85. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.10.2013.
Saopćenje o radu

Nakon što je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila prijedloge tri zakona iz oblasti suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić zatražit će od predsjedavajućih  Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH Fehima Škaljića i Radoja Vidovića, zakazivanje sjednica parlamentarnih domova na kojima će istovremeno biti razmatran set od svih osam zakona koje je Vlada FBiH, u formi nacrta ili prijedloga, utvrdila na 84. i 85. sjednici.

Riječ je o strateški važnim zakonima: o prekršajima, o javno-privatnom partnerstvu, o privrednim društvima, o inspekcijama, o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata, o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, o oduzimanju nezakonito stečene imovine i o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona.

Usvajanje i početak primjene ovih zakona znači jaču državu, više posla, bolje uvjete poslovanja i veću mogućnost da kriminal i kriminalci konačno počnu ozbiljnije biti sankcionirani. Rješenja ponuđena ovim zakonima usmjerena su na dobrobit svih građana FBiH, a njihovo usvajanje i početak primjene znače jaču državu, više posla i bolje uvjete poslovanja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE U FBiH

Vlada FBiH jednoglasno je utvrdila Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, kojim se uređuju uslovi i postupak oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH, upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom i osnivanje organa nadležnih za upravljanje oduzetom imovinom.

Osnovni cilj donošenja ovog zakona je da se na sveobuhvatan, prezican i jednostavan način urede pravila postupka unutar kojeg će se moći efikasno otkriti, osigurati i, po potrebi, privremeno ili trajno oduzeti imovinska korist proistekla iz zakonom zabranjenih i kažnjivih radnji koje imaju obilježja krivičnog djela ili prekršaja, propisanih važećim zakonodavstvom u FBiH. Poseban cilj novog zakona je uspostavljanje efikasnog mehanizma za upravljanje imovinom koja je na osnovu ovog i drugih zakona u Federaciji BiH privremeno ili trajno oduzeta.

Na ovaj način se otklanjaju brojne prepreke sa kojima se u svom radu susreću pravosudne i institucije za provođenje zakona kada je riječ o efikasnom provođenju odredbi Krivičnog zakona FBiH, Zakona o prekršajima i drugih propisa koji jasno propisuju da niko ne može zadržati protivpravno stečenu imovinsku korist. To se može vidjeti iz niza odredbi važećih propisa u FBiH koje onemogućavaju efikasnu primjenu instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljenje krivičnim djelom ili prekršajem. Uočeni nedostaci se najprije tiču činjenice da važeće zakonodavstvo ne omogućava vođenje postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u situacijama i okolnostima koje su povezane sa takozvanim „negativnim procesnim pretpostavkama” (smrt ili bjekstvo optuženih i drugo), iako trenutno važeće zakonodavstvo predviđa da niko ne može zadržati protivpravno stečenu imovinu.

Propisivanjem postupka koji će otkloniti ove prepreke se, između ostalog, dostižu i međunarodni standardi u zakonskom normiranju materije oduzimanja nezakonito stečene imovine.

Nadalje, vrlo važno pitanje privremenog oduzimanja imovinske koristi, koje je nužan preduslov za efikasno vođenje postupka za trajno oduzimanje, je prema važećim odredbama Zakona o krivičnom postupku uređeno odredbom iz člana 416. tog zakona, koja predviđa mogućnost određivanja privremenih mjera osiguranja od strane suda, kojom prilikom se zakonodavac poziva na odgovarajuća pravila izvršnog postupka koja bi trebala urediti ovu vrlo složenu materiju. Međutim, oblast sudskih mjera osiguranja trenutno je uređena u okviru Glave X Zakona o parničnom postupku, što ukazuje na činjenicu kako u postojećim uslovima krivično-pravni propisi skoro da onemogućavaju efikasno osiguranje imovinske koristi čije porijeklo se ispituje radi donošenja konačne odluke suda o oduzimanju. To predstavlja veliki nedostatak, uzme li se u obzir da je takozvano privremeno oduzimanje prihoda stečenih krivičnim djelom relevantan međunarodni standard kojim se trebaju osigurati adekvatne zakonske i institucionalne pretpostavke za efikasno otkrivanje i onemogućavanje korištenja imovine za koju se sumnja da je stečena vršenjem krivičnih djela do konačne odluke nadležnog organa.

Na kraju, može se primjetiti kako posljednja faza u postupku oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, koja se odnosi na izvršenje sudskih odluka koje sadrže mjeru oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinom, u značajnoj mjeri nije uređena postojećim propisima. Ovakvo stanje dovodi do izuzetno malog broja izvršenih odluka sudova kojima je određeno oduzimanje nezakonito stečene imovine. Sve navedeno ukazuje da, pored činjenice kako je predmetna materija uređena u nekoliko različitih propisa, oni ipak nisu uzajamno usklađeni i funkcionalno povezani. Na ovaj način, institucije za provođenje zakona u cjelini ne mogu pokazati potrebnu efikasnost u svom radu, barem kada je riječ o oduzimanju nezakonito stečene imovine, što značajno utječe na stepen povjerenja građana u javnu vlast i sposobnost institucija sistema da osiguraju jednakost svih pred zakonom.

Postoje brojni i argumentirani razlozi za donošenje jednog ovakvog propisa. Predloženi zakon je kreiran kao lex specialis kojim se namjeravaju otkloniti sve normativne prepreke za primjenu instituta oduzimanja nezakonito stečene imovine koje trenutno egzistiraju u praksi, odnosno, stvoriti svi neophodni uslovi potrebni za efikasno utvrđivanje, privremeno oduzimanje, te oduzimanje i upravljanje takvom imovinom. Provođenje ovog zakona osigurano je kroz postojanje pravosudnih organa tužilaštava i sudova, agencija za provođenje zakona, a njime se predviđa i osnivanje federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom kako bi se omogućila njegova potpuna primjena u praksi.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonskim rješenjem uređuje se osnivanje, organizacija, nadležnost, ovlaštenja i način rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, osnivanje, organizacija, nadležnost i postupanje Posebnog odjela Vrhovnog suda za korupciju i organizovani kriminal, način izbora posebnog federalnog tužioca za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, njegovog zamjenika i tužioca u Posebnom odjelu tužilaštva, način rukovođenja Posebnim odjelom tužilaštva i rad posebnog tužioca, njegovog zamjenika i tužioca u Posebnom odjelu tužilaštva.

Također, uređuje se način izbora sudija Posebnog odjela suda, saradnja organa uprave, upravnih organizacija i drugih tijela, pravnih osoba i osoba s Posebnim odjelom tužilaštva, ovlaštenja Posebnog odjela tužilaštva spram rada kantonalnih tužilaštava i finansiranje rada Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda.

Zakon ukupno sadrži 42 člana sistematizirana unutar šest poglavlja. Jedno od njih je posvećeno organizaciji, nadležnostima i djelovanju Posebnog odjela tužilaštva koje treba da predstavlja organizacionu jedinicu Federalnog tužilaštva. Zakonom je ustanovljena stvarna nadležnost posebnog odjela tužilaštva za istraživanje i krivični progon krivičnih djela organizovanog kriminala, korupcije, zloupotrebe opojnih droga, teških oblika privrednog kriminala, kao i krivičnih djela kojima se ugrožava rad pravosuđa u ovom području.

U cilju efikasnijeg obavljanja funkcije krivičnog progona za ova krivična djela u Zakonu je uređen način rada Posebnog odjela tužilaštva, te način saradnje sa kantonalnim tužilaštvima. Cilj Zakona je da se Posebni odjel tužilaštva može baviti progonom počinioca teških oblika krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala kako bi se ostvarila svrha njegovog donošenja. U tu svrhu Zakon sadrži i odredbe o obaveznoj saradnji Posebnog odjela tužilaštva sa drugim institucijama javne vlasti. Značajno je istaći kako su Zakonom uređeni modaliteti efikasnijeg otkrivanja i procesuiranja grupa za organizovani kriminal. Jedan od predviđenih instrumenata se tiče mogućnosti dodjeljivanja statusa saradnika pravosuđa osobama pripadnicima grupa za organizovani kriminal, koje bi svojim iskazom značajno mogle doprinijeti ovom cilju. Na ovaj način je institut imuniteta od krivičnog progona iz Zakona o krivičnom postupku FBiH, dodatno postupno razrađen i preciziran kako bi se uredila sva bitna pitanja koja su preduvjet njegove efikasne primjene u praksi.

Opravdano se može očekivati da će tužioci u postupanju na predmetima organizovanog kriminala ovakvim zakonskim rješenjima dobiti novi instrument koji bi im mogao pomoći u radu na takvim predmetima. Na koncu, Zakon uređuje procedure izbora i opoziva tužioca u Posebnom odjelu tužilaštva pri čemu se treba istaći kako su ponuđena rješenja usklađena sa Zakonom o visokom sudijskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koje je u konkretnom slučaju nadležno za imenovanja tužioca, usaglašavanje unutrašnje organizacije Posebnog odjela tužilaštva i druga srodna pitanja. Uređena su i pitanja organizacije i nadležnosti Posebnog odjela suda pri Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji bi bio nadležan za postupanja u postupcima gdje je Posebni odjel tužilaštva podigao i zastupao optužnicu. Također, ove odredbe su usaglašene sa Zakonom o Visokom sudijskom i tužilačkom vijeću u pogledu imenovanja sudija u ovom odjelu.

Četvrto poglavlje uređuje zaštitu i tajnost podataka i informacija u radu Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda. Radi se u vrlo bitnim pitanjima, jer je predviđeno da se pred ovim pravosudnim institucijama vode istrage i suđenja za vrlo teška i složena krivična djela čije uspješno procesuiranje uveliko zavisi od osiguranja integriteta svih informacija i podataka koji se tiču tih postupaka.

U okviru petog poglavlja Zakona su uređena pitanja finansiranja rada institucija koje se ustanovljavaju ovim zakonom, uključujući i sredstva za provođenje posebnih operativnih i istražnih radnji kao i plaće tužioca i sudija koji rade u ovim pravosudnim institucijama.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH je nakon održane rasprave o Nacrtu zakona o suzbijanu organiziranog kriminala i korupcije usvojio nacrt ovog zakona i istovremeno donio zaključak, prema kojem nacrt ovog zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga, te zadužio predlagača da provede javnu raspravu u okviru koje će uzeti u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznijete u javnoj raspravi i one dostavljene u pisanoj formi. I Dom naroda je obavio raspravu o nacrtu ovog zakona, usvojio predloženi nacrt i odredio javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Federalno ministarstvo pravde, kao predlagač ovog zakona, rukovodilo se primjedbama i sugestijama datim tokom rasprave pred oba doma Parlamenta Federacije BiH, kao i onih datih u toku javne rasprave o ovom zakonskom projektu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA FBiH

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH. Osnovni razlozi jesu unaprjeđenje kvaliteta zakonskog teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja kao što su kaznena djela učinjena iz mržnje, navođenje na prostituciju, trgovina ljudima, te izazivanje i sudjelovanje u neredima na sportskim natjecanjima. Ovo potvrđuju i najnoviji statistički pokazatelji, pa je ovakva ponašanja nužno suzbiti jasnim zakonskim opredjeljenjem.

Definirano je kako je zločin iz mržnje svako kazneno djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzima se kao otežavajuća okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje.

Uvedena je i odredba o zabrani pristupa sportskim natjecanjima koja se može izreći izazivačima ili sudionicima u neredima na sportskim natjecanjima. Ta mjera ne može biti kraća od tri mjeseca niti duža od pet godina od pravovaljanosti sudbene odluke, s tim što se u to ne računa vrijeme izvršenja kazne zatvora, koja može biti izrečena u istom vremenskom rasponu.

Kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina predviđena je za onoga tko radi zarade ili druge koristi navodi, potiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga, te na bilo koji način sudjeluje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga.

Tko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili kakvim drugim iskorištavanjem, kaznit će se s najmanje deset godina zatvora. Kazna do pet godina zatvora čeka one koji krivotvore, pribave ili izdaju putnu ili osobnu ispravu ili koriste, zadržavaju, oduzimaju, mijenjaju, oštećuju, uništavaju te isprave druge osobe u svrhu omogućavanja trgovine ljudima.

Izmjenama Kaznenog zakona propisuju se oštrije kazne, odnosno povećava donji minimum za niz kaznenih djela, poput nasilničkog ponašanja, nedozvoljenog držanja oružja, razbojništva, teške krađe. Naprimjer, umjesto sadašnje propisane minimalne kazne za određeno kazneno djelo od jedne godine, predlaže se minimum od tri godine.

Na taj način se odgovara na potpuno opravdane zahtjeve građana za strožijim kažnjavanjem tzv. nasilničkih kaznenih djela.

IZJAŠNJENJE DOMA NARODA O NACRTU ZAKONA O ŠUMARSTVU

Vlada FBiH je, kao svoj, utvrdila  Nacrt zakona o šumarstvu, koji su predložili zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Slaviša Šućur i Enver Mujala, te ga uputila u Dom naroda na razmatranje i izjašnjenje.

Za ovaj tekst zakona Zastupnički dom Parlamenta FBiH je, na 8. redovnoj sjednici održanoj 24. novembra 2011. godine, utvrdio da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona.

DISCIPLINSKA PRIJAVA PROTIV ROMEA ZELENIKE

Vlada FBiH danas je prihvatila zahtjev Federalnog ministara pravde Zorana Mikulića o pokretanju disciplinskog postupka protiv direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru Romea Zelenike, a zbog povrede službene dužnosti, odnosno zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlasti.

SAGLASNOST PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANJE NAMJENSKOG RAČUNA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti privrednim društvima za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija.

U skladu sa Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa za obavljanje platnih transakcija i vođenje evidencije, a u cilju izvršenja Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u iznosu od 997.199,71 KM, Federalna vlada dala je saglasnost privrednim društvima KTK Visoko d.d. Visoko, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Zrak d.d. Sarajevo i Rudnici uglja Tunica d.o.o. Livno za podnošenje zahtjeva za otvaranje namjenskog računa kod Razvojne banke Federacije BiH.

Privrednim društvima odobrena su sredstva za izmirenje dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu PIO/MI0 zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Vlada FBiH je donijela ovu odluku budući da su pojedinim privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala blokirani računi.

OSLOBODITI ŽELJEZNICE PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVA

Federalna vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2014. godini u količini od 3.559.400 litara. Razlog za donošenje Odluke je Zahtjev JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u kojem je navedeno da su planske potrebe za dizel gorivom koje će se koristiti za pogon šinskih vozila u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2014. godine 3.559.400 litara.

Željeznice Federacije raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge i saobraćaj na neelektrificiranim prugama obavljaju lokomotive dizelke, kao i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema. Odluka nema finansijski uticaj na Budžet FBiH.

PRIJEDLOG ZA NAJAM TALGO VOZOVA TURSKIM ŽELJEZNICAMA

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju Uprave Željeznica Federacije o iznajmljivanju Talgo vozova Turskim željeznicama i podržala prijedlog Uprave o iznajmljivanu ovih vozova. JP Željeznice Federacije BiH su obavezane da podnesu izvještaj Vladi Federacije po zaključenju ugovora o najmu Talgo vozova Turskim željeznicama.

Javno preduzeće Željeznice FBiH raspolaže sa devet Talgo garnitura i to pet dnevnih i četiri noćne, uvezanih u devet kompozicija sa po devet vagona, sa ukupnim kapacitetom 81 vagon. Garniture su kompaktne i nedjeljive. Dnevna garnitura raspolaže sa 237 mjesta, a noćna sa 186 mjesta.

Ugovor o nabavci Talgo vozova sa španskom kompanijom Talgo je potpisan u julu 2005., a vozovi su isporučeni u toku 2011. godine. Ovi vozovi su trenutno smješteni na garažnim kolosijecima zbog neispunjenja potrebnih uslova za njihovo uključivanje u redovni promet.

Željeznice FBiH u ovom trenutku nemaju konkretno rješenje za stavljanje u promet Talgo vozova. Njihovim davanjem u najam Turskim željeznicama, vozovi će donijeli Željeznicama FBiH određenu dobit.

KREDITOM DO SREDSTAVA ZA IZGRADNJU HE JANJIĆI

Federalna vlada podržala je danas inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)  iz Frankfurta budu osigurana sredstva od 30 miliona eura za realizaciju Projekta izgradnje HE Janjići.

Zadužena su federalna ministarstva finansija, te energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da imenuju ovlaštene predstavnike u tim za pregovore o kreditu.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa KfW-om, a krajnji dužnik po ovom kreditu bit će Elektroprivreda BiH.

Dva federalna ministarstva Vlada je zadužila da današnje zaključke dostave Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

PODRŽANA INICIJATIVA ZA KREDIT ZA KORIDOR Vc

Vlada Federacije podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta Koridor Vc - dionica Drivuša - Donja Gračanica, poddionica Klopče - Donja Gračanica (ukupna dužina 6,32 kilometra) u iznosu od 60 miliona eura. Informacija o kreditu je prihvaćena kao osnova za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar su zaduženi da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa OFID-om sa kojim će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bilo bi JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i OFID-a.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

Za ovu poddionicu završen je glavni projekt i izvršena njegova revizija. U toku je proces eksproprijacije zemljišta i pribavljanja građevinske dozvole.

O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o provođenju nadzora u toku 2012. i 2013. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, koju je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Prema usvojenoj Informaciji planirana sredstva za 2012. godinu od 28.000.000 KM realizovana u iznosu od 27.867.173,11 KM dok je preostalih 132.826,89 KM nerealizovanih sredstava vraćeno u Budžet FBiH.

Realizacija uplate 28.000.000 KM planiranih sredstava za 2013. godinu utvrđenih Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije nije počela, pa je Vlada FBiH danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da u što kraćem roku uplati planirana sredstva prema rudnicima.

Također, Vlada FBiH zadužila je rudnike koji su obuhvaćeni Zakonom o finansijskoj konsolidaciji da uplaćuju doznačena sredstva za tačno utvrđene namjene i za period obuhvaćen Zakonom, a u slučaju neriješenih odnosa sa nosiocem osiguranja, sredstva su dužni vratiti u Budžet Federacije BiH. Inače, Federalna porezna uprava je izvršila inspekcijski nadzor i kontrolu stanja preostalog dijela duga po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja i poreza na plaću za sve rudnike i za period obuhvaćen Zakonom o finansijskoj konsolidaciji, te je utvrđeno da su rudnici zbog potrebe za penzionisanjem zaposlenika vršili plaćanje iz vlastitih sredstava te je stvarni dug koji je utvrdila Federalna porezna uprava manji nego što je dug utvrđen Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika.

Iznos stvarnog duga rudnika koji je utvrdila Federalna porezna uprava potrebno je nakon dodatnih provjera, verifikovati kroz izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika. Stoga je Vlada FBiH zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupiti definisanju neophodnih izmjena Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, te ih uputi u hitnu proceduru usvajanja.

O STRATEGIJI RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA,
ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FBiH 2013.-2023. GODINA

Vlada FBiH usvojila je danas Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina. Cilj ovog dokumenta je da istakne opšte karakteristike i probleme sa kojima se suočava industrija tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine i predloži mjere i aktivnosti koje se trebaju realizirati, s težnjom konačnog oporavka ove industrijske grane.

U postupku pripreme Prijedloga strategije sudjelovalo je više od 50 predstavnika privrednih društava, kao i više od 20 institucija koje su identifikovane kao ključni akteri ove javne politike.

Planom je predviđena izrada smjernica za razvoj bazne proizvodnje i proizvodnje pratećih materijala za potrebe industrije tekstila, odjeće, kože i obuće.

Nadalje, donošenjem zakonske regulative predviđeno je unaprjeđenje postojećih uvjeta poslovanja, stvaranje uvjeta za veća strana ulaganja i kvalitetniju promociju domaće industrije, preferiranje plasmana domaćih proizvoda u sistemu trgovačkih lanaca, eliminacija sive ekonomije, stimuliranje izvoza, formiranje klastera, te uređenje oblasti fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede. Planom je također planirana modernizacija proizvodnje, usavršavanje postojećeg kadra, kao i prilagođavanje sistema obrazovanja potrebama privrede u saradnji s naučno-obrazovnim ustanovama i drugim institucijama. Predviđeno je i upućivanje inicijative Vijeću ministara BiH za usklađivanjem carinskih tarifa, akcize, bankovne garancije za lohn-poslove, uređenje sistema Javnih nabavki, te preuzimanje Evropskih direktiva u domaće zakonodavstvo.

Vlada je zadužila nosioce aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina, da neizostavno učestvuju u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima.

INFORMACIJA O STANJU U „AGROKOMERCU”

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u „Agrokomercu” d.d. Velika Kladuša, u kojoj je navedeno da se ovo privredno društvo nalazi u izuzetno teškoj i složenoj situaciji. Posebno je istaknuta postojeća blokada u radu Nadzornog odbora i Uprave, budući je njihov mandat istekao u maju ove godine.

U cilju prevazilaženja postojećeg stanja, na dnevni red sljedeće sjednice Vlade FBiH bit će uvršteno imenovanje članova Nadzornog odbora ovog „Agrokomerca”.

Nadzorni odbor i Uprava „Agrokomerca” bi se, po imenovanju, trebali aktivno uključiti u rješavanje svih problema ovog privrednog društva, te nakon toga informirati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima.

U kontekstu novih investicija i novih ulaganja, u Informaciji je navedeno kako je taj proces zaustavljen. Posebno je istaknuta ponuda kompanije „Toyota” iz Japana za iznajmljivanje poslovnog prostora, čime bi u naredne dvije godine došlo do zapošljavanja više od 1.500 radnika.

DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

Federalna vlada usvojila je Izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje sječanj - rujan 2013. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja iznosili 1.390,3 milijuna KM, što je 63 posto planiranog za 2013. godinu. Od navedenog, porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni su u iznosu od 904,7 milijuna KM, neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) bilježe ostvarenje od 188,4 milijuna KM, te primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 297,1 milijuna KM.

Na kraju trećeg kvartala, najveći porast zabilježen je kod prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja relevantnog duga, koji zbog dospijeća glavnice po osnovu zaduženja od MMF-a bilježe rast od 62 posto u odnosu na prethodnu godinu, a prihodi od poreza na dobit bilježe blagi porast od pet posto.

Također, primici od zaduživanja proračuna, s ostvarenjem od 297,1 milijuna KM, bilježe porast od jedanaest posto u odnosu na ostvarenje iz 2012. godine.Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federaciji, s ostvarenjem od 585,6 milijuna KM, bilježe pad od sedam posto, kao i neporezni prihodi koji u razdoblju siječanj - rujan bilježe pad od 32 posto, odnosno manji su za 87,8 milijuna KM.

Smanjenje neporeznih prihoda, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na neporezne prihode ostvarene u istom razdoblju 2012. godine, nastalo je zbog znatno većeg ostvarenja prihoda od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) u prethodnoj godini, te zbog sredstava od GSM licence po osnovu kojih je u prethodnoj godini ostvaren prihod od 39 milijuna KM, a u tekućoj godini nije bilo ostvarenja po istom osnovu (namjenska sredstva).

OSNOVAN URED VLADE FBiH ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Na današnjoj sjednici donesena je Uredba koja uređuje osnove organizacije i djelokrug Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije kao samostalne stručne službe Federalne vlade. Ured će obavljati stručne i druge poslove iz oblasti europskih integracija za potrebe Vlade i njenih stručnih tijela, premijera i zamjenika premijera, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave.

FEDERALNOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDU 110.000 KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku da se iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu odobri izdvajanje 110.000 KM Federalnom zavodu za poljoprivredu za izgradnju hale za poljoprivrednu mehanizaciju.

Za realizaciju ove odluke zaduženi se Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod za poljoprivredu.

PROTOKOL O SARADNJI SA UDRUŽENJIMA PENZIONERA

Federalna vlada dala je saglasnost na Protokol o međusobnoj saradnji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovlašten je premijer Federacije Bosne i Hercegovine, da u ime Vlade potpiše tekst ovog protokola kojim Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Savez udruženja penzionera u FBiH potvrđuju spremnost na saradnju u oblastima koje se tiču penzijsko-invalidskog osiguranja.

Potpisnici Protokola obavezuju se da će raditi na partnerskim osnovama, uz poštivanje transparentnosti u radu, te pravovremene razmjene i distribucije informacija.

SAGLASNOST ZA PREGOVORE

Vlada FBiH je dala saglasnost za Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o grobovima žrtava rata.

Odlukom ministra vanjskih poslova BiH formirana je ekspertna radna grupa za vođenje pregovora za zaključivanje ovog sporazuma koja je sačinila radnu verziju Nacrta Sporazuma između Vlade SR Njemačke i Vijeća ministara BiH o grobovima žrtava rata, te ocijenila da je nacrt prihvatljiv osnov za nastavak pregovora za zaključivanje Sporazuma.

Vlada FBiH je u Pregovarački tim za vođenje pregovora radi zaključivanja ovog sporazuma imenovala savjetnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Ismara Bratića.

Ovim sporazumom biti će pronađena konačna riješenja za pitanja njemačkih ratnih grobova na teritoriji Bosne i Hercegovine i bh. ratnih grobova na teritoriji SR Njemačke. Također, trajno će biti osigurano uređenje, održavanje, njegovanje i zaštita tih grobova na dostojan način i u skladu sa odredbama važećeg međunarodnog humanitarnog prava.

KONAČNI REVIZORSKI IZVJEŠTAJ

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila je na znanje Konačni revizorski izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i resorna federalna ministarstva da poduzmu mjere i aktivnosti u skladu sa akcionim planovima za provođenje preporuka sadržanim u revizorskim izvještajima svakog ministarstva posebno i o tome izvijeste Federalno ministarstvo finansija najkasnije do kraja februara 2014. godine.

Federalno ministarstvo finansija će u skladu sa Zakona o budžetima FBiH prilikom pripreme izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, prikazati informacije o poduzetim korektivnim radnjama u cilju realizacije preporuka Ureda za reviziju institucija FBiH iz Konačnog izvještaja Budžeta FBiH za 2012. godinu.

Također, usvojena je Informacija Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Vlade FBiH za 2012. godinu, sa Pregledom aktivnosti koje su poduzete u skladu sa preporukama i planom aktivnosti za period do kraja 2013. godine.

Ovlašteni su federalni ministar finansija, federalni ministar prometa i komunikacija, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH da predstavljaju Vladu FBiH, prilikom razmatranja Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu Vlade FBiH, pred nadležnim radnim tijelima Parlamenta FBiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila je na znanje konačne izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu korisnika Budžeta Federacije BiH sa Programom mjera i aktivnosti za postupanje po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine 16 federalnih ministarstava i Vlade Federacije BiH.

Federalna vlada je konstatirala da su korisnici Budžeta poduzeli određene mjere i aktivnosti u cilju otklanjanja i prevazlaženja nepravilnosti koje su konstatirane u revizorskim izvještajima, u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, kao i da su u skladu sa Zakonom o reviziji institucija donijeli plan aktivnosti za otklanjanje uočenih nedostataka do kraja tekuće godine.                

Sva federalna ministarstva su zadužena da u skladu sa usvojenim akcionim planovima, a u predloženim rokovima, otklone utvrđene nepravilnosti u vezi sa korištenjem budžetskih sredstava, koje do sada nisu otklonjene.

O GRADNJI MARINE U NEUMU

Prihvativši Informaciju o utrošku sredstava i stupnju implementacije Projekta izgradnje pristana i gradske marine u Neumu iz 2007. i 2008 godine, Vlada FBiH je ovaj projekt ocijenila nepotpunim. Naime, pri izradi Glavnog projekta nije bila osigurana suglasnost lokalne zajednice na ldejno rješenje pristana i gradske marine u Neumu.

Projekat izgradnje pristana i gradske marine u Neumu nije moguće implementirati dok ovi uvjeti ne budu ispunjeni, unatoč inicijativi koju je federalni ministar prometa i komunikacija pokrenuo 2013. godine s ciljem realizacije na istoj ili drugoj lokaciji u Neumu, zaključila je Vlada.

ANALIZA SMANJENJA BROJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U FBiH

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke „Analiza uzroka nepohađanja, napuštanja i smanjenja broja učenika u osnovnim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine”, s predloženenim preporukama.

Podaci iz posljednjeg istraživanja, provedenog 2011. i 2012. godine, ukazuju da stopa pohađanja osnovnog obrazovanja u Federaciji BiH iznosi 97,2 posto. Poređenjem ovih s podacima iz prethodnog istraživanja (iz 2006. godine), može se ustanoviti da je obuhvat djece osnovnim obrazovanjem u odnosu smanjen za 1,1 posto.

Posmatranjem trendova upisa u prvi razred osnovnih škola u FBiH za period školska 2008/09 - 2012/13. godina, za koje su dostupni zvanični statistički podaci, može se ustanoviti da se broj upisanih učenika u školskoj 2012/13. smanjio za 2.017 u odnosu na 2008/09. godinu, odnosno 8,76 posto. Procenat djece koja ne upišu osnovnu školu u predviđenom uzrastu iznosi 20 posto. Ukoliko, pak, posmatramo trendove smanjenja ili povećanja ukupnog broja učenika osnovnih škola, ustanovit ćemo da je u proteklom petogodišnjem periodu došlo i do smanjenja ukupnog broja učenika u osnovnim školama u FBiH. Dakle, u školskoj 2012/13. godini ukupan broj učenika osnovnih škola bio je za 39.513 učenika manji u odnosu na školsku 2008/09. godinu, odnosno16,53 posto.

U preporukama je navedeno da će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i kantonalna ministarstva obrazovanja u narednom periodu intenzivirati postojeće aktivnosti i poduzeti mjere radi dostizanja potpunog obuhvata osnovnim obrazovanjem djece odgovarajućeg uzrasta.

Jedna od preporuka je i da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji s kantonalnim ministarstvima, osmisli kampanje i druge oblike edukacije, posebno usmjerene prema grupama u riziku od nepohađanja škole koje će imati za cilj informisanje roditelja djece o važnosti i obaveznosti pohađanja osnovnog obrazovanja.

U saradnji trebaju nastaviti provoditi projekt nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica i transformisati ga u redovan program za koji će se svake godine izdvajati sredstva iz federalnog i kantonalnih budžeta.

Općine i kantoni svake godine u svojim budžetima trebaju alocirati dovoljno sredstava za osiguranje besplatnog prijevoza učenicima osnovnih škola, u skladu s kantonalnim propisima.

INFORMACIJE O STANJU U SEKTORU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Federalna vlada prihvatila je danas dvije informacije koje je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i to „Stanje razvijenosti MSP sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine” i „Modaliteti pomoći za opstanak malih i srednjih preduzeća u poteškoćama”.

Zaduženo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da zajedno sa ostalim nositeljima razvoja MSP-a u Federaciji BiH, sukladno Zakonu o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, prati stanje u oblasti MSP-a, te nastavi sa aktivnostima na podršci razvoju malog poduzetništva u FBiH.

U Informaciji o stanju MSP-a se ističe da mala i srednja preduzeća u Federaciji BiH funkcioniraju u kompleksnom ekonomskom okruženju opterećenom dugoročnim strukturalnim problemima i niskom konkurentnošću. Dodatno, pod utjecajem globalne ekonomske krize u proteklom periodu, iza 2008. godine, došlo je do smanjenja ključnih ekonomskih indikatora stanja sektora. Ipak, 2012. godinu karakterizira oporavak privrede, odnosno rast indikatora.

S ciljem stvaranja povoljnije poslovne klime i povećanja poslovnih aktivnosti, odnosno unaprjeđenja ekonomskih pokazateija MSP sektora, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će provoditi mjere usmjerene na inteziviranje razvoja poduzetništva i jačanja konkurentnosti MSP sektora.

U Informaciji „Modaliteti pomoći za opstanak malih i srednjih preduzeća u poteškoćama” predložene su preporuke koje će pomoći opstanku malih i srednjih preduzeća u poteškoćama kao što su ponovno otvaranje rasprave o Nacrtu uredbe o kriterijima dodjele državne pomoći za posebne ciljeve državne pomoći u cilju da se izbjegnu sve smetnje i komplikacije u postupku dodjele ove pomoći poslovnim subjektima u teškoćama, koje nije nužno ugraditi u provedbene propise.

Preporučeno je da se izvrše pripreme za prilagođavanje federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti novom sistemu kontrole državne pomoći i poduzmu mjere za suzbijanje neurednog plaćanja od strane onih poslovnih subjekata čiji dugovi nisu sporni i čije kašnjenje nije posljedica finansijskih teškoća.

Potrebno je osmisliti i druge mjere za poboljšanje pod-indeksa lakoće poslovanja koji se odnosi na vrijeme i troškove sudske naplate potraživanja (contract enforcement), te osmisliti nastavak aktivnosti tipa „giljotina propisa”.

NAGRADA FK ŽELJEZNIČAR

Federalna vlada donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Tako je Fudbalskom klubu Željezničar, prema ranije izmijenjenoj i dopunjenoj Uredbi o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate,  odobreno izdvajanje 15.000 za titulu prvaka u Premijer ligi BiH u sezoni 2012/13.

KADROVSKA RJEŠENJA

Izmjenom postojećeg Rješenja, Vlada FBiH danas je za člana Komisije SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu iz Federacije Bosne i Hercegovine imenovala Amiru Sadović umjesto Saudina Kratovića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.30  sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE