93. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.12.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 92. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.12.2013. godine
2.   Prednacrt zakona o osiguranju
3.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
4.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, koje je podnio Zahid Bašić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o federalnim jedinicama (kantonima), čije je predlagač Luka Feletar, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 5. Zakona o porezu na dohodak i člana 32. stav 2. Pravilnika o primjeni poreza na dohodak Federacije Bosne i Hercegovine, koje je podnijelo JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko
7.   Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" - Projekat "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke", sa Izvještajem Radne grupe
8.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalnu upravu za civilnu zaštitu
9.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na Predstavnički/Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10.   Informacija o strukturi i alokaciji duga za isporučeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu 1991. - 1995. godina, sa prijedlogom zaključaka
11.   Prijedlog odluke o prihvatanju Sporazuma o alokaciji duga od 104,8 miliona USD za isporučeni a neplaćeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu 1991. - 1995. godina između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske
12.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta -Federalnom ministarstvu kulture i športa
13.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „transfera za kinematografiju“ utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na petogodišnji plan aktivnosti sa UNDP u svrhu povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima Federacije Bosne i Hercegovine
15.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Fedracije Bosne i Hercegovine
16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje stvari, prava i obaveza u Centralnom registru pasivnog podbilansa
17.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
18.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za knjiženje opreme nabavljene za potrebe implementacije "Programa deminiranja" u Glavnoj knjizi Trezora
19.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za članstvo Federalnog zavoda za geologiju u EGS (Asocijaciju geoloških zavoda Evrope)
20.   Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
21.   Izvještaji o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti "2KR" i projekti Non Project Grant - Aid), sa prijedlogom zaključaka
a)   Izvještaj za period 01.01.-31.12.2012. godine 
b)   Izvještaj za period 01.01.-30.06.2013. godine 
22.   Prijedlozi akata
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 
b)   Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 
23.   Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke o usvajanju
24.   Informacija o saradnji između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Otvorenog regionalnog Fonda za jugoistočnu Evropu, koju provodi GIZ, na razvoju implementacije platforme za integrisani monitoring i verifikaciju sprovođenja akcionih planova za energetsku efikasnost, sa Prijedlogom zaključka
25.   Informacija u vezi rješavanja statusa P.D. „Šipad Export – Import“ d.d. Sarajevo
26.   Informacija o poslovnim prostorijama u Bosanskom Petrovcu u ulici Trg šehida bb, sa Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
27.   Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Odluke V. broj: 1085/2013 od 03.10.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
28.   Informacije Federalne uprave za inspekcijske poslove
a)   Problematika u vezi odnosa u funkcionisanju državnih i federalnih organa i institucija u sistemu provođenja službenih kontrola shodno obavezama prema Evropskoj Uniji, sa Prijedlogom zaključka 
b)   Informacija u vezi sa nezakonitim rješenjima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o dodjeli jednokratne novčane pomoći na ime poticaja u poljoprivredi, sa Prijedlogom zaključka 
29.   Informacija o prodaji imovine preduzeća u maloj privatizaciji, sa Prijedlogom zaključka
30.   Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
31.   Prijedlog rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete
32.   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
33.   Prijedlog zaključka - Zahtjev za dostavu izvještaja Federalnog tužilaštva
34.   Zahtjev za rješavanje pitanja nabavke novog putničkog automobila za potrebe Federalnog zavoda za programiranje razvoja (realizacija Odluke V. broj: 1485/2013 od 12.12.2013. godine) 
35.   Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011.godine za Federaciju Bosne i Hercegovine
36.   Informacija o primjeni i rezultatima primjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
37.   Prijedlog odluke o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Kompanije ArcelorMittal d.o.o. Zenica
38.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
39.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
40.   Informacija o realizaciji Ugovora o snabdijevanju električnom energijom između Aluminijuma d.d. Mostar i Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka
41.   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant-2 KR)
42.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata- Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
43.   Prijedlog zaključka u vezi sa podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine kojima su prezentirane enormno visoke plate u javnom sektoru

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE