93. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.12.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O OSIGURANJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakon o osiguranju, koji jasnije regulira rad društava za osiguranje i uvodi efikasnije provođenje nadzora. Potreba za jasnijom i konzistentnijom regulativom temeljena je na iskustvu u provođenju sadašnjeg Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju. Naime, razvoj djelatnosti osiguranja i društava za osiguranje i tržišta osiguranja nametnuo je zahtjev za veći stupanj liberalizacije ovog tržišta kao preduvjet poticanja tržišnog natjecanja i daljnjeg razvoja.

Zakonom se omogućavaju bolja uloga, sposobnost, ovlast i odgovornost Agencije za nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i društava za reosiguranje kao nužnog preduslova za dobro funkcioniranje tržišta osiguranja.
Uvedene su i dodatne pravne norme u pogledu nadzora nad grupama, odnosno povezanim subjektima financijskog tržišta koji međusobno utječu na financijski položaj društava za osiguranje, te dodatnog određivanja pravila financijskog izvještavanja. Pojedini pojmovi definirani su u skladu sa standardima i pravilima europskog zakonodavstva odnosno Direktiva EU. Poslove osiguranja mogu obavljati samo subjekti koji su dobili dozvolu za njihovo obavljanje, i to isključivo u vrstama navedenim u dozvoli, kao i pravo da obavljaju poslove koji su usko vezani i nužni za obavljanje ove djelatnosti, kako bi bio točno definiran dozvoljeni obim djelatnosti društava za osiguranje.

Uvedena je i obveza informiranja ugovaratelja osiguranja kod i za vrijeme trajanja zaključivanja ugovora o osiguranju i nužni sadržaj informacija radi omogućavanja zaštite ugovaratelja osiguranja i osiguranika. Utvrđena je obveza članova uprave u poslovima vođenja društva za osiguranje, ali i izvještavanja nadzornog tijela u slučaju financijskih problema društva za osiguranje, i uvedena pravila i nadležnosti te obveza osoba koje predstavljaju nadzorni odbor.

Detaljnije su utvrđeni uvjeti i način imenovanja aktuara, pravila obavljanja njihovih poslova, obveza i odgovornost za procjenu rizika i određivanja adekvatnih premija osiguranja u skladu s njihovom važnom ulogom u poslovanju.
Zakonom su utvrđena pravila i uvjeti prijenosa portfelja osiguranja jednog na drugo društvo za osiguranje koja predstavljaju prijenos imovine i obveza po ugovorima za s jednog na drugo društvo za osiguranje i time omogućen nadzor nad postupkom s ciljem potpune zaštite interesa imatelja polica osiguranja, odnosno osiguranika

Pravne norme koje uređuju način poslovanja društava za osiguranje sa sjedištem u državi članici Europske unije na teritoriju Federacije BiH imat će odgođen početak primjene i počet će važiti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O MJERITELJSTVU U FBiH

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune ovog zakona predložene su iz više razloga, a prije svega zbog prevazilaženja sadašnjih problema u dosljednom provođenju Zakona i podzakonskih akata sa aspekta pravilnog razumijevanja njihovih odredbi i međuzavisnosti sa drugim aktima iz oblasti mjeriteljstva. Cilje izmjena i dopuna je i približavanje zakonodavstvu EU u pogledu usaglašenosti s tehničkim propisima i evropskim postupcima normizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja usklađenosti, te usklađivanje s reformom u oblasti prekršaja i nesmetanog rada Zavoda za mjeriteljstvo FBiH u uvjetima neadekvatne opremljenosti (laboratorije, kadrovi i njihova obuka).

Donošenjem ovog zakona kojim se preciznije definiraju odnosi i nadležnosti u njegovom provođenju, poboljšava se i efikasnost u radu Zavoda u oblasti zakonskog mjeriteljstva.

Izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u FBiH uvode se novi izrazi sa odgovarajućim značenjem, definiran je tačan naziv Instituta - Institut za mjeriteljstvo FBiH, regulisani su tehnički i mjeriteljski propisi i davanje ovlasti ovlaštenom servisu za pripremu mjerila za verifikaciju, precizirani su način i metode kalibracije i verifikacije opreme koju posjeduju Zavod i ovlašteni servisi.

Predloženim izmjenama i dopuna propisano je kako moraju biti označena mjerila u zakonskom mjeriteljstvu, uvodena je nova isprava Zavoda za uvoz mjerila za koja nije obavezan mjeriteljski nadzor, obzirom na to da carinski propisi nisu usklađeni sa mjeriteljskim.

Izmjene Zakona su izvršene i zbog uvođenja ovlaštenog servisa u procesu verifikacije mjerila, te propisivanja načina podnošenja zahtjeva za verifikaciju mjerila od strane vlasnika ili korisnika mjerila, ovlaštenog servisa i imenovane laboratorije.

Predložene su izmjene i dopuna kojima se otklanjaju uzroci problema s kojima se susreću imenovane laboratorije, tržišne inspekcije i Zavod u vezi s korištenjem žigova i isprava na području Federacije.

Mijenjaju se i odredbe Zakona koje se odnose na nadzor i njima se u skladu s propisima reguliše nadležnost institucija u pogledu vršenja upravnog i inspekcijskog nadzora. Izvršeno je i usklađivanje s propisima iz oblasti prekršaja.

PRIHVAĆEN SPORAZUM O ALOKACIJI DUGA ZA ISPORUČENI,
A NEPLAĆENI RUSKI PRIRODNI GAS OD 1991. DO 1995. GODINE

Federalna vlada donijela je danas Odluku o prihvatanju Sporazuma o alokaciji duga od 104,8 miliona američkih dolara za isporučeni, a neplaćeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu 1991.-1995. godina između vlade Federacije BiH i Republike Srpske

Vlada je utvrdila da se dug od 104,8 miliona američkih dolara alocira na FBiH u iznosu od 53,89 miliona američkih dolara i na RS u iznosu od 50,91 miliona dolara.
Data je saglasnost Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da dug za isporučeni prirodni gas u periodu 1991.-1995. godina u iznosu od 104,8 miliona dolara riješi putem prebijanja sa potraživanjem koje država Bosna i Hercegovina ima prema Ruskoj Federaciji po osnovu klirinškog potraživanja u iznosu od 125,2 miliona dolara.

Ova odluka stupit će na snagu kada i Vlada Republike Srpske prihvati Sporazum o alokaciji.Za potpisivanje Sporazuma ovlašten je premijer Federacije Bosne i Hercegovine.

Prethodno Vlada Federacije BiH je prihvatila Informaciju o strukturi i alokaciji duga za isporučeni, a neplaćeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu od 1991.-1995. godina koju je na osnovu izvještaja Koordinacionog tima pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

TREBA MIJENJATI OSNOVNI ZAKON

Vlada FBiH prihvatila je danas Mišljenje Federalnog ministarstva pravde na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o federalnim jedinicama (kantonima), čiji je predlagač delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Luka Faletar, a koji se odnosi na izmjenu člana 12. tačka 5. Zakona o federalnim jedinicama koja glasi „Prozor“ u „Prozor-Rama".

U Mišljenju Federalne vlade je navedeno da je, ukoliko se želi izvršiti izmjena naziva određene općine, potrebno, uz obrazloženje inicijative, donijeti poseban zakon o promjeni naziva, jer je Zakon o federalnim jedinicama samo preuzeo nazive općina koji su utvrđeni osnovnim zakonom, a to je Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama.

Istaknuto je i da je odredbom člana 31. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine propisano „Da bi se zadovoljili svi uslovi za provođenje popisa, nadležni organi neće, u periodu od 1. januara 2013. do 31. decembra 2013. godine, mijenjati nazive, granice i područja općina, mjesnih zajednica, naselja, statističkih i popisnih krugova, ulica i brojeve kuća i zgrada".

PLAN AKTIVNOSTI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA U FBiH

Vlada FBiH dala je saglasnost Fondu za zaštitu okoliša FBiH na petogodišnji plan aktivnosti u svrhu povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima FBiH za „GED" — (Green Economic Development) „Jačanje kapaciteta i smanjenje troškova korisnika javnih objekata FBiH kroz povećanje energetske efikasnosti, racionalizaciju upravljanja energijom i smanjenje emisije u zrak" sa fokusom na 2014. godinu između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i UNDP-a.

U sklopu realizacije programa u sljedećoj godini predviđeno je devet aktivnosti i to implementacija ISGE/EMIS (Informacijskog sistema za gospodarenje energijom) u 500 javnih objekata u FBiH, obuka korisnika objekata za ISGE/EMIS, energetsku efikasnost i upravljanje energijom u javnim objektima, izrada Studije stanja energetske efikasnosti 500 javnih objekata u FBiH, provedba 30 detaljnih energetskih audita javnih objekata u FBiH, implementacija infrastukturnih mjera energetske efikasnosti u četiri javna objekta u FBiH, izrada legislativnih dokumenata iz oblasti finansiranja energetske efiaksnosti u FBiH, razvijanje i jačanje tehno-ekonomskih kapaciteta energetskih stručnjaka FBiH, podizanje svijesti građana FBiH iz oblasti energetske efikasnosti, upravljanje energijom i smanjenja emisije u zrak, pružanje tehničke asistencije Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH iz oblasti energetske efikasnosti, upravljanje energijom i rukovođenjem ISGE/EMIS (dodatna izgradnja kapaciteta uposlenika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za administriranje, rukovođenje i analizu ISGE/EMIS baze podataka u cilju samostalnog i neovisnog vođenja cjelokupnog sistema i baze podataka ISGE/EMIS-a na prostoru FBiH).

Za realizaciju aktivnosti u 2014. godini predviđen je budžet od 3.990.000 KM, od čega je učešće UNDP-a 2.145.000 KM, Fonda za zaštitu okoliša 1.445.000 KM, te 400.000 KM ostalih resornih partnera u projektu.

FEDERALNI ZAVOD ZA GEOLOGIJU
U ASOCIJACIJI GEOLOŠKIH ZAVODA EVROPE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost za članstvo Federalnog zavoda za geologiju u EGS (Asocijaciju geoloških zavoda Evrope).

EuroGeoSurvey (EGS) je neprofitna organizacija sa sjedištem u Briselu i glavnim zadacima kao što su promocija doprinosa geološke nauke u kancelariji EU, uspostavljanje mreže između geoloških zavoda, pokretanje projekata, istraživanja, radnih sastanaka-održavanje i lobiranje i realizacija naučno-istraživačkih projekata. Prema statutu EGS-a postoje dvije kategorije članstva i to puni član (države iz EU) i pridruženi (mrežni) član iz države izvan EU.

Pridruženi član, kao što je Federalni zavod za geologiju, ima pravo prisustvovati geološkim sastancima bez prava glasa, učestvovati u raspravama i realizaciji projekata za koje se formira fond.

Federalni zavod za geologiju je do sada radio na dva velika projekta i to One Geology (Geološka karta Evrope 1:1.000.000) i Geohemijski atlas Evrope.

Učešćem Federalnog zavoda za geologiju u ovim projektima dobijeni su rezultati kvaliteta svih mineralnih voda koje se proizvode u BiH i analize voda i zagađenosti poljoprivrednog tla.

U razmatranju je zahtjev da Federalni zavod za geologiju učestvuje u projektu istraživanja Jadranskog mora u koji su uključene sve zemlje jadranskog regiona osim Bosne i Hercegovine.

INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU U FBiH ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH usvojila je danas Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu. Ovaj izvještaj interne revizije u javnom sektoru Federacije Bosne Hercegovine za 2012. godinu drugi je o aktivnostima interne revizije u javnom sektoru koji je Federalno ministarstvo finansija, u skladu sa zakonom, izradilo i podnijelo Vladi Federacije BiH. U odnosu na Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru FBiH za 2011. godine, evidentan je daljni napredak koji se ogleda u broju zaposlenih internih revizora, broju uspostavljenih jedinica za internu reviziju, te broju obavljenih internih revizija.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti tokom 2012. godine bila je priprema i izrada Nacrta pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH, što je rezultiralo njegovim donošenjem tokom 2013. godine. S obzirom na to da većina institucija još nije započela aktivnosti formiranja jedinice za internu reviziju u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, dok u pojedinim organizacijama, već formirane jedinice po svom mjestu u organizaciji i opisu aktivnosti nisu usklađene s važećom regulativom, u narednom periodu naglasak će biti na primjeni zakonske regulative i poštivanju kriterija i uslova koje ona zahtijeva.

Kako aktivnosti na uspostavljanju i razvoju ovog sistema ujedno predstavljaju i obavezu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane, sistem interne revizije i finansijskog upravijanja i kontrola zahtijeva kontinuirani razvoj, pri čemu je važno osigurati da razvoj ovog sistema prati i razvoj okruženja u kojem djeluje, prije svega razvoj u budžetskom sistemu.

U prilog tome ide činjenica da je u pripremi novi Zakon o budžetima u Federaciji BiH, koji će pokrenuti promjene u pristupu upravljanja budžetskim sredstvima, razvijajući procese planiranja, povezivanja ciljeva i budžetskih sredstava, te razvoj programskog planiranja i orijentaciju, ne samo na ulazne veličine (visinu i vrstu troškova), već i na postignute rezultate.

Između ostalog, ovaj zakon će obavezati korisnike budžeta na federalnom nivou na izradu trogodišnjih strateških planova, kroz koje će biti definirana vizija, strateški ciljevi, način realizacije ciljeva, mjere procjene rezultata i sistem praćenja postizanja rezultata.

Sve to u cjelini ukazuje na nužnu potrebu osnaživanja interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH i to naročito u procesima koji su ključni za kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima, uključujući planiranje, programiranje, izradu finansijskog plana, realizaciju finansijskog plana, proces ugovaranja i javnih nabavki, praćenje realizacije finansijskog plana, te sisteme internog izvještavanja.

O REPLASMANU SREDSTAVA IZ MALEZIJSKE
DONACIJE I JAPANSKIH GRANTOVA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas izvještaje o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova za period 1.1.2012. do 31. 6. 2013. godine. Ukupno plasirana sredstva u 18 mjeseci izvještajnog perioda iznose 11.845.514 KM, a otplaćeno je 8.134.261 KM.

Prema dostavljenoj informaciji za izvještajni period, saldo Protuvrijednosnog fonda na dan 30. 6. 2013. godine iznosi 35.581.848,39 KM, dok su slobodna sredstva iznosila 9.003.756 KM. U ovom periodu odobreno je 240 kredita, od čega 67 poljoprivredi, 37 industriji i rudarstvu, 20 građevinarstvu, 44 trgovini, 10 kredita uslugama, turizmu i ugostiteljstvu, sedam transportu, skladištenju, PTT-u i komunikacijama, osam administraciji i drugim javnim uslugama, a ostatak kredita dodijeljen je drugim djelatnostima.

U Izvještaju se dalje navodi da je, usljed globalne ekonomske krize, koja se odrazila i na privredu BiH, došlo do značajnog smanjenja kvalitetnih investicionih projekata prvenstveno zbog toga što je pojačana mjera opreza prilikom odlučivanja o početku novog poslovnog ciklusa zbog nesigurnosti tržišta nabave, a posebno prodaje. Imajući ovo u vidu, Komisija je pripremila izmjene postojećih kriterija koji će biti povojniji i obuhvatit će veći broj potencijalnih korisnika.

USVOJEN BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2014.

Vlada FBiH razmatrala je danas Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i donijela Odluku o njegovom usvajanju. Energetskim bilansom uglja za 2014. godinu planirana proizvodnja iznosi 7.444.306 tona. Planirana potrošnja uglja u Federaciji BiH iznosi 7.341.302 tone od čega za termoelektrane 5.937.000 tona, za industrijske potrošače 545.185 tona i za ostale potrošače 859.117 tona. Uz dodatnih 210.000 tona predviđenih za izvoz to čini ukupnu prodaju od 7.551.302 tone uglja. Bilansom predviđene količine uglja obezbijedit će stabilno snabdijevanje ugljem u 2014. godini svih planiranih potrošača u Federaciji BiH.

Elektroenergetskim bilansom za 2014. godinu planirana je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu od 9.207,9 GWh. Ukupna potrošnja električne energije na području FBiH planirana je u količini od 8.886,8 GWh. Ovim elektroenergetskim bilansom predviđeno je da se snabdijevanje domaće potrošnje i obaveze isporuka po osnovu zaključenih ugovora, zadovolje proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom količina na tržištu električne energije sa planiranim bilansnim viškom u iznosu od 2.578,2 GWh. Ispunjavanjem ovih planova bit će stvoreni preduslovi za stabilno snabdijevanje Federacije BiH električnom energijom u 2014. godini.

Bilansom naftnih derivata za 2014. godinu planiran je plasman naftnih derivata u količini od 920.000 tona od čega je planiran uvoz u iznosu od 620.000 tona i 300.000 tona kroz međuentitetsku trgovinu iz Rafinerije Brod. Dinamika snabdijevanja naftnm derivatima ovisit će o zahtjevima domaćeg tržišta i odnosa na svjetskom tržištu. Bilansom za 2014. godinu planirano je uredno snabdijevanje Federacije BiH naftnim derivatima.

Planirani uvoz/potrošnja prirodnog gasa za 2014. godinu je 220.542 hiljade Sm3 i za oko 20 posto je veći od ostvarene potrošnje u prethodnoj godini koja je iznosila 183.461 hiljadu Sm3. Delegacije Energoinvesta i BH-Gasa produžili su postojeći ugovor s ruskim Gazpromom o snabdijevanju gasom i u 2014. godini. Ovo znači da će Bosni i Hercegovini tokom 2014. godine ruski gas biti isporučivan pod istim uslovima kao u 2013. godini. Daljnji nastavak isporuke prirodnog gasa mogao bi biti uslovljen dinamikom rješavanja duga prema ruskom isporučiocu.

O SARADNJI  NA PROVOĐENJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Informaciju o saradnji između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu, koju provodi GIZ, na razvoju implementacije platforme za integrisani monitoring i verifikaciju provođenja akcionih planova za energetsku efikasnost.

Informacija ima za cilj da upozna Vladu FBiH sa dosadašnjim aktivnostima Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost (ORF-EE) u zemljama u našem okruženju i spremnosti njegovog širenja na Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu.

Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost (ORF-EE) je dio strukture Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i implementira projekte iz energetske efikasnosti u ime Njemačkog federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).
Aktivnosti ORF-EE su dio radnog programa Koordinacione grupe za energetsku efikasnost u okviru Energetske zajednice u Beču, već treću godinu zaredom i kao takve su obavezujuće za sve zemlje članice.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ima sklopljen bilateralni ugovor sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) na nivou BiH.

U dijelu aktivnosti rada sa ministarstvima, ORF-EE je u periodu 2010.-2012. godina, pružio tehničku asistenciju zemljama regiona u pripremi prvog Nacionalnog plana za energetsku efikasnost. ORF-EE je, u saradnji sa USAID-om, radio na nacrtu prvog NEEAP-a u Bosni i Hercegovini koji nikad nije zvanično usvojen od strane Vijeća ministara BiH. U svim zemljama regiona u ovom periodu, izuzev u BiH, pripremljena je Metodologija za monitoring i verifikaciju implementacije NEEAP-a. Imajući ovo u vidu, prvi korak u priključivanju BiH zemljama regiona na ovom projektu podrazumijeva rad na izradi ove metodologije.

ORF-EE je spreman, da poštujući preporuke Evropske komisije i uz uvažavanje specifičnosti BiH u odnosu na zemlje u EU, pristupi izradi metodologije koja je namijenjena za praćenje implementacije akcionih planova u oblasti energetske efikasnosti i smanjenja emisije CO2 na različitim nivoima vlasti (općina, kanton, entitet, država).

Federalna Vlada je dala ovlaštenje federalnom ministru energije, rudarstva i industrije da, u ime Vlade FBiH, potpiše Izjavu o saradnji.

O OBJAVLJENIM PODACIMA O PLAĆAMA

Povodom podataka Poreske uprave FBiH kojima su prezentirane enormno visoke plaće u javnom sektoru, Vlada je danas zaključila da od uprava i predstavnika državnog kapitala u preduzećima u kojima nema većinsko vlasništvo, kao dioničar zatraži informaciju o visinama plaća i na osnovu kojih akata se one isplaćuju.

Kada je riječ o preduzećima s većinskim državnim kapitalom, Vlada je formirala Radnu grupu koja ima zadatak da sagleda riješenja iz važećeg zakona o plaćama u ovim  privrednim društvima i predloži izmjene s ciljem uključivanja u zakon i brojnih agencija.

Na čelu Radne grupe je sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić, a čine je predstavnici federalnih ministarstava pravde, finansija, energije, rudarstva i industrije kao  formalni predlagač i Ured premijera. Rok za završetak ovog posla je 30 dana.

Vlada je, također, konstatovala da su se sva javna preduzeća (EPBiH, Autoceste FBiH, Ceste FBiH, BH Telecom) pridržavala zakonskih odredbi kao i ograničenja kod isplate plaća što je u skladu i sa finansijskom disciplinom i štednjom koju od početka ovog mandata Vlada provodi i kad je riječ o ministarskim primanjima.   

O PRODAJI IMOVINE PREDUZEĆA U MALOJ PRIVATIZACIJI

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o prodaji imovine preduzeća u maloj privatizaciji. U Informaciji se navodi da je mala privatizacija započela 1999. godine i bila je predviđena kao vid restruktuiranja i priliva novčanih sredstava za poboljšanje finansijskog stanja preduzeća do njihove konačne privatizacije, posebno velikih sistema.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u tri javna upisa dionica privatiziran je veliki broj preduzeća, ali neka nisu privatizirana ni do danas. Mala privatizacija je ponovo aktuelizirana u 2005. godini i još se provodi, jer je rok za prijavu prodaje u maloj privatizaciji produžen do 25. novembra 2015. godine. S obzirom na to da je mala privatizacija vid restrukturiranja preduzeća koja su predmet privatizacije, agencije su insistirale i inicirale da preduzeća izvrše analizu i predlože prodaju predmeta za malu privatizaciju. U tom cilju Agencija za privatizaciju u FBiH je, u sklopu pripreme Plana privatizacije za 2014. godinu, uputila dopis preduzećima iz svoje nadležnosti, da dostave spisak predmeta koji mogu biti predmet prodaje. Upućena je i urgencija preduzećima koja nisu dostavila tražene podatke.

Putem prodaje imovine ili udjela preduzeća u postupku male privatizacije, omogućeno je preduzećima restruktuiranje i mogućnost priliva novca koji se koristi za izmirenje obaveza preduzeća prema dobavljačima, bankama, kao i za rješavanje statusa zaposlenika i ostvarivanje prava iz radnog odnosa.
U tom pravcu Vlada FBiH je zadužila federalna ministarstva koja imaju ovlaštenja upravljanja državnim kapitalom  da osiguraju da sredstava ostvarena u maloj privatizaciji budu korištena za povezivanje staža i izmirenje obaveza po osnovu hipoteke.

ZAHTJEV TUŽILAŠTVU FBiH

Na osnovu Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu članom 10. Zakona o Federalnom tužilaštvu FBiH, Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključak kojim traži od Federalnog tužilaštva da, u roku od 15 dana, dostavi informaciju o primjeni Krivičnog zakona FBiH sa posebnim osvrtom na određena krivična djela.

Riječ je o prouzrokovanju stečaja iz člana 243. Krivičnog zakona FBiH, lažnom stečaju iz člana 244., zloupotrebi u stečajnom postupku iz člana 245., zloupotrebi ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247., zloupotrebi u postupku privatizacije iz člana 248., pranju novca iz člana 272., poreznoj utaji iz člana 273., primanju dara i drugih oblika koristi iz člana 380., davanju dara i drugih oblika koristi iz člana 381., protuzakonitom posredovanju iz člana 382., zloupotrebi položaja i ovlaštenja iz člana 383., neovlaštenoj proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga iz člana 238., udruživanju radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. i zločinačkoj organizaciji iz člana 342. Krivičnog zakona FBiH.

Vlada je zatražila od Federalnog tužilaštva da, u roku od 15 dana, dostavi Izvještaj o svom radu za 2012. i 2013. godinu.

SPREČAVANJE NEZAKONITOSTI PRI DODJELI POTICAJNIH SREDSTAVA

Nakon razmatranja Informacije Federalne uprave za inspekcijske poslove o uočenim nepravilnostima u implementaciji propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH obavezala je danas ovo ministarstvo na aktivniju saradnju sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove.

Koordinirane aktivnosti federalnih organa imaju za cilj sprečavanje nezakonitosti uočenih u dodjeli poticajnih sredstava ovog ministarstva, kao i sredstava za pokrivanje troškova provođenja obaveznih, zakonom propisanih mjera u oblasti veterinarstva i sigurnosti hrane.

DATA SAGLASNOST NA MEMORANDUM
O RAZUMIJEVANJU VLADE FBiH I ARCELORMITTAL D.O.O. ZENICA

Federalna vlada je dala saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Vlade Federacije BiH i ArcelorMittal d.o.o. Zenica. Memorandumom se uređuju uslovi međusobne saradnje u oblasti zaštite okoliša, po osnovu mjera iz okolišnih dozvola ArcelorMittal d.o.o. Zenica i Izvještaja o radu komisije za praćenje realizacije plana prilagođavanja iz okolišnih dozvola.

Memorandum o razumijevanju će potpisati federalna ministrica okoliša i turizma, generalni direktor i predsjednik Nadzornog odbora ArcelorMittala d.o.o. Zenica.

INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA ALUMINIJUMA I ELEKTROPRIVREDE HZ BH O SNABDIJEVANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Vlada FBiH danas je razmatrala Informaciju o realizaciji Ugovora o snabdijevanju električnom energijom između Aluminijuma d.d. Mostar i Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar.

Ugovori o opskrbi električnom energijom koje Aluminij d. d. Mostar ima s JP Elektroprivreda HZ HB i GEN-i ističu 31. decembra 2013. godine te je potrebno osigurati snabdijevanje električnom energijom najmanje od 1. januara do 30. juna 2014. godine.

Aluminij d. d. Mostar je, temeljem javnog tendera, odlučio osigurati opskrbu električnom energijom u prvoj polovini sljedeće godine od firmi JP Elektroprivreda HZ HB (125 MW), HEP (30 MW) i GEN-I (50 MW).

Federalna vlada je podržala razvoj pregovora JP Elektroprivreda HZ HB i Aluminija d.d., kao i rješenje pregovora koje osigurava likvidnost JP Elektroprivrede HZ HB i opstojnost proizvodnje Aluminija.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas u Federalnu komisiju za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća, na period od četiri godine imenovala Nervina Dacića (predsjednik), Stipu Buljana, Jasenka Muharemagića, Dejana Vračića, Samira Serdarevića, Šejlu Fako i Damira Morića (članovi).

 

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.05 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE