94. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.01.2014.
Dnevni red
1.   Verifikacija Zapisnika 93. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.12.2013. godine 
2.   Informacija o preliminarnom izvršenju prihoda i primitaka u 2013. godini, te stanju neunesenih sredstava u operativni budžet Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlozima zaključka 
3.   Prednacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika – Sarajevo 
4.   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica 
5.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
6.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, koje su podnijeli gosp. Josip Martić, gđa. Jasmina Zubić i gđa. Alma Čardžić, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
7.   Prijedlog uredbe o naknadama za plastične kese tregerice 
8.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume „Herceg – Bosne“ d.o.o., Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva 
9.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozamljivanja" u iznosu od 3.525.000,00 KM 
10.   Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozamljivanja" u iznosu od 993.647,02 KM 
11.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pristup elektroinstalacijama i objektima u pojasu cestovnog Koridora Vc 
12.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu „Binas“ d.d. Bugojno 
13.   Prijedlog odluke o privremenom rješenju arhitekture PKI infrastrukture na nivou Federacije Bosne i Hercegovine 
14.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje garancije Federacije Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
15.   Prijedlog inicijative za zaduženje kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 
16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za implementaciju Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2014. godina 
17.   Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godina“ 
18.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otpis/rashodovanje neispravnih i amortizovanih sredstava prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
19.   Prijedlog odluke o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2014.godine 
20.   Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa Planom privatizacije i finansijskim planom za 2014. godinu, sa prijedozima odluka 
a)   Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa Planom privatizacije za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke  
b)   Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke  
21.   Prijedlog izjašnjenja na Prigovor gosp. Izeta Bijedića iz Sarajeva, na konačno imenovanje gosp. Safeta Harbinje na funkciju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
22.   Izvještaj o namjenskom utrošku doznačenih sredstava putem tekućih transfera IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići, PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići i IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići-u stečaju u periodu 2009. - 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka 
23.   Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za 2013. godinu 
24.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog postupka za namještenike federalnih organa državne službe 
25.   Informacija o aktivnostima u vezi zaštite državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka 
26.   Informacija o Sporazumu između Vlade Ruske Federacije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti gasa i elektroenergetike u cilju realizacije gasnog projekta "Južni tok", sa Prijedlogom zaključka 
27.   Informacija u vezi realizacije preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine po žalbi Elvira Lojića iz Sarajeva, na imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom 
28.   Informacija i Izvještaj Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, sa prijedlozima zaključaka 
a)   Informacija "Analiza upisne politike u srednjoškolskom obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine s aspekta potreba tržišta rada" sa Prijedlogom zaključka  
b)   Izvještaj za 2013. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede, sa Prijedlogom zaključka  
29.   Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2013/2014. godini, sa Prijedlogom zaključka 
30.   Informacija o upisnoj politici i tržištu rada u Federaciji Bosne i Hercegovine sa preporukama i Prijedlogom zaključka 
31.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva 
32.   Privremeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 
33.   Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo 
34.   Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije (za izradu zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos), V. broj: 1110/2013 i V. broj: 1364/2013) 
35.   Prijedlog Izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" sa Prijedlogom zaključka 
36.   Pojedinačni komentari na Nacrt izvještaja o reviziji učinka „Trošenje javnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ugovore o djelu“ 
37.   Prijedlog zaključka u vezi sa nastavkom aktivnosti na realizaciji projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ 
38.   Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u dijelu minimalnih plaća koje se odnose na oblast tekstila, obuće i kože 
39.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za plaćanje obaveza po osnovu direktnog vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine OPEC Fondu po kreditu 757-P (Projekt obnove obrazovanja) 

 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE