89. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.11.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 87. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.11.2013. godine i Verifikacija Zapisnika 88. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.11.2013. godine
2.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu
3.   Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
4.   Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
5.   Prijedlozi finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2014. godinu
a)   Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu i procjene Plana za 2015. i 2016. godinu 
b)   Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu 
c)   Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2014. godinu (konsolidovani) 
6.   Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava
7.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
8.   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine
9.   Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju razvoja male privrede
10.   Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.07. do 30.09.2013. godine
11.   Programi rada i Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
a)   Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
b)   Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za IV kvartal 2013. godine 
c)   Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu 
d)   Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-30.09.2013. godine 
12.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 41. stav 1. i 2. Zakona o zemljišnim knjigama, koju je podnio Konzum d.o.o. Sarajevo
13.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključen dana 14.11.2013. godine 
b)   Prijedlog odluke o utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaće za 2013. godinu 
c)   Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za prvi kvartal 2014. godine 
d)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zaključen dana 19.11.2013. godine 
e)   Prijedlog odluke o utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaće za 2013. godinu policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova 
f)   Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za prvi kvartal 2014. godine policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova 
14.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Razvoj navodnjavanja" za IV kvartal 2013. godine
15.   Prijedlog odluke o proglašenju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga putem sponzorskog aranžmana
17.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkih vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma
18.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog zavoda za programiranje razvoja
19.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
20.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave
21.   Verifikacija Odgovora na tužbu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, podnesenu protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi poništenja Rješenja V. broj: 1018/2013 od 18.09.2013. godine
22.   Izvještaj o poslovanju JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo za 2012. godinu
23.   Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za III kvartal 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
24.   Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2009. i 2010. godinu "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. i 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka
25.   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period juli/srpanj - septembar/rujan 2013. godine sa Prijedlogom zaključka
26.   Informacija o epizootiološkoj situaciji i provođenju programa suzbijanja i kontrole zaraznih oboljenja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012.-2013. godine sa Prijedlogom zaključka
27.   Informacija o grantu Svjetske banke – Fond za globalni okoliš (GEF) za Projekt održivog upravljanja šumama i krajolikom sa Prijedlogom zaključka
28.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar/siječanj - septembar /rujan 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
29.   Informacija o realizaciji Odluke o pripremi i izgradnji RiTE Banovići, blok 1-300 MW, V. broj: 189/2010 od 24.03.2010. godine sa Prijedlogom zaključaka
30.   Informacija o namjenskom utrošku sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
31.   Informacija o presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-24/12 od 26.06.2013. godine sa Prijedlogom zaključaka
32.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju – davanje saglasnosti
33.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać - davanje saglasnosti
34.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla - davanje saglasnosti
35.   Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev Amile Brkić, doktora stomatologije, za obnovu postupka priznavanja specijalističkog staža i specijalističkog ispita iz oralne hirurgije, koji je završila u okviru doktorata na Stomatološkom fakultetu u Istanbulu, Republika Turska
36.   Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine
37.   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Općine Cazin, dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-555/2013-ES od 13.11.2013. godine
38.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za zapošljavanje državnih službenika i namještenika u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine
39.   Informacija vezano za situaciju oko hotela Baška Voda evidentiranog u pasivnom podbilansu Hidrogradnje d.d. Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka
40.   Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora – zamjenika direktora i izvršnog direktora za tehničke poslove
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora - zamjenika direktora privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora - tehničkog direktora privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo 
41.   Inicijativa općina Tuzla i Kakanj za uvođenje ekološke naknade zbog štete uzrokovane radom termoelektrana
42.   Prijedlog rješenja o utvrđivanju liste kandidata za imenovanje članova Savjeta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
43.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operatora za OIEiEK) na period do 90 dana
44.   Prijedlozi odluka i Prijedlog rješenja:
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za objavljivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo 
45.   Prijedlozi odluka i Prijedlog rješenja:
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za objavljivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar 
46.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
47.   Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
48.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2013. godinu
49.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2013. godinu
50.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - davanje saglasnosti
51.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
52.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava „Tekući transfer za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko Distrikt BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
53.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Implementacija Akcionog plana za provedbu dokumenta Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja za period 2013 - 2016" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE