90. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.12.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA
POVRATNIKA U RS I BRČKO DISTRIKT BiH

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, te ga po skraćenoj proceduri uputila Parlamentu FBiH. Ovim prijedlogom se uređuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje i korištenje prava stečenih na osnovu federalnih zakona i drugih propisa povratnika u entitet RS i Brčko Distrikt BiH iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, branilačko-invalidske zaštite, zdravstvene zaštite i prava iz oblasti poreza na dohodak.

Prava iz ovog zakona mogu ostvariti osobe koje su se dobrovoljno vratile i prijavile prebivalište u mjestu prijeratnog prebivališta (do 30.4.1991. godine) u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu BiH i koja su imala prebivalište ili boravište u entitetu Federacija, po osnovu statusa raseljenog lica.

Ove osobe zadržavaju korištenje stečenih prava i ostvaruju prava u skladu sa ovim zakonom ukoliko su prije stupanja na snagu ovog zakona imala boravište odnosno prebivalište u entitetu Federacija, pod uslovom da ta prava ne ostvaruju po propisima Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH.

U obrazloženju ovog zakona navodi se da je od 1992. do 1995. godine svoje prijeratne domove u BiH, u najvećem dijelu prisilno, napustilo oko 2,2 miliona osoba, što čini više od polovine predratnog domicilnog stanovništva. Od toga broja oko 1,2 miliona osoba potražilo je izbjegličku zašatitu u više od 100 zemalja širom svijeta, dok je u isto vrijeme oko milion osoba raseljeno unutar Bosne i Hercegovine.

Aneksom VII Dejtonskog mirovnog porazuma strane potpisnice su potvrdile svoju opredijeljenost za poštivanje prava izbjeglih i raseljenih osoba, posebno prava na povratak, kao i prava na povrat imovine i/ili kompenzaciju.

Od potpisivanja ovog sporazuma za BiH, do 31.12.2012 godine u Bosnu i Hercegovinu se vratilo 1.033.647 raseljenih osoba i izbjeglica, od toga na prostor entiteta Federacije Bosne i Hercegovine 743.745, na prostor entiteta Republika Srpska 267.807, dok se u Brčko Distrikt BiH vratilo 22.095, od ukupnog broja raseljenih osoba i izbjeglica.

Na povratak u svoja prijeratna prebivališta u BiH čeka još 103.816 osoba, od toga 41.708 na području entiteta Federacije BiH, 61.762 na području entiteta Republike Srpske i 246 na području Brčko Distrikta BiH. Procjenjuje se da izvan BiH boravi još oko 400.000 izbjeglih soba iz perioda 1992 - 1995. Najveći broj njih se integrirao u zemljama prihvata, ali iz inozemstva na povratak u BiH čeka 80.000 izbjeglica, jer nemaju trajna rješenja u zemljama prihvata. Dakle, i danas, po proteku dugog niza godina nakon što su napustili svoja prijeratna prebivališta, ogroman broj ljudi želi da se vrati u svoje domove, očekujući njihovu obnovu, kako bi im to bilo omogućeno. Do sada je u Bosni i Hercegovini obnovljeno oko 350.000 stambenih jedinica (68 posto). Od ovog broja, oko 250.000 stambenih jedinica na području entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, 80.000 na području entiteta Republike Srpske, a u Brčko Distriktu BiH oko 15.000 stambenih jedinica.

U obrazloženju je, također, navedeno da će utvrđena prava povratnika u ovom zakonu, doprinijeti očuvanju dostojanstva žrtava i pospješiti opstanak bošnjačke i hrvatske zajednice na prostorima entiteta Republika Srpska, a posebno u mjestima gdje su prije rata bili većinsko stanovništvo.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Cilj Zakona o preuzimanju dioničkih društava, kojeg je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, u formi Prijedloga uvrdila i Parlamentu FBiH uputila Vlada FBiH, jeste uređivanje uslovi za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupka preuzimanja, prava i obaveza učesnika u postupku preuzimanja, te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

U ovom zakonu je prvi put definirana multilateralna trgovinska platforma, a predviđena su tri načina preuzimanja dioničkih društava: putem Registra vrijednosnih papira, putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta i putem ovlaštenog učesnika za brokerske poslove. Do prijema BiH u EU preuzimanje će se vršiti putem berze i ovlaštenog učesnika, a nakon toga isključivo putem Registra vrijednosnih papira.

Među novina sadržanim u Prijedlogu zakona je i pravilo proboja, ograničenja u vezi s pravilom proboja, pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara i pravo prodaje dionica manjinskih dioničara. Detaljno je razrađen postupak nadzora i mjere u nadzoru. Posvećena je posebna pažnja i institutu dostave.

UREDBA O NAMJENI, KRITERIJIMA I
UVJETIMA ZA DODJELU DRŽAVNE POTPORE U FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne potpore u FBiH.

Na razini Europske unije ovo pitanje je regulirano Ugovorom o Europskoj zajednici. Državnom potporom smatra se svaka data prednost koja primatelju omogućava ekonomsku prednost, koja može remetiti konkurenciju i utjecati na trgovinu između država članica, te koja se daje selektivno određenim poduzećima ili proizvodima. Europska komisija i Sud pravde Europske zajednice dali su veoma široko tumačenje pojma državne potpore u smislu definiranja tijela koje daje potporu - od same države do regionalnih i lokalnih vlasti, od tijela nad kojima država ima izravan ili neizravan utjecaj, pa do privatnih ili javnih poduzeća.

Ugovorom o Europskoj zajednici utvrđeno je kako će se svaka potpora koju odobri država članica, a koja remeti ili prijeti remećenjem konkurencije, biti smatrana neuskladivom s unutarnjim tržištem. Ograničenja u svezi davanja državne potpore odnose se na čitav niz mjera, od izravnih (potpore) do neizravnih (npr. oslobađanje financijskih davanja).

Kontrola u ovoj oblasti nije prijetnja ekonomskim politikama ili pojedinačnim shemama državne potpore, već se radi o činjenici da novac iz proračuna bude učinkovitije iskorišten. Istodobno, uređen sustav poticanja gospodarskih aktivnosti, a bez nelojalne konkurencije, utječe na privlačenje izravnih inozemnih ulaganja.

Uredbom se nastavlja proces usuglašavanja domaćeg zakonodavstva u procesu priključivanja BiH europskim integracijama, s primarnim pravnim izvorom u Europskoj uniji, tj. Sporazumom o funkcioniranju Europske unije (Lisabonski sporazum).

Imajući sve ovo u vidu, Uredba definira državnu potporu kao svaki stvarni ili mogući javni rashod ili umanjeno ostvarenje javnog prihoda (postojećeg, planiranog ili mogućeg), koja može biti dodijeljena ili planirana (ne)izravno u bilo kojem obliku, čime se narušava ili postoji opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu stavljanjem u povoljniji položaj određenih gospodarskih subjekata, proizvodnje ili trgovine određenih proizvoda ili pružanje određenih usluga, ako to utječe na ispunjavanje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti.

Postoje četiri vrste potpore. Prva je državna potpora za promoviranje regionalnog razvoja. Slijedi horizontalna državna potpora: malim i srednjim gospodarskim subjektima, za sanaciju i restrukturiranje gospodarskih subjekata u teškoćama, za upošljavanje onih koji se teže upošljavaju ili za osobe s invaliditetom, za zaštitu životne sredine, za istraživanje, razvitak i inovacije, za usavršavanje, u obliku rizičnog kapitala, te u oblasti kulture.

Vertikalna državna potpora odnosi se na posebne sektore - proizvodnju čelika, vađenje ugljena i promet.

Konačno, postoji i državna potpora male vrijednosti (tzv. de minimis državna potpora).

Državna potpora za promoviranje regionalnog razvoja može biti dodijeljena velikim gospodarskim subjektima u visini do 50 posto bruto opravdanih troškova državne potpore kod početnog ulaganja ili otvaranja novih radnih mjesta. Kod malih subjekata, državna potpora može biti uvećana za 20 posto, a kod srednjih do 10 posto bruto granta. Kod malih i srednjih gospodarskih subjekata povećanje visine državne potpore ne primjenjuje se u sektoru prometa i kod velikih investicijskih projekata gdje opravdani troškovi prelaze 50 milijuna eura, bez obzira na sektor.

Državna potpora ne može biti dodijeljena gospodarskom subjektu kojem je izrečen nalog za povrat državne potpore sukladno predhodnom rješenju/odluci Vijeća za državne potpore o nezakonitosti i nedopuštenosti državne potpore.

Uz ostale, data je i definicija uposlenika koji se izrazito teško upošljava. Riječ je o svakoj osobi koja nije uposlena 24 mjeseca ili duže.

OSNOVAN URED VLADE FBiH ZA PITANJA INVALIDITETA

Federalna vlada je, danas donesenom Uredbom, osnovala Ured Vlade FBiH za pitanja invaliditeta, sa sjedištem u Sarajevu.

Zadatak Ureda je osiguravanje institucionalnog praćenja stanja u oblasti invalidnosti i primjene zakona koji reguliraju ovu oblast. Također, on inicira poduzimanje mjera i aktivnosti koje su u funkciji poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, koordinira aktivnosti institucija i organizacija koje su odgovorne za rješavanje problema iz ove oblasti i koje su dužne da uključuju pitanja invaliditeta u svoj rad.

Među aktivnostima Ureda su praćenje provedbe Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH 2011.-2015. godina, te predlaganje njezine revizije, a osobito u odnosu na međunarodne obveze BiH u pogledu pitanja invaliditeta. Također, prati primjenu Politike u oblasti invalidnosti i Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i predlaže mjere i aktivnosti u svrhu postizanja standarda u ovoj oblasti u FBiH.

Ured će najmanje jednom u šest mjeseci, a po potrebi i češće, izvješćivati Vladu o ovim poslovima i aktivnostima.

Uredba propisuje obvezu obrađivača propisa kojima se uređuju pitanja invalidnosti na pribavljanje mišljenje ovog ureda o njihovoj usklađenosti i senzitivnosti u pogledu prava, potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom.

PRIJENOS UDJELA „UNIS PRETISA” S KANTONA SARAJEVO NA FEDERACIJU BiH

Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključenje ugovora o prijenosu udjela u privrednom društvu „Unis Pretis” d.o.o. Vogošća u stopostonom vlasništvu Kantona Sarajevo, sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj da uime Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, potpiše ugovor o prijenosu ovog udjela

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je svojim aktima iz 2007. godine pokrenulo inicijativu za pripajanje privrednog društva „Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo privrednom društvu „Pretis” d.d. Vogošća, a Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je to podržalo i između ostalog predložilo kao najefikasniji način realizacije ovoga dopunu Liste privrednih društava u uredbi o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

Od tog perioda pa do danas prijenos udjela nije izvršen pravnim poslom sa prednika (Kanton Sarajevo) na sljednika osnivačkih prava i obaveza (Federacije Bosne i Hercegovine) tako da posljednji upisani registarski podaci o osnivaču - vlasniku udjela u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu za ovaj subjekt glase na Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je kako bi razriješilo ovu situaciju pokrenulo inicijativu kod organa Kantona Sarajevo za regulisanje vlasničkih prava nad udjelom u „Unis Pretisu” d.o.o. Vogošća (Alatnica).

Skupština Kantona Sarajevo je na svojoj sjednici održanoj 30. oktobra ove godine donijela Odluku o prijenosu udjela u privrednom društvu „Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine kojom se odobrava zaključivanje ugovora o prijenosu udjela u ovom privrednom društvu i ovlastila premijera Vlade Kantona Sarajevo Suada Zeljkovića da potpiše ugovor o prijenosu.

„Unis Pretis” d.o.o. Vogošća (Alatnica) se nalazi na listi privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te je Vlada FBiH donijela ovu odluku.

REBALANS FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na rebalans Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2013. godinu. Rebalansom planirani tekući prihodi Fonda ukupno iznose 26.943.900 i za 2.681.100 KM, odnosno devet posto su manji u odnosu na ranije planirane tekuće prihode.

Ukupni tekući rashodi Fonda za 2013. godinu rebalansom plana predviđeni su u iznosu od 39.634.234 KM i manji su u odnosu na Plan za 2.970.852 KM ili sedam posto. Tekući transferi i drugi tekući rashodi ukupno su planirani u iznosu od 36.739.966 KM i manji su u odnosu na plan za 2.845.852 KM ili za sedam posto, kao posljedica umanjenja prihoda tekućeg perioda.

Fond je ovim rebalansom korigovao planirane kapitalne izdatke za 125.000 KM, tako da sada iznose 100.000 KM.

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH ZA 2013. GODINU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. U obrazloženju za donošenje izmjena i dopuna navodi se da je Agencija za privatizaciju u FBiH u periodu januar-septembar 2013. godine ostvarila 14 posto od planiranog prihoda i 20 posto planiranih rashoda. S obzirom na to da je došlo do značajnog odstupanja realiziranog prihoda i rashoda od predviđenog Financijskim planom APF za 2013. godinu, donose se Izmjene i dopune Financijskog plana APF za 2013. godinu.

Kao razlozi navode se neostvarenje najvećeg dijela planiranih provedbenih privatizacijskih aktivnosti i sukladno tome planiranog prihoda od prodaje preduzeća. Navedene planirane aktivnosti nisu realizirane, jer Vlada FBiH nije dala saglasnost na Plan privatizacije i program rada APF za 2013. godinu.

U 2013. godini Agencija je provodila postupke prodaje državnog kapitala za preduzeća: Hidrogradnja Sarajevo, Remontni zavod Travnik i Šipad-export import Sarajevo, na temelju odluka o metodu i načinu prodaje državnog kapitala iz prethodnog perioda. Ove prodaje su proglašene neuspjelim, te nije ostvaren planirani prihod. Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina na dan 31.12.2012. godine iznosio je 1.097.374 KM, za razliku od planiranih 900.000 KM i on je, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora APF o usvajanju Financijskog izvještaja za 2012. godinu, prenesen za financiranje Agencije u 2013. godini.

Procjena je da se do kraja 2013. godine neće koristiti najveći dio sredstava planiranih za zaštitu od evikcije, jer veliki dio sudskih sporova neće biti okončan u planskom periodu. Iz navedenih razloga nužne su bile Izmjene i dopune Financijskog plana APF za 2013. godinu. S tim u vezi ukupan prihod i kapitalni primici planirani Izmjenama i dopunama Financijskog plana APF za 2013. godinu iznose 2.126.726 KM i za 5.293.574 KM ili 72 posto su niži u odnosu na Financijski plan za 2013. godinu.

Ukupni rashodi i kapitalni izdaci planirani lzmjenama i dopunama Financijskog plana APF za 2013. godinu iznose 3.224.100 KM i za 5.096.200 KM ili 62 posto su niži u odnosu na Financijski plan za 2013. godinu.

Vlada je ujedno usvojila Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju za 2012. godinu.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU PROJEKTA SSNESP

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojeno je Izvješće o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP) za II. tromjesečje 2013. godine.

Projekt se provodi kroz snaženje dizajna mreže sigurnosti, snaženje nadzora i administracije nad naknadama, te posredovanje i potporu upošljavanju.

O VOJNIM STANOVIMA

Vlada Federacije BiH danas je razmotrila i prihvatila Izvješće Povjerenstva za razmjenu podataka o vojnim stanovima s Republikom Srbijom i Crnom Gorom.

Kako iz objektivnih razloga, na koje Povjerenstvo nije mogla utjecati, nije došlo do planirane izravne razmjene podataka s Republikom Srbijom, a zbog žurnosti koju zahtijevaju trenutna dešavanja u Federaciji BiH u pogledu problematike vojnih stanova, Povjerenstvo je preko Ministarstva vanjskih poslova BiH uputilo zahtjeve za provjere određenih pokazatelja.

Inače, od 25.9.2012. godine Povjerenstvo je utvrdilo kako su osobe koje imaju osigurane stanove u Srbiji i u Crnoj Gori, a raniji su nositelji stanarskih prava u Federaciji BiH, koristile ukupno 991 m2 stambenog prostora, što, obračunato sukladno presudama Europskog suda za ljudska prava u Strazbourgu, iznosi ukupno 1.972.000 konvertibilnih maraka uštede za Federaciju BiH.

ODGOVOR FEDERALNE VLADE USTAVNOM SUDU FBiH

Vlada FBiH usvojila je tekst odgovora Ustavnom sudu FBiH, a povodom zahtjeva Predsjednika FBiH za ocjenu ustavnosti Uredbe o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane iz oblasti vojnih evidencija.

Uredbom su, kaže se u odgovoru, privremeno, do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, uređena organizacija izvršavanja dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane koje su, sukladno Zakonu o obrani BiH, prenesene u nadležnost entiteta, kantona, općine.

Federalna vlada odgovorna je spram uposlenika koji su, nakon ukidanja Federalnog ministarstva obrane, preuzeti na poslove iz nesporne nadležnosti Federaciie BiH, a postoji i potreba osiguranja pravnih i organizacijskih pretpostavki za ostvarivanje određenih prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite koja su utvrđena posebnim zakonima.

Uredbu je bilo nužno donijeti imajući u vidu i to što je po Ustavu FBiH premijer Federacije BiH nadležan za provedbu politike i izvršavanje zakona federalne vlasti. Njezinim nedonošenjem nastupile bi neprocjenjive štetne posljedice za pripadnike braniteljske populacije, jer bi se ugasili odsjeci u kantonima i grupe u općinama koje izdaju uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama, okolnostima stradanja, obnašanju zapovjedne dužnosti, ratnim priznanjima i odličjima.

Pored navedenog, bila bi obustavljena revizija sukladno odredbama Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Dakle, Vlada Federacije BiH je, u cilju prevazilaženja i otklanjanja neprocjenjive štete koja bi nastupila gašenjem odsjeka i grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, procijenila nužnim i opravdanim da, do donošenja dva nova zakona, ova oblast privremeno zbog zaštite javnog interesa bude uređena Uredbom, kaže se, uz ostalo, u odgovoru Vlade FBiH Ustavnom sudu FBiH.

PODRŽANA INICIJATIVA O OBNOVI PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE

Vlada FBiH je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke (IDA-Međunarodna asocijacija za razvoj) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta obnove plovnog puta rijeke Save u iznosu do 30 miliona dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 6,66 miliona dolara. Informacija o kreditu Svjetske banke za realizaciju ovog projekta prihvaćena je kao osnova za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija su zaduženi da u Tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, a konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti Informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i Svjetske banke. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

INFORMACIJA O STANJU U JP B&H AIRLINES

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o finansijskom stanju u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo s prijedlogom mjera za sanaciju Društva.

Zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da sačini prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za dalje poslovanje JP B&H Airlines kao nacionalnog avioprijevoznika.

Isto ministarstvo je obavezano da sačini prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera Subvencije javnim preduzećima - JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo, utvrđenog Budžetom FBiH za 2012. godinu, na način da se za sredstva u iznosu od 3.000.000 KM doznačena u 2013. godini utvrdi nova namjena u skladu sa usvojenom Informacijom.

Ovo ministarstvo je zaduženo da sačini Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Bosni i Hercegovini u 2013. godini prema stvarnim potrebama JP B&H Airlinesa iskazanim u 2013. godini.

Zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da sačini Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju prema JP B&H Airlines, d.o.o. Sarajevo za usluge izvršene u periodu 1.12.2012. do 30.11.2013. godine.

Također, zaduženo je ovo ministarstvo da u što kraćem roku započne pregovore sa HETA d.o.o. Sarajevo s ciljem umanjenja ukupnih obaveza JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo po osnovu Ugovora o finansijskom leasingu zaključenog 2005. godine i da Vladi Federacije BiH dostavi Informaciju o rezultatima pregovora sa HETA d.o.o. Sarajevo i u skladu s njom dostavi prijedlog mjera za dalje hitno postupanje u vezi sa sanacijom JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo.

RIJEŠITI PROBLEME U “CESTAMA” d.d. MOSTAR

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o stanju i poslovanju “Cesta” d.d. Mostar i dala punu podršku Federalnom ministarstvu prometa i komunikaclja u razrješenju problema u poslovanju ovog privrednog društva.

Ovo ministarstvo je zadužila da, na teret “Cesta”, hitno angažuje nezavisnog revizora u cilju osnovnog sagledavanja finansijskog poslovanja zaključno s 2013. godinom, a Nadzorni odbor ove kompanije dobio je zaduženje da nastavi rad u skladu sa Zakonom, održava sjednice i nadzire rad Uprave.

Vlada je naložila Upravi “Cesta” da sve nabavke i bitne poslovne odluke obavlja uz saglasnost Nadzornog odbora.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH će preduzeti dalje mjere u skladu s revizorskim mišljenjem.

INFORMACIJA O REKONSTRUKCIJI PAŠINE TABIJE

Shodno zaključku Vlade FBiH s 81. sjednice održane 3. septembra 2013. godine, o devastaciji nacionalnog spomenika Pašina tabija i nalogu da se zatečeno stanje što prije riješi, Federalna vlada je na današnjoj sjednici primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o rekonstrukciji Pašine tabije u Počitelju. Nakon razgovora sa autorima projekta rekonstrukcije Pašine tabije, dogovoreno je koja dokumentacija treba biti dostavljena u prostorije Zavoda, što je i učinjeno 4. septembra 2013. godine.

Nakon uvida u dostavljenu dopunsku i tendersku dokumentaciju, komisija Zavoda je dala pozitivno stručno mišljenje o planiranoj i ugovorenoj II fazi radova na Pašinoj tabiji, koji nisu u suprotnosti sa smjernicama zaštite kulturno-historijske baštine.

Saglasnost o radovima II faze na Pašinoj tabiji dostavljena je investitoru radova, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, 5. septembra 2013. godine na dalje prikupljanje dokumentacije radi pokretanja upravnog postupka i dobijanja dozvole za građenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Dozvola za građenje, izdana od nadležnog ministarstva, dostavljena je Zavodu 7. oktobra 2013. godine.

Obavještenje o početku radova, koje je investitor obavezan dostaviti nadležnoj službi zaštite radi vršenja stručnog konzervatorskog nadzora prema važećoj zakonskoj legislativi, Zavod za zaštitu spomenika je dobio 18. novembra 2013. godine.

PROŠLOGODIŠNJE POSLOVANJE SLOBODNIH ZONA

Vlada FBiH razmatrala je i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o prošlogodišnjem poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH. Prema pokazateljima kojima raspolaže Uprava za neizravno oporezivanje BiH, u FBiH su trenutačno aktivne četiri slobodne zone: “Holc” d.o.o. Puračić, “Vogošća” d.o.o. Vogošća, “Visoko” d.o.o. Visoko i “Hercegovina” d.o.o. Mostar. Najbolje rezultate je, s aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proizvedene robe u zoni, ostvarila “Vogošća”, čija je cjelokupna proizvodnja plasirana u izvoz. Međutim za ovu slobodnu zonu uočeno je kako je vrijednost uvezene robe iznosila 45.197.304 konvertibilnih maraka, a proizvedene i izvezene 43.461.454 KM. Slobodna zona “Holc” je druga s izvezenih 99,65 posto ukupno proizvedene robe, dok je “Visoko” izvezlo 99,1 posto proizvoda.

Slobodna zona “Hercegovina” d.o.o. Mostar je dostavila pokazatelje koji nisu urađeni sukladno Naputku o obliku, sadržini i drugim uvjetima koje treba sadržavati izvješće o radu slobodnih zona u BiH. Od ove slobodne zone je u više navrata tražena dostava analitičkih pokazatelja za sve njezine korisnike.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU MOSTA AVENIJA - SUTINA U MOSTARU

Vlada Federacije dala je saglasnost Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za prijenos preostalih odobrenih sredstava za realizaciju projekta izgradnja mosta Avenija - Sutina u Mostaru (implementator grad Mostar iz Programa investiranja sredstava GSM-a za 2010. godinu i Programa investiranja sredstava GSM-a za 2011. godinu.

Sukladno ranijem Zaključku Vlade FBiH, uslov za prijenos odobrenih sredstava je dostava metodologijom propisane dokumentacije (okončane situacije, konačni izvještaji nadzora i implementatora projekta) i pisane izjave implementatora projekta - grada Mostara pod punom odgovornošću da će naknadno izvršiti svoju obavezu sufinansiranja realizacije projekta i dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

O POVRŠINSKOM KOPU KOTEZI I TE BUGOJNO

Vlada Federacije BiH primila je danas k znanju Informaciju o projektu „Otvaranje površinskog kopa Kotezi i izgradnja termoelektrane Bugojno“, te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u saradnji s Vladom Srednjobosanskog kantona, formira mješoviti tim koji će voditi daljnje aktivnosti na ovome projektu. Elektropriveda BiH zadužena je da dovrši već poduzete aktivnosti na provođenju detaljnih istraživanja i pripremi tenderske dokumentacije za ovaj projekat. Troškove ovih aktivnosti će pokriti budući koncesionar.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dužno je da, po završetku pripreme od strane JP Elektroprivreda BiH, tendersku dokumentaciju za projekt uputi na dobivanje saglasnosti Vladi Federacije BiH i Vladi Srednjobosanskog kantona, a zatim i  Parlamentu Federacije BiH i Skupštini Srednjobosanskog kantona.

IZVORIŠTE MORA BITI ZAŠTIĆENO

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada FBiH prihvatila izjašnjenje na obavijest ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf, s prijedlogom za izmjenu zaključaka sa sjednice od 3.9.2013. godine, koji se odnose na zaštitu izvorišta Kruščica.

Federalno ministarstvo je donošenjem drugostupanjskog rješenja od 26.2.2013. godine potvrdilo postojanje pravnog temelja u Zakonu o vodama i Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnbdijevanje stanovništva za izdavanje vodnog akta za sječu šume u zaštitnim zonama izvorišta Kruščica. Sukladno s tim, nema temelja za mijenjanje zaključka Federalne vlade. To potvrđuju i komentari JP Vodovod i kanalizacija Zenica kao korisnika ovog izvorišta, koji potvrđuju već vidljive pozitivne učinke obustave sječe šume.

Dakle, pribavljanje vodnog akta za sječu šume u zaštitnim zonama svakog izvorišta, pa i Kruščice, preduvjet je za ograničenu sječu. U protivnom je inspekcija obavezna sječu zabraniti i sankcionirati. Stoga je Federalna uprave za inspekcijske poslove 12.12.2012. godine i izdala Rješenje o zabrani sječe šume do pribavljanja vodnog akta.

Zaključak Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo od 25.3.2013. godine, kojim je zahtjev za izdavanjem vodnog akta u ponovljenom postupku odbačen, nije sukladan propisima koje reguliraju tu oblast i kojima je propisano da je za sječu šume u zaštitnim zonama izvorišta nužno pribaviti vodni akt. Budući da u ovom predmetu Agencija za vodno područje Sarajevo nije postupila po rješenju Federalnog ministarstva, kao drugostupanjskog organa, već ponovo donijela identičan zaključak, u Federalnom ministarstvu je u tijeku postupak sukladan odredbama Zakona o upravnom postuku. Također, Vlada Federacije BiH je obvezala Federalno ministarstvo pravde da putem Upravne inspekcije provede inspekcijski nadzor i naloži mjere za zakonito postupanje svih tijela nadležnih za izdavanje odobrenja za izvođenje aktivnosti u području izvorišta Kruščica, uključujući i AVP Sava.

Imajući u vidu kako sječa šume u zaštitnim zonama Kruščice izravno ugrožava izvorište, što za posljedicu ima redukciju vode u Zenici i Vitezu, cilj izdavanja vodnog akta je usuglašavanje sječe s uvjetima zaštite izvorišta.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Državne komisije za granice BiH o imenovanju članova Stručne grupe za identifikacije granične linije Bosne i Hercegovine sa susjednim državama. Oni će, zajedno s članovima iz susjednih država, činiti zajedničko radno tijelo za razmatranje stručnih pitanja iz problematike granične linije koja su u nadležnosti Državne komisije za granice BiH. Iz Federacije BiH u Stručnu grupu ulaze Nikola Cvjetković i Ivan Medić (oba iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose), Semir Mušinović (Gradska uprava Grada Sarajeva) i Zahid Sokolović (Općina Visoko), a iz Republike Srpske Snežana Đekić i Milenko Šakotić (oboje iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove).

Adnana Džindu Vlada FBiH danas je imenovala za predsjednika, a Jasenka Muharemagića, Omera Sokolovića, Esmu Jahić, Mirsadu Mujanović, Jasminka Mehovića i Edisa Kusturicu za članove Radne grupe za izradu teksta zakona kojim će se regulisati pitanje dugovanja sportskih kolektiva u FBiH.

Danas je Fahrudin Solak, ranije privremeno imenovan za vršioca dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite, postavila i za načelnika Federalnog štaba civilne zaštite.

Federalna vlada prihvatila je prijedlog da Komisiji za utvrđivanje liste zaposlenika koji su bill na listi privrednog društva “Aluminij” d.d. Mostar 31.12.1991. godine za 30 dana produži rok za izvršenje ovog zadatka.

Vlada je dala saglasnost za donošenje Rješenja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, kojim se za predsjednika i četiri člana Komisije za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor pravne osobe kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade FBiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za FBiH imenuju Hazim Hrvatović, Jasenko Muharemagić, Suada Penava, Zijada Kapetanović i Begajeta Habota.

Federalna vlada je kroz današnje izmjene Statuta i Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo broj članova Nadzornog odbora ove institucije smanjila s pet na tri.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.10 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE