86. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 06.11.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐENI NACRTI PRORAČUNA FBiH ZA 2014.
GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt proračuna FBiH za 2014. godinu koji, prema projekciji, iznosi 2.357.715.456 konvertibilnih maraka. To je za 143,5 milijuna KM ili 6,5 posto više u odnosu na ovogodišnji Proračun.
Proces izrade Proračuna Federacije BiH evoluirao je u odnosu na protekle godine. Naime, od siječnja 2013. godine počela je implementacija BPMIS sustava (Informacioni sustav planiranja i upravljanja proračunom). Radi se o web aplikaciji putem koje proračunski korisnici unose svoje zahtjeve i dostavljaju ih Federalnom ministarstvu financija koje provjerava zahtjeve i vraća ih na eventualne korekcije ili prihvata. Aplikacija ne dopušta unos zahtjeva proračunskih korisnika koji prelaze gornje granice definirane Dokumentom okvirnog proračuna. Uporaba novog sustava aplikacije doprinijet će transparentnosti i kvalitetnijem planiranju proračuna u Federaciji BiH.
Kako je obrazloženo, struktura rashodovne strane Proračuna za 2014. godinu predstavlja odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, kao jedan od prioriteta ekonomske politike u sljedećim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2014. godini biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH u 2014. godini bit će usmjerena na osiguranje makroekonomske i fiskalne stabilnosti, poboljšanje fiskalne transparentnosti i povećanje fiskalne odgovornosti, osiguranje stabilnosti financijskog sektora, restrukturiranje javne potrošnje i očuvanje socijalne stabilnosti i socijalne pravde, očuvanje tržišta rada i povećanje uposlenosti kroz pokretanje javnih radova, te na reformu javne uprave. Nacrtom proračuna Federacije BiH za 2014. godinu je osigurana i garancija za kreditno zaduženje JP „Autoceste“, što će omogućiti ubrzan nastavak radova na dionicama Koridora Vc, te dodatno upošljavanje. U okviru postojećih sredstava, Vlada Federacije BiH će, prvi put, uspostaviti i garancijski fond za izvozno orijentirana poduzeća.
Federalna vlada je odlučna i u nakani povećanja discipline poreskih obveznika, što bi rezultiralo smanjenjem porezne evazije i nelojalne konkurencije, te poboljšanjem uvjeta poslovanja. Smjer takve politike poduprijet će ključne strukturalne mjere i reforme u širokom spektru. Za preokret i pokretanje ekonomskog rasta od ključne važnosti je brzo i učinkovito pokretanje snažnog investicijskog zamaha.
Vlada Federacije BiH nastoji dodatno optimizirati prestruktuiranje javnih rashoda, što podrazumijeva smanjenje onih koji ne doprinose unaprjeđenju ekonomskog rasta. Stoga je čvrsta nakana Vlade da održi makroekonomsku stabilnost i poveća konkurentnost privrede, iz čega proizilazi povećanje uposlenosti, poboljšanje poslovnog okruženja, socijalna stabilnost i znatniji rast realnog BDP-a. Obzirom na potrebe tržišta rada, a radi ublažavanja negativnih tendencija i sprječavanja rasta stope nezaposlenosti, Vlada je odlučila sufinancirati aktivne politike upošljavanja koje provodi Federalni zavod za zapošljavanje, kaže se, među ostalim, u obrazloženju Nacrta proračuna FBiH za 2014. godinu.
Na današnjoj sjednici je, također, utvrđen Nacrt zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2014. godinu. Ovim propisom su utvrđeni i prioriteti u izvršenju: otplate kamata, vanjskog i unutarnjeg duga, transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja, neratne i invalidnine za civilne žrtve rata, plaće i naknade uposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, transfer za raseljene i izbjegle osobe, te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
 O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te ga uputila Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri.
Među novoponuđenim zakonskim rješenjima je i to po kojem se nositelju prava koji je zaključio pravno obvezujući ugovor, a napustio stan u FBiH i nakon toga iz istog ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, stjecanjem novog stana raskida ugovor o otkupu stana u FBiH. On nema pravo na povrat stana, pravo na upis vlasništva nad tim stanom, niti pravo na naknadu.
Ukoliko je nositelj zaključio pravno obvezujući ugovor, a nakon 14.prosinca 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija BiH, ali nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH, utvrđenu po prosječnoj cijeni stana prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku objavljenom na dan stupanja na snagu ovog zakona, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.

IZJAŠNJENJE NA PRIJEDLOG ZAKONA

Vlada FBiH suglasila se danas s mišljenjem što ga je na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH, izaslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Dževada Rađe, dalo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
Razmatrajući predložene dopune Zakona, Federalno ministarstvo je konstatiralo kako se radi o korektnoj i stvarnoj identifikaciji konkretnih problema i nesumnjivoj potrebi za donošenjem kvalitetnih i praktičnih rješenja nužnih za prevazilaženje dijela problema uočenih na terenu.
Ministarstvo podupire Prijedlog zakona, ali ukazuje na obvezu preciznog definiranja pravnih i racionalnih razloga i kriterija za utvrđivanje prava na zamjensku stambenu jedinicu koju bi propisali kantonalni zakoni. Ti razlozi trebaju biti opravdani, objektivni i dokazivi, kako bi bila spriječena svaka zloporaba koja bi za posljedicu imala migracije stanovništva iz sela u grad, u druge općine ili entitete.

PROSTORNI PLAN FBiH DO 2028. GODINE

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, utvrdila Prijedlog odluke o provođenju Prostornog plana Federacije BiH za period 2008.-2028. godina i uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Prostorni plan je obavezujući dokument za reguliranje odnosa prostornog uređenja na teritoriji Federacije BiH, a Odlukom koja je njegov sastavni dio, utvrđuju se uslovi korištenja, uređenja, izgradnje i zaštite prostora i definira način njegove realizacije.
Prostornim planom su dati samo okviri za utvrđivanje mjera (ekonomske, zemljišne, investicione i poreske politike) koje će zakonodavna i izvršna vlast Federacije BiH propisati i donositi u skladu s novim politikama i legislativom usklađenom s propisima Evropske unije, te obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja uređenja prostora i izrade izvještaja o stanju u prostoru iz Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.
Dugotrajan rad na ovom strateški važnom dokumentu započeo je usvajanjem Odluke o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine u Parlamentu FBiH, na osnovu čega je Federalno ministarstvo prostornog uređenja pristupilo pripremi njegovog Prednacrta. Nakon što su Predstavnički dom 31.1.2012. i Dom naroda Parlamenta FBiH 24.2.2012. godine prihvatili Nacrt prostornog plana, o njemu je obavljena javna rasprava (60 dana) iz koje su sugestije i prijedlozi uzeti u obzir prilikom izrade finalne verzije.
Inače, u njegovoj izradi se, u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, krenulo od vodećih principa za održivi razvoj evropskog kontinenta, usvojenih od strane Evropske konferencije ministara nadležne za regionalno planiranje, s naglaskom na teritorijalno usklađivanje privrednih i društvenih ciljeva sa ekološkim i kulturološkim funkcijama. To doprinosi dugoročnom, opsežnom i izbalansiranom prostornom razvoju.

PODRŠKA PREKOGRANIČNOJ SURADNJI

Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, kao i drugim potencijalnim partnerima iz BiH i Hrvatske, zajednički aplicira na IPA prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013. godina, s ciljem poboljšanja kvaliteta života i socijalne kohezije kroz razvijanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području. Federalno ministarstvo financija dužno je, u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, osigurati sredstva za sudjelovanje u ovom prekograničnom programu.
Inače, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavile su 6. avgusta 2013. godine poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013. s ciljem poticanja stvaranja prekogranične suradnje i partnerstva, poticanja razvitka zajedničkih prekograničnih aktivnosti revitaliziranja ekonomije, zaštite prirode i okoliša i unaprjeđenja socijalne povezanosti. U okviru ovog poziva, indikativni iznos od 3.822.090,56 eura dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000 eura za Hrvatsku i 2.022.090,56 eura za Bosnu i Hercegovinu).

RASPODJELA SREDSTAVA LUTRIJE BiH

Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, odobrila raspodjelu dijela sredstava u iznosu od 2.081.669,39 konvertibilnih maraka uplaćenih u Federalni proračun po osnovu sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.
Od ukupnog iznosa, 1.124.101,38 KM raspodjeljuje se za financiranje programa i projekata sadržanih u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika koju je dostavilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, dok se 281.025,41 KM raspodjeljuje za finansiranje programa i projekata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Iznos od 187.350,26 KM odnosi se na programe Federalnog ministarstva kulture i sporta, a 187.350,26 KM na programe Federalnog ministarstva zdravstva. Financiranju programa i projekata Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta namijenjeno je 93.675,13 KM. Sve ove liste korisnika sačinjene su nakon provedene procedure po javnom natječaju.
U svrhu pomoći za saniranje štete prouzročene požarom je Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću dodijeljeno 208.166,93 KM.

SREDSTVA UDRUŽENJU SLIJEPIH KS

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u iznosu od 20.428,39 KM. Ovaj iznos predstavljaj finansijsku pomoć Udruženju slijepih Kantona Sarajevo za sufinansiranje Projekta „IN - Implementacije UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“.

IZMJENA ODLUKE O ODOBRAVANJU KREDITA TERMINALIMA FEDERACIJE

Federalna vlada dala je saglasnost privrednom društvu Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za izmjenu Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade FBiH i odobravanju kredita Terminalima Federacije.
Naime, na 78. sjednici od 18. jula ove godine Vlada FBiH je odobrila kredit od 2.200.000 konvertibilnih maraka, sa namjenom finansiranja izrade Glavnog izvedbenog projekta sanacije terminala, djelimične sanacije terminala Živinice i Blažuj (Sarajevo) i tekućeg poslovanja, s tim da iznos sredstava za tekuće poslovanje ne može preći 20 posto odobrenog kredita.
Na temelju zaključaka Nadzornog odbora Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo, a zbog kašnjenja u redovnoj isplati plaća, podnesen je zahtjev Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, kao i Vladi FBiH, za izmjenu ove odluke i odobravanju korištenja 40 posto sredstava za tekuće poslovanje, što je Vlada današnjom odlukom odobrila.

OSNOVAN OPERATOR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I KOGENERACIJU

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, kao neprofitne pravne osobe koja obavlja poslove u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
Pored poslova koji su propisani Zakonom, Operator za OIEiEK vrši istraživačke i poslove informisanja javnosti o podsticajnim mjerama za OIEiEK, razvija odgovarajuće edukativne programe, organizuje javne i stručne rasprave, radionice i obuke, kako bi informacije o korištenju OIEiEK blagovremeno stigle do zainteresovanih strana i građana u Federaciji BiH.
Upravni odbor Operatora za OIEiEK ima tri člana koje imenuje i razrješava federalni ministar energije, rudarstva i industrije, uz prethodnu saglasnost osnivača. Direktora Operatora, uz saglasnost osnivača, bira Upravni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa.
Do imenovanja direktora Operatora za OIEiEK, te poslove će obavljati privremeni direktor Hajrudin Bećirović.

O REFORMI JAVNE UPRAVE

Federalna vlada upoznala se danas s Izvješćem o napretku u provedbi Revidiranog akcijskog plana 1 (RAP-1) Strategije reforme javne uprave za prvo polugođe 2013. godine, uz konstataciju da se iskazani postotci o napretku odnose samo na izvještajno razdoblje, a ne i na ukupne rezultate u oblasti reforme javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Vlada je zadužila nadležne federalne ministre i rukovoditelje federalnih upravnih organizacija i stručnih službi, koji su određeni kao nositelji aktivnosti, da do kraja 2013. godine osiguraju realizaciju aktivnosti, čiji su rokovi izvršenja bili 2011., 2012. i 2013. godine, kao i da kod izrade Programa rada za 2014. godinu unesu obveze iz RAP-a koje nisu realizirane i kojima je rok za izvršenje 2014. godina.
Federalni ministri, tajnica Vlade Federacije BiH, direktor Agencije za državnu službu FBiH i direktori stručnih službi obvezani su da pri pripremi zakona i drugih propisa koji se rade u skladu s obvezama iz Strategije reforme javne uprave, osiguraju sudjelovanje članova nadzornih timova, za određenu reformsku oblast. Obrazloženja zakona i drugih propisa obvezno trebaju sadržavati dio u kojem će biti obrazloženo da se propisom realiziraju određene obaveze iz RAP-a 1 Strategije reforme javne uprave.
U današnjim zaključcima se, uz ostalo, kaže kako Vlada FBiH traži od Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH da osigura koordinaciju donatora koji, pored donatora Fonda za reformu javne uprave u BiH, sudjeluju u realizaciji projekata kojima se provode mjere i aktivnosti iz RAP-a.
Vlada je danas, također, odobrila izdvajanje 170.000 konvertibilnih maraka za realiziranje projekata iz oblasti reforme javne uprave od zajedničkog interesa za sve razine vlasti u BiH.

IZVJEŠĆA FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila sedam izvješća o projektima koje provodi Sektor Federalnog ministarstva okoliša i turizma za realiziranje projekata, a odnose se na treći kvartal ove godine.
Riječ je o projektima upravljanja čvrstim otpadom, šumskim i planinskim zaštićenim područjima, izgradnji reciklažnog postrojenja u Mostaru, sanaciji vodopada i korita rijeke Plive u Jajcu, sanaciji i uređenju donjeg toka rijeke Trebižat (slapovi Kravice i Koćuša), te sanaciji i obnovi starog grada Počitelja.

KREDIT EIB-a ZA ELEKTROPRIVREDU HZ HB d.d. MOSTAR

Vlada FBiH je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske investicijske banke (EIB) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562) - Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“ u iznosu od 20 miliona eura. Prihvatila je i Informaciju o kreditu EIB-a za realizaciju ovog projekta, kao osnovu za vođenje pregovora.
Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar su zaduženi da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EIB-om. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.
Federalno ministarstvo finansija će ove zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem, a Vladi FBiH će podnijeti Informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i EIB-a.

INFORMACIJA O SARAJEVSKOJ OBILAZNICI

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju JP Ceste FBiH o realizaciji Ugovora o izvođenju radova na Sarajevskoj obilaznici LOT-2 Butila Briješće — Stup. Imajući u vidu rizike za okončanje ovog projekta naloženo je Cestama Federacije BiH da detaljno razmotre nastale okolnosti vezane za izvođača radova „Osijek-Koteks" d.d. iz Osijeka, te izvrše potrebne konsultacije u cilju utvrđivanja pravnog osnova za raskid Ugovora o izvođenju radova na izgradnji ove obilaznice.
Zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da u saradnji sa JP Ceste Federacije BiH informira Vladu Federacije BiH o daljnjim aktivnostima.

O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA
PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli - septembar 2013. godine. U izvještajnom periodu pregledano je ukupno 5.417 predmeta, od toga 3.737 potpuno završenih, za 3.645 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1, za 73 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB2. Za četiri predmeta utvrđeno je da je riječ o mirnodopskim vojnim invalidima, kod 15 predmeta je utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga), dodatno je za 460 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO, ostalih je 1.220 predmeta, nisu pregledani predmeti korisnika povoljnije penzije, a u 60 predmeta promijenjen je nalog FMB2 u FMB1.
Inače od početka revizije na terenu 5.7.2010. godine, kada je broj korisnika ovih prava iznosio 102.849, broj korisnika na dan 30.9.2013. godine iznosi 95.019. Smanjenje broja korisnika prati i smanjenje isplaćenih sredstava za ove namjene, tako da je u prvom, drugom i trećem kvartalu ove godine isplaćeno 5.377.972,72 konvertibilnih maraka manje od iznosa odobrenog u Budžetu FBiH. U ovaj iznos uračunate su i obustavljene invalidnine za juni 2013. godine u općinama Široki Brijeg, Grude i Posušje zbog opstrukcija u provođenju Zakona o reviziji.
Sveukupno do sada su ostvarene uštede od oko 35 miliona KM (bez povoljnijih penzija). U Federalnom zavodu PIO mjesečna ušteda za 393 rješenja o prestanku prava o povoljnijim penzijama donesena nakon donošenja obrasca FMB2 je 282.783,10 KM, odnosno godišnja 3,4 miliona KM.
Od početka revizije izvršena je provjera za 77.349 predmeta, što je više od polovine broja predmeta u ukupnoj reviziji. U Informaciji se napominje da se provođenje Zakona o reviziji vrši na principu pravičnosti i pravne odbranjivosti, i nije usmjereno protiv bilo koje komponente OSBiH, niti protiv bilo kog naroda u BiH. Takvu tezu plasiraju u medijima protivnici revizije, navodi se u Informaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

INFORMACIJA O NAGRADAMA SPORTISTIMA

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o zahtjevima za odobravanje sredstava sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima na ime nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate.
Nagrade se odnose na Džudo savez FBiH, Savez sjedeće odbojke BiH, Hrvatski rukometni klub Zrinjski i Atletski invalidski klub Čelik.
Prihvatanjem ovog zahtjeva, počela je procedura dodjele nagrada u skladu s Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.

NEOSNOVAN ZAHTJEV SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE OPŠTINE MOSTAR

Vlada FBiH donijela je danas Rješenje kojim se odbija zahtjev Srpske pravoslavne crkvene opštine Mostar za poništenje po pravu nadzora rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 21.11.2012. godine, kao neosnovan. U obrazloženju Rješenja se navodi da je 26.9.2013. godine Vladi FBiH podnesen zahtjev za poništenje po pravu nadzora rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 21.11.2012. godine. U zahtjevu, podnosilac navodi da je Federalno ministarstvo u postupku izdavanja rješenja na pogrešan način primijenilo odredbe Zakona o građenju, te da u toku upravnog postupka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Mostar nije „data bilo kakva mogućnost da učestvuje u postupku izdavanja osporenog odobrenja”. U Rješenju koje je danas donijela Vlada FBiH navodi se da Rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja nije doneseno na osnovi Zakona o građenju, s obzirom na to da je ovaj zakon proglašen neustavnim, već je doneseno u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH i Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
Navedenim propisima utvrđeno je da Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika, te da izdaje odobrenje za građenje bez prethodnog izdavanja urbanističke saglasnosti, za rehabilitaciju ili sanaciju ratnim djelovanjem oštećenih i porušenih građevina graditeljskog naslijeđa, koje kao nacionalne spomenike utvrdi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.
U postupku koji je prethodio donošenju navedenog rješenja Federalno ministarstvo i investitor su objavili javni poziv za uvid u glavni projekt rehabilitacije (rekonstrukcije) bivše Četvrte osnovne škole u Mostaru. Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva, u jednim dnevnim novinama i na oglasnoj ploči Grada Mostara. U ostavljenom roku od 15 dana nijedna zainteresirana stranka se nije izjasnila, te kako podnosilac zahtjeva ne ispunjava zakonske uslove, Vlada FBiH je, kao organ nadležan za poništenje po pravu nadzora, ocijenila ovakav zahtjev neosnovanim. Danas doneseno Rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

VLADA PRIVREMENO PREUZIMA USTANOVE KULTURE BiH

Federalna vlada je danas razmatrala mogućnosti za rješavanje statusa ustanova kulture Bosne i Hercegovine. Riječ je o prijedlogu ranije formirane radne grupe o tome da Vlada FBiH privremeno preuzme prava na upravljanje i sufinansiranje rada ovih institucija. Ovo bi bilo na snazi dok se zakonski na nivou BiH trajno ne riješi njihov status.
Riječ je o Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci za slijepe i slabovidne osobe.
Vlada FBiH će, s tim u vezi, uputiti Vijeću ministara BiH  zahtjev za saglasnost za privremeno preuzimanje upravljačkih prava i sufinansiranje ovih institucija.

PROJEKAT POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Federalna vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na pripremi dijela projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ koji se odnosi na Federaciju BiH.
Tim povodom, zadužila je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da provedu sve neophodne aktivnosti u cilju postizanja uslova za zaključivanje Ugovora o kreditu sa Svjetskom bankom radi implementacije ovog projekta. Ujedno, od predstavnika ovih, te Federalnog ministarstva okoliša i turizma oformljen je Upravni odbor projekta.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je da nastavi aktivnosti na pripremi projekta i na formiranju jedinice za njegovu implementaciju.
„Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ je projekt vrijedan 32 miliona dolara, a njegov je cilj poboljšanje energetske efikasnosti u objektima javne namjene u sektoru zdravstva i obrazovanja, u oba entiteta Bosne i Hercegovine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH današnjom je Odlukom dala prethodna saglasnost Nadzornom odboru „Agrokomerca“ d.d. Velika Kladuša za imenovanje Ekrema Šarića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.
Saglasnost je data i na prijedlog za imenovanje Fadila Bihorca, Reufa Jahića, Marija Buntića, Besima Tabakovića i Amira Kajtezovića na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora „Agrokomerca“.
Danas je data saglasnost na prijedlog za imenovanje Mirande Tibold i Vedada Durakovića na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora privrednog društva „Remontni zavod“ d.d. Travnik.  Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru ,,Remontnog zavoda“ d.d. Travnik za imenovanje Eniza Mehića za direktora ovog privrednog društva na period od četiri godine.
Nadzornom odboru „BH­Gasa“ d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje Adnana Krese dužnosti direktora ovog privrednog društva (zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala), te za imenovanje Mirze Sendijarevića za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa. Također, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru „BH­Gasa“ za razrješenje Ismeta Šepe dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa, a zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala, te za imenovanje Saliha Vatrenjaka za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora izvršnog direktora na osnovu javnog konkursa.
Vlada je donijela i Odluku kojom je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru „UNIS­Pretisa“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje Jakuba Kubura za direktora ovog privrednog društva na period od četiri godine.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.40 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE