92. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.12.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 91. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.12.2013. i 16.12.2013. godine i Zapisnika 39. hitne sjednice, održane 18.12.2013. godine telefonskim putem
2.   Prednacrt zakona o faktoringu
3.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim događajima Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak, koji je podnijela gđa Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - skraćeni postupak, koji je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o visini zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 51/01, 42/06 i 28/13), koju je uputila Udruga gospodarstvenika iz Posušja
6.   Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 12. st. 2. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 13/00 i 29/00), koju je podnijelo JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko
7.   Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 39. st. 1., 2., 14. i 15. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/13), koju su podnijeli gosp. Emir Avdić, direktor "Intrade energija" d.o.o. Sarajevo i gosp. Adnan Halilović, direktor "EBH" d.o.o. Sarajevo
8.   Prijedlog uredbe o načinu i procedurama prijavljivanja državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine
9.   Prijedlog izjašnjenja o inicijativi Općinskog vijeća Prozor za dopunu Zakona o federalnim jedinicama (kantonima)
10.   Prijedlog izjašnjenja o inicijativi Općinskog vijeća Ilidža za donošenje Zakona o javnim ustanovama
11.   Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Zahtjevom Općine Kreševo - Službe za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, broj: 06-31-83/13 od 20.08.2013. godine povodom prijedloga JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar-Operativni centar Poslovnica Kreševo za nepotpunu eksproprijaciju na nekretnini pobliže označenoj u z.k. ul. broj 201, vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
12.   Prijedlog odluke o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara
13.   Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 09/2013, zastupanim po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Emira Imširević i Edžerija Trejić, advokati iz Bihaća 

b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2013-162, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2013-163, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
d)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2013-169, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
e)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 1/13, zastupanim po punomoćniku Oršolić Christianu, advokatu iz Orašja 
f)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi u predmetu izvršenja novčanog potraživanja dosuđenog pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda Bihać, broj: 17 0 Rs 029707 11 Rs od 14.06.2013. godine, pravomoćna i izvršna sa 01.07.2013. godine, u pravnoj stvari tužitelja Petković Slobodana 
g)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/06-14-232-3/2013, zastupanim po punomoćniku Abdagić Omeru, advokatu iz Cazina 
h)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/06-14-232-4/2013, zastupanim po punomoćniku Abdagić Omeru, advokatu iz Cazina 
i)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, A broj: 124/13, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva 
j)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, A broj: 264/12, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva 
k)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2013-166, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
14.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za Privredno društvo Variplast d.o.o. Gračanica
15.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo MBA-Centar d.o.o. Sarajevo
16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za zaključivanje Sporazuma o načinu podmirenja dugovanja korisnika sredstava tekućih transfera Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
17.   Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
18.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 164.703,65 KM)
19.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 6.250,00 KM)
20.   Informacija u vezi sa provedenim izvršnim postupkom prodaje nekretnina privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, sa Prijedlogom zaključka
21.   Informacija po prigovoru privrednog društva „UNIS GINEX“ d.d. Goražde o uskraćivanju saglasnosti za razvoj i osvajanje metka 9 mm, sa Prijedlogom zaključka
22.   Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za period 01.01.2012.-31.12.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
23.   Informacija o razvoju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
24.   Informacija o stanju poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
25.   Informacija u vezi sa Instrukcijom Federalnog ministarstva trgovine datoj Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u vezi sa kontrolom proizvoda koji se uvoze i kojom se zabranjuje stavljanje u promet na tržište Federacije Bosne i Hercegovine proizvoda za koje nije izdato uvjerenje od strane federalnih inspektora, sa Prijedlogom zaključka
26.   Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o naplati duga po Presudi Općinskog suda u Tuzli broj: PS-305-99 od 07.05.2002. godine koja je potvrđena Presudom Kantonalnog suda u Tuzli broj: Pž.292/02 od 28.11.2002. godine, sa Prijedlogom zaključka
27.   Informacija Radne grupe za analizu opravdanosti i mogućnosti kupovine zgrade Direkcije Hidrogradnja d.d. Sarajevo - realizacija tačke 2. Zaključka V. broj: 1313/2013 od 19.11.2013. godine
28.   Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2014. godinu
29.   Zahtjev za davanje saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta državnog službenika putem javnog konkursa, sa Prijedlogom zaključka
30.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za statistiku na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
31.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013, godinu sa Federalnog ministarstva pravde na kazneno popravne zavode
32.   Preporuka liste najboljih kandidata za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom rješenja
33.   Zahtjev za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za troškove provođenja revizije iz oblasti boračko-invalidske zaštite
34.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta -Federalnom ministarstvu kulture i sporta
35.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „transfera za kinematografiju“ utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
36.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o.
37.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE