88. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.11.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 86. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 06.11.2013. godine 2.   Prednacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osobama sa invaliditetom
3.   Prednacrt zakona o štrajku
4.   Prednacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu
5.   Prednacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju
6.   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine
7.   Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga
8.   Nacrt zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
9.   Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
10.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnijela Hafeza Sabljaković, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva i u svrhu liječenja
12.   Program za kontrolu tuberkoloze u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013-2017. godine, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
13.   Informacija o potpisivanju Protokola o saradnji u području pribavljanja i presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Protokola
14.   Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 204. stav 3. Zakona o upravnom postupku, koju je podnio Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona
15.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o prekršajima, koje su podnijele Ljilja Zovko i Tanja Vučić, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
16.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 39. st. 1. i 2. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koju je podnio gosp. Nikola Krešić, generalni direktor JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
17.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
18.   Prijedlog odluke izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika"
19.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
20.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva trgovine na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije
22.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
23.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije – IFC
24.   Informacija o toku Ugovora o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) "Program poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti u Bosni i Hercegovini", sa Prijedlogom zaključka
25.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Hering d.o.o. Široki Brijeg 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Kismet d.o.o. Doboj Istok 
26.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje za donošenje Odluke o dojeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2012. godini
27.   Prijedlog odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne enegrije iz OIEiK za 2013. godine
28.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti privrednim društvima za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
29.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
30.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2014. godinu
31.   Prijedlog odluke o utvrđivanju blokova za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
32.   Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Prijedlog zaključka
33.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" 
b)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" 
c)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Srpskog prosvjetnog društva "Prosvjeta"  
d)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija" 
e)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Udruženja građana "Forum parlamentaraca BiH 1990-utemeljitelja suverenosti i nezavisnosti države BiH" 
f)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Udruženja građana "Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini" 
34.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Tešanj za zaključenje Ugovora o zakupu sa trećim licima i davanju saglasnosti za izvođenje radova na sanaciji objekta "Pilićarnik"
35.   Prijedlozi akata u vezi sa pokretanjem postupka za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
36.   Izvještaj o radu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru za 2012. godinu
a)   Program rada za 2013. godinu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru 
37.   Izvještaj o radu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2012. godinu
a)   Program rada za 2013. godinu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu 
38.   Izvještaj o radu Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica za 2012. godinu
a)   Program rada za 2013. godinu Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica 
39.   Izvještaj o radu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju za 2012. godinu
a)   Program rada Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju za 2013. godinu 
40.   IV Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom zaključaka i prijedlozima odluka
41.   Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
42.   Izvještaj o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijem „INA-MOL“ a u vezi sa provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrol“ d.d. Sarajevo sa prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u društvu „Energopetrol“ d.d. Sarajevo
a)   Izvještaj o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijem „INA-MOL“ a u vezi sa provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrol“ d.d. Sarajevo sa prijedlogom zaključaka
b)   Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u društvu „Energopetrol“ d.d. Sarajevo 
43.   Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo, sa prijedlogom zaključka
44.   Informacija u vezi sa procesuiranjem amandmana na Ugovor o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u iznosu od 10 mil. EUR-a, za implementaciju projekta "Obnova željeznica u Bosni i Hercegovini - II", sa Prijedlogom zaključka
45.   Informacija o kreditnom zahtjevu JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za Projekat "Modernizacija magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine", sa Prijedlogom zaključka
46.   Informacija sa prijedlogom mjera za smanjenje parafiskalnih opterećenja po osnovu opće vodne naknade, naknade za opće korisne funkcije šuma i članarine turističkih zajednica, sa Prijedlogom zaključka
47.   Informacija o kreditnom zaduženju Bosansko-podrinjskog kantona kod Austrijske razvojne banke za opremanje i modernizaciju Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde, sa Prijedlogom zaključka
48.   Informacija o Projektu Javno privatno partnerstvo, sa Prijedlogom zaključka
49.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 808/2013 od 25.07.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
50.   Informacija o smanjenoj dinamici priliva sredstava na Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi poduzimanja korektivnih mjera sa Prijedlogom zaključaka
51.   Informacija o kreditu njemačke banke za obnovu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) iz Frankfurta na Majni za finansiranje Projekta CHE Vrilo sa Prijedlogom zaključka
52.   Informacija u vezi izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla sa Prijedlogom zaključka
53.   Informacija o Pismu namjere „Howell Machine, Inc“, sa Prijedlogom teksta Memoranduma o razumijevanju i strateškom partnerstvu
54.   Informacija Radne grupe za analizu opravdanosti i mogućnosti kupovine zgrade Direkcije Hidrogradnja d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
55.   Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik sa Prijedlogom zaključka
56.   Informacija o realizaciji Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji dionica preduzeća Konfekcija „Borac“ d.o.o. Travnik, sa prijedlogom zaključaka
57.   Informacija o visini nedostajućih sredstava za isplatu naknada korisnicima prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa Prijedlogom zaključaka
58.   Informacija Službe za zajedničke poslove Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Zahtjeva Sportskog saveza BiH za oslobađanje plaćanja zakupnine na ime korištenja poslovnih prostorija u ul. Maršala Tita br. 9a, sa Prijedlogom zaključka
59.   Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi izvršenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: AP-2101/11 od 10.03.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
60.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju – davanje saglasnosti
61.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za izradu Prijedloga mogućeg modela ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja vjerskim službenicima
62.   Prijedlog rješenja po zahtjevu Koštro Džemile, za poništenje po pravu nadzora Rješenja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
63.   Prijedlog rješenja o rješavanju sukoba nadležnosti, po zahtjevu koji je podnio Džemal Čedić, bivši uposlenik prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane
64.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe (za pripremu projekta organizovanja nagradne igre sa ciljem promocije i unapređenja postupka fiskalizacije, izdavanja i uzimanja računa)
65.   Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine
66.   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tima iz Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje strukture i raspodjele duga za isporučeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu 1991.-1995. godine
67.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije
68.   Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga dalje realizacije projekta jedinstvene Toptim poslovne grupe
69.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   dostavljenih na zahtjev broj: 03/05-31-987/2013-NK od 30.10.2013. godine, po rješenima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
b)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1004/2013-BK od 04.11.2013. godine, po Rješenju Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići 
c)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1007/2013-NK od 05.11.2013. godine po rješenjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
70.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za prijem deset volontera sa visokom stručnog spremom sa Prijedlogom zaključka
71.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata
72.   Zahtjev za davanje saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za popunu pet upražnjenih radnih mjesta putem javnog konkursa sa Prijedlogom zaključka
73.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom pravobranilaštvu za raspisivanje konkursa za prijem 1 (jednog) državnog službenika
74.   Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
75.   Zahtjev za davanje saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prijem jednog državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
76.   Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda
77.   Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalne uprave civilne zaštite, Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave civilne zaštite i Prijedlog zaključka
a)   Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalne uprave civilne zaštite 
b)   Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave civilne zaštite 
c)   Prijedlog zaključka 
78.   Informacija o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, sa Izvještajem Komisije za provođenje postupka izbora kandidata i Prijedlogom odluke
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša za imenovanje direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
79.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
80.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršavanje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE