7. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.05.2007.
ONASA

SARAJEVO, 3. MAJA (ONASA)

- Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i, u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH. Donošenje ovog pravnog akta rezultat je obaveze usklađivanja entitetskih sa odgovarajućim zakonom koji je prošle godine prvi put donesen na nivou države. Njegov je cilj osigurati primjenu jedinstvenog standarda - klasifikacije djelatnosti na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i usporedivost i kompatibilnost statističkih standarda sa Evropskom unijom, što je doprinos razvoju jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini, kao jednog od preduslova za približavanje naše zemlje evropskim integracijama.

U skladu s tim, federalnim zakonom je predviđena jedinstvena primjena klasifikacija djelatnosti u Federaciji BiH, kao jednog od osnovnih statističkih normativa koji se koristi pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analizi, distribuciji i prikazivanju podataka važnih za stanje određenog ekonomskog, demografskog i privrednog razvoja i njihovih strukturnih promjena.

Prema jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti izvršiće se razvrstavanje svih poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) u Federaciji BiH po djelatnostima koje obavljaju u skladu sa važećim propisima. Ovo je posao Federalnog zavoda za statistiku, koji je zadužen da vodi Jedinstveni registar poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova i Statistički poslovni registar.

* * *

SARAJEVO, 3. MAJA (ONASA)

- Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, današnjom Odlukom utvrdila Plan statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, urađen u saradnji sa svim federalnim ministarstvima i organima i organizacijama ovlaštenim za sprovođenje statističkih istraživanja.

Planom su, u skladu sa ciljevima i zadacima Srednjoročnog plana istraživanja, definirani prioriteti, sudjelovanje Federalnog zavoda za statistiku u međunarodnim projektima, sredstva potrebna za realizaciju Plana, potrebni resusrsi i plan publikovanja podataka. Planirana su ukupno 193 istraživanja u ovoj godini, od čega 155 iz nadležnosti Federalnog zavoda za statistiku i 38 iz nadležnosti drugih organa i organizacija ovlaštenih za vršenje ovih poslova.

Uz plan, Vladi FBiH je stavljen na uvid i detaljan tabelarni pregled statističkih aktivnosti sa sadržajem i namjenom istraživanja, periodikom njihovog sprovođenja, jedinicama posmatranja i izvještajnim jedinicama, izvorima i načinom prikupljanja podataka, te rokovima za prve rezultate obrade statističkih podataka.

Vlada Federacije BiH je, nakon današnje rasprave, zadužila federalne zavode za statistiku i za zapošljevanje da utvrde vjerodostojne podatke o stvarnom broju nezaposlenih u FBiH.

* * *

SARAJEVO, 3. MAJA (ONASA)

- Federalna vlada je, nakon razmatranja, dala saglasnost na Plan poslovanja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2007. godinu. Plan je sačinjen na osnovu analiza poslovnog sistema, procjena kretanja na domaćem i evropskom transportnom tržištu, poslovnog ambijenta koji će biti stvoren primjenom Zakona o finansiranju infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, kao i rebalansa Srednjoročnog plana razvoja kojeg je ranije već podržala Vlada FBiH.

Ciljevi ovog plana su stvaranje tržišno usmjerenog preduzeća za prijevoz roba i putnika, uz realizaciju projekta obnove željezničkog sektora kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Planirana je i nabavka teretnih vagona i nastavak aktivnosti na nabavci i uvođenju vozova nagibne tehnike. Za ovu je godinu predviđeno da se u robnom transportu realizira ukupno 7,6 miliona tona tereta, od čega na međunarodni transport otpada 4,5 miliona tona. U međunarodnom putničkom transportu planirano je prevesti 75 hiljada putnika, a u domaćem 356 hiljada. Očekuje se prihod od robnog transporta u visini 63 miliona KM, od putničkog 2,3 miliona KM, od prodaje trasa 9,5 miliona KM, a od održavanja željezničke infrastrukture 129,3 miliona KM. Tu je i prihod od pokrića razlike u cijeni putničkog prometa planiran sa 11,9 miliona KM, dok su ostali prihodi planirani sa 140,8 miliona KM.

Na današnjoj sjednici Federalno ministarstvo prometa i komunuikacija i Federalno ministarstvo financija Vlada FBiH je zadužila da pripreme prednacrt teksta o financijskom restruktuiranju Željeznica FBiH radi za saniranja obaveza prema javnim prihodima u iznosu od 72 miliona KM, te po međunarodnim kreditima.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE