88. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.11.2013.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU

Vlada FBiH utvrdila je danas, na sjednici u Sarajevu, Nacrt zakona o štrajku kojim se uređuje postupak u kome radnici radi zaštite i ostvarivanja svojih profesionalnih interesa, ekonomskih i socijalnih prava, ostvaruju pravo na štrajk u FBiH. 

Cilj ovog zakona je da štrajk bude krajnji oblik rješavanja kolektivnih radnih sporova i to onda kada nije moguće kolektivni spor riješiti mirnim putem, odnosno nekim od oblika mirnog rješavanja. Propisano je pravo radnika da slobodno odlučuju o učešću u štrajku, te da organizovanje i učestvovanje u njemu ne predstavlja povredu ugovora o radu, ukoliko je organizovan u skladu sa odredbama ovog zakona, kolektivnog ugovora i pravila sindikata.

Utvrđena je zabrana poslodavcu da sprječava radnike da organizuju štrajk i učestvuju u njemu, da upotrebljava prijetnje i prinude radi okončanja štrajka, te da omogući određene povlastice za radnike koji ne učestvuju u štrajku. 

Štrajk može biti organizovan kod poslodavca kao cjeline ili u njegovom organizacionom dijelu, području djelatnosti, kao generalni štrajk, kao štrajk upozorenja ili štrajk solidarnosti. Uređena je obaveza sporazumnog rješavanja nastalog spora ili povjeravanje nastalog spora posebnom tijelu za mirenje koje strane u sporu sporazumno formiraju, te zabrana započinjanja štrajka prije okončanja postupka mirenja predviđenog Zakonom o radu, drugim posebnim zakonom, odnosno prije provođenja drugog načina mirnog rješavanja spora o kojem su se stranke sporazumjele, s tim da postupak mirenja ne može trajati duže od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva tijelu za mirenje. 

Poslodavcu je zabranjeno da zaposli nove radnike koji bi zamijenili radnike koji su u štrajku. Utvrđena su prava i obaveze radnika koji učestvuju u štrajku, te pravo poslodavca da radniku koji sudjeluje u štrajku smanji platu srazmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku, ukoliko se poslodavac i štrajkački odbor drugačije ne dogovore. 

Inače, važeći Zakon o štrajku donesen je 1998. godine, a Univerzalnom deklaracijom o pravima čovjeka iz 1948. godine svima je zagarantirano pravo da učestvuju u osnivanju sindikata ili da mu se pridruže u cilju osiguranja svojih interesa. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine također utvrđuje pravo na udruživanje. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine utvrđuje pravo na štrajk.

Pravo na štrajk zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, upravi i službi za upravu bit će uređeno posebnim zakonom.

Prije slanja Parlamentu FBiH, Vlada će Nacrt zakona o štrajku uputiti Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH.

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, kojeg je danas utvrdila Vlada FBiH, utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zdravlja na radu, kao i sistem pravila čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline. Utvrđena je obaveza poslodavca da primijeni propisane mjere sigurnosti i zdravlja na radu, da osigura radnicima usluge specifične zdravstvene zaštite, kao i obaveze u vezi organizovanja poslova sigurnosti i zdravlja na radu, prve pomoći, protivpožarne zaštite i evakuacije radnika, obavještavanja, savjetovanja i uključivanja radnika i njihovih predstavnika.

U obrazloženju za donošenje ovog zakona navodi se da je Zakon o zaštiti na radu, koji je donesen 1990. godine, te ga je, u sklopu reforme radnog zakonodavstva, a kao njegov bitan segment, bilo neophodno osavremeniti i uskladiti sa nastalim promjenama. Novim zakonom osigurava se sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi s materinstvom, mladih, invalidnih osoba i profesionalno oboljelih osoba od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline. Osim toga, Nacrt zakona usklađen je s međunarodni aktima. 

I konačno, ovim zakonom se obezbjeđuje i njegova efikasna i dosljedna primjena provođenjem i vršenjem inspekcijskog nadzora i poduzimanjem odgovarajućih mjera inspektora rada.

Prije neko što se o Nacrtu zakona o sigurnosti i zdravlju na radu izjasni Federalni parlament, o njenu će raspravljati Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU

Potreba za donošenjem Zakona o nedopuštenom oglašavanju, čiji je Nacrt danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Vlada FBiH, proističe iz toga što oglašavanje ima veliki utjecaj na funkcioniranje tržišta, a da obmanjujuće i nedopušteno upoređujuće oglašavanje može dovesti do narušavanja tržišne konkurencije. Donošenje ovog zakona ima za cilj sprječavanje nedopuštenog oglašavanja od strane trgovaca uspostavom minimalnih i objektivnih kriterija koji određuju je li oglašavanje obmanjujuće, odnosno nedopušteno upoređujuće, a time se postiže ravnopravnija tržišna konkurencija.

Zakon definira dvije vrste nedopuštenog oglašavanja: obmanjujuće oglašavanje i nedopušteno upoređujuće.

Obmanjujuće oglašavanje je takvo koje na bilo koji način, uključujući i njegovo predstavljanje, obmanjuje ili je vjerovatno da će obmanuti osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire i za koje, zbog njegovog obmanjujućeg karaktera, postoji vjerovatnoća da će utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje. To je i ono oglašavanje koje povrjeđuje ili je vjerovatno kako će povrijediti konkurente na tržištu.

U postupku ocjenjivanja je li određeno oglašavanje obmanjujuće, uzimaju se osobito pokazatelji u svezi karakteristika roba ili usluga (njihova priroda, sastav, način i datum proizvodnje robe, odnosno način i vrijeme pružanja usluge, dostupnost, količina, specifikacija, način korištenja i primjerenost za korištenje u određene svrhe, geografsko ili trgovačko podrijetlo, rezultati koji se mogu očekivati, rezultati testova ili provjera provedenih na robi ili uslugama), te cijene ili načinom njezina formiranja, kao i uslovima pod kojima se prodaje roba ili pružaju usluge.

Upoređujuće oglašavanje je ono koje izrijekom ili putem nagovještaja upućuje na konkurenta na tržištu, njegove robe ili usluge. To se, uz ostalo, odnosi na neobjektivnu uporedbu jedne ili više bitnih, reprezentativnih ili povjerljivih karakteristika robe ili usluga, što može uključivati i cijenu. Takvo oglašavanje stvara zabunu kod trgovaca, između oglašivača i konkurenta u pogledu trgovačke marke, trgovačkog naziva, znaka (žiga) ili drugih znakova razlikovanja roba i usluga, što može dovesti do poistovjećivanja oglašivača s konkurentskom robom ili uslugom. Riječ je o oglašavanju robe ili usluge kao imitacije ili kopije robe ili usluge zaštićene znakom (žigom) ili nazivom.

Trgovci, njihove udruge, oglašivači, kao i druge zainteresirane osobe koje imaju pravni interes za individualnu ili kolektivnu zaštitu od nedopuštenog oglašavanja, ovlašteni su tužbom zahtijevati od suda da žurno naloži prekid obmanjujućeg, odnosno nedopuštenog upoređujućeg oglašavanja. Prije pokretanja, za vrijeme ili nakon okončanja sudbenog postupka, sve dok izvršenje ne bude okončano, tužitelj može sudu predložiti određivanje privremene mjere prekida, odnosno zabrane objavljivanja spornog oglašavanja.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i po hitnom postupku uputila ga u parlamentarnu proceduru. Prijedlog ovog zakona Vlada FBiH utvrdila je na sjednici 11. septembra prošle godine, ali je u oba doma Parlamenta FBiH na ovaj zakon podnesen veći broj amandmana, što je u značajnoj mjeri produžilo vrijeme njegovog donošenja. 

Usljed toga, Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije usvojen je u oba doma Parlamenta FBiH u različitim tekstovima, nakon čega su, u skladu sa poslaničkom procedurom, proslijeđeni Komisiji za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona i drugih akata. 

U toku usaglašavanja došlo je do određenih propusta, te je Vlada FBiH preuzela obavezu dopune teksta, te po hitnoj proceduri proslijediti Parlamentu FBiH Prijedlog na usvajanje, budući da bi donošenje Zakona u redovnom postupku iziskivalo znatno više vremena, a što bi moglo izazvati i štetne posljedice zbog nemogućnosti donošenja određenih odluka.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA
UNUTARNJIH OBVEZA FBiH

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije BiH. Na ovaj način su iz teksta Zakona brisani članci 21a. i 25a. 

Naime, dosadašnja odredba članka 21a. je nedovoljno jasna i u koliziji sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH. U praksi onemogućava pravnim osobama promet obveznica do visine neizmirenih obveza prema uposlenicima, fondovima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja nastalih do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i obveze po sporazumima o odgođenom plaćanju tih obveza.

Sukladno ovome, brisan je iz poglavlja o kaznenim odredbama članak 25a, koji se odnosi na propisivanje sankcija za one koji ne postupaju po odredbi članka 21a.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANCIJSKIH USLUGA

Vlada Federacije BiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, kojim se uređuju prava korisnika financijskih usluga koje pružaju banke, mikrokreditne organizacije, davatelji financijskog lizinga i trgovci, kao i uvjeti i način ostvarivanja i zaštite tih prava.

Zaštita korisnika financijskih usluga predmet je interesiranja, ne samo domaće, već i najšire međunarodne stručne javnosti. Značaj ovog pitanja dodatno je naglašen nakon izbijanja svjetske financijske krize 2007.-2009. i materijalizacijom rizika u vezi s financijskim posredovanjem.

U zemljama u razvoju, posebno onima u društveno-političkoj tranziciji, zaštita korisnika financijskih usluga bila je podređena pojedinačnom postprivatizacijskom jačanju tržišnog udjela banaka na domaćem tržištu. Zbog svega toga brojne direktive Europske unije, načela OECD-a i studije i preporuke Svjetske banke ukazuju na značaj transparentnog i pravovremenog informiranja korisnika o svim rizicima koji su u vezi s konkretnim financijskim uslugama, i to ne samo iz ugla nesporne potrebe zaštite korisnika već i iz aspekta očuvanja stabilnosti cjelokupnog financijskog sektora.

Na ovaj način se smanjuje vjerojatnost materijalizacije rizika (koji bi, u suprotnom, u kratkom roku mogao ugroziti likvidnost, a u dugom solventnost davatelja financijskih usluga), a samim tim i financijski trošak rezerviranja za potencijalne gubitke po ugovorima o financijskim uslugama.

Mehanizmi i instrumenti zaštite trebaju osigurati tri uvjeta: informiranost korisnika (da su im na raspolaganju sveobuhvatne, pravodobne i razumljive informacije o uslugama financijskog lizinga, koje osiguravaju donošenje informirane odluke), pravičan i fer tretman od davatelja lizinga koji, uvažavajući problem informacijske asimetrije, podrazumijeva odgovorno odobravanje financijskog lizinga i financijsko prosvjećivanje korisnika, te pravo na efikasne i jeftine mehanizme mirnog rješavanja sporova, kao alternative sudskim postupcima (Ombudsman u bankarstvu).

Osim toga, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, Federacija BiH i BiH obvezale su se da će pravne tekovine Europske unije ugraditi i u domaće zakonodavstvo. 

Predloženim zakonom predviđeno je da se zaštita propisuje preko općih uvjeta poslovanja davatelja financijskih usluga, informiranja potrošača u predugovornoj fazi propisivanjem sadržaja informacijskog lista, načina zaključivanja ugovora o pružanju usluge, kao i propisivanjem obveznih elemenata takvih ugovora.

Posebno je razrađena zaštita korisnika financijskih usluga u pogledu njihovih prava i obveza iz ugovora o kreditu i o ostalim uslugama, kao što su revolving kredit, ugovor o bankovnom tekućem računu, o novčanom depozitu, a na temelju preporuka Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u sektoru potrošačkih kredita.

Sukladno zaključcima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, o novom zakonu je bila otvorena javna rasprava. U tekstu su, u najvećoj mjeri, ugrađeni prijedlozi i sugestije poslanika oba doma Parlamenta FBiH, Agencije za bankarstvo FBiH i Udruge društava za lizing u BiH, te zadržana osnovna načela i elementi zaštite prava i interesa korisnika financijskih usluga koje predviđaju Direktive EU i najnovija zakonska rješenja zemalja u okruženju.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.

Ovaj zakon odnosi se na privredna društva u čijem je osnovnom kapitalu državni kapital zastupljen s više od  50 posto i njihova zavisna društva (društvo s većinskim učešćem državnog kapitala), na ona u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50 posto (društvo sa učešćem državnog kapitala) i na privredna društva u čijem je osnovnom kapitalu privatni kapital zastupljen sa 100 posto.

Zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije dužna je podnijeti odgovorna osoba u privrednom društvu koje, prema godišnjim izvještajima o poslovanju, u prethodne tri godine posluje s gubitkom i ne izmiruje redovno svoje tekuće finansijske obaveze.

U pogledu pitanja koja uređuju, ovaj zakon i propisi doneseni na osnovu njega imaju značaj posebnih propisa u odnosu na sve druge koji na teritoriji FBiH uređuju ista pitanja, kao opći propisi.

U Prijedlog zakona uvršteni su i amandmani koje je danas utvrdila Vlada FBiH.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Na ovaj način su Vlada i Federalno ministarstvo zdravstva, kao predlagatelj Zakona, odgovorili na inicijativu Udruge dijaliznih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona kojom je ukazano na određene nedostatke postojećeg zakona. Konkretno, riječ je o tome da sadašnje zakonsko rješenje bitno ograničava mogućnosti darivanja organa i njihova korištenja u svrhu transplantacije. Udruga, također, skreće pozornost na nepovoljan položaj dijaliznih pacijenata, teške uvjete u kojima se dijaliza odvija i na njezinu cijenu, te na stalno povećavanje broja ovih pacijenata u FBiH. Udruga je tražila interveniranje u Zakonu na način da bude predviđen tzv. „pretpostavljeni pristanak” za uzimanje i presađivanje organa i tijela s umrle osobe.

Inicijativu je podržalo i Povjerenstvo za transplantacijsku medicinu pri Federalnom ministarstvu zdravstva, a razmatrao ju je i Odbor Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za zdravstvo.

Prema jednoj od novih odredaba Zakona, dozvoljeno je uzimati organe i tkiva s umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome protivio u pisanom obliku. 

Pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva, pak, poslije smrti u svrhu liječenja punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili nadležnom kantonalnom ministarstvu zdravstva. Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba daje izjavu o nedarivanju organa i tkiva u svrhu liječenja izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, pred dva svjedoka uz pomoć zakonskog zastupnika, odnosno staratelja. Pisane izjave o nedarivanju organa i tkiva mogu biti opozvane u svakom trenutku.

Do uspostave registra osoba koje nisu suglasne sa darivanjem organa i tkiva poslije smrti, dozvoljeno je uzimati organe i tkiva s umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja samo uz pisani pristanak bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

 

PROGRAM ZA KONTROLU TUBERKOLOZE

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, dala saglasnost na Program za kontrolu tuberkoloze u FBiH za period od 2013. do 2017. godine.

Jedana od ciljeva Programa je poboljšanje monitoringa i nadzora TBC-a. Također, riječ je o postizanju bolje kvalitete usluga i unaprjeđenja zdravlja stanovništva i dostizanju jednakog pristupa pacijentima oboljelim od tuberkoloze.

 

IZMJENE ODLUKA O PROJEKTU UTOPLJAVANJA ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE I ZA PROJEKAT ZAŠTITE NACIONALNIH SPOMENIKA

Vlada FBiH usvojila je danas dvije odluke o izmjeni odluka o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije i za projekat zaštite nacionalnih spomenika. 

Izmijenjenim odlukama predviđeno je da proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova na ovim projektima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, te da se ugovori sa najpovoljnijim ponudačima na izvođenju radova zaključuju između ovog ministarstva, korisnika sredstava (sufinansijera) i najpovoljnijeg ponudača, a sve u cilju bolje kontrole, transparentnijeg i namjenskog utroška budžetskih sredstava. Nadzor nad izvođenjem radova i prijem završenih radova vršit će Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem svoje stručne komisije koju imenuje federalni ministar prostornog uređenja. 

Inače za ova dva projekta u Budžetu FBiH za 2013.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.000.000 KM.

 

SREDSTVA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.  godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u iznosu od 76.000 KM. 

U obrazloženju Odluke navodi se da su sredstva neophodna za stvaranje preduslova za ostvarivanje ciljeva Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom kroz finansiranje rada lokalne koalicije (izvršavanje zadataka koalicije, izrada akcionih planova i nabavka neophodne opreme) s ciljem izrade lokalnih akcionih planova za implementaciju Strategije. Na ovaj način nastoji se unaprijediti stanje u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH kroz uključivanje pitanja od značaja za osobe sa invaliditetom u lokalne - općinske i kantonalne programe i politike. 

Odobrena sredstva bi bila usmjerena prema regionalnim koalicijama, odnosno njihovim predstavnicima, a iznos od 10.000 KM namijenjen je Ustanovi za odgoj i skrb djece i mladeži „Majčino selo“ Međugorje, 16.000 KM Savezu osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, iznosu od po 10.000 KM bit će doznačen Udrugi građana i roditelja djece i osoba s posebnim potrebama „Kuća nade“- Odžak, Udrugi paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona 10, Udruženju roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Leptir“ Bugojno, Udrugi „Utjeha" iz Širokog Brijega i Udruženju „Radost druženja“ roditelja djece i mladih s posebnim potrebama USK-a i Općine Bihać.

 

SAGLASNOST NA PRIJEDLOG UGOVORA O SARADNJI VLADE FBiH I IFC-a

Federalna vlada je dala saglasnost na Prijedlog ugovora o saradnji između Vlade Federacije BiH i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke, čime se prihvata obaveza provođenja Projekta za jačanje transparentnosti i unapređenje poreznih procedura na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekt uključuje sve aktivnosti s ciljem unapređenja transparentnosti i regulatorne izvjesnosti u poreznim procedurama za međunarodne i domaće investitore kroz usklađivanje sa standardima i pojednostavljene procese u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Data je saglasnost za početak provođenja aktivnosti na realizaciji Projekta, kako je regulisano Ugovorom o saradnji, i to: pregled, analize i unapređenja regulatornog okvira u oblasti transfernih cijena, uključujući uspostavljanje mehanizma za jednostavne i optimizirane procedure potrebne kontrole, pregled, analiza i unapređenja regulatornog okvira za pitanja u oblasti međunarodnog oporezivanja i primjenu bilateralnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i istraživanje o troškovima usklađenosti u provođenju poreznih postupaka, te pregled i usklađivanje procesa vezanih za porezne postupke.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, kao nositelj aktivnosti za implementaciju Projekta, imenuje Koordinacioni odbor Projekta, a premijer Vlade Federacije BiH je ovlašten da, u ime Federalne vlade, potpiše ugovor.

 

ODLUKA O NAGRADI UPRAVI RUDNIKA „GRAČANICA“

Federalna vlada donijela je Odluku kojom Skupštini JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik uglja “Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf­Uskoplje daje prethodnu saglasnost za donošenje odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2012. godini. Nagrada iznosi dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj kalendarskoj godini prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Nagrada je utvrđena shodno pozitivnim rezultatima poslovanja u 2012. godini i prebacivanju plana za deset posto.

 

NAKNADA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK za 2013. godinu

Naknade su diferencirane za kategorije potrošnje: 0,001 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 0,4 kV, 0,001 KM/kWh za kategoriju kupaca javna rasvjeta, 0,0008 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 10 kV, 0,0007 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 35 kV, 0,0005 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 110 kV i više. Naknadu za podsticanje, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje električne energije u kWh, plaćaju svi kupci električne energije u FBiH kao dodatak na cijenu električne energije. Ovako prikupljena sredstva namijenjena su plaćanju dijela obaveza proisteklih na osnovu ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja OIEiK po garantovanim otkupnim cijenama.

 

FINANCIRANJE UDRUGA

Federalna vlada donijela je danas više odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH namijenjenih financiranju udruga.

Tako je za Bošnjačku zajednicu kulture “Preporod” odobreno 168.300 konvertibilnih maraka, za Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” 130.050 KM, za Srpsko prosvjetno društvo “Prosvjeta” 84.150 KM i za Jevrejsko kulturno-prosvjetno društvo “La Benevolencija” 45.900 KM.

Uz ovo, Udruzi građana “Forum parlamentaraca BiH 1990. - utemeljitelja suverenosti i neovisnosti države BiH” odobreno je 13.171 KM, a Udruženju građana “Srpsko nacionalno vijeće - Pokret za ravnopravnost u BiH” 17.000 KM.

 

POKRETANJE AKTIVNOSTI ZA DODJELE KONCESIJE

U cilju pokretanja aktivnosti dodjele koncesije za istraživanja nafte i plina na području Federacije FBiH, Vlada FBiH je,  na prijedlog  Federalnog  ministarstva  energije, rudarstva i industrije, danas donijela Odluku o utvrđivanju blokova za istraživanja i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Na prostoru FBiH  utvrđeno je 30 ovih blokova, koji imaju oblik koji zahvata Osnovna geološka karta Bosne i Hercegovine,  razmjere 1:100000.

Vlada je zadužila Federalno  ministarstvo  energije, rudarstva i industrije da pripremi Odluku o pokretanju aktivnosti i načinu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.

 

DOKAPITALIZACIJA „ENERGOPETROLA“ d.d. SARAJEVO

Federalna vlada danas je usvojila Izvještaj svog Pregovaračkog tima o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijom „INA-MOL“ o provođenju Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d Sarajevo. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija su zaduženi da uredno i na vrijeme plaćaju izvršene usluge advokatskom timu Wegner&Vieli koji predstavlja Federaciju Bosne i Hercegovine u arbitražnom postupku, kako ne bi dolazilo do zastoja u ovom postupku.

Usvojen je Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa planom privatizacije za 2013. godinu, u dijelu koji se odnosi na prodaju 22,1214 posto državnog kapitala u „Energopetrolu“ d.d. Sarajevo. Agencija je zadužena da poduzme aktivnosti na prodaji ovog državnog kapitala.

Na prijedlog Agencije, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Energopetrol" d.d. Sarajevo. Državni kapital, koji iznosi 22,1214 posto ukupnih dionica ovog privrednog društva, odnosno 1.215.111 dionica, prodavat će se putem berze.

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJOJ TRGOVINI

Nakon što je Parlament FBiH to tražio, Vlada FBiH danas je u redovnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini.

Među razlozima za izmjene i dopune jeste ocjena Europske komisije da postojeće odredbe članaka 13. i 51. ovog zakona narušavaju dosljednu primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i priključenju i Privremenog sporazuma o stabilizaciji i priključenju. Naime, Europska komisija je inzistirala na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine. 

Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze i iz potrebe provedbe reforme registracije poslovnih subjekata, a što u konkretnom slučaju podrazumijeva i pojednostavljenje postupka otpočinjanja obavljanja trgovačke djelatnosti i smanjenje administrativnih procedura za izdavanje rješenja. Predloženim izmjenama ukida se obaveza trgovaca da za obavljanje trgovačke djelatnosti pribave poseban akt (rješenje) nadležnog organa kojim se utvrđuje da je prodajni prostor u kojem se obavlja trgovina izgrađen sukladno važećim urbanističko–građevinskim propisima kao poslovni prostor za obavljanje odgovarajuće trgovačke djelatnosti (uporabna dozvola).

U cilju pojednostavljivanja vođenja trgovačkih evidencija i u sklopu reforme poslovanja gospodarskih subjekata i stupnja razvoja informatike koja je dostupna širokom krugu korisnika omogućava se vođenje trgovačke knjige i u elektronskoj formi.

 

O PROJEKTU MODERNIZACIJE MAGISTRALNIH CESTA U FEDERACIJI BiH

Primivši k znanju Informaciju o kreditnom zahtjevu JP Ceste Federacije BiH za Projekt „Modernizacija magistralnih cesta u Federaciji BiH“, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministartsvo financija da ispita mogućnost osiguranja grant sredstava za tehničku pomoć u svrhu izrade studije o održivosti modela financiranja magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta u Federaciji BiH od 2014. do 2020. godine.

Zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH da pripreme Plan mjera za osiguranje sredstava za uredno servisiranje vanjskog duga Cesta FBiH za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu, te dostave ga Federalnom ministarstvu financija u roku od 30 dana. 

Radna skupina, imenovana Rješenjem Vlade Federacije BiH od 3.10.2013. godine, treba najkasnije do 30.11.2013. godine Vladi dostaviti prijedlog alokacije duga po kreditima za Sarajevsku obilaznicu.

Vlada Federacije BiH podržava inicijativu da se za Projekt „Modernizacija magistralnih cesta u Federaciji BiH“ osiguraju kreditna sredstva međunarodnih financijskih institucija u iznosu do 150 milijuna eura, pod uvjetom da budu provedene mjere i aktivnosti koje će dugoročno osigurati održivost duga Ceste Federacije.

Ovlašteno je Federalno ministarstvo financija da pokrene proceduru kreditnog zaduženja za Projekt „Modernizacija magistralnih cesta u Federaciji BiH“ kod Europske investicijske banke u iznosu do 50 milijuna eura, te da se kreditni aranžman dizajnira na način da se povlačenje kredita u iznosu od 25 milijuna eura uvjetuje provedbom mjera koje će osigurati održivost duga JP Ceste Federacije BiH.

Federalno ministarstvo financija će ispitati mogućnost i Vladi Federacije BiH predložiti kreditore prema kojima će biti pokrenuta inicijativa za zaduženje Cesta FBiH do nedostajućeg iznosa. Isto ministarstvo, uz Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH će u Tim za pregovore o kreditu kod Europske investicijske banke imenovati ovlaštene predstavnike.

Prijedlog odluke o zaduženju bit će utvrđen po okončanju pregovora s Europskom investicijskom bankom, a krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je JP Ceste Federacije BiH.

Federalno ministarstvo financija će Vladi podnijeti Informaciju o pregovorima, kao i tekst usuglašenog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, te nacrt Sporazuma između Federacije BiH i JP Ceste Federacije BiH.

Federalno ministarstvo financija će današnje zaključke Vlade FBiH dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja daljnje procedure u svezi kreditnog zaduženja.

 

INFORMACIJA O KREDITNOM ZADUŽENJU BPK

Federalna vlada je danas primila na znanje Informaciju o kreditnom zaduženju Bosansko-podrinjskog kantona kod Austrijske razvojne banke za projekat „Opremanje i modernizacija Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde”.

Konstatirano je da Bosansko-podrinjski kanton nije u mogućnosti servisirati obaveze prema otplatnom planu odobrenom za izmirenje dospjelih neplaćenih obaveza, odnosno neuredno izmiruje predhodno preuzete obaveze, zbog čega nije moguće pokrenuti proceduru za stvaranje obaveza po osnovu vanjskog državnog duga za ovaj projekt.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj zaključak dostavi Federalnom ministarstvu zdravstva, Ministarstvu zdravstva Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvu finansija Bosansko-podrinjskog kantona i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona radi poduzimanja mjera kojim bi se omogućilo provođenje dalje procedure vezano za kreditno zaduženje u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

INFORMACIJA O PROJEKTU JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Vlada Federacije BiH primila je danas na znanje Informaciju o projektu Javno-privatno partnerstvo koji se namjerava finansirati sredstvima Fonda za reformu javne uprave i podržala započete aktivnosti na uspostavi funkcionalnog sistema za javno-privatno partnerstvo u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama.

Data je i saglasnost na Projektni zadatak za javno-privatno partnerstvo, što zadužuje članove Nadzornog tima za reformsku oblast javne finansije i člana Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, koji su imenovani u ime Vlade Federacije BiH, da nastave aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta Javno-privatno partnerstvo.

Vlada FBiH je na svojoj 84. sjednici održanoj 23. oktobra ove godine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija utvrdila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu. 

Imajući u vidu da na nivou BiH i Federacije BiH ne postoji zakonodavstvo koje uređuje ugovore o javno-privatnom partnerstvu, da je, i pored usvojenog zakonodavstva o javno-privatnom partnerstvu u RS-u i Brčko Distriktu, te pojedinim kantonima u Federaciji BiH, broj zaključenih ugovora o JPP veoma mali, te da su dosadašnje studije pokazale da je situacija u BiH u pogledu zakonodavstva i prakse javno-privatnog partnerstva zabrinjavajuća, jer nije u skladu sa fundamentalnim principima EU zakonodavstva, Akcionim planom za reformu javne uprave je predviđeno da se sredstvima Fonda za reformu javne uprave finansira projekt Javno-privatno partnerstvo. 

Ukupni indikatni budžet ovog projekta iznosi 1,7 miliona KM bez PDV-a, odnosno dva miliona KM sa PDV-om, i on bi se u potpunosti finansirao donatorskim sredstvima. Osnovna svrha ovog projekta je razvoj zakonodavstva, te harmonizacija već postojećeg zakonodavstva koja se odnosi na oblast JPP u BiH, obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za provođenje JPP, obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru JPP koncepta, te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru JPP koncepta i edukacija šire javnosti o prednostima efikasnog javno-privatnog partnerstva.

 

NUŽNO IZMIRITI FINANCIJSKE OBVEZE

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o realizaciji zaključka sa sjednice od 25.7.2013. godine, te ovlastila Federalno ministarstvo financija da krajnjim korisnicima koji su izvijestili da svoje obveze nisu u mogućnosti izmiriti do 31.12.2013. godine, prihvati i odobri plan mjera za osiguranje prihoda za servisiranje duga. To će biti učinjeno tako da 50 posto obveza izmire do 31.12.2013. godine, a 50 posto do 30.6.2014. godine.

Ovo ministarstvo je zaduženo da, u svrhu učinkovitije naplate prihoda od krajnjih korisnika, počev od 1. siječnja 2014. godine, aktivira instrumente osiguranja i/ili zaplijeni javne prihode koji pripadaju krajnjim korisnicima (kantoni, općine i gradovi), a koji kasne sa izmirenjem svojih obaveza duže od 60 dana.

Inače, zaključcima od 25.7.2013. godine Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da pozove kantone, gradove, općine i javna poduzeća u njihovom vlasništvu da u roku od 60 dana izmire dospjele, a neplaćene obveze po osnovu vanjskog duga ili da Federalnom ministarstvu dostave plan mjera za osiguranje prihoda za servisiranje duga, prema kojem bi obaveze bile izmirene najkasnije do 31.12.2013. godine. 

 

KREDIT ZA PROJEKT CRPNE HIDROELEKTRANE „VRILO”

Vlada FBiH danas je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta crpne hidroelektrane „Vrilo”, u iznosu od 100 miliona eura, i prihvatila Informaciju o ovom kreditu kao osnovi za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar su zaduženi da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka bit će donijeta po okončanju pregovora sa KfW-om, te utvrđivanju konačnih uvjeta kreditnog zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti Informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i KfW-a, a današnji zaključak bit će dostavljen Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

 

O IZBORU PROJEKTNOG PARTNERA ZA IZGRADNJU BLOKA 7 TE TUZLA

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju u vezi sa izborom projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7 od 450 megavata u TE Tuzla Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.

Ovo preduzeće je zaduženo da u skladu sa važećim zakonima i propisima kojima je regulisana ova oblast, zaključcima Vlade Federacije BiH i zaključcima Parlamenta Federacije BiH, nastavi aktivnosti u vezi sa izborom projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, te da o svim daljnjim aktivnostima i njihovom progresu redovno informiše Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

U Informaciji je navedeno da je neophodno ubrzati sve aktivnosti na pripremi treće faze tenderskog postupka „Finalna i najbolja ponuda”, koja će dati sve neophodne elemente, kako tehničke, tako i finansijske, koji će omogućiti kvalitetnu elaboraciju i donošenje konačne odluke o izboru projektnog partnera. Kriteriji za izbor modela, odnosno partnera, će biti jasno definisani kroz sljedeću fazu tenderskog postupka, ali opći principi su javni od samoga početka.

Stručni tim JP Elektroprivreda BiH, zajedno sa konsultantskim timom će napraviti neophodne analize, obrazloženja, projekcije i prezentirati konačan prijedlog nadležnim organima i institucijama. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je obavezano da prati dalje aktivnosti oko izbora projektnog partnera za ovo zajedničko ulaganje i o tome redovno informiše Vladu FBiH koja će o provedenim aktivnostima i progresu nastaviti informisati Parlament Federacije BiH.

 

INFORMACIJA O ZGRADI DIREKCIJE “HIDROGRADNJE“

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju radne grupe o mogućnosti smještaja institucija FBiH u zgradu Direkcije „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo

Zadužena je Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da zajedno sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, Ministarstvom finansija i Upravom ove kompanije razmotri mogućnost kupovine ili najma ove zgrade za potrebe Federacije BiH.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH formirala je danas Radnu grupu za izradu Prijedloga mogućeg modela ostvarivanja prava iz penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja vjerskim službenicima, na čijem je čelu predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a u kojoj su i predstavnici Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U Radnu grupu za pripremu projekta organizovanja nagradne igre s ciljem promocije i unaprjeđenja postupka fiskalizacije, izdavanja i uzimanja računa, Federalna vlada je imenovala Ramiza Mehakovića (predsjednik), Hajrudina Hadžimehanovića, Midhata Arifovića, Asima Pandžića, Adisu Muhić, Edhema Pašukana i Dževada Uzunovića.

Vlada je današnjim Rješenjem predožila imenovanje Enisa Šantića i Muhameda Mehmedovića za članove Upravnog odbora “Elektroprijenosa BiH” d.d. Banja Luka iz Federacije BiH, na mandatni period od pet godina.

Federalna vlada je danas imenovala Komisiju za izbor direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u sastavu Zehra Novo-Omanović (predsjednica), Ernis Imamović, Veselinka Marjanović, Stjepan Buconjić i Zvonimir Jukić (članovi). Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da u što kraćem roku provede cjelovit postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vlada FBiH donijela je odluke o raspisivanju Javnog oglasa imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) i o kriterijima za ovaj izbor i imenovanje, te imenovala Komisiju za izbor kandidata u sastavu Davorin Korać (predsjednik), Sanela Adžović, Bojan Krejović, Senad Rahimić i Alma Hadžić.

Za članove Koordinacionog tima iz FBiH za utvrđivanje strukture i raspodjele duga za isporučeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu 1991.-1995. imenovani su Amira Pintul, Šefika Hafizović, Mirsad Čolić, Enes Čengić, Senija Delalić i Lejla Hadžiabdić. Zadatak ovog tima je da, u roku od 30 dana, zajedno sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH i predstavnicima iz RS-a, utvrdi alokaciju duga za isporučeni prirodni gas u periodu 1991.-1995. godina u iznosu od 104,8 miliona dolara između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Kenan Osmanagić, Damir Morić, Hasmir Selimović i Aziz Hadžović imenovani su u Radnu grupu za izradu prijedloga dalje realizacije projekta objedinjavanja u jednu grupu svih fiksnih i mobilnih priključaka i internet konekcija u federalnim organima državne službe.

Zbog sticanja uvjeta za penzionisanje, razriješen je direktor Federalne uprave civilne zaštite Alija Tihić, te doneseno Rješenje da će ovu dužnost privremeno, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor novog direktora, a najviše do 90 dana, obavljati Fahrudin Solak.

Današnjim Rješenjem, Vlada FBiH je Almira Bijedića postavila za direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH za imenovanje Safeta Harbinje za direktora ovog fonda.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.55 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE