92. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.12.2013.
Saopćenje o radu

O PRIMJENI FEDERALNOG ZAKONA O KONTROLI KVALITETA
ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada Federacije razmatrala je i prihvatila Informaciju o primjeni federalnog Zakona o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu koju je pripremilo Federalno ministarstvo trgovine.

U Informaciji se podsjeća da je Vlada Federacije BiH na 91. sjednici zadužila ovo ministarstvo da preispita opravdanost postupanja federalnih inspekcijskih službi u vezi s kontrolom proizvoda koji se uvoze i kojim se zabranjuje stavljanje u promet na tržište FBiH proizvoda za koje nije izdato uvjerenje od strane federalnih inspektora.

Ocijenjeno je da je postupanje kod kontrole kvaliteta temeljeno na odredbama federalnog zakona koje se odnose na njegovu dosljednu primjenu (Član 17).

U namjeri da prevaziđe nastale posljedice Vlada je donijela zaključak da pokrene odgovarajuću inicijativu prema Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za donošenje provedbenih propisa državnog Zakona o nadzoru kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.

Naime,  punih deset godina od donošenja državnog Zakona nužno je da Vijeće ministara BiH donese odgovarajuće provedbene propise i na taj način omogući njegovu provedbu i funkcionisanje jedinstvenog tržišta Bosne u Hercegovine.

Federalni premijer će u direktnoj komunikaciji sa premijerkom Republike Srpske inicirati sastanak sa resornim ministrima i direktorima inspekcijskih službi entiteta s ciljem usaglašavanja i ujednačavanja odnosa prema kontroli i cijenama kontrole određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.

NACRT ZAKONA O FAKTORINGU

Zakonom o faktoringu, čiji Nacrt je danas utvrdila Vlada FBiH, Federacija BiH bi trebala dobiti odgovarajuću zakonsku regulativu koja će privrednim subjektima omogućiti uslove za efikasniju naplatu potraživanja. Ovo je prvi zakon ove prirode ne samo u FBiH, već i u BiH uopće.

Faktoring je, inače, pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja nastalog iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, koje se ugovorom prenosi na faktora i koji se obavezuje da preuzme potraživanje od dužnika, da ga naplati, u svoje ime i za svoj račun. Faktoring poslovi u FBiH postoje, ali su se do sada sporo razvijali usljed pravnih nejasnoća i odsustva konkretnog zakona kojim bi bila uređena ova oblast.

Ovaj zakon će preduzećima u Federaciji BiH omogućiti lakši pristup izvorima finansiranja. Također, trebalo bi da bude olakšano poslovanje i ubrzan protok novca, i da samim time ojačaju privreda i finansijska tržišta Federacije BiH.

Faktori pružaju finansiranje čak i u slučajevima kada banke to ne žele. Naime, faktori se usmjeravaju na ispitivanje kreditne sposobnosti dužnika, strane koja treba da plati fakture za robu ili usluge koje je ispostavio prodavac. Primjenom faktoringa, preduzeća će moći svoja potraživanja pretvoriti u likvidna sredstva, što će, prije sveg,a pomoći malim i srednjim preduzećima, koja usljed niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava osiguranja kredita, imaju otežan pristup bankarskim sredstvima.

Cilj donošenja novog zakona je, dakle, općenito poboljšanje poslovnog okruženja, održavanja makroekonomske stabilnosti i ublažavanja nelikvidnosti, kao i dalji razvoj finansijskog tržišta, jer faktoring kao oblik naplate potraživanja može biti značajna zamjena proceduralno komplikovanijem bankarskom kreditu. U tom smislu, faktoring poslovi su savremeni nekonvencionalni odgovor na rastuće potrebe proizvodnje i izvoza za obrtnim sredstvima s jedne, kao i brojna ograničenja klasičnog kreditiranja sa druge stran

Zakonom se konkretno regulira pojam i predmet faktoringa, subjekti i vrste faktoringa, društva za faktoring, uslovi za obavljanje faktoringa, zaštita od rizika u faktoring poslovima, ugovori i sadržaj ugovora o faktoringu, prodaja potraživanja, međunarodni faktoring i obavljanje međunarodnog faktoringa, obrnuti faktoring i obavljanje obrnutog faktoringa, te nadzor nad obavljanjem faktoringa.

MIŠLJENJE NA PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU
NASILJA NA SPORTSKIM DOGAĐAJIMA FBiH

Federalna vlada prihvatila je Mišljenje Federalnog ministarstva pravde na Prijedlog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim događajima FBiH, koji je predložila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Aida Čikić.

Kaznene odredbe navedene u Prijedlogu zakona o sprečavanju nasilja na sportskim događajima, stav je Vlade, potrebno je usuglasiti sa odredbama Zakona o prekršajima FBiH.

MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZA DOPUNU ZAKONA
O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Federalna vlada razmatrala je danas Mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - skraćeni postupak, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasenko Selimović.

Predloženom dopunom Zakona bio bi dodan član po kojem “udovica stiče i zadržava pravo na porodičnu penziju bez obzira na godine života, ako je smrt bračnog druga nastala kao posljedica povrede na ratnom zadatku kao pripadnika Armije BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane i organa unutarnjih poslova u razdoblju od 18. 9. 1991. do 22. 12. 1995. godine.”. Prema Prijedlogu, za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva u Federalnom budžetu..

Uvažavajući razloge iznesene u Prijedlogu zakona, Federalna vlada rješenje vidi kroz uređivanje ovog pitanja u domenu socijalne zaštite, a ne penzionog i invalidskog osiguranja. Ovo iz razloga što je ocijenjeno da se u oblasti penzionog osiguranja trenutno vode restriktivni reformski procesi, utvrđeni u Strategiji reforme ove oblasti, koji umnogome umanjuju mogućnost uvođenja dodatnih prava koja bi pala na teret sredstava doprinosa, a što se između ostalog odnosi i na porodične penzije.

Prijedlog nije u skladu s restriktivnim reformskim pravcem utvrđenim u Strategiji reforme mirovinskog i invalidskog osiguranja, između ostalog i u sferi obiteljskih mirovina. Stoga nije moguće prihvatiti zakon koji će urediti dodatna prava, a koja bi pala na teret sredstava doprinosa.

AUTENTIČNA TUMAČENJA ZAKONA

Vlada Federacije BiH smatra da su odredbe Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode jasne, te nema potrebe za njegovim autentičnim tumačenjem koje je tražila Udruga gospodarstvenika iz Posušja.

U Zakonu je, kaže se u obrazloženju Vlade FBiH, navedeno da se obračunata kamata na javne prihode otpisuje ukoliko obveznik poreza uplati ukupan glavni dug, dakle dug po osnovu svih javnih prihoda. Šta se smatra javnim prhodom definirano je članom 1. stav 2. Zakona, prema kojem se javnim prihodima smatraju javni prihodi koji se uvode federalnim zakonima: porezi, takse naknade, doprinosi i slično. Visina otpisa zatezne kamate ovisi o roku uplate glavnog duga.

Vlada FBiH je, na inicijativu JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko, upućenu Parlamentu Federacije BiH, dala autentično tumačenja odredaba Zakona o financijskom poslovanju u kojem se kaže da je odredbom iz članka 12. stavak 3. ovog Zakona propisano da   pravna osoba ne može izmirivati međusobne obveze prebijanjem, niti na druge načine predviđene propisima o obligacijskim odnosima, sve dok ima evidentirane neizmirene dospjele obaveze.

Povodom Inicijative za davanje autentičnog tumačenja pojedinih članova Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koju su podnijeli direktor „Intrade energije“ d.o.o. Sarajevo Emir Avdić i direktor „EBH“ d.o.o. Sarajevo Adnan Halilović, Vlada Federacije BiH je prihvatila Izjašnjenje koje je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije .Ocijenjeno je da autentično tumačenje za neke članove zakona nije potrebno, dok je za druge, podnosioce inicijative uputila na Zakonodavno-pravnu komisiju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

UREDBA O DRŽAVNOJ POMOĆI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o načinu i procedurama prijavljivanja državne pomoći u Federaciji BiH kojom se uređuju način, postupak i obrazac za prijavljivanje programa državne pomoći propisani odgovarajućim aktom za tu vrstu pomoći i pojedinačnih državnih pomoći izvan utvrđenih programa državne pomoći u Federaciji BiH.

Donošenjem ovog podzakonskog akta Vlada Federacije BiH realizira obavezu iz Zakona o sistemu državne pomoći u BiH. Ovim propisom bliže se uređuje i ostvaruje saradnja između davalaca državne pomoći i Federalnog ministarstva finansija, što će doprinijeti konkurentnosti privrede i ciljanom usmjeravanju javnih sredstava.

Davaoci državne pomoći u smislu ove uredbe su federalne, kantonalne, gradske i općinske uprave putem ovlaštenih pravnih lica, te svako pravno lice koje dodjeljuje ili upravlja državnom pomoći u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

 

Za sve planirane oblike državne pomoći davaoci državne pomoći su dužni imati osigurana sredstva u budžetu, odnosno finansijskom planu izuzev oblika državne pomoći koji se odnose na porezne olakšice, umanjenje doprinosa za socijalno osiguranje i otpisivanje dugovanja.

Davalac državne pomoći dužan je da prije dodjele državne pomoći podnese prijavu državne pomoći Federalnom ministarstvu finansija.

Ovom uredbom definira se predmet koji se uređuje, utvrđuju se osnovni nosioci aktivnosti, u smislu ove uredbe, propisuju se obaveze davaoca državne pomoći prema Ministarstvu, utvrđuje se obaveza dostavljanja traženih podataka utvrđenih obrascem za prijavljivanje programa državne pomoći, utvrđuje se obaveza podnosioca prijave da se u opisu i namjeni državne pomoći pridržava propisanih kriterija i uslova za dodjelu državne pomoći, te da uz prijavu priloži svu neophodnu dokumentaciju, kao što su pravni akti, ugovori koji se odnose na predmetnu državnu pomoć, bilans stanja i slično.) ili njihove kopije koje potvrđuju istinitost informacija datih u prijavi i drugo.      

Donošenje zakonodavstva koje će regulirati državnu pomoć je uslov iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane, odnosno Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i BiH, te Sporazuma CEFTA iz 2006, kao i Sporazuma o osnivanju energetske zajednice jugoistočne Evrope.

Sastavni dio ove uredbe je prijavni obrazac.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA OPĆINA

Predstavnički dom Parlamenta FBiH dostavio je Vladi FBiH Inicijativu Općinskog vijeća Prozor - Rame, od 29. oktobra 2013. godine, za dopunu Zakona o federalnim jedinicama
(kantonima) radi davanja mišljenja, odnosno izjašnjenja.

U Inicijativi je predloženo dopuna člana 12. tačka. 5 Zakona o federalnim jedinicama koja glasi „Prozor“ u „Prozor-Rama". U obrazloženju Inicijative se kaže da općina Prozor-Rama sadašnji naziv ima u skladu s Arbitražnom odlukom visokog predstavnika od 1995. godine, kao i da se on koristi u službenoj korespodenciji, Statutu i drugim aktima Općine, nazivima institucija, ustanova, poduzeća u općini Prozor-Rama, kao i na kantonalnom i federalnom nivou. U obrazloženju se navodi da sadašnji naziv općine „Prozor-Rama“ nije usklađen s Zakonom o federalnim jedinicama.

U današnjem izjašnjenju Federalne vlade se ističe da je, ukoliko se želi izvršiti izmjena naziva određene općine, potrebno, uz obrazloženje inicijative, donijeti poseban zakon o promjeni naziva, jer je Zakon o federalnim jedinicama samo preuzeo nazive općina koji su utvrđeni osnovnim zakonom.

Tek nakon donošenja takvog zakona o promjeni naziva općine potrebno je izvršiti izmjene u svim drugim zakonima i aktima u kojima se koristi sadašnji naziv općine Prozor.

Povodom Inicijative Općinskog vijeća Ilidža za donošenje Zakona o javnim ustanovama, Federalna vlada je dala Izjašnjenje da je Zakon o ustanovama donesen i objavljen u „Službenom listu RBiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94.

Vlada je istakla da ova inicijativa ne sadrži obrazloženje, odnosno iz nje nije vidljivo iz kojih razloga je potrebno donošenje novog umjesto postojećeg Zakona.

Federalna vlada danas je pozitivno odgovorila na zahtjev Općine Kreševo - Službi za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, kojim je traženo mišljenje povodom prijedloga JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Operativni centar Poslovnica Kreševo, za nepotpunu eksproprijaciju na nekretnini koja je vlasništvo Federacije BiH.

Radi se o parceli od 16 kvadratnih metara, na kojoj treba postaviti trafo-stanicu (CRTS). Ujedno, Vlada prihvata prijedlog distribucijskog područja “Centar” Novi Travnik za ustanovljenje služnosti za nepotpunu eksproprijaciju, bez naknade.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA 80 KM

Federalna vlada donijela je danas Odluku o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara, kao uvjeta za obavljanje poslova vođenja matičnih knjiga u općinama i gradovima, a u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Troškovi polaganja ovog stručnog ispita iznose 80 konvertibilnih maraka po kandidatu i obuhvataju naknadu za rad članovima Komisije za polaganje stručnog ispita i drugih poslova potrebnih za rad Komisije.

INFORMACIJA O PRODAJI NEKRETNINA KTK „VISOKO“

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s provedenim izvršnim postupkom prodaje nekretnina KTK „Visoko“ d.d. Visoko i dala saglasnost Razvojnoj banci Federacije BiH da povuče Prijedlog za izvršenje prinudne prodaje nekretnina ovog privrednog društva - Fabrika obuće „Goruša"

Nadzorni odbor i Uprava ovog privrednog društva, kao i Agencija za privatizaciju u FBiH su zaduženi da, u skladu sa privatizacijskim propisima, provedu postupak prodaje Fabrike obuće „Goruša“, vodeći računa o interesima Razvojne banke FBiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Agencija za privatizaciju su obavezani da o provedenim aktivnostima izvijeste Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

O DIREKTNIM STRANIM ULAGANJIMA
 U FEDERACIJI BiH U 2012. GODINI

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini. Na temelju podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukupna direktna strana ulaganja u Federaciji BiH iznosila su 129.888.501 konvertibilnu marku, što je za 92.160.712 KM manje u odnosu na 2011. godinu kada su iznosila 222.049.213 KM. Naime, u Federaciju BiH u 2012. godini na temelju osnivanja i izmjena kapitala uloženo je 233.652.550 KM, a smanjenje stranog kapitala iznosilo je 103.764.049 KM.

Navedeni iznos ulaganja u Federaciju BiH ostvaren je iz 54 zemlje. Najveće ulaganje odnosi se na Srbiju u iznosu od 40,7 miliona KM ili 31,34 posto, zatim na Njemačku u iznosu od 24,8 miliona KM ili 19,15 posto, Saudijsku Arabiju u iznosu od 21,5 miliona KM ili 16,55 posto, Hrvatsku u iznosu od 20,9 miliona KM ili 16,12 posto, Tursku u iznosu od 14,3 miliona KM ili 11,08 posto.

Najveći ulagači u ovom periodu su kompanije „Soda Sanayii A.S. Istanbul” iz Turske koja je uložila 13,7 miliona KM u društvo „SISECAM SODA LUKAVAC” d.o.o. Lukavac, „DROGA KOLINSKA” d.d. Ljubljana iz Slovenije koja je uložila 13,5 miliona KM u društvo „ARGETA” d.o.o. Sarajevo, „F.Hoffman-LA Roche AG”, Basel iz Švicarske koja je uložila u društvo „ROCHE” d.o.o. Sarajevo 12 miliona KM, „NLB” d.d. Ljubljana iz Slovenije koja je uložila 10,7 miliona KM u društvo „NLB Leasing” d.o.o. Sarajevo, ulagači Teo Vujičić iz Hrvatske koji je uložio 8,2 miliona KM u društvo „Mliječni put” d.o.o. Gradačac i ulagač Mate Dropuljić koji je uložio 8,2 miliona KM u društvo „Mliječni put” d.o.o. Gradačac, „Deichmann-Schule service- GmbH” Essen iz Njemačke koje je uložilo 7,8 miliona KM u društvo „Deichmann” d.o.o. Sarajevo.

Smanjenje stranog kapitala u 2012. godini u iznosu od 103.764.049 KM nastalo je njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog ili dijela kapitala i brisanjem iz registra.Najznačajnija smanjenja odnose se na Sloveniju koja je smanjila kapital za 47,39 miliona KM, Hrvatsku za 27,5 miliona KM i UAE za 18,37 miliona KM.

Podaci o stranim ulaganjima sa kojima raspolaže Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH bazirani su na dostavljenim rješenjima nadležnih registracionih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH koju je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Prema usvojenoj informaciji vidljivo da je poduzetnička infrastruktura još nedovoljno razvijena, a da se pomak vidi jedino u razvoju poduzetničkih zona, gdje je velika zainteresiranost općina za njihovu izgradnju uz pomoć ovog ministarstva.Ovakvom stanju doprinosi nizak nivo razvijenosti institucionalne infrastrukture, stalni nedostatak povoljnih financijskih sredstava za mala i srednja poduzeća, te mali broj nositelja razvoja (velikih kompanija) u Bosni i Hercegovini s kojima bi se mala i srednja poduzeća mogla interesno povezivati, što je najveći problem malog i srednjeg gospodarstva.

U Informaciji se, također, ocjenjuje da se s obzirom na potencijal, prirodne i radom stvorene resurse, otvaraju  realne šansa za razvitak novih, a prioritetno proizvodnih MSP-a.

Stabilan rast malog gospodarstva trebao bi osigurati povećanje broja subjekata malog gospodarstva, povećanje broja uposlenih, učinkovitosti i konkurentnosti malog gospodarstva, izvoza i bolje prilagođavanje europskom i svjetskom tržištu.

Imperativ je europeizacija Federacije BiH u oblasti malog i srednjeg poduzetništva, a rezultirat će značajnim podizanjem svijesti o značaju MSP-a, povećanjem broja MSP-a koji koriste nove tehnologije, poštivanjem ekoloških propisa, većom uposlenošću, većom konkurentnošću, znatno većim udjelom MSP-a u BDP-u, to jest izgradnjom razvojnog poduzetništva kao partnera industrijskim poduzećima.

 

INFORMACIJA O STANJU PODUZETNIČKIH ZONA U FBiH

Vlada FBiH je usvojila Informaciju o stanju poduzetničkih zona u Federaciji BiH u kojoj se ističe da je posebna pažnja izgradnji poslovne infrastrukture data i kroz Projekt „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH", kao sastavnog dijela Strategije ekonomskog razvoja FbiH.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je spoznalo značaj ulaganja u ovaj segment male privrede, pa je tokom posljednjih osam godina izdvojilo znatna sredstva za ovu namjenu. Od 2005. godine, pa zaključno sa 2012. godinom, Ministarstvo je za poslovne zone u Federaciji BiH izdvojilo 11.316.330 konvertibilnih maraka.

Aktivnosti vezane za dodjelu poticajnih sredstava općinama za poduzetničke zone su pri kraju i za 2013. godinu, a planirano je izdvajanja 1.500.000 KM. Dodjela ovih sredstava je dodatno animirala općinske strukture da pokrenu ili ubrzaju planirane aktivnosti na uspostavi ili razvoju poslovnih zona.

Danas razmatrana Informacija obuhvata pregled stanja u 24 poduzetničke zone koje se nalaze u 15 općina Federacije BiH, što je dovoljno za izvođenje kvalitetne ocjene o ovoj problematici. Odabrane općine za analizu stanja su Bihać, Sanski Most, Odžak, Orašje, Lukavac, Kakanj, Tešanj, Usora, Žepče, Vitez, Čitluk, Stolac, Ljubuški, Livno i Tomislavgrad za koje je ovo ministarstvo do sada izdvojilo 5.953.500 KM, što je 46,4 posto od ukupno dodijeljenih sredstava.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i jedinicama lokalne uprave, nastaviti aktivnosti na uspostavi i razvoju poduzetničkih zona u FBiH, a u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja male privrede.

PROGRAM RADA AGROMEDITERANSKOG
 ZAVODA ZA 2014. GODINU

Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda iz Mostara za sljedeću godinu.

Ovaj zavod će, budući da Federacija BiH nema organizacijski uređenu savjetodavnu službu, među aktivnostima posebnu pažnju posvetiti pružanju informacija proizvođačima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, navedeno je u Programu za 2014. godinu.

OMOGUĆITI NASTAVAK REVIZIJE

Vlada Federacije donijela je danas zaključak kojim poziva načelnike općina Posušje, Grude, Ljubuški, Orašje, premijere Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona te resorne kantonalne ministre za boračka pitanja da omoguće nastavak procesa revizije u tim općinama i kantonima kako bi lične i porodične invalidnine mogle biti isplaćene korisnicima na vrijeme.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez izrazio je spremnost da lično posjeti sve sredine u kojima je došlo do zastoja u provođenju revizije kako bi se nastali problemi riješili.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je za privremenog v.d. direktora Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo na period do 90 dana imenovala Adisa Bakrača koji je i do sada obavljao ovu funkciju.

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom bliže utvrđuje uvjete i kriterije za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

U Upravni odbor imenuju se predstavnici nadležnih tijela uprave, stručnjaci za zaštitu okoliša i gospodarstvo, te predstavnici znanstvenih institucija i nevladinih udruga.

Današnja Odluka je donesena zato što mandat sadašnjeg Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH istječe koncem siječnja 2014. godine, te je nužno započeti proceduru izbora novog predsjednika i članova.

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.05 sati.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE