91. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.12.2013.
Saopćenje o radu
 
 
PRIORITETI BUDŽETSKIH RASHODA U DECEMBRU:
TRANSFERI ZA PIO I RATNE I NERATNE INVALIDE
 
Vladi FBiH razmatrala je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Informaciju o dinamici priliva sredstava na Jedinstvenom računu Trezora Federacije BiH, a koju je pripremilo Federalno ministarstvo financija.
 
Vlada je ocijenila da je u decembru u Budžetu za 2013. godinu planirano da se ostvari iz redovnih prihoda 88 miliona KM, a od prodaje obveznica još 40 miliona KM. U ovogodišnjem Bužetu također je planirana i tranša MMF-a od 62 miliona KM, te sredstva od Elektroprijenosa BiH u visini od 58 miliona KM, koja su, također, trebala biti uplaćena u decembru.
 
Da su su ove projekcije bile realizirane, rečeno je, bio bi ostvaren budžetski suficit od 10 miliona KM.
 
Odgovorna prema svim korisnicima budžetskih sredstava i senzibilna prema najosetljivijim kategorijama građana, Vlada FBiH je maksimalnom ozbiljnošću ispunila sve obaveze i na vrijeme predložila Budžet FBiH za 2014. godinu koji su usvojila oba doma Parlamenta FBiH i time ispunila sve rokove koje je tražio MMF.
 
S obzirom na to da institucije BiH nisu ispunile svoje obaveze i donijele Budžet u dogovorenim rokovima, te da su još neizvjesna sredstva od Elektroprijenosa BiH, Vlada je danas donijela Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta FBiH za 2013. godinu u periodu od 20 dana. Od ove odluke izuzeti su rashodi finansirani iz namjenskih i donatorskih sredstava, te vlastitih prihoda.
 
Cilj odluke je uspostavljanje budžetske likvidnosti i ravnoteže i ona je u skladu s članom 22. Zakona o budžetima u FBiH.
 
Istovremeno, Vlada je danas utvrdila prioritete za isplatu transfera za decembar 2013. godine. Među prioritetima su transfer za PIO, ratne i neratne invalidnine, te već u Trezor uneseni poticaji za poljoprivrednu proizvodnju. 
 
I U 2014. GODINI SUBVENCIJE NA IME TROŠKOVA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
 
Od početka primjene Odluke Vlade FBiH o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije za domaćinstva i stimulaciji energetske efikasnosti, subvencije na ime računa za struju koristilo je prosječno 60.000 kupaca mjesečno, a računi su umanjeni za oko 4,6 miliona konvertibilnih maraka (bez PDV-a). 
 
Budući da je posljednim izmjenama ove odluke njeno važenje produženo do kraja ove godine, danas ju je Vlada ponovo produžila, te će ona biti na snazi i u 2014. godini. 
 
Ovo je urađeno nakon što je Elektroprivreda BiH obavijestila Vladu FBiH da je stiglo već puno pitanja kupaca električne energije o tome hoće li subvencije važiti i za sljedeću godinu. Također, danas izmijenjena Odluka neophodna je kako bi Elektroprivreda BiH mogla pravovremeno poduzeti neophodne aktivnosti za njeno provođenje, kao što su informisanje kupaca, izmjene u softveru, i drugo.
 
UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O USPOSTAVI 
GRADOVA TUZLA, ZENICA, BIHAĆ I ŠIROKI BRIJEG
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamenetu FBiH po skraćenom postupku uputila četiri prijedloga zakona kojima se sadašnje općine Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg uspostavljaju kao gradovi.
 
Gradovi Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg su, sukladno novim zakonima, pravni sljednici sadašnjih općina i preuzimaju njihove nadležnosti, prava, obveze i imovinu. Teritorij ovih novih gradova u Federaciji BiH čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru općina Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg na dan stupanja Zakona na snagu. Gradovi su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe. Njihova samoupravna tijela su gradska vijeća i gradonačelnici koji poslove iz svojih nadležnosti obnašaju sukladno Ustavu FBiH, zakonima i gradskim statutima.
 
Broj članova gradskih vijeća je utvrđen statutima, a vijećnici se biraju na izravnim tajnim izborima. Gradonačelnici, kao izvršna tijela gradova, biraju se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH.
 
Općinski vijećnici i općinski načelnici, izabrani na proteklim općinskim izborima, stupanjem na snagu novih zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici. Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i ostala općinska tijela nastavljaju rad kao gradska tijela i službe, a javna poduzeća i javne ustanove, čiji su osnivači općine Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg, djelovat će kao javna gradska poduzeća i ustanove.
 
U obrazloženjima Prijedloga zakona konstatirano je kako Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg ispunjavaju sve zakonske pretpostavke da bi bili uspostavljenji kao gradovi.
 
Općinsko vijeće Tuzla je na sjednici 30. 1. 2007. godine donijelo Odluku o proglašenju Grada Tuzle i Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Zakona o uspostavi Grada Tuzle. Takvu odluku je donijelo i Općinsko vijeće Zenice. 
 
Zakon o principima lokalne samourave predvidio je mogućnost proglašenja gradovima onih općina koje imaju posebno povijesno i kulturno značenje, što se, u svakom slučaju, odnosi i na Bihać. Općinsko vijeće Širokog Brijega je 31.7.2013. godine usvojilo Odluku da su ispunjeni su uvjeti za proglašenje gradom.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FONDU ZA OKOLIŠ I ENERGETSKU EFIKASNOST
 
Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH, čija djelatnost obuhvata poslove u vezi s prikupljanjem i distribucijom sredstava na teritorij Federacije BiH, kao i s finansiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša, te u području energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. 
 
Fondom upravlja Upravni odbor od pet članova koje imenuje i razrješava Vlada FBiH. U Upravni odbor, na prijedlog resornih ministarstava, Vlada Federacije imenuje dva predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma, te po jednog iz Federalnog ministarstva energeije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Fonda imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 
Prihodi Fonda za finansiranje zaštite okoliša obezbjeđuju se iz naknada zagađivača i korisnika okoliša, naknada za opterećenje okoliša otpadom, općih i posebnih vodnih naknada, te posebnih naknada za okoliš (koje se plaćaju pri svakoj registraciji motornih vozila) i za pitanja energetske efikasnosti, te iz drugih izvora.
 
U iznimnim situacijama, Vlada FBiH će, na usaglašeni prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije odrediti povlastice, oslobađanje ili olakšice od plaćanja posebnih naknada za određene kategorije obaveznika. Ova dva federalna ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti, provode upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i općih akata Fonda, dok inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i općih akata provode inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove nadležni za oblast okoliša i energije.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU
 
Zаkоnski оkvir kојi urеđuје plаtni prоmеt niје unаprjеđivаn od 2001. godine, odnosno od prijеnоsа pоslоvа platnog prometa sa Zavoda za platni promet na komercijalne banke i Centralnu banku BiH (početkom 2001. godine) i pоrеd prisutnih prоblеmа i nеdоstаtаkа u njеgоvоm funkciоnirаnju u prаksi. To je razlog zbog kojeg je Vlada FBiH danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu.
 
Nајznаčајniјe mаnjkаvоsti u оbаvlјаnju pоstојеćеg plаtnоg prоmеtа odnose se na nеuspоstаvlјеn sustav zа učinkovitu prisilnu nаplаtu s rаčunа dužnikа, оdnоsnо nаplаtu nа temelju sudskih rјеšеnjа i drugih ovršnih isprаvа, nаlоgа zа plаćаnjе zаkоnskih оbvеzа i јаvnih prihоdа, nаlоgа povjeritelja sukladno instrumеntimа osiguranja, dоspјеlih vrijednosnih papira, mјеnicа i оstаlih оsnоvа zа nаplаtu. To otеžаvа nаplаtu pоtrаživаnjа, a time se dоprinоsi finаnciјskој nеdisciplini. Na ovaj način se nе оsigurava zаštita povjeritelja, vеć dužnikа.
 
Stoga je novim zakonom nužno bilo rеgulirаti i unаpriјеditi pоstupаk prinudne nаplаtе i uspоstаviti mеhаnizаm kојi ćе, u situаciјi nеplаćаnjа оbvеzа, osigurati blоkаdu svih srеdstаvа nа dužnikovim rаčunimа dо kоnаčnоg izmirеnjа dugа. 
 
Prеdviđеnо је dа svi nаlоzi zа prinudnu nаplаtu glаsе nа glаvni rаčun pоslоvnоg subјеktа i dоstаvlјајu sе nа izvršеnjе banci kоја ga vоdi. U nеdоstаtku srеdstаvа nа glаvnоm rаčunu, ta banka upućuје zаhtјеv drugim bankama zа blоkаdu svih rаčunа dužnikа u kоnvеrtibilnim mаrkаmа i dеvizаmа dо izmirеnjа dugа i dеblоkаdе rаčunа.
 
Rаdi izvršеnjа nаlоgа zа prisilnu nаplаtu, u uvjetima blоkаdе rаčunа, pоslоvnоm subјеktu zаbrаnjеnа su svа drugа plаćаnjа, uklјučuјući i ugоvаrаnjе оbrаčunskоg nаčinа plаćаnjа (kompenzacija, cеsiја, аsignаciја i drugо) i plаćаnjа gоtоvim nоvcеm, kао i оtvаrаnjе nоvih rаčunа. Pokazatelji о оtvоrеnim rаčunimа, njihovim vrstama i glаvnоm rаčunu, kао i (de)blоkаdi vоdе sе i аžurirајu u Јеdinstvеnоm rеgistru rаčunа pоslоvnih subјеkаtа uspostavljenom pri Financijsko-informatičkoj agenciji. 
 
Rјеšеnjе za prisilnu nаplаtu smješteno je u оkviru pоstојеćеg sustava plаtnоg prоmеtа u pоslоvnim bаnkama, te nе zаhtiјеvа fоrmirаnjе nоvе instituciје kоја bi za to bilа zаdužеnа.
 
Prilikоm fоrmulirаnjа оdrеdaba Prijedloga zаkоnа o unutarnjem platnom prometu, sаglеdаnа је rеgulаtivа i dоbrа prаksа zеmаlја u оkružеnju i ugrаđеna su načela izvršеnjа prisilne nаplаtе prilаgоđеna uvjetima dоmаćеg tržištа. 
 
Таkоđеr, ugrаđеnа su rјеšеnjа iz lеgislаtivе Еurоpskе uniје u оblаsti plаtnоg prоmеtа i zаštitе kоrisnikа оvih uslugа.
 
O NAPLATI PREKRŠAJNIH NALOGA I RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas zaključak kojim je obavezala Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo financija da sačine prijedlog procedure i imenuje nosioca koji će provoditi naplatu konačnih i izvršnih prekršajnih naloga i konačnih i izvršnih upravnih rješenja koja glase na novčani iznos, a koje je izdala Federalna uprave za inspekcijske poslove. 
 
Vlada je od Federalnog pravobranilaštva zatražila da se, u okviru svojih nadležnosti, aktivno uključi u rješavanje ovog problema. 
 
Naime, ova uprava nije kadrovski kapacitirana da adekvatno odgovori ovim obavezama i po službenoj dužnosti provede i sudske izvršne postupke naplate. Prema podacima iz Registra prekršajnih naloga za period 2007.-2013. godina, registrovano je konačnih i izvršnih prekršajnih naloga u iznosu od 10.388.032,35 konvertibilnih maraka, te je izvjestan rizik zastare. S druge strane, a shodno odredbama važećeg Zakona o prekršajima, postupak prinudne naplate je regulisan. Ukoliko počinilac prekršaja izbjegava plaćanje kazne, ovlašteni organ ili sud mogu zatražiti od Porezne uprave FBiH da primjeni postupak prinudne naplate. 
 
Ova norma u praksi nikad nije zaživjela obzirom da Porezna uprava, zbog nedostatka kadra, nema uslova da vrši ovu nadležnost.
 
ODLUKA O KARAKTERIZACIJI POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA, 
REFERENTNIM USLOVIMA I PARAMETRIMA ZA OCJENU STANJA 
VODA I MONITORINGU VODA
 
Vlada FBiH je, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Odluku o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda. Donošenjem Odluke stvoreni su preduslovi za izvršavanje odredbi Zakona o vodama.
 
Odluka je pripremljena kroz IPA projekat EU za oba entiteta u BiH, čime je ispoštovana odredba Zakona o vodama kojom je utvrđeno da će Vlada Federacije BiH, prije donošenja propisa o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, uz konsultaciju sa Vladom Republike Srpske, osigurati njegovu harmonizaciju sa odgovarajućim propisom Republike Srpske.
 
Odredbe ove odluke primjenjuju se prvenstveno kod izrade planova upravljanja vodama vodnog područja u cilju utvrđivanja stanja površinskih i podzemnih voda, odnosno programa mjera za postizanje dobrog stanja (dobrog potencijala) površinskih voda, postizanje dobrog stanja podzemnih voda, zaštitu pripadajućih ekosistema i prevenciju od daljeg pogoršanja kao i za postupno poboljšanje stanja voda. One se odnose se na sve vode (rijeke, jezera, obalne morske i podzemne vode), izuzev mineralnih i termalnih voda.
 
UREDBA USUGLAŠENA SA ZAKONOM
 
Razlog za današnju izmjenu Uredbe o vršenju ovlasti tijela  Federacije BiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala jeste njeno usuglašavanje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima  FBiH.
 
Tako je sada Uredbom propisano da se privremena imenovanja vrše na rok do 90, umjesto dosadašnjih do 60 dana.
 
ZADUŽENJE HADŽIĆKOM TRZ-u
 
Današnjom Odlukom o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Vlada FBiH je zadužila Transportno-remontni zavod (TRZ) Hadžići d.d. da komisijski preuzme, sortira, a potom transportuje u privremena svoja ili skladišta kupca neraspoređene pokretne imovine prijašnjeg FMO.
 
TRZ je dužan da komisijski utvrdi i dio pokretne imovine koja je za rashodovanje, te o tome izvijesti Vladu. 
 
Tu neraspoređenu imovinu, kao i dijelove koji pripadaju proizvodima iz grupe naoružanja i vojne opreme, a koji su prethodno demilitarizirani, treba prodati isključivo u skladu sa zakonima BiH i FBiH koji regulišu ovu oblast.
 
Novčana sredstva dobijena prodajom imovine TRZ će, osim sebi, kaže se u Odluci, nakon pokrivanja stvarnih troškova prijevoza, sortiranja i skladištenja (a koji ne mogu biti veći od 20 posto), rasporediti sukladno Strategiji razvoja namjenske industrije i Akcijskom planu za njezinu provedbu “Zraku” d.d. Sarajevo , “Vitezitu” d.o.o. Vitez i “Binasu” d.d. Bugojno.
 
“HIDROGRADNJI” SREDSTVA ZA POKRETANJE PROIZVODNJE
 
Vlada FBiH izmijenila je danas Odluku o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja” u ukupnom iznosu od 997.199,71 konvertibilnu marku.
 
Na ovaj način je “Hidrogradnji” d.d. Sarajevo, korisniku kreditnih sredstava, odobrena dodjela 214.818,24 KM u svrhu pokretanje proizvodnje.
 
“Hidrogradnja” je 3.12.2013. godine dostavila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zahtjev za promjenu namjene korištenja odobrenih sredstava, uz obrazloženje da je 22.11.2013. godine uplatila doprinos za PIO za jedanaest zaposlenika. Stoga je cilj promjene namjene da kreditna sredstva budu utrošena za pokretanje proizvodnje.
 
PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI U FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE
 
Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o izvršenoj primopredaji dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite i vršioca dužnosti direktora ove uprave, s presjekom zatečenog stanja.
 
Zadužila je ovu upravu da nastavi finansiranje TUN timova, imajući u vidu budžetska ograničenja u planiranju sredstava namijenjenih za plaće i druge troškove. 
 
Federalna uprava dužna je i da pripremi prijedlog projekta za fazu XVI Programa deminiranja u 2014. godini, a njen direktor da u okviru FUCZ, koristeći raspoložive resurse, formira specijalističke jedinice zaštite i spašavanja.
 
ANALIZA UŠTEDA ZA POVOLJNIJE STAROSNE PENZIJE
 
Federalna vlada danas se upoznala sa Analizom preračuna i ostvarenih ušteda u odnosu na planiranu projekciju koja se odnosi na korisnike koji su ostvarili pravo na osnovu Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija da, do kraja 2013. godine, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti koje bi omogućile da Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje bude isplaćena razlika preostalih budžetskih sredstava po osnovu finansiranja ovih penzija, a radi ubrzanog izmirenja duga nastalog u ranijem periodu.
 
Zaduženi su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da razliku sredstava provedu/evidentiraju kroz poslovne knjige, odnosno finansijsku i knjigovodstvenu evidenciju kao izmirenje dijela verificiranog duga, koji Federacija BiH ima prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
U Analizi preračuna i ostvarenih ušteda u odnosu na planiranu projekciju napominje se da je prema “starom” obračunu posljednji mjesec za koji je izvršena isplata penzija bio juli 2013. godine, dok se nakon toga isplaćuju po “novom” obračunu. S tim u vezi, bitno je napomenuti da je u redovnoj isplati za 11. mjesec 2013. godine, po članu 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, od 10.467 rješenja samo 205 konačnih, što može uticati na trenutne uštede prilikom donošenja konačnih rješenja u smislu povećavanja iznosa, odnosno smanjenja trenutno iskazanih “ušteda”.
 
Dakle, ukoliko bi se poređilo s posljednjim mjesecom prema “starom” obračunu (juli 2013. godine), za Uredbu 3. “uštede” na mjesečnom nivou bi iznosile (u hiljadama konvertibilnih maraka) 327,4 (august), 321,3 (septembar), 321,1 (oktobar) i 319,3 (novembar).
 
NAKNADE ZA POPISIVAČE
 
Današnjom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je Federalnom zavodu za statistiku korištenje 7.452.675 konvertibilnih maraka donatorskih grant sredstava koje je osigurala Evropska komisija, a uplatila Agencija za statistiku BiH na poseban namjenski transakcijski račun za potrebe ovogodišnjeg popisa u BiH.
 
Za provođenje popisa je na teritoriji Federacije BiH bilo angažirano oko 14.000 popisivača, općinskih i entitetskih instruktora, članova općinskih i kantonalnih popisnih komisija.
 
Predviđeni iznos će biti doznačen na otvoreni podračun sukcesivno po ispunjenju uvjeta utvrđenih u Sporazumu o korištenju sredstava Granta.
 
INFORMACIJA O STANJU U BH-GASU
 
Federalna vlada prihvatila je Informaciju o trenutnom stanju u Privrednom društvu BH-Gas d.o.o., čije je poslovanje ugroženo velikim dugovanjima TG Birač iz Zvornika i KJKP Sarajevogas za isporučeni gas, koji se mjere desecima miliona konvertibilnih maraka.
 
Vlada je zadužila BH-Gas da intenzivira napore na naplati dugovanja i, istovremeno, dala saglasnost da ova kompanija stupi u u pregovore o isporuci prirodnog gasa Alumini d.o.o. Zvornik. 
 
* * *
 
91. sjednica Vlade FBiH prekinuta je u 18.30 sati, a njen nastavak zakazan je za ponedjeljak, 16.12.2013. godine.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE