedišta obveznika nije bitno.

Zaključeno je da će se Vlada o ovom Prednacrtu konačno izjasniti nakon što o njemu, u roku od 15 dana, mišljenje daju Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZ HB, te FERK.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Zakon o financijskom poslovanju, koji je danas Vlada FBiH utvrdila u formi Nacrta, propisuje obveze uprave i nadzornog odbora u vođenju poslova gospodarskog društva, kao i poduzimanje mjera na osiguranju likvidnosti, rizik u financijskom poslovanju, rokove i pravne posljedice kašnjenja u izvršavanju novčanih obveza, ništavost pojedinih odredaba ugovora o poslovnim transakcijama, obveze gospodarskih društava kod nastanka nelikvidnosti, te nadzor gospodarskih društava i javnih tijela.

U poslovnim transakcijama između društava i javnih tijela u kojima je javno tijelo dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok izvršenja novčane obveze do 60 dana. Iznimno, rok može biti duži ako je to objektivno opravdano posebnim razlozima i prirodom ugovora, ali ne i duži od 90 dana. Ako ugovorom nije utvrđen rok za izvršenje novčane obveze, dužnik mora, bez potrebe da ga povjeritelj na to pozove, izvršiti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

Ukoliko dužnik zakasni s izvršenjem novčane obveze, tada duguje povjeritelju, pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je povjeritelj ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.

Ništavna je, uz ostale u Zakonu navedene, odredba ugovora kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo povjeritelja na kamate za kašnjenje plaćanja. To se odnosi i na odredbu ugovora između društava kojom je ugovoren rok izvršenja novčane obveze duži od 360 dana, te na odredbu između društva i javnog tijela kojom je ugovoren rok duži od 90 dana.

Nacrtom zakona smatra se da je društvo nelikvidno ako kasni više od 60 dana u izvršenju jedne ili više kratkoročnih novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20 posto od iznosa njegovih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjem financijskom izvješću za proteklu financijsku godinu, ili ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće u visini ugovorene, te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

Društvo u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, kao što su nabavka roba i usluga, operativni troškovi poslovanja (električna energija, voda i drugo), plaće, porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinosi za socijalno osiguranje i drugi porezi, i tako dalje.

Društvo u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje povjeritelja u neravnopravan položaj. Pod tim se naročito smatraju preusmjeravanje novčanih i financijskih tijekova na druge osobe, davanje zajma, isplaćivanje dobiti ili njezine akontacije, isplaćivanje dividende, prijenos prava na treće osobe, naročito na povezana društva.

Ovakvo društvo je obvezno, najkasnije u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti, poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o igrama na sreću. Precizirano je da igre na sreću na teritoriju Federacije BiH organiziraju Lutrija BiH i pravne osobe registrirane za ovu djelatnost.

Igre na sreću mogu biti klasične (lutrijske), u kojima se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka, posebne u kojima to nije unaprijed utvrđeno, kao što su igre u kazinu, na automatima u posebnim klubovima i klađenja na sportske rezultate i druge stvarne neizvjesne događaje.

Prihodi ostvareni po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću pripadaju Federaciji BiH, a dio njih raspodjeljuje se za financiranje programa i projekata udruga građana i humanitarnih organizacija Porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću obračunava se i naplaćuje pri isplati svakog pojedinačno ostvarenog dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igara na sreću. Porez na dobitke plaća se po stopi od deset posto na dobitke iznad 50 KM do 10.000 KM, a po stopi od 15 posto na dobitke iznad 10.000 KM. Za isplatu dobitaka u klasičnim (lutrijskim) igrama koje priređuje Lutrija BiH jamči Federacija BiH, a za isplatu dobitaka u posebnim igrama jamče priređivači cjelokupnom svojom imovinom.

Zabavne igre (igre na računalima, igraćim konzolama, simulatorima, automatima za video igre, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima) nisu igre na sreću u smislu ovoga Zakona. To nisu ni nagradni natječaji i nagradne igre koje priređuju pravne osobe s ciljem propagande.

Ova vrsta igara može biti organizirana samo ako se sudjelovanje u njima ne naplaćuje posebno, ako se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama, te unaprijed uplati šest posto od ukupne vrijednosti nagradnog fonda (po 1,5 posto Crvenom križu, „Caritasu“, „Merhametu MDD“ i „Dobrotvoru“). Pravila igre, uz prethodno odobrenje Ministarstva, moraju biti objavljena u dnevnom tisku, a ukupna vrijednost nagradnog fonda ne može prelaziti iznos od 200.000 KM.

ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE

Vlada FBiH utvrdila je odgovor na zastupničko pitanje koje je u vezi s raspodjelom sredstava „Transfera za političke stranke i koalicije" postavila zastupnica u Zastupničkom domu Federacije Hafeza Sabljaković.

U odgovoru se navodi da je Federalna vlada, po pitanju odobravanja, rasporeda i isplate sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2013. godinu - „Transfer za političke stranke i koalicije“, postupala dosljedno primjenjujući odredbe Zakona o izvršenju Proračuna za 2013. godinu, koje su pravni temelj za donošenje Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za ,,Transfer za političke stranke i koalicije“.

Odredbama Zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2013. godinu propisano je da sredstva utvrđena na ovoj poziciji raspoređuje Vlada, po prethodno utvrđenim kriterijima, tako što 30 posto od predviđenog iznosa pripada političkim subjektima koji su zastupljeni u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima, a 70 posto prema broju zastupnika u domovima Parlamenta. Ukoliko je ugovorom između članica koalicije reguliran način raspodjele novčanih sredstava koja pripadaju koaliciji, sredstva koja pripadaju koaliciji Vlada Federacije raspoređuje na temelju odredbi ugovora.

Na bazi Zakonom utvrđenih kriterija i ključa za raspodjelu, sačinjen je program utroška za koji su, kao relevantni, korišteni podaci o broju parlamentarnih političkih partija i koalicija, te njihova zastupljenost u oba doma Parlamenta FBiH, odnosno broj neovisnih kandidata, koji su dobijeni od stručnih službi Parlamenta FBiH.

U odgovoru je, također, naglašeno da se Vlada FBiH maksimalno zalaže za dosljedno poštivanje važeće zakonske regulative i njeno unapređenje kod planiranja i rasporeda sredstava transfera za financiranje političkih partija i koalicija, a s ciljem izbjegavanja bilo kakve vrste diskriminacije ili neravnopravnog položaja parlamentarnih političkih partija i koalicija.

PRESTANAK VAŽENJA UREDBE O NAČINU UŠTEDA
NA ISPLATAMA MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA

Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada.

Zakonom o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH propisano je da se privremeno, u periodu trajanja stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, uređuje način ostvarivanja ušteda u Budžetu Federacije BiH. Također, ovim zakonom je regulisano i da Federalna vlada način ostvarivanja ušteda transfera za invalidnine i dobitnike ratnih priznanja može urediti posebnim propisom, na osnovu čega je i donesena Uredba o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada. Danas usvojena Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu uštedana isplatama mjesečnih novčanih naknada primjenjivat će se od 1. januara 2014. godine.

EMISIJA TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH donijela je danas četiri odluke kojima odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa FBiH radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu, u ukupnom iznosu do 260.000.000 konvertibilnih maraka. Nominalna vrijednost trezorskih zapisa u sve četiri emisije je 10.000 KM, s različitim rokovima dospijeća.
Javni pozivi za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa FBiH bit će objavljeni na internetskim stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Budžetom Federacije za 2014. godinu, na poziciji Finansiranje - Primici od domaćeg zaduživanja - Trezorski zapisi, planirano je zaduženje u iznosu od 260.000.000 KM, čija realizacija je planirana putem emisije trezorskih zapisa.

Usvajanjem ovih odluka stvara se pretpostavka za provođenje daljih aktivnosti na prikupljanju sredstava planiranih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

PRIJEDLOG PARLAMENTU FBiH

 

Vlada FBiH danas je Parlamentu FBiH uputila prijedlog da održi tematsku sjednicu na kojoj bi razmatrao i opredijelio se o sadržaju telefonskih razgovora između predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i urednika Redakcije informativnog programa FTV-a, koji su objavljeni u medijima.
Naime, prema Zakonu o javnom RTV servisu FBiH, Parlament FBiH je osnivač ovog medija i time nadležan da analizira, ocijeni i zauzme stav o ovom pitanju.

SREDSTVA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Vlada Federacije BiH podržala je danas Inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke (IDA - Međunarodna asocijacija za razvoj) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Od ukupno 32 miliona dolara za BiH, na Federaciju BiH se odnosi 19.200.000 dolara.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, te da Vladi FBiH dostave informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke.

KADROVSKA RJEŠENJA

Nakon što je danas usvojila Platformu za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Federacije BiH s prefekturom Shizuoka u Japanu, koju su predložili Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo zdravstva, Vlada FBiH je u tim FBiH za vođenje ovih pregovora imenovala Nermina Nikšića, Erdala Trhulja i Rusmira Mesihovića.

Nakon što je razmotrila listu najboljih kandidata, Federalna vlada danas je za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od četiri godine, imenovala Zijada Krnjića.

Vlada FBiH donijela je Rješenje o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Jadranka Stojkića, Šefkije Botonjića, Igora Stojanovića, Rasima Muminovića, Dalfine Bošnjak i, u ime Sindikata, Vanje Pirgić za članove Nadzornog odbora JPŽFBiH d.o. o. Sarajevo.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar za imenovanje Zdravka Mamića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa. Ujedno, Skupštini “Šuma Herceg-Bosne” data je prethodna saglasnost za razrješenje Aziza Klisure, Marije Zadro i Davorke Prce dužnosti članova Nadzornog odbora, te za imenovanje na ove dužnosti Nelice Alpeze, Sanele Zukanović i Ivane Dragoje.

Donesena je i Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje Miodraga Jovanovića za vršioca dužnosti direktora društva.

Data je saglasnost na Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za pripremu dokumentacije za izbor pravne osobe kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade FBiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za FBiH od 22.1.2014. godine. Istovremeno, Vlada je imenovala Komisiju za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor pravne osobe, kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za FBiH, u sastavu Hazim Hrvatović (predsjenik), Jasenko Muharemagić, Suada Penava, Zijada Kapetanović i Begajeta Habota (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena15.00 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE