91. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 16.12.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 90. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.12.2013. godine, Zapisnika 37. hitne sjednice, održane 05.12.2013. godine i Zapisnika 38. hitne sjednice, održane 06.12.2013.
2.   Informacija o problematici u vezi sa naplatom konačnih i izvršnih prekršajnih naloga i upravnih rješenja federalnih inspektora koja glase na novčani iznos u korist budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
3.   Informacija o smanjenoj dinamici priliva sredstava na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Prednacrt zakona o Gradu Tuzla
5.   Prednacrt zakona o Gradu Zenica
6.   Prednacrt zakona o Gradu Bihać
7.   Prednacrt zakona o Gradu Široki Brijeg
8.   Prednacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Federacije Bosne i Hercegovine
9.   Nacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu
10.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izvorno tumačenje člana 35. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine Federacije BiH“ broj 64/04), koju je podnijelo Udruženje građana „Organizacija sportskih ribolovaca Konjic“ iz Konjica
11.   Prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta povodom Inicijative Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-533/2013 od 05.07.2013. godine, za održavanje tematske sjednice pod nazivom "Položaj umjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine" i za donošenje zakona o dodjeli priznanja istaknutim umjetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine
12.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
13.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine)
14.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade Stonoteniskom klubu „Mostar“ iz Mostara)
15.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade Skijaškom savezu FBiH)
16.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
17.   Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
18.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za IV kvartal 2013. godine
19.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala
20.   Prijedlog odluke o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane
21.   Prijedlog odluke o otkazu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti građevinarstva, industrije, građevinskog materijala i projektiranja u Federacije Bosne i Hercegovine
22.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo UNIS GINEX d.d. Goražde
23.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu 997.199,71 KM
24.   Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje“ (HSEP AF) krajnjim korisnicima
25.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 5.850,00 KM)
26.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
27.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Popis stanovništva i stanova u BiH 2013" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
28.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika za transakcijski račun pod nazivom FMF - Civilna zaštita Program deminiranja faza VIII
29.   Prijedlog rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete
30.   Informacija o izvršenoj primopredaji dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite i vršioca dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite, sa presjekom zatečenog stanja i Prijedlogom zaključaka
31.   Prijedlozi akata
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 
b)   Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 
32.   Analiza ostvarenih ušteda u odnosu na planiranu projekciju korisnika koji su ostvarili pravo na osnovu Uredbe III - realizacija Zaključka V. broj: 1388/2013 od 28.11.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
33.   Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
34.   Poslovna strategija Union banke d.d. Sarajevo za period 2013.-2017. godina
35.   Prijedlog pravilnika o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda
36.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1107/2012 od 22.08.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
37.   Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
38.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1364/2012 od 17.10.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
39.   Informacija o stanju u privrednom društvu "Konjuh" d.d. Živinice sa prijedlogom modaliteta otkupa dionica privrednog društva od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (2/3) i Vlade Tuzlanskog kantona (1/3) sa ciljem sticanja vlasništva
40.   Informacija o zahtjevima Stonoteniskog kluba „Spin 2012“ i Taekwondo kluba „Zlatni ljiljani“ sa prijedlozima zaključaka
a)   Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu „Spin 2012“ iz Sarajeva 
b)   Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Taekwando klubu „Zlatni Ljiljan“ iz Sarajeva 
41.   Informacija o zahtjevima Atletskog saveza Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima zaključaka
a)   Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za sportistu Hamzu Alića 
b)   Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za sportistu Mesuda Pezeru i trenera Mehmeda Skendera 
42.   Informacija u vezi sa Podgradskom džamijom u Stocu sa Prijedlogom zaključka
43.   Informacija o zakupu poslovnog prostora za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka
44.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1097/2013-NK od 22.11.2013. godine po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
b)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1007/2013-NK od 05.11.2013. godine po rješnjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
45.   Godišnji obračun Federalne direkcije robnih rezervi za 2012. godinu sa Prijedlogom odluke o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2012 i Izvještajem o poslovanju za 2012. godinu
a)   Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2012. godinu 
46.   Izvještaji o radu Federalne direkcije robnih rezervi, sa Prijedlogom zaključaka
a)   Izvještaj za period 01.01. do 30.06.2013. godine 
b)   Izvještaj za period 01.07. do 30.09.2013. godine 
47.   Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
48.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo - davanje saglasnosti
49.   Zahtjev za davanje saglasnosti JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta, sa Prijedlogom zaključka
50.   Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 30.09.2013. godine), sa Prijedlogom zaključaka
51.   Izvještaj o implementaciji programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem 30.09.2013. godine i Prijedlogom zaključaka
52.   Izvještaj o realizaciji izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Drivuša – Kakanj, sa Prijedlogom zaključaka
53.   Informacija o radu Uprave JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar nakon isteka mandata privremenom Nadzornom odboru, za period od 01.09.2012. - 01.09.2013. godine, sa prijedlogom zaključaka
54.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
55.   Inicijativa za finansijsku pomoć Centru za očuvanje genoma izvornih pasmina domaćih životinja i edukaciju sa Prijedlogom zaključka
56.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
57.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o prekršajima, koje su podnijele Ljiljana Sakić, Nasir Beganović i Alma Zildžić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
58.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine koje su podnijeli Klub poslanika HDZ-a, Klub poslanika HSP-DNZ-SPP, Ljiljana Sakić, Jamina Zubić, Željka Bošnjak, Alma Čardžić u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
59.   Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, koji je podnio Klub poslanika HDZa- u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
60.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o Razumijevanju (MoR) o saradnji u meteorogiji, hidrologiji i srodnim pitanjima između Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i nacionalne meteorološke službe Bosne i Hercegovine koju ravnopravno predstavljaju Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske
61.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine
62.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je podnio Klub poslanika HDZ BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
63.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju direktora Federalne uprave civilne zaštite 
b)   Prijedlog rješenja o poništenju Rješenja Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o prestanku radnog odnosa Aliji Tihiću 
c)   Prijedlog rješenja o poništenju Rješenja Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o jednokratnoj novčanoj pomoći Aliji Tihiću 
64.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja federalnom ministru zdravstva da se, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, izjasni na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja
64.1.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja koje su podnijeli Aida Brčić i Selma Jakupović, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Mirvad Kurić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
65.   Informacija o Instrukciji federalnog ministra tgovine u vezi sa kontrolom proizvoda koji se uvoze, sa Prijedlogom zaključka

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE