7. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.05.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP «Željeznice Federacije BiH» Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja JP ŽFBIH d.o.o, Sarajevo za 2007. godinu;
 5. Prijedlog odluke o davanju na korištenje računarske opreme Federalnoj upravi za inspekcijske poslove;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta oporavka obrazovanja 757 P koji se finansira kreditom OPEC fonda za I kvartal 2007. godine;
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (SITAP) za I kvartal 2007. godine;
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Podsticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 9. Prijedlog Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog rješenja o dopuni rješenja o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća;
 11. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine – stanje 31.12.2006. godine;
 12. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj – mart/ožujak 2007. godine.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE