89. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.11.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐENI PRIJEDLOZI PRORAČUNA FBiH I
ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

Nakon što je Parlament FBiH usvojio ponuđene nacrte, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru na usvajanje uputila prijedloge Proračuna FBiH za 2014. godinu i Zakona o izvršenju Proračuna.

Zaduženo je Glavno tajništvo vlade FBiH da pripremi pismo koje će biti poslano u oba doma Parlamenta FBiH, a u kojem će bti ukazano na obvezu da, prema dinamici utvrđenoj s Međunarodnim monetarnim fondom, Proračun za 2014. i Zakon o njegovu izvršenju budu usvojeni najdalje do 9. prosinca ove godine. Vlada izražava spremnost da obrazlaže ove dokumente u Parlamentu FBiH od 2. do 9. prosinca, ne isključujući i dane vikenda.

Predloženo je da Proračun za slijedeću godinu znosi 2.357.715.456 konvertibilnih maraka, čime je za 143,5 milijuna KM ili 6,5 posto veći od ovogodišnjeg.

Rashodovna strana Proračuna za 2014. godinu odraz je striktne provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, kao jednog od prioriteta ekonomske politike ne samo u 2014., već i u slijedećim godinama. Cilj Federalne vlade je osiguranje makroekonomske, poboljšanje fiskalne stabilnosti, transparentnosti i povećanje odgovornosti, uz osiguranje stabilnosti financijskog sektora, restrukturiranje javne potrošnje i očuvanje socijalne stabilnosti i socijalne pravde. Teži se očuvanju tržišta rada i povećanju uposlenosti kroz pokretanje javnih radova, te reformi javne uprave.

Svoju dosljednost u poštivanju proračunskih načela Vlada FBiH je dokazala upućujući Proračun FBiH za 2014. godinu u formi Nacrta, te na taj način, nakon dugog razdoblja, omogućila parlamentarcima da o istom dokumentu raspravljaju u dva čitanje. Ovim je omogućeno da članovi Zastupničkog i Doma naroda kroz nadležne odbore, te na samoj sjednici, iznesu primjedbe, prijedloge i sugestije u cilju izrade što kvalitetnijeg Proračuna za slijedeću godinu.

Predložene izmjene su razmotrene, te uvažene sukladno proračunskim mogućnostima. Tako je u Prijedlog proračuna ugrađen prijedlog Parlamentarnog povjerenstva Zastupničkog i Doma naroda odgovornog za reviziju da sredstva za reprezentaciju, naknade za službena putovanja, za rad u povjerenstvima i za ugovore o djelu u 2014. godini budu umanjene za 20 posto u odnosu na Proračun iz 2012. godine, za ona tijela koja su dobila negativno revizorsko mišljenje. Na temelju revizorskog izvješča, to se odnosi na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalnu upravu civilne zaštite. Ukupno umanjenje sredstava za ovih pet institucija iznosi 362.000 KM.

Prihvaćen je i prijedlog Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda da transfer kantonima bude povećan za četiri milijuna KM (s 12 na 16 milijuna KM). Uvo je učinjeno tako što je japanski grant 2KR umanjen za četiri milijuna KM.

Postupajući na temelju parlamentarne rasprave, te uvažavajući nezavidan položaj domaćeg gospodarstva, a sukladno politikama Vlade FBiH da unaprijedi i poboljša poslovno okruženje, iznađene su dodatne mogućnosti za planiranje 2.000.000 KM na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta na poziciji Ostala domaća pozajmljivanja - Garancijski fond za unaprjeđenje domaćeg gospodarstva.

Ove godine je prvi put u planiranju Proračuna, a polazeći od definiranih politika Federalne vlade, planirano 1,4 milijuna KM namijenjenih za institucije znanosti i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Prijedlog proračuna osigurava garanciju za kreditno zaduženje JP „Autoceste“, te omogućava ubrzanje radova na Koridoru Vc i, na taj način, dodatno upošljavanje. Ujedno, prvi put se uspostavlja garancijski fond za izvozno orijentirana poduzeća.

Održanje makroekonomske stabilnosti i povećanje konkurentnosti gospodarstva također treba dovesti do povećanja uposlenosti, socijalne stabilnosti i rasta realnog BDP-a. Vlada je, uz to, odlučila sufinancirati aktivne politike upošljavanja koje provodi Federalni zavod za zapošljavanje u visini od 10.000.000 KM, što je dosad najveći planirani iznos za ove svrhe.

Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2014. godinu definira prioritete: otplate kamata, vanjskog i unutarnjeg duga, transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja, neratne i invalidnine za civilne žrtve rata, plaće i naknade uposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, transfer za raseljene i izbjegle osobe, te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.

USVOJENI FINANSIJSKI PLANOVI VANBUDŽETSKIH FONDOVA ZA 2014. GODINU

Federalna vlada danas je dala saglasnost na prijedloge finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2014. godinu i to Federalnog zavoda za zapošljavanje, uz uslov da se prilagodi Nacrtu budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz uslov da se planirana sredstva usaglase sa Mišljenjem Federalnog ministarstva finansija, odnosno Nacrtom Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Pored Prijedloga finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu data je saglasnost i na procjene Plana za 2015. i 2016. godinu.

Inače, Finansijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje planirana su ukupna sredstva u 2014. od 58.753.800 KM, koliki su i planirani rashodi. Važno je istaći da je Vlada FBiH za ovaj fond u Budžetu za 2014. godinu planirala izdvajanje od 10.000.000 KM za provođeenje aktivnih mjera zapošljavanja.

Ukupni prihodi Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje su planirani u iznosu od 1.783.108.800 KM, sa uključenim primicima od prodaje stalne imovine, a toliki su i ukupni rashodi.

Ukupni prihodi Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja u 2014. godini planirani su u iznosu od 143.194.000 KM koliki su i ukupni rashodi, od čega je za Federalni fond solidarnosti planirano 139.000.000 KM  ili 98 posto.

Zadužen je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje da Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu hitno usaglasi sa Mišljenjem Federalnog ninistarstva finansija, odnosno Nacrtom budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Nakon usvajanja, korigirani Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, potrebno je, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dostaviti Vladi Federacije BiH, kako bi bio dostavljen na razmatranje Parlamentu Federacije BiH zajedno sa Prijedlogom budžeta Federacije BiH za 2014. godinu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU

Vlada FBiH danas je Federalnom parlamentu uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. Ovaj zakon je već, također u formi Prijedloga, ali po skraćenoj proceduri, tijekom ove godine bio u parlamentarnoj raspravi, ali su oba parlamentarna doma zaključila da ga treba vratiti u formu Nacrta i razmatrati u redovitoj proceduri.

Inače, aktualni Zakon o lovstvu na snazi je od 9.2.2006. godine, a jedan od temeljnih razloga za izmjene i dopune jeste potreba za otklanjanjem određenih problema i nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primjeni. Poboljšana rješenja stvaraju uvjete za dugoročno i sustavno planiranje, upravljanje, kontrolu i gospodarenje lovištima.

Sagledavši sveukupnu problematiku u lovnom gospodarstvu, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva konstatiralo je kako nadležna kantonalna tijela ni nakon sedam godina nisu, ili su tek djelimice izvršila obveze u provedbi Zakona o lovstvu. Lovišta su, sukladno članku 31. Zakona, utemeljena u osam kantona, dok zakonska procedura nije provedena u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Međutim, dodjela lovišta na korištenje sukladno odredbama postojećeg Zakona o lovstvu nije izvršena niti u jednom kantonu. Jedino je Kanton 10 dodijelio na gospodarenje sukladno zakonskim propisima, na temelju koncesijskog ugovora, samo jedno lovište („Šator“), pa je to jedino takvo u FBiH. U većini kantona lovišta se dodjeljuju putem jednogodišnjeg ugovora i bez provedenog zakonskog postupka.

Kantonalna ministarstva kao najčešći razlog spore provedbe Zakona o lovstvu ističu nejasnoću i nedostatak regulative u svezi procedure dodjele koncesija i određivanje koncesijske naknade za korištenje lovišta. Ukazano je i na to kako lovačke udruge, registrirane sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama, a čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, ne mogu dobiti koncesiju na lovišta. Također, bitan razlog za izmjene i dopune Zakona jeste nezadovoljavajuće stanje divljači, kao dobra od općeg interesa u Federaciji BiH.

Radni materijal, prvo Prednacrta, a potom i Nacrta zakona, bio je dostavljan svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za lovstvo, te stručnim, znanstvenim i drugim zainteresiranim institucijama iz ove oblasti. Sve pristigle primjedbe, prijedloge i sugestije Federalno ministarstvo je razmotrilo, te prihvatilo one koje je ocijenilo utemeljenima. Među prihvaćenim primjedbama nadležnih kantonalnih ministarstava je i ta po kojoj u lovište ne ulaze javne ceste i druge javne površine, uključujući i zaštitni pojas do 300 metara od naselja. Prihvaćeno je i to da se vlasnicima privatnog zemljišta koje ulazi u sastav lovišta ne plaća naknada, da korisnik lovišta treba imati profesionalnu stručnu službu i da korisnici posebnih lovišta ne plaćaju naknadu. Konačno, prihvaćeno je i da Federalno ministarstvo daje suglasnost na lovnogospodarsku osnovu uz prethodno pribavljeno mišljenje kantonalnog ministarstva.

Inače, lovištem se, u smislu Zakona, smatraju površine zemljišta, šuma i voda koje predstavljaju prostornu, prirodnu i lovnogospodarsku cjelinu u kojoj postoje uvjeti za trajan opstanak, uzgoj, razmnožavanje, zaštitu i korištenje divljači, bez obzira na vlasništvo. Lovište utemeljuje skupština kantona na prijedlog kantonalne vlade. Prema namjeni, lovišta mogu biti sportskogospodarska, gospodarska i posebna. Zakonom je određen i veliki broj lovostajem zaštićene divljači.

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas razmatrala Predacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava kojim se uređuju uslovi za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obaveze učesnika u postupku preuzimanja, te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava. Ocjenjujući da ponuđeni tekst predstavlja dobru osnovu za izradu Nacrta zakona, Vlada je danas zaključila da će se o njemu izjasniti nakon što u njega budu ugrađene prijedlozi i sugestije iz današnje rasprave.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM SUSTAVU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Osnovni razlog koji je Vladu FBiH opredijelio da Parlamentu FBiH po žurnom postupku uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa jeste mogućnost izdavanja uvjerenja, koje sadrži godišnje pokazatelje o iznosu uplaćenih, odnosno neuplaćenih doprinosa, samo na temelju zahtjeva osiguranika iz osnove radnog odnosa. Na taj način će biti smanjeno angažiranje zaposlenika i troškovi Porezne uprave za izdavanje uvjerenja osobama kojima nisu potrebna.

Porezna uprava je planirala, nakon implementacije Zakona o elektroničkom dokumentu, poduzeti aktivnosti za realizaciju web servisa za osiguranike, koji će putem interneta moći ostvariti uvid u stanje uplaćenih doprinosa po osnovi radnog odnosa kod poslodavca i da sami otiskaju uvjerenja. Sredstva za pokriće troškova izdavanja uvjerenja svim osiguranicima iz osnove radnog odnosa nisu odobrena Proračunu za 2013. godinu, a primjenom odredbe još važećeg Zakona bilo bi potrebno svake naredne godine planirati značajna proračunska sredstva. Izmjenama i dopunama Zakona povećani su iznosi minimalnih kazni za obveznike uplate doprinosa, čime se stvaraju pretpostavke za snaženje discipline u oblasti prijavljivanja zaposlenika na obvezna socijalna osiguranja, kao i promjena tijekom samog osiguranja, što će za rezultat imati smanjenje rada “na crno”.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA

Federalna vlada utvrdila je danas Prijedlog zakona Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Razlog za ovo je u tome što je Porezna uprava FBiH utvrdila da je dug rudnika na osnovu neuplaćenih prihoda manji u odnosu na onaj utvrđen Zakonom. Naime, ukupan dug koji je utvrdila Porezna uprava za sve rudnike iznosi 189.318.190,71 KM, (PIO/MIO 157.465.536,65 KM i porez na plaću 31.852.654,06 KM). Rudnici su iz vlastitih sredstava uplatili 10.964.513,90 KM (za PIO/MIO 9.273.614,28 KM i porez na plaću 1.690.899,62 KM), tako da stvarni dug rudnika iznosi 178.353.676,17 KM (PIO/MIO 148.191.922,31 KM i porez na plaću 30.161.753,86 KM).

To je, u odnosu na sredstva utvrđena aktuelnim Zakonom, manje za 22.132.440,41 KM (PIO/MIO 17.258.236,14 KM i porez na plaću 4.874.204,27 KM), te je tu činjenicu trebalo verifikovati kroz izmjene Zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja male privrede, kojeg je danas utvrdila Vlada FBiH, odnosi se na subjekte male privrede bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući samostalno zaposlene osobe i porodične poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima. Također, on obuhvaća partnerstva ili udruženja koja redovno obavljaju privredne djelatnosti i koji su samostalni u poslovanju, ako zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba, ostvaruju godišnji prihod manji od 97.500.000 konvertibilnih maraka, odnosno ako je godišnji bilans stanja manji od 84.000.000 KM. Prema veličini, u smislu ovog zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti male privrede.

Mikro subjekti su fizičke i pravne osobe koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od deset osoba i čiji je ukupni godišnji prihod ili ukupni godišnji bilans stanja manji od 3.900.000 KM. Mali subjekti su fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju prosječno godišnje manje od 50 osoba i čiji je ukupni godišnji prihod ili bilans stanja manji od 19.500.000 KM. Srednji zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba, ukupni godišnji prihod im je manji od 97.500.000 KM, a ukupni godišnji bilans stanja manji od 84.000.000 KM.

Još važećim zakonom je zaštitna mjera zabrane pristupa sredstvima razvoja jedinstvena u trajanju od pet godina. Jedan od ciljeva izmjena Zakona je da zaštitna mjera zabrane pristupa sredstvima razvoja bude različita, odnosno izrečena u zavisnosti od težine prekršaja.

USVOJEN PROGRAM RADA VLADE FBiH ZA 2014. GODINU

Vlade FBiH danas je razmatrala i prihvatila svoj Program rada za 2014. godinu. Ovaj dokument je rađen na temelju Programa rada Vlade FBiH za mandantno razdoblje od 2011. do 2014. godine, te planova rada federalnih ministarstava dostavljenih na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Program za 2014. godinu donosi se sukladno Poslovniku o radu Vlade FBiH i Uredbi o procesu strategijskog planiranja, godišnjeg planiranja i izvješćivanja. Uredba definira obvezu svih federalnih ministarstava na donošenje trogodišnjih (strategijskih) i godišnjih planova rada, te na podnošenje godišnjih izvješća o radu. Uređen je i postupak izrade i usvajanja planova i izvješća o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava. Uredba je nastala kao rezultat projekta UNDP-ija “Snaženje kapaciteta za strategijsko planiranje i razvoj javnih politika” (SPPD), čiju obuku je prošlo pet federalnih ministarstava.

Planom rada za 2014. godinu definirani su strategijski ciljevi, programi i aktivnosti koje će provoditi svako federalno ministarstvo. Precizno su navedeni nositelji aktivnosti, rokovi izvršenja, ulazni i izlazni indikatori, te mjerljivi indikatori za izvršenje pojedinih aktivnosti.

Strategijski ciljevi i programi koje će Federalna vlada poduzeti vezani su za daljnje usuglašavanje domaćeg sa zakonodavstvom Europske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i snaženje proračunske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i državne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Planirano je i snaženje suradnje s organizacijama civilnog društva, zaštita od diskriminacije, te snaženje regionalne suradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u 2014. godini usmjereni su na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, snaženja unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH, snaženje vladavine prava, kao i iniciranje i na provedbu reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine. U suradnji sa drugim razinama vlasti u BiH, Federalna vlada će nastaviti raditi na euroatlanskim integracijama u cilju osiguranja dugoročno održivog i stabilnnog sustava koji će Federaciju BiH učniti konkurentnijom.

Na današnjoj sjednici su razmatrana i usvojena još tri dokumenta koja se odnose na 2013. godinu: Godišnji i Programi rada Vlade FBiH za posljednje tromjesečje, te Izvješće o radu za prvih devet mjeseci.

Ove dokumente, zajedno s Programom rada za 2014. godinu, Federalna vlada će uputiti Parlamentu FBiH.

UTVRĐENA OSNOVICA ZA PLAĆE

Današnjim odlukama, Vlada FBiH dala je suglasnosti na sporazume zaključene između Pregovaračkog tima Vlade FBiH i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH (od 14.11.2013. godine), te s Pregovaračkim timom Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (od 19.11.2013. godine). Također, donesena je i Odluka kojom je utvrđena konačna osnovica i od 315 konvertibilnih maraka za obračun plaća za 2013. godinu izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti FBiH, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe FBiH, federalnog pravobranitelja i njegovih zamjenika, službenika sudske policije i zatvorskih policajaca - stražara u kazneno-popravnim zavodima FBiH, a koji se financiraju iz Federalnog proračuna.

Za ove kategorije je, posebnom odlukom, Vlada i za 2014. godinu utvrdila jednaku osnovicu od 315 KM.

PROGLAŠENJE UGOVORA O KONCESIJI NA NAFTU I PLIN

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o proglašenju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa na prostoru FBiH. Ovom odlukom data je saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za pokretanje aktivnosti i pristupanju postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina putem direktnog pregovaranja. Resorno ministarstvo zaduženo je da pripremi rješenje o formiranju komisije za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor stručnog konsultanta za pužanje konsultantskih usluga u postupku pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta koji će biti dostavljen Vladi FBiH.

U obrazloženju Odluke navodi se da je Naftna kompanija Shell Exploration Company B.V. potpisala 3. novembra 2011. godine Memorandum o razumijevanju sa Vladom FBiH. Glavni zadatak realizacije Memoranduma bio je izrada izvještaja „Procjena perspektivnosti Federacije Bosne i Hercegovine za istraživanje nafte i plina”. Izvještaj je urađen i prezentiran na tehničkom sastanku Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Memoranduma, koji je održan 30. septembra 2013. godine u Sarajevu. Izvještaj sadrži osnovne podatke o naftnim sistemima koji ukazuju na opravdanost nastavka istraživanja nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naftna kompanija Shell je 27. septembra 2013 godine uputila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dopis kojim izražava interes za otpočinjanje pregovora o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području Federacije BiH. Imajući to u vidu, za istraživanje i eskploataciju predloženi su blokovi Slunj, Bihać, Bosanska Krupa, Prijedor, Drvar, Ključ, Knin, Glamoč, Bugojno, Sinj, Livno, Prozor, Imotski, Mostar, Kalinovik, Ploče, Metković, Ston i Dubrovnik.

Imajući u vidu jasno opredjeljenje kompanije Shell za otpočinjanje pregovora, ali i veliko iskustvo ove kompanije na istraživanju ovog resursa i raspolaganje finansijskim sredstvima za ova rizična i veoma skupa geološka istraživanja, Vlada FBiH je danas donijela ovu odluku, a sve u pravcu dodjele koncesije.

SPONZORSKI ARANŽMAN BH TELECOMA I BOSNE

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga putem sponzorskog aranžmana od Bosna Agent d.o.o. vezano za aktivnosti Košarkaškog kluba Bosna, u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH Telecom d.d. Sarajevo koji će Federalno ministarstvo prometa i komunikacija informirati o realizaciji ove odluke.

SUGLASNOST NA ANEKS MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU

Vlada FBiH dala je današnjom Odlukom suglasnost na Prijedlog Aneksa IV. Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave između Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije, Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju, Ministarstva za europske poslove i međunarodnu suradnju Nizozemske, Ministarstva vanjskih poslova Norveške, Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Aneks se odnosi na to što se Memorandumu priključilo i Ministarstvo vanjskih poslova Danske, koje će se cijelom projektu priključiti s 3,76 milijuna eura, počevši od 2014. godine.

U ime Federacije BiH, Aneks Memoranduma će potpisati, po ovlaštenju Vlade FBiH, federalni premijer Nermin Nikšić.

O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Povjerenstvo za potvrđivanje stare devizne štednje upoznalo je danas Vladu FBiH s rezultatima rada u trećem ovogodišnjem tromjesečju (srpanj, kolovoz, rujan).

Ukupno su primljena 722 zahtjeva deviznih štediša, a okončana 533.

Odobrena su 432 zahtjeva u ukupnom iznosu od 8.171.404,71 konvertibilnu marku. Odbijeno je 99, a na ponovni postupak vraćena su dva zahtjeva.

SUZBIJANJE I KONTROLA ZARAZNIH BOLESTI

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o epizootiološkoj situaciji i provođenju programa suzbijanja i kontrole zaraznih bolesti u Federaciji BiH za period 2012.-2013. godina.

Federalna uprava za inspekcijske poslove - veterinarska inspekcija je zadužena da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, pojača kontrolu kretanja životinja na području Federacije BiH i da u svoj program rada uvrsti stalnu kontrolu provedenih dijagnostičkih ispitivanja od strane veterinarskih organizacija i prometa lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu.

Preporučuje se kantonalnim i općinskim organima uprave da odrede mjesta i osiguraju sredstva za izgradnju skloništa za životinje radi stvaranja preduslova za provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

GRANT SVJETSKE BANKE ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŠUMAMA I KRAJOLIKOM

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da budu osigurana grant sredstva kod Svjetske banke - Globalni fond za okoliš (GEF) za realizaciju Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom u iznosu od 2.788.000 dolara.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, zajedno sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koordinira aktivnosti na pripremi osiguranja grant sredstava za realizaciju Projekta, te da odrede osobe koje će učestvovati na pregovorima o grantu sa Svjetskom bankom. Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti izvještaj o pregovorima kao i tekst usaglašenog Ugovora o grantu sa Svjetskom bankom, a današnje zaključke će dostaviti i Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa osiguranjem ovih grant sredstava.

INFORMACIJA O DEVETOMJESEČNIM JAVNIM PRIHODIMA

Od siječnja do rujna 2013. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 4.602,7 milijuna konvertibilnih maraka, što je tri posto ili 148,8 milijuna KM manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 2.531,9 milijuna KM, te su manji šest posto ili 170,2 milijuna KM u odnosu na 2012. godinu. Negativan trend zabilježen je kod Federalnog i kantonalnih proračuna, dok su prihodi općinskih proračuna ostvarili rast od četiri posto.

Prihodi vanproračunskih fondova iznosili su 1.973,9 milijuna KM i veći su jedan posto, odnosno za 26 milijuna KM.

Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su u iznosu od 96,9 milijuna KM, s padom od pet posto, odnosno za 4,6 milijuna KM.

Prihodi proračuna Federacije BiH iznosili su 1.093,1 milijuna KM, što je dva posto ili 25,8 milijuna KM manje u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Kada se iz ovog iznosa isključe ostvareni prihodi na ime servisiranja vanjskog duga od 278,5 milijuna KM, ukupno raspoloživi prihodi proračuna Federacije BiH iznosili su od 814,6 milijuna KM, te su za 14 posto ili za 132,1 milijuna KM manji u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna sredstva financiranja proračuna Federacije BiH iznosila su 297,1 milijuna KM, tako da su ukupni prihodi i primitci proračuna Federacije BiH u prvih devet mjeseci 2013. godine iznosili 1.390,2 milijuna KM, što je na približno prošlogodišnjoj razini.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući proračune općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda iznosili su 1.769 milijuna KM i manji su dva posto ili za 41,4 milijuna KM.

PRIPREMA IZGRADNJE TERMOELEKTRANE BANOVIĆI

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o aktivnostima na pripremi i realizaciji programa izgradnje Termoelektrane Banovići.

Do danas je okončana izrada tehničke dokumentacije za ovaj projekt, što uključuje izradu Predfizibiliti studije, koja je pokazala opravdanost izgradnje jednog ovakvog objekta koji bi uključivao i razvoj samog Rudnika „Banovići“.

U tom cilju, uloženo je više od 100 miliona konvertibilnih maraka u nabavku nove opreme za Rudnik.

Inače, Predfizibiliti studijom i Odlukom Vlade Federacije BiH definisana je okvirna snaga bloka od 300 MW.

Do sada su pribavljene dozvole i saglasnosti za izgradnju Termoelektrane, te objavljen Javni poziv za predkvalifikaciju za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat. Vođeni su i bilateralni razgovori s nekoliko potencijalnih strateških partnera iz nekoliko zemalja.

Vlada FBiH danas je zadužila RMU “Banovići” d.d. Banovići da nastavi aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Inače, ukupna predračunska vrijednost investicije je 584.222.528 eura, a završetak izgradnje Termoelektrane planiran je 2018. godine.

IZMJENA PRAVILNIKA IZ OBLASTI REVIZIJE

Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju.

Prema novom rješenju, plan rada revizorskih timova za kontrolu donosi federalni ministar. Propisano je i da, izuzetno, revizorski tim za kontrolu može raditi i punovažno odlučivati i bez prisustva jednog člana do popune revizorskog tima za kontrolu, a najduže 60 dana.

INFORMACIJA O HOTELU „BAŠKA VODA“

Vlada FBiH je primila na znanje Informaciju o situaciji s hotelom „Baška Voda“, evidentiranom u pasivnom podbilansu „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da dostavi Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) kopiju dokumentacije u vezi s hotelom „Baška Voda“, a koju joj je uputio Nadzorni odbor „Hidrogradnje“.

APF BiH je zadužena da, u roku od 15, dana izvijesti Federalnu vladu o razlozima zastoja u procesu regulisanja vlasničkih prava „Hidrogradnje“ nad „Baškom Vodom“, kao i s tim da li postoji mogućnost povratka vlasništva nad ovom nekretninom.

RAZMATRANA INICIJATIVA OPĆINA TUZLA I KAKANJ

Na današnjoj sjednici je Federalna vlada razmatrala inicijativu općina Tuzla i Kakanj za uvođenje ekološke naknade štete uzrokovane radom termoelektrana.

Kako se navodi u obrazloženju inicijative, ove dvije općine jedine su u BiH i u Europi koji ne primaju obeštećenja za ekološke štete koje im nanose termoelektrane, u ovom slučaju one u vlasništvu Elektroprivrede BiH.

Nakon razmatranja inicijative, Vlada FBiH formirala radnu grupu sa zadatkom da  razmotri sve aspekte ovog pitanja, te da ga tome je izvijesti u roku od 15 dana.

Radnu grupu čine predstavnici Ureda premijera FBiH, dva federalna ministarstva, općina Tuzla i Kakanj, te dviju elektroprivreda u FBiH.

SAGLASNOST „HIDROGRADNJI“

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti privrednom društvu „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo da podnese zahtjev za otvaranje namjenskog računa kod poslovne banke.

Ovakva odluka ide u pravcu stvaranja uslova za nesmetano poslovanje, realizaciju već ugovorenih i ugovaranje novih poslova, odnosno nastavka proizvodnje "Hidrogradnji“.

ODOBRENA EMISIJA OBVEZNICA

Federalna vlada današnjom je Odlukom odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom za 2013. godinu.

Riječ je o emisiji 40.000 obveznica u ukupnom nominalnom iznosu do 40.000.000 konvertibilnih maraka, te rokom dospijeća od tri godine.

UTVRĐENI OSNOVICA I KOEFICIJENT ZA 2013. GODINU

Vlada FBiH utvrdila je danas visinu osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2013. godinu, u iznosu od 641,66 konvertibilnih maraka. Također, utvrdila je koeficijent 0,965248 za obračun i isplatu ovih primanja za 2013. godinu.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera „Implementacija Akcionog plana za provedbu dokumenta Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja za period 2013 – 2016” utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Programom i njime planiranim sredstvima nastoji se osigurati sistemski pristup i uvjeti za implementaciju Akcionog plana, tehnička pomoć formiranom tijelu na nivou Federacije BiH koje treba da prati, planira i provodi implementaciju Akcionog plana, koordinira rad vladinog i nevladinog sektora, što bi trebalo da rezultira razvijanjem programa pripreme omladine koja napušta sistem javne brige (institucionalni i porodični smještaj) i osiguravanje pomoći za samostalan život standardizacijom usluga malih porodičnih domova za smještaj djece i senzibiliziranjem javnosti, predstavnika vlasti i profesionalaca o štetnim posljedicama institucionalnog zbrinjavanja djece, posebno one do tri godine života.

Od ukupnog iznosa od 73.000 konvertibilnih maraka, za koordinaciju u pružanju usluga socijalne zaštite kroz uspostavljanje unificirane baze prava i usluga na razini Federacije BiH planirano je 15.000 KM, za razvijanje programa pripreme omladine koja napušta sistem javne brige (institucionalni i porodični smještaj) i osiguravanje pomoći za samostalan život 18.000 KM, za standardizaciju usluga malih porodičnih domova za smještaj djece 15.000 KM i za senzibiliziranje javnosti, predstavnika vlasti i profesionalaca o štetnim posljedicama institucionalnog zbrinjavanja (posebno djece do tri godine života) 25.000 KM.

Pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima u svim programima donosi federalni ministar rada i socijalne politike.

Korisnici sredstava su obavezni da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljaju mjesečne izvještaje o utrošku sredstava i da dodjeljena sredstva koriste namjenski.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas za članove Upravnog odbora projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine imenovala Adnana Efendića, Amiru Pintul, Samira Bakića, Almiru Kapetanović, Elmu Sokić i Adnana Zekovića.

Vlada je dale prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "Hidrogradnje" d.d. za imenovanje Rešada Sokolovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora - zamjenika direktora, i na imenovanje Fikreta Brkovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora - tehničkog direktora ovog privrednog društva. U oba slučaja imenovanja se odnose na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.

Doneseno je Rješenje kojim je utvrđena lista kandidata za imenovanje četiri člana Savjeta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na mandatni period od četiri godine. To su Denjo Daut, Edin Terzić, Fehim Muratović i Rafo Jozić.

Prethodna saglasnost data je i na Rješenje federalnog ministra energije, rudarstva i industrije o imenovanju, na period do 90 dana, Tarika Begića za predsjednika, a Nedžada Numića i Darka Pranjića za članove Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnih oglasa i o kriterijima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te imenovala petočlane komisije za provođenje ovog postupka.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.00 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE