90. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.12.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 89. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 28.11.2013. godine i Zapisnika 36. hitne sjednice, održane 29.11.2013. godine telefonskim putem
2.   Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava
3.   Nacrt zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
4.   Prijedlog uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine
5.   Prijedlog uredbe o osnivanju Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja invaliditeta
6.   Prijedlog odluke o vraćanju putničkog motornog vozila
7.   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija
8.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
9.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o prenosu udjela u privrednom društvu „UNIS PRETIS“ d.o.o. Sarajevo sa Kantona Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine
10.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
11.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma
12.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat-TEGO koncept", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
14.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
15.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 57.179,20 KM)
16.   Prijedlog zaključka o produženju roka za izvršenje zadatka Komisiji za utvrđivanje liste zaposlenika koji su bili na listi privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar 31.12.1991. godine
17.   Informacija o provedenim kontrolama aplikanata za novčanu podršku po osnovu poticaja u poljoprivredi
18.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za raspisivanje Javnog poziva za prikupljanje prijava za sufinansiranje proizvodnje orijentisane izvozu biljnih i animalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s područja Federacije Bosne i Hercegovine

19.   Izvještaj o radu za 2012. godinu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, sa Prijedlogom zaključka
20.   Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju SSNESP za II kvartal 2013. godine (period 01.04. - 30.06.2013. godine), sa Prijedlogom zaključka
21.   Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka
22.   Izvještaj Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
23.   Prijedlog izjašnjenja o aktima Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, u vezi sa realiziranjem Zaključaka V. broj: 925/2013 od 03.09.2013. godine
24.   Prijedlog odgovora na Zahtjev Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Uredbe o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 67/13)
25.   Informacija o kreditu Svjetske banke za Projekat obnove plovnog puta rijeke Save, sa Prijedlogom zaključka
26.   Informacija o finansijskom stanju u JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo sa prijedlogom mjera za sanaciju društva i prijedlogom zaključaka
27.   Informacija o stanju u privrednom društvu Ceste d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključaka
28.   Informacija o projektu rekonstrukcije Pašine tabije u Počitelju sa Prijedlogom zaključka
29.   Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2012. - 31.12.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
30.   Davanje prethodne saglasnosti na prijedlog članova Stručne grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije Bosne i Hercegovine sa susjednim državama, sa Prijedlogom zaključka
31.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – davanje saglasnosti
32.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za izradu teksta zakona kojim će se regulirati pitanje dugovanja sportskih kolektiva u Federaciji Bosne i Hercegovine
33.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
34.   Prijedlog zaključka o odobravanju investiranja preostalih sredstava za realizaciju projekta izgradnja mosta Avenija-Sutina u Mostaru iz Programa investiranja sredstava GSM licence 2010. godine i 2011. godine
35.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za donošenje rješenja o imenovanju komisije za pripremu dokumentacije za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
36.   Informacija o projektu „Otvaranje površinskog kopa Kotezi i izgradnja termoelektrane Bugojno“ sa Prijedlogom zaključka
37.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
38.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“ 
b)   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. 
39.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
40.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrdenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa 
b)   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE