97. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.01.2014.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 95. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.01.2014. godine i Zapisnika 96. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.01.2014. godine 

2.   Prednacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu 

3.   Prednacrt zakona o naknadi za korištenje hidroakumulacija 

4.   Prednacrt zakona o finansijskom poslovanju 

5.   Nacrt zakona o igrama na sreću 

6.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 14. Zakona o porezu na dobit, koju je podnijelo Javno komunalno preduzeće „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko 

7.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 5. Zakona o porezu na dohodak i člana 32. stav 2. Pravilnika o primjeni poreza na dohodak Federacije Bosne i Hercegovine, koje je podnijelo JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko 

8.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o porezu na dohodak, koju je podnijela gđa Marija Vučić, Ustanova „Dječji vrtići“ Mostar 

9.   Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje gđe Hafeze Sabljaković, koje se odnosi na raspodjelu sredstava političkim strankama 

10.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 73. stav 2., člana 73. stav 3. i člana 68. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 66/13), koje je podnijelo JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, sa nacrtima autentičnog tumačenja 

11.   Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada 

12.   Prijedlog uredbe o obezbjeđivanju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 % prve grupe 

13.   Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

14.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za plaćanje obaveza po osnovu direktnog vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine OPEC Fondu po kreditu 757-P (Projekt obnove obrazovanja) 

15.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume „Herceg – Bosne“ d.o.o., Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva 

16.   Prijedlozi rješenja 

a)   Prijedlog rješenja o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP „Šume Herceg Bosne“ d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora  

b)   Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva JP „Šume Herceg Bosne“ d.o.o. Mostar  

17.   Prijedlozi odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu 

a)   Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (u nominalnom iznosu do 110.000.000 KM)  

b)   Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (u nominalnom iznosu do 90.000.000 KM)  

c)   Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM)  

d)   Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM)  

18.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Em-Oniks d.o.o Lukavac 

19.   Prijedlozi odluka 

a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja„ za privredno društvo Koteks d.o.o. Tešanj  

b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Lafat Komerc d.o.o. Kalesija  

20.   Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo 

21.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 

22.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) krajnjim korisnicima 

23.   Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 01. oktobar – 31. decembar 2013. godine 

24.   Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka 

25.   Izvještaj o izvršenim provjerama finansijskog poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini - realizacija Zaključka V. broj: 1115/2012 od 22.08.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka 

26.   Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka 

27.   Informacija vezana za nabavku putničkog automobila za potrebe Projekta poljoprivreda i ruralni razvoj ARDP – finansiran od strane Svjetske banke – 4325 BOS, sa Prijedlogom zaključka 

28.   Informacija o kreditu Svjetske banke za Projekt energetske efikasnosti sa Prijedlogom zaključka 

29.   Informacija u vezi sa Projektom opremanja Kantonalne bolnice u Orašju 

30.   Informacija o aktivnostima na implementaciji jedinstvenog poslovnog email sistema federalnih organa uprave sa Prijedlogom zaključka 

31.   Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka 

32.   Informacija u vezi realizacije Zaključka V. broj: 1608/2013 - rješavanje statusa P.D. „Šipad Export – Import“ d.d. Sarajevo 

33.   Informacija o stanju nenaplativih potraživanja po osnovu zakupa, sa Prijedlogom zaključka 

34.   Prijedlozi rješenja o ocjeni rada za 2012. godinu rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 

35.   Prijedlog rješenja u postupku po žalbi "Varteks" d.d. Varaždin 

36.   Prijedlog rješenja u postupku po žalbi "CENEX-INŽINJERING“ d.o.o. Sarajevo, skraćeni naziv „Cening“ d.o.o. Sarajevo 

37.   Prijedlozi akata 

a)   Prijedlog platforme za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka u Japanu, sa Prijedlogom zaključka  

b)   Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka (Japan)  

38.   Prijedlog rješenja o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 

39.   Zahtjev za davanje saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta državnog službenika putem javnog konkursa, sa Prijedlogom zaključka 

40.   Prijedlog zaključka 

41.   Preporuka liste najboljih kandidata za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom rješenja 

42.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za isplatu naknade za prekovremeni rad 

43.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika 

44.   Prijedlog zaključka u vezi sa ostvarivanjem prava na povoljnije penzionisanje po osnovu ratnog priznanja korisnicima koji ne posjeduju lični ili formacijski čin 

45.   Prijedlog zaključka u vezi sa telefonskim razgovorima između Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i urednika informativnog programa FTV-a 

46.   Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka 

47.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 

48.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za pripremu dokumentacijeza izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine 

49.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za pripremu dokumentacije za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine 

50.   Infomacija u vezi sa Projektom izgradnje Centra za očuvanje genoma izvornih pasmina domaćih životinja i edukaciju Udruge za zaštitu i očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja iz Širokog Brijega (Zaključak V. broj: 1534/2013 od 16.12.2013. godine) 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE