94. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.01.2014.
Saopćenje o radu
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O JAVNOJ USTANOVI ZAVOD 
ZA PRIHVAT I ODGOJ DJECE I MALOLJETNIKA - SARAJEVO
 
Vlada FBiH utvrdila je danas Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika - Sarajevo, kao pravnog sljednika Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo, čija je prava i obveze osnivača preuzeo Parlament FBiH.
 
Djelatnost novog Zavoda je resocijalizacija maloljetnih osoba sa socijalnim i osobnim problemima i počinitelja kaznenih djela i prekršaja kroz izvršavanje odgojne zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, privremeni smještaj maloljetnika po odluci nadležnog suda, te kroz prihvat i odgoj djece i maloljetnika upućenih temeljem odluke nadležnog organa starateljstva.
 
Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavljaju Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo pravde, svako u okviru svojih nadležnosti. Federalni ministar rada i socijalne politike donijet će, uz suglasnost Federalnog ministarstva pravde, u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, propis o standardima za rad i pružanju usluga i vršenju nadzora nad stručnim radom i pružanju stručne pomoći u Zavodu. Sredstva za financiranje Zavoda osiguravaju se iz Proračuna FBiH i iz naknada za obavljene usluge. Cijenu za pružene usluge smještaja i tretmana maloljetnika utvrđuje Upravni odbor Zavoda uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 
Za temeljne potrebe smještaja i ishrane korisnika sredstva osigurava fizička ili pravna osoba koja je ugovorom preuzela obvezu plaćanja troškova smještaja. Troškove zdravstvene zaštite korisnika snosi nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja, a za obrazovanje i vaspitanje nadležno tijelo obrazovanja. Višak prihoda nad rashodima Zavod će koristiti za obavljanje i razvoj propisane djelatnosti. Inače, za provedbu novog zakona potrebna su godišnja sredstva u ukupnom iznosu od 1.166.570 konvertibilnih maraka. 
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
 
Vlada FBiH utvrdila je danas i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, što je u skladu s presudom Ustavnog suda FBiH od 7. 11. 2012. godine. Naime, Ustavni sud je utvrdio da član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH.
 
Ovim izmjenama su među one koji po ovom zakonu ostvaruju prava dodati i nosioci Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i Ordena za vojne zasluge sa srebrenim mačevima.
 
Izmijenjen je stav koji se odnosi na osnovicu za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, koju čini prosječna neto plaća isplaćena u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a prema podatku Federalnog zavoda za statistiku. Ovo se odnosi i na članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji, nakon njegove smrti, nasljeđuju pravo na mjesečni novčani dodatak.
 
UREDBA O NAKNADI ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o naknadama za plastične kese tregerice, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona, a koje odbačene onečišćuju okoliš. Tanke plastične kese sa ručkama (u tuljcima ili pojedinačne) u koje se pakuje voće, povrće, rinfuzni i drugi rastresiti proizvodi su definisane propisom o ambalaži i nisu predmet ove uredbe, osim ako se besplatno distribuiraju kupcima na kasi kao kese za kupljenu robu.
 
Ovom uredbom propisuju se obveznici obračunavanja i plaćanja naknade, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene u promet, te aktivnosti evidentiranja i izvještavanja. Kako je definirano, plastična kesa tregerica je vrsta polietilenske kese, sa ili bez aditiva za razgradnju, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona i koja nema posebno izrađene ručke, nego su one sastavni dio plastične kese.
 
Obveznici su trgovci registrirani na području Federacije BiH, koji troše za vlastite potrebe ili stavljaju u promet plastične kese tregerice. 
 
Oni plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša FBiH radi stavljanja u promet plastičnih kesa i to dva puta godišnje na osnovu izvještaja o količini plastičnih kesa stavljenih u promet, u obračunskim periodima i rokovima, na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Fond. 
 
Obveznici plaćanja su, uz izvještaj, dužni dostaviti Fondu dokaze o uplati naknade na račun Fonda.
 
Naknada za stavljanje u promet plastične kese koja je obuhvaćena izvještajem je 0,05 KM po komadu, odnosno 50 KM po jednom pakovanju od 1.000 komada. Za stavljanje u promet neprijavljenih plastičnih kesa koje nisu obuhvaćene izvještajem naknada iznosi 0,08 KM po komadu, odnosno 80 KM po pakovanju od 1.000 komada i obaveza plaćanja ove naknade utvrđuje se rješenjem nadležnog inspekcijskog organa.
 
Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM bit će kažnjen obveznik plaćanja koji ne uplati naknadu shodno odredbama ove uredbe, ne dostavi izvještaj o količini plastičnih kesa stavljenih u promet, odnosno ne dostavi dokaz o uplati propisane naknade. Kazna od 500 do 2.000 KM predviđena je i za odgovornu osobu.
 
SREDSTVA ZA PENZIONISANJE RADNIKA 
 
Vlada FBiH je današnjom Odlukom o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja” odobrila sredstva namijenjena izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju. Sva sredstva daju se na kreditnoj osnovi i uz grace period.
 
Tako je Željezari “llijaš” d.d. llijaš namijenjeno 47.710,19 KM (za tri radnika), IP “Krivaja” - u stečaju d.o.o. Zavidovići 294.431,82 KM (za 29 radnika), BNT “Hidraulici” d.d. Novi Travnik 71.967,31 KM (za dva radnika), “Agrokomercu” d.d. Velika Kladuša 321.492,68 KM (za 18 radnika), Željezari “Zenica” d.o.o. Zenica 256.615,02 KM (za 15 radnika) i “Budo exportu” d.o.o. Zepče 1.430 KM (za jednog radnika).
 
POVOLJNA SREDSTVA ZA RAZVOJ INDUSTRIJE
 
Vlada FBiH je donijela Odluku da sa iste budžetske stavke“ Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozamljivanja” odobri izdvajanje 3.525.000 KM, a prema zahtjevu 15 firmi iz oblasti prehrambene industrije, tekstila, kože i obuće, namjenske industrije, hemijske, industrije gume i plastike, drvne i papirne, građevinske, kao i metalne, elektro i automobilske industrije.  Riječ je o kreditnim sredstvima za poticanje razvoja industrije koja se daju s rokom vraćanja od pet godina i grace periodom od godinu dana, te kamatnom stopom od 0,9 posto. Za one koji uredno vraćaju kredit, glavnica će biti umanjena za 20 posto. Sredstva će biti dodijeljenja posredstvom Union banke d.d. Sarajevo koja će, na osnovu donesene i objavljene odluke i pojedinačnih rješenja, ugovoriti s korisnicima sredstava sve bitne elemente za zaključenje pojedinačnih ugovora o kreditu. 
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će za dodjelu sredstva preostalih na depozitnom računu kod Union banke raspisati ponovni javni oglas.
 
„BINASU“ KREDIT OD 1.075.000 KM
 
Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju kreditnih sredstava bugojanskom „Binas“ d.d. u iznosu 1.075.000 konvertibilnih maraka, s rokom otplate od 60 mjeseci, što uključuje i jednogodišnji grace period, te s godišnjom kamatnom stopom od pet posto.
 
Kreditna sredstva iz prethodnog stava se odobravaju iz dijela sredstava prikupljenih na računima komisionih projekata Kuvajtskog fonda za razvoj u iznosu 575.000 KM, te Saudijskog fonda za razvoj u iznosu 500.000 KM.
 
Kredit će bit korišten za realizaciju ugovora koje je „Binas“ već potpisao, razvoj novih proizvoda, pripreme za osposobljavanje livnice eksploziva, nabavku mašina i za obezbjeđenje grijanja toplom vodom u hali montaže, prototipnoj radionici i zgradi zajedničkih poslova. 
 
SAGLASNOST ELEKTROPRIVREDI HZ HB
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, saglasna da JP “Autoceste FBiH” d.o.o. Mostar daju trajnu saglasnost Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar, (Organizaciona jedinica Distribucija električne energije - Distribucijsko područje “Centar” Novi Travnik) za stalni i neometan pristup elektroenergetskim objektima i instalacijama u cestovnom (ekspoprisanom) pojasu Koridora Vc koji prolazi kroz područje općine Kiseljak. 
 
Naime, dosadašnja suglasnost bila je privremenog karaktera i data isključivo zbog sprječavanja obustave radova na ovom području, a konačnu saglasnosti može dati samo Vlada FBiH kao isključivi vlasnik eksproprisanog zemljišta.
 
PRIVREMENO RJEŠENJE ARHITEKTURE PKI INFRASTRUKTURE U FBiH
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o privremenom rješenju arhitekture PKI infrastrukture na nivou Federacije BiH koja će biti primjenjivana do potpune implementacije Zakona o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine.
 
Državni zakon o elektronskom potpisu je donesen 2006 godine. On se, međutim, ne primjenjuje jer krovni Nadzorni organ predviđen ovim zakonom kroz odgovarajući ured državnog Ministarstva komunikacija i transporta još nije formiran. Republika Srpska i Brčko Distrikt su donijeli i implementirali svoje zakone o elektronskom potpisu što je bio glavni razlog zbog kojeg je Federalna vlada donijela odluku o pokretanju projekta Fe-uprava.
 
Predviđa se da će realizacijom ove odluke biti ostvarene godišnje uštede veće od 10 miliona KM (po procjeni Svjetske banke). Univerziteti i IT kompanije predstavljaju ogroman razvojni potencijal u BiH i svako dalje odlaganje primjene elektronskog potpisa predstavlja direktni gubitak za razvoj privrede u BiH i u isto vrijeme ovaj sektor dovodi u još nepovoljniji položaj u odnosu na okruženje.
 
U obrazloženju Odluke je navedeno da doneseni Zakon o elektronskom dokumentu Federacije BiH nije moguće implementirati bez elektronskog potpisa.
 
SAGLASNOST NA AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE 
ZA PREVENCIJU, TRETMAN I KONTROLU MALIGNIH OBOLJENJA
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Akcioni plan za implementaciju Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u FBiH za period 2013.-2014. godina koja je u skladu sa Strategijom za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH 2012-2020. godina.
 
Cilj Strategije je da što manje ljudi oboli od malignih oboljenja, da se smanji smrtnost od ovih oboljenja, da se ublaži patnja oboljelih i njihovih porodica i da im se poboljša kvalitet života, te da se reduciraju nejednakosti u zdravlju/bolesti među stanovnicima, a vezano za oboljevanje od malignih oboljenja. Osnovni prioriteti u dvogodišnjem Akcionom planu su segmenti u kojima se ciljevi mogu, najvećim dijelom, postići boljim i organizovanijim korištenjem postojećih resursa, uz manja ulaganja, a prema strateškim ciljevima.
 
O PRIVATIZACIJI U 2014. GODINI U FBiH
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom se Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) daje saglasnost na Program rada s Planom privatizacije za 2014. godinu. Na listi su samo ona preduzeća za koja su saglasnost za privatizaciju dala resorna federalna ministarstva.
 
Plan privatizacije za 2014. godinu je, u najvećoj mjeri, opredijeljen sadržajem privatizacijske ponude, odnosno preduzećima koja su, po različitim osnovama, u nadležnosti APF-a, te privatizacijskog statusa i ekonomsko-finansijskog, kadrovskog i drugog stanja kompanija. 
 
U planu za privatizaciju u ovoj godini su Remontni zavod d.d. Travnik, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Šipad export-import d.d. Sarajevo, Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar, Energopetrol d.d. Sarajevo, Unis - udružena metalna industrija d.d. Sarajevo, KTK d.d. Visoko, Željezara Zenica d.o.o. Zenica, Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, Konfekcija Borac d.d. Travnik i Unis Pretis d.o.o. Vogošća. 
 
Planom rada APF-a predviđene su i aktivnosti na povratu imovine iz pasivnog podbilansa preduzeća iz FBiH koja se nalaze na teritoriji susjednih država. Agencija će nastaviti dopunjavanje i vođenje Centralnog registra za stvari, prava, obaveze i potraživanja iz pasivnog podbilansa u Federaciji BiH, kompletiranje dokumentacione osnove za imovinu iskazanu u pasivnom podbilansu koja je u vlasništvu FBiH, te kompletiranje dokumentacione osnove na osnovu koje će se izvršiti uknjižba i prijenos vlasništva s preduzeća na Federaciju BiH. 
 
Također, inicirat će podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz preduzeća zbog neiskazivanja i nedostavljanja dokumentacione osnove, zloupotrebe imovine iz pasivnog podbilansa koja se ogleda u nezakonitoj prodaji, nezakonitog izdavanja pod zakup, prijenosa imovine iz pasivnog podbilansa u aktivni bilans, što je bila pojava u prethodnom periodu, te nezakonitog stavljanja imovine pod hipoteku od strane nevlasnika i preduzeća koja su je iskazali u pasivnom podbilansu. Planira se identifikacija svih nekretnina iz pasivnog podbilansa i procjena njihove vrijednosti po vještaku građevinske struke.
 
Vlada FBiH danas je dala saglasnost i na Finansijski plan APF-a za 2014. godinu.
 
ZAKLJUČCI O “KRIVAJI”
 
Federalna vlada usvojila je Izvješće o namjenskom utrošku doznačenih sredstava putem tekućih transfera IP „Krivaja” d.o.o. Zavidovići, PO „Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići i IP „Krivaja” d.o.o. Zavidovići - u stečaju za razdoblje od 2009. do 2013. godine
 
Vlada je, tim povodom, zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da uredno i na vrijeme, a na traženje Federalnog pravobraniteljstva, dostavlja potrebnu dokumentaciju i pojašnjenja u svezi sudbenog spora koji se vodi s “Ferimpexom” d.o.o. Zavidovići.
 
ZAŠTITITI DRŽAVNU IMOVINU U “BOSNALIJEKU”
 
Vlada FBiH upoznata je danas s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u vezi sa zaštitom državnog kapitala u „Bosnalijeku“ d.d. Sarajevo, te dala punu podršku Tužilaštvu Kantona Sarajevo za provođenje postupka s ciljem utvrđivanja odgovornosti i eventualnog kažnjavanja odgovornih za dešavanja u ovom privrednom društvu. Ovlastila je Federalno pravobranilaštvo da Tužilaštvu Kantona Sarajevo pruži svu neophodnu pomoć i informacije u vezi s provođenjem ovog postupka.
 
Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da, u krivičnom postupku koji se vodi pred Kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenog Edina Arslanagića i drugih zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. st. 3. u vezi st. 1. Krivičnog zakona FBiH, hitno podnese imovinsko-pravni zahtjev u visini štete za državni kapital, kako je to utvrđeno na osnovu ekonomsko-finansijskog vještačenja i rezultata istrage.
 
Zaključeno je da je, ukoliko bude utvrđeno da je oštećena imovina Federacije BiH, Federalno pravobranilaštvo ovlašteno da, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH, preduzima i sve radnje u vezi s ostvarivanjem imovinsko-pravnog zahtjeva.
 
INFORMACIJA O GASNOM PROJEKTU „JUŽNI TOK“
 
Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Sporazumu između Vlade Ruske Federacije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti gasa i elektroenergetike u cilju realizacije gasnog projekta „Južni tok“.
Federalna vlada će zatražiti od Vijeća ministara BiH da joj, prije razmatranja Sporazuma na svojoj sjednici, Sporazum proslijedi na analizu i očitovanje.
Generalni sekretarijat će izvijestiti Vladu FBiH o realizaciji ranije pokrenute inicijative Federalne vlade prema Vijeću ministara BiH za donošenje konačnog rješenja za realizaciju regionalnog projekta transportnog gasovoda Bosanski Brod - Zenica.
 
USUGLASITI UPISNU POLITIKU U SREDNJIM ŠKOLAMA S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA
 
Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti o dokumentu “Analiza upisne politike u srednjoškolskom obrazovanju u BiH s aspekta potreba tržišta rada”, s predloženim preporukama, te zadužila Glavno tajništvo da ovu informaciju uputi vladama kantona. Prema analizi Federalnog zavoda za zapošljavanje, svega 17,6 posto nezaposlenih osoba nalazi posao u razdoblju do 12 mjeseci, a čak 82,4 posto tek nakon pet godina. To je, prije svega, posljedica strukturne nezaposlenosti u BiH. Istovremeno, zbog izražene dugoročne nezaposlenosti, većina registriranih nezaposlenih osoba posjeduje zastarjela znanja, vještine i kompetencije. Stoga je jedna od preporuka da nastavni planovi i programi budu takvi da kod učenika razvijaju znanja i vještine potrebne na tržištu rada. Također, upisne politike trebaju biti strateški osmišljene kroz izgradnju partnerskog odnosa između ministarstava obrazovanja i poslodavaca, te ostalih socijalnih partnera. Preporučeno je i da počne primjena profesionalne orijentacije učenika i da ona treba biti standardizirana i usmjerena na prepoznavanje učeničkih sposobnosti i afiniteta, te potražnju na tržištu rada. 
 
Federalna vlada je, također, prihvatila Izvješće za 2013. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti na provedbi mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja s prijedlogom mjera za usuglašavanje obrazovanja sa potrebama gospodarstva. U Izvješću je, među ostalim, ukazano na činjenicu kako u Srednjebosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10 kantonalni zakoni koji se odnose na srednjoškolsko obrazovanje još nisu usuglašeni s Okvirnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH. Što se tiče uspostave tripartitnih savjetodavnih vijeća, to je dosad učinjeno samo u Tuzlanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu. Savjetodavna vijeća su uspostavljena u svim srednjim stručnim i tehničkim školama u Posavskom, Bosansko-podrinjskom i Kantonu Sarajevo, dok su u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom uspostavljena u pojedinim srednjim školama.
 
INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
 
Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji BiH u školskoj 2013/14. godini s predloženim preporukama. U FBiH je i ove školske godine nastavljen trend smanjenja broja učenika koji su upisani u prvi razred osnovnih škola. Postotak smanjenja broja učenika prvih razreda osnovne škole u periodu školska 2009/10 - 2013/14. godina iznosi 13,74 posto. Ukupan broj učenika osnovnih škola je, u istom periodu, smanjen za 16,74 posto. 
 
Ove školske godine je prvi put zabilježeno smanjenje broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola u petogodišnjem periodu. Naime, u odnosu na školsku 2009/10. godinu, taj broj je smanjen za 24,78 posto. Najznačajniji razlog ovog smanjenja je taj što je u pet kantona ove školske godine u prvi razred upisana prva generacija učenika koji su se obrazovali po devetogodišnjem programu osnovnog obrazovanja i koja je bila malobrojnija od generacija prije toga zbog paralelnih prvih razreda osnovne škole (prvi devetogodišnje i prvi osmogodišnje), kao i radi odgođenog polaska u prvi razred određenog broja učenika, što je bio rezultat odluke njihovih roditelja. Drugi razlog je pad nataliteta u Federaciji BiH. Analizom kretanja ukupnog broja učenika srednjih škola u Federaciji BiH utvrđeno je da je u periodu školska 2009/10 - 2013/14. došlo do povećanja ukupnog broja učenika srednjih škola i da to povećanje iznosi 11,39 posto.
 
Vlada je zaključila da je u svim kantonima potrebno osigurati dosljednu primjenu člana 16. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koji propisuje da osnovno obrazovanje traje devet godina. Također, treba uspostaviti efikasan sistem evidentiranja djece koja ne upisuju osnovnu školu i koja napuštaju osnovno i srednje obrazovanje prije njegovog završetka, kao i osigurati pravo pristupa i upisa u osnovnu školu djeci koja nisu evidentirana u matične knjige rođenih. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji s kantonalnim ministarstvima, treba nastaviti provoditi projekt nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica i transformisati ga u redovan godišnji program. Ova ministarstva trebaju razmotriti mogućnost uvođenja obaveznog dvogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja koje bi vodilo do sticanja određene kvalifikacije.
 
INFORMACIJA O UPISNOJ POLITICI U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA
 
Federalna vlada je prihvatila Informaciju o upisnoj politici i tržištu rada u Federaciji BiH s predloženim preporukama čiji je cilj upoznavanje Vlade FBiH sa stanjem i kretanjima vezanim za upisne politike u visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, analiza tržišta rada, te objedinjavanje podataka kako bi se mogli uporediti trendovi i donijeti potrebni zaključci i preporuke u kreiranju upisne politike u oblasti visokog obrazovanja. U akademskoj 2012/2013. godini, na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u prvu godinu studija upisano je ukupno 27.293 studenta, što je za osam posto manje u odnosu na 2011/2012. godinu. Ovo smanjenje zabilježeno je na javnim univerzitetima za sedam posto, na privatnim za 15 posto i na vjerskim fakultetima za devet posto.
 
U Federaciji BiH broj upisanih studenata u školskoj 2012/13. godini u prvi ciklus studija u odnosu na planirani veći je za 8,5 posto. Najveće povećanje u odnosu na plan imao je Univerzitet u Sarajevu - 42,1 posto. Najveće smanjenje zabilježeno je na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru - 48,4 posto. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u Federaciji BiH u avgustu 2013. godine bilo je 394.109 nezaposlenih osoba. Nezaposlenih s visokom stručnom spremom u Federaciji BiH bilo je 26.497, odnosno 6,7 posto, od čega je 12.633, odnosno 47,67 posto u dobi 25-29 godina, a u najvitalnijijem dijelu društva, u dobi od 25. do 34. godine, bio je 18.711 nezaposlenih osoba, odnosno 70,6 posto.
 
Aktivnosti na povezivanju obrazovanja i tržišta rada kroz stručno obrazovanje i obuku pomažu da se osiguraju vještine, znanja i konkurentnost neophodne na današnjem tržištu rada, te su takve aktivnosti neodvojivi dio programa Europske unije „Obrazovanje i trening 2020“.
 
Vlada je zaključila da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalni zavod za zapošljavanje trebaju formirati interresornu radnu skupinu koja će analizirati strukturu nezaposlenih VSS kadrova, što treba poslužiti kao temelj za kontinuirano objavljivanje takvih podataka na godišnjoj razini. Na razini Federacije BiH neophodno je kreirati i usvojiti višegodišnji akcioni plan upisne politike, obavezujući za sve kantone i visokoobrazovne ustanove.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU 
STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U FBiH
 
Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH u 2012. godini“ koji će uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.
 
Izvještaj sadrži najvažnije pokazatelje o zdravstvenom stanju stanovništva FBiH, kao i pokazatelje o radu zdravstvenih ustanova, za razdoblje od 2008. do 2012. godine. Prikupljeni podaci su prikazani u formi međunarodno preporučenih pokazatelja.
 
Vezano za demografsko - vitalne pokazatelje, naglašeno je da je u FBiH izraženo demografsko starenje stanovništva, s trendom povećanja učešća stanovnika starijih od 65 godina (14 posto u 2012. godini). Stopa nataliteta i dalje zadržava lagani trend opadanja i iznosi 9 promila, stopa opće smrtnosti pokazuje lagani rast sa 8,8 promila, ali je dojenačka smrtnost smanjena i bilježi vrijednost od 6,2 promila. Posebno je naglašeno da prirodni priraštaj od 0,2 promila nastavlja trend opadanja, koji vodi u prirodnu depopulaciju. Tako je u 2012. godini prirodni priraštaj imao negativnu vrijednost u čak pet kantona: Posavskom, Bosansko-podrinjskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10.
 
Vodeći faktori rizika po zdravlje stanovništva FBiH su nepravilna ishrana, pušenje, konzumacija alkohola, droga i psihotropnih supstanci, fizička neaktivnost i stres, što je povezano s razvojem bolesti srca i krvnih sudova, te malignih oboljenja kao vodećih uzroka smrti. 
 
Polazeći od činjenice da očuvanje i unapređenje zdravlja predstavlja prioritetnu aktivnost, zdravstveni sektor je u suradnji sa drugima, poduzeo brojne sistemske intervencije, kao što je donošenje zakona i podzakonskih akata koji tretiraju ovu problematiku, te inteziviranje revizije i reforme zdravstveno-informacionog sistema, unapređenje statistike, kao i razvoj registara malignih neoplazmi i dijabetesa.
 
Također, nastavljena je implementacija periodičnih populacionih istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva i faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih i zaraznih oboljenja, kao i provođenje aktivnosti iz Akcionog plana za hranu i ishranu, programa promocije dojenja, prevencije kod deficitarnih poremećaja i programa prevencije anemija zbog nedostatka željeza. Putem zavoda za javno zdravstvo poduzete su i intervencije na jačanju programa prevencije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usmjerene na promociju zdravlja i prevenciju faktora rizika.
 
PRIORITETNI OBJEKTI ZA PROJEKT „ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BiH“
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila listu prioritetnih objekata za prvu godinu realizacije projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" u Federaciji BiH.
 
Na listi se, pored kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, nalaze i aneks Srednje škole „Pero Zečević“ u Odžaku, Osnovna škola „Orašje“, Mješovita srednja škola Bihać, OŠ „Druga“ u Bosanskoj Krupi, OŠ „Srednje“ u Ilijašu, IV osnovna škola u Mostaru, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ u Visokom, kao i Arhitektonski i Građevinski fakultet u Sarajevu.
 
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je zadužen da planira finansijska sredstva za obavljanje detaljnih enegetskih pregleda za sve objekte sa prioritetne liste, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja da planira finansijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za objekte sa prioritetne liste u okviru kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a za koje su prethodno izvršeni detaljni energetski pregledi.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH donijela je Odluku kojom Nadzornom odboru privrednog društva “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar daje prethodnu saglasnost za razrješenje v.d. direktora ovog društva Zdravka Palavre.
 
Za članove Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije, kao predstavnici Federacije BiH, danas su, na period od šest godina, imenovani Adis Šehić i Ivan Primorac.
 
Izmjenom postojećeg Rješenja, Vlada FBiH je produžila mandat Komisiji za izradu zakonskog rješenja kojim će biti uređeno uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos do 31. januara 2014. godine.
 
Elvedina Hodžić, Jagoda Krdžović, Lidija Šimić, Edvin Šarić i Štefica Matković imenovani su za članove Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe na period od dvije godine.
 
Danas je imenovana Radna grupa za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u dijelu minimalnih plaća koje se odnose na oblast tekstila, obuće i kože, u sastavu Goran Miraščić (predsjednik), Amir Medić, Adnan Smailbegović, Bahra Huseinbegović Stipo Buljan i Mira Bradara (članovi). Zadatak ove radne grupe je je da sačini Prijedlog izmjena i dopuna na način da sagleda mogućnost da se, umjesto najniže plaće, u Zakonu utvrdi procenat prosječne plaće Federacije BiH.
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.00 sati. 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE