95. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.01.2014.
Saopćenje o radu
 
VLADA FBiH ODBILA ZAHTJEV PREDSJEDNIKA FBiH
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, bez ijednog glasa za, s devet protiv i pet uzdržanih, odbila zahtjev predsjednika FBiH Živka Budimira za donošenje Odluke o davanju ovlaštenja pomoćniku federalnog ministra finansija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz Budžeta FBiH.
 
Vlada je, na osnovu mišljena Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, ustanovila kako Odluka koju je predložio predsjednik FBiH nije u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta za 2014. godinu.
 
Naime, Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije dao je mišljenje kako pravna situacija iz 2006. godine, na koju se u obrazloženju svoje odluke pozvao predsjednik FBiH, nije ista kakvu imamo trenutno. Predsjednik FBiH se u svom zahtjevu pozvao na Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine i tadašnju odluku Federalne vlade kojom je pomoćnik federalnog ministra finansija ovlašten kao potpisnik.
 
Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine predviđao je da je potpisnik transakcija platnih naloga federalni ministar finansija, ili osoba koju, na njegov prijedlog, ovlasti Vlada FBiH, dok Zakon o izvršavanju Budžeta za 2014. godinu propisuje da je federalni ministar finansija prvi obavezni potpisnik transakcija platnih naloga. Također, 2006. godine federalni ministar finansija još je bio na funkciji u momentu kada je Vlada FBiH donijela odluku, što sada nije slučaj.
 
Ovom dijelu sjednice Vlade FBiH prisustvovao je i predsjednik FBiH.
 
PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA SLIVA RIJEKE UNE ZA PERIOD 2007.-2027.
 
Nakon provedene javne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je dala saglasnost na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une” za period 2007. do 2027. godina i uputila ga u parlamentarnu proceduru kao dokument kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora u granicama obuhvata Plana.
 
Među opštim ciljevima ovog prostornog plana su primjena evropskih vrijednosti (potpisane i ratificirane konvencije, povelje i dr.) s regionalnim autohtonim specifičnostima koje karakterišu Planom obuhvaćeno područje, a odnose se na ljudska prava, kvalitetnu okolinu, dostupnost materijalnih sredstava i stvaranje visokokvalitetnog ekološkog ambijenta.
 
Ovim dokumentom obuhvaćeni su i zajednički interesi i ciljevi utvrđeni Planom šireg područja, odnosno Prostornim planom Federacije BiH. Riječ je o održivosti i odgovornosti prema budućim generacijama kroz provođenje politike racionalnog korištenja prostora i zaštite okoliša, očuvanje prirodnih, kulturno-historijskih i turističko-rekreacijskih vrijednosti, i tako dalje. 
 
Planom je prikazana projekcija prostornog razvoja kroz više poglavlja, kao što su stanovništvo i karakteristike razvoja naselja i njihov sistem, poljoprivredno i šumsko zemljište, biološke odlike, voda, saobraćajna i energetska infrastruktura. Posebno su tretirani kruti otpad, mineralna nalazišta, privreda, društvene djelatnosti. U Planu su predstavljene i projekcije o posebno zaštićenim prostorima, zonama zaštite i uvjetima korištenja, zaštite i unapređenja okoliša, kulturno-historijskog naslijeđa, te osnovnoj namjeni prostora.
 
IZMIJENJENA UREDBA O DODJELI ZAMJENSKIH STANOVA
 
Vlada FBiH izmijenila je Uredbu o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu na korištenje stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovaj način bliže se uređuju odnosi za primjenu odredaba Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.
 
Izmijenjeni član 13. propisuje da se “obnova ranije zaključenih ugovora o korištenju stana, koji su zaključeni u periodu između 1. aprila 1992. godine i 7. februara 1998. godine, vrši privremenim korisnicima stana iz člana 2. st 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima“, uz ispunjenje uslova određenih ovim zakonom i Uredbom.
 
Dodjela stanova na korištenje može se izvršiti privremenom korisniku stana iz člana 2. st 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, koji je iseljen iz stana da bi omogućio povratak predralnog nosioca stanarskog prava, odnosno kupca stana, pod uslovom da njegove slambene potrebe nisu riješene na drugi način, uz ispunjenje uslova određenih Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Uredbom.
 
Obnova ranije zaključenih ugovora o korištenju stana i dodjela stana na korištenje vrši se porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobiliziranim borcima Armije Bosne i Hercegovine i HVO i zaposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH. Izuzetno, stan na korištenje može biti dodijeljen onima koji su trenutni korisnici stana u koji su se uselili na osnovu saglasnosti davaoca stana bez odgovarajućeg akta o dodjeli stana, ako su bili privremeni korisnici stana iz koga su iseljeni da bi omogućili povratak predratnog nosioca stanarskog prava, odnosno kupca stana.
 
UREDBA O PROCESU TROGODIŠNJEG I GODIŠNJEG PLANIRANJA I GODIŠNJEG IZVJEŠTAVANJA U FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I INSTITUCIJAMA
 
Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu koja obavezuje federalna ministarstava i institucije na donošenje trogodišnjih i godišnjih planova rada, te podnošenje godišnjih izvještaja o radu. Uredba, također, uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja, uključujući osnovne korake i metodologiju. Nositelji aktivnosti i odgovornosti u procesu planiranja i izvještavanja federalnih ministarstava i institucija su Federalni zavod za programiranje razvoja, federalna ministarstva i institucije i Vlada FBiH.
 
Ključni elementi trogodišnjeg plana su opis nadležnosti federalnih ministarstava i institucija, te okruženja u kojem rade, izjava o viziji i misiji, opisi strategijskih ciljeva koji proizlaze iz nadležnosti i kriterija za određivanje prioritetnih aktivnosti, procjena doprinosa konkretnih aktivnosti realizaciji strategijskih ciljeva, kao i programi i planirane aktivnosti za trogodišnji period s prioritetima, nositeljima aktivnosti, rokovima izvršenja, proračunskim sredstvima i indikatorima izvršenja. Trogodišnji planovi federalnih ministarstava i institucija se rade svake godine na principu 1+2 i predstavljaju osnovu za izradu godišnjih planova rada.
 
Pri izradi trogodišnjeg plana, federalna ministarstva i institucije će uzeti u obzir definirane prioritete Vlade FBiH, a usuglasit će ih i sa strategijskim sektorskim dokumentima BiH i FBiH, dokumentima relevantnim za proces europskih integracija i s međunarodno preuzetim obavezama Federalna ministarstva i institucije rade godišnje izvještaje o radu na temelju godišnjih programa rada, a, ukoliko to Vlada FBiH zatraži, i za razdoblja kraće od jedne godine.
 
UTVRĐENE CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA ZA 2014. GODINU
 
Na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2014. godinu koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama. 
 
Pakovanje i štampanje ovih dokumenata, u skladu s Odlukom o štampanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga FBiH, za potrebe svih općina i gradova u Federaciji BiH vrši Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija „Službeni list BiH” Sarajevo, koje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove po utvrđenim cijenama, na osnovu čega se u Budžetu FBiH osiguravaju sredstva za te potrebe, a općine refundiraju troškove FMUP-u.
 
Cijena jednog primjerka (na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku) matičnih knjiga rođenih, državljana (s obrascima broj 2, 2B i 2A), vjenčanih i umrlih iznosit će 86,2875 konvertibilnih maraka. Izvodi iz ovih matičnih knjiga, izvodi namijenjeni za inozemstvo, kao i uvjerenje o državljanstvu (na obrascima broj 13, 13A i 13B) koštat će 0,392 KM. Cijena vjenčanog lista iznosit će 1,72 KM. U ove cijene uračunat je PDV.
 
SUFINANCIRANJE NAJNIŽIH MIROVINA
 
U cilju zaštite umirovljenika čiji će iznos mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima u isplati za prva četiri mjeseca 2014. godine biti manji od najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, Vlada FBiH je odobrila njihovo sufinanciranje. Za te namjene bit će osigurano 1.760.000 konvertibilnih maraka, odnosno mjesečno 440.000 KM. Razlika će bit isplaćivana uz redovne mjesečne mirovine.
 
Zavod će, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, mjesečno podnositi zahtjev za refundiranje utrošenih sredstava Federalnom ministarstvu financija.
 
Procjena potrebnih sredstava za ovu namjenu sačinjena je na temelju podataka Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te isplate mirovina za studeni 2013. godine, prema kojoj je mirovinu do iznosa najniže od 310,73 KM (ostvarene po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju) primilo 10.199 umirovljenika na osnovu propisa o povoljnijem umirovljenju. Za ovu namjenu bilo je potrebno osigurati 435.023,12 KM.
 
MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO U FBiH U 2013. GODINI
 
Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2013. godinu. 
 
Ovo je jedan od pet razvojnih projekata koji čine „Strategiju ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine”. Akcioni plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH” za period 2013.-2015. godine usvojen je na 75. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 11.3.2013. godine i sadrži osam strateških ciljeva, u okviru kojih je utvrđeno 28 prioriteta i 44 mjere za njihovo realiziranje. Svakom mjerom obuhvaćena je jedna ili više aktivnosti za koje su određeni ciljevi, nositelji i rokovi izvršenja. 
 
Strateški ciljevi koji su provođeni u protekloj godini uključuju, između ostalog smanjenje administrativnih prepreka, promociju poduzetništva, uspostavu i jačanje mreže razvojnih ustanova, dodjelu finansijskih poticajnih sredstava, stručno osposobljavanje poduzetnika i obrtnika, te jačanje poslovne infrastrukture. 
 
Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih mjera iz Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastavi realizaciju ciljeva i mjera iz Akcionog plana realizacije ovog Projekta.
 
IZVJEŠTAJ O RAZVOJU FBiH U 2012. GODINI
 
Federalna vlada prihvatila je danas Izvještaj o razvoju Federacije BiH za 2012. godinu, te zadužila federalna ministarstva da u svojim godišnjim planovima rada planiraju aktivnosti za provedbu preporuka iz Izvještaja, a preporuka iste sadržine upućena je i kantonalnim vladama.
 
Vlada je obavezala federalna ministarstva i institucije da, po službenoj dužnosti, dostavljaju Federalnom zavodu za programiranje razvoja podatke i dokumente iz svoje nadležnosti odmah nakon izrade prednacrta (prvih tekstova). Inače, kako je navedeno u Izvještaju, ostvareni BDP na razini FBiH za 2012. godinu iznosi 16.469 milijuna konvertibilnih maraka, te je zabilježen pad realnog BDP-a u odnosu na 2011. godinu za 1,1 posto. 
 
Konstatirano je da struktura BDP-a ukazuje na izražene probleme u privrednim kretanjima i zahtijeva slojevite strukturne promjene, s obzirom na to da počiva najvećim dijelom na trgovini na veliko i malo (13,9 posto), pa tek onda na prerađivačkoj industriji (12 posto). Pad BDP-a posebno je zabilježen u sektoru građevinarstva (fizički obujam gradnje je opao za 11,3 posto). 
 
U 2012. godini, zabilježen je pad fizičkog obujma industrijske proizvodnje za 4,4 posto. U izvještajnom razdoblju, BDP po glavi stanovnika u FBiH iznosi 7.044 KM i viši je nego u RS-u (6.013 KM). Najviša vrijednost BDP-a po glavi stanovnika u FBiH zabilježena je u Kantonu Sarajevo (13.437 KM), a najniža u Unsko-sanskom kantonu (4.208 KM).
 
I pored toga što je učešće rashoda za socijalna davanja u ukupnim javnim rashodima smanjeno u izvještajnom periodu (41 posto) u odnosu na 2011. godinu (42 posto), struktura javnih rashoda u 2012. godini je gotovo ista kao i prethodne godine i socijalna davanja predstavljaju veoma veliki izdatak, kaže se u Izvještaju. 
 
Izvršenje Budžeta Vlade FBiH u 2012. godini pokazuje da je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 11,4 milijuna KM. Porast prihoda je najvećim dijelom rezultat novog zaduženja u iznosu od 404 milijuna KM. Rashodi za plaće i naknade troškova zaposlenih manje su za šest posto u odnosu na 2011. godinu, što znači da je Vlada FBiH bila svjesna teške finacijske situacije i ponašala se odgovorno. 
 
Usljed rasta cijena na globalnom nivou, posebno nafte i hrane, potrošačke cijene u 2012. u FBiH bilježe rast po stopi od 2,1 posto na godišnjoj razini. Slabiji poslovni rezultati privatnog, ali i smanjenje plaća u javnom sektoru su umnogome utjecali na usporen nominalni rast plaća, odnosno njihov realni pad zbog efekta inflacije. Prosječna plaća u FBiH iznosila je 830 KM i viša je u odnosu na RS za 1,5 posto (818 KM), uz napomenu da u RS-u u plaću ulazi i topli obrok.
 
Ukupan broj zaposlenih u 2012. godini iznosio je 437.331 i povećan je za 0,8 posto. U prethodnih pet godina ostvarivano je neznatno godišnje povećanje broja zaposlenih. Stepen zaposlenosti u izvještajnom razdoblju je iznosio 27,7 posto, mjeren u odnosu na radno sposobno stanovništvo. Najveći stepen zaposlenosti u FBiH ima Sarajevski (42,3 posto), a najmanji Unsko-sanski kanton (15,7 posto), kaže se, uz ostalo, u Izvještaju.
 
INFORMACIJA O HASTAHANI (ZGRADA VAKUFSKE BOLNICE)
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je zajedničku informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja o Graditeljskoj cjelini Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu. 
 
Data je saglasnost Federalnom ministarstvu kulture i sporta i Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da zatraže izmjene mjera zaštite utvrđene Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za Graditeljsku cjelinu - Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu sa obrazloženjem i dostave ih Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na usvajanje.
 
Ova ministarstva su zadužena da, putem Federalne uprave za inspekcijske poslove, obavežu vlasnika - Vakufsku direkciju Sarajevo, da fizički osigura objekat Hastahane (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu i time spriječi daljnje urušavanje i ugrožavanje života i zdravlja ljudi i okoliša (prolaznika i stanovnika susjednih objekata).
 
VOJARNA NA KORIŠTENJE OPĆINI VAREŠ
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom općini Vareš daje na privremeno petogodišnje korištenje bez naknade vojarnu “Hasim Spahić” u Zabrežju s pripadajućim zemljištem od 34.223 m2. 
 
Radi se o vojarni koja nije perspektivna za Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, odnosno za Oružane snage Bosne i Hercegovine. Ministarstvo obrane BiH informiralo je Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH da je lokaciju vojarne spremno odmah ustupiti.
 
USVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI SPORAZUMA O 
RASKIDU UGOVORA O KUPOPRODAJU DIONICA „BORCA”
 
Vlada FBiH je usvojila Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o realizaciji Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji dionica preduzeća Konfekcija „Borac” d.d. Travnik. APF je danas zadužena da angažuje društvo za reviziju u cilju analize stanja kapitala u preduzeću za period od zaključenja do raskida Ugovora o kupoprodaji 67 posto državnog kapitala ovog preduzeća. Zaduženi su Uprava i Nadzorni odbor “Borca” da angažuju revizorsko društvo za analizu perioda od raskida Ugovora o kupoprodaji do danas.
 
O POSLOVNOJ KLIMI U BiH
 
Vlada Federacije BiH razmatrala je danas Informaciju Federalnog zavoda za programiranje razvoja o dokumentu Svjetske banke „Lakoća poslovanja 2014.” u kojem je analizirana poslovna klima u BiH.
 
Ovaj dokument analizira koliko je, prema važećoj zakonskoj regulativi zemalja, lako da lokalni poduzetnik otvori malo ili srednje preduzeće. Zemlje su rangirane od jedan do 189 po indeksu lakoće poslovanja, pri čemu je jedan najviši rang (najbolji uslovi poslovanja), a 189 najniži. 
 
Za svaku ekonomiju indeks se izračunava kao prosjek svih deset oblasti koje su uključene u indeks „Lakoće poslovanja”: osnivanje preduzeća, dobivanje građevinskih dozvola, priključenje električne energije, registracija imovine, mogućnost kreditiranja, zaštita investitora, poreska politika, međunarodna trgovina, izvršenje ugovora, rješavanje nesolventnosti. Bosna i Hercegovina je rangirana na 174. mjestu od 189 zemalja po lakoći pokretanja poslovanja. Primjerice, prema podacima „Lakoće poslovanja”, pribavljanje građevinskih dozvola u BiH zahtijeva 17 postupaka, traje 179 dana i troškovi iznose 1102,2 posto BDP-a po glavi stanovnika. 
 
Nakon razmatranja Izvještaja, Vlada FBiH je zadužila sva federalna ministarstva da, prilikom planiranja redovnih aktivnosti, planiraju i mjere koje će dovesti do lakšeg poslovanje privrednih subjekata u FBiH, u skladu sa dokumentom Svjetske banke „Lakoća poslovanja 2014. Bosna i Hercegovina”.
 
PROGRAMI RADA FEDERALNIH ZAVODA ZA 2014. GODINU
 
Vlada FBiH dala je suglasnost na Plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2014. godinu. Ovaj dokument usuglašen je s Programom rada Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava za sljedeću godinu, a prema potrebi će biti usuglašen i s programima rada drugih federalnih tijela. Među aktivnostima Zavoda u 2014. godini predviđeno je kartiranje zemljišta u Federaciji BiH, što je sukladno strategijskim ciljevima Federalnog ministarstva prostornog uređenja - “Stvaranje pretpostavki za plansko korištenje prostora FBiH” i “Zaštita zemljišta”. 
 
Na temelju strategijskih ciljeva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, planirano je uređenje poljoprivrednog zemljišta. Uz ostalo, Federalni zavod za agropedologiju za 2014. godinu previđa provesti sustav kontrole plodnosti tla, pratiti stanje i promjena u tlu i na zemljištu, te voditi evidencije o poljoprivrednom zemljištu u FBiH. Zavod će ostvarivati suradnju na međunarodnim projektima, kao što je Program navodnjavanja.
 
Federalni zavod za geologiju je, prema Planu rada kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, za 2014. godinu predvidio nekoliko projekata: vođenje katastara, geološke i hidrogeološke karte, istraživanje željezovitih konglomerata na području Srednje Bosne, učešće u projektu istraživanja nafte i plina na području FBiH, prikupljanje podataka i izrada geološke baze podataka, i tako dalje.
 
Vlada je usvojila i program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva za sljedeću godinu. Ovaj zavod među planiranim aktivnostima ima kontrolu proizvodnosti u govedarstu i ovčarstvu, edukaciju poljoprivrednika iz oblasti animalne proizvodnje i praćenje uvoza uzgojno vrijednih životinja i genetskog materijala.
 
Federalni hidrometeorološki zavod za 2014. godinu planira, uz redovite aktivnosti, i posebne programe, kao što je uspostava suvremenog sinoptičkog centra na razini aktualne modernizacije svjetskog hidrometeorološkog sustava. Tu je i priprema ugovora s Crnom Gorom, Albanijom i Kosovom o korištenju kalibracijskog seta, kako je predviđeno u okviru IPA projekta “Izgradnja otpornosti na katastrofe u zapadnom Balkanu i Turskoj”. Uz ostale aktivnosti, planirana je i adaptacija objekta Meteorološke stanice u Zenici.
 
PRIVREMENO IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA
 
Vlade Federacije BiH privremeno je danas, na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, imenovala na istu funkciju sadašnje članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Ovo je učinjeno jer je procedura javnog natječaja za izbor i imenovanje članova novog Upravnog odbora još u tijeku, a 25.1.2014. godine postojećem istječe mandat. 
 
PREDLOŽEN PREDSTAVNIK VLADE
 
Na današnjoj sjednici je Ramiz Mehaković predložen za predstavnika Vlade Federacije BiH u radnom tijelu koje će odrediti program i ciljeve tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom „Položaj umjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine“.
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati. 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE