85. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.10.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 84. sjednice održane 23.10.2013. godine i Zapisnika 35. hitne sjednice održane telefonskim putem 24.10.2013. godine
2.   Nacrt zakona o šumarstvu
3.   Nacrt zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
5.   Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercgovine
6.   Informacija o Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu
7.   Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
8.   Prijedlog odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
9.   Izvještaji o napretku projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF)
a)   Izvještaj o napretku projekta "Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF) za period januar - mart 2013. godine 
b)   Izvještaj o napretku projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period april-juni 2013. godine 
c)   Izvještaj o napretku projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period juli – septembar 2013. godine 
10.   Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev Amile Brkić, doktora stomatologije, za obnovu postupka priznavanja specijalističkog staža i specijalističkog ispita iz oralne hirurgije, koji je završila u okviru doktorata na Stomatološkom fakultetu u Istanbulu, Republika Turska
11.   Izvještaj Radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine formirane Zaključkom V. broj: 845/2013 od 25.07.2013. godine i Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Zaključcima Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa Otvorenim pismom Saveza osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine 
a)   Izvještaj Radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine formirane Zaključkom V. broj: 845/2013 od 25.07.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka u vezi sa radom Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b)   Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Zaključcima Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa Otvorenim pismom Saveza osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
12.   Prijedlog uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Evropske integracije
13.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
14.   Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 43a. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koju je podnio Asmir Mašić iz Bihaća
15.   Disciplinska prijava protiv direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru, gosp. Romea Zelenike
16.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu
17.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
18.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća
19.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednim društvima za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
20.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća B&H Airlines društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
21.   Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzorisanju Fudbalskog kluba Široki Brijeg 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzorisanju Hrvatskog sportskog kluba Zrinjski Mostar 
22.   Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2014. godini
23.   Informacija o iznajmljivanju Talgo vozova Turskim Željeznicama, sa prijedlogom zaključaka
24.   Prijedlog odluke o prenosu izvršenih ulaganja u izradu projektne dokumentacije za brzu cestu Mostar-Široki Brijeg-Grude-granica Republike Hrvatske sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
25.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o međusobnoj saradnji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine
26.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
27.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
28.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01. – 31.12.2012. godine
a)   Informacija o informatizaciji procesa evidencije, prijave i obrade podataka u turizmu, sa Prijedlogom zaključka
29.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
30.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 4.851,00 KM)
31.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka
32.   Realizacija Zaključka Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-872/13 od 30.09.2013. godine u vezi izvještaja o poslovanju javnih preduzeća za 2012. godinu

33.   Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj - septembar/rujan 2013. godine
34.   Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BiH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.09.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
35.   Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za period od 15.05.2013. godine do 15.10. 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
36.   Informacija u vezi sa Presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 228827 12 P od 02.10.2013. godine, u predmetu tužitelja Sanje Radlović – Lizdek i Bjelošević Midhata protiv tuženih: Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, radi poništenja Odluke V. broj: 1371/2011 od 07.12.2011. godine
37.   Prijedlog izjašnjenja o realizaciji preporuke po žalbi Lojić Elvira iz Sarajeva na konačno imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, broj: Ž-SA-02-1409/12 od 09.09.2013. godine podnesenu Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
38.   Prijedlog izjašnjenja u predmetu broj: Ž-SA-05-858/13 od 01.10.2013. godine povodom zahtjeva Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za Izjašnjenje na navode iz žalbe Elmira Jahića na proceduru izbora Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
39.   Prijedlog mišljenja na Nacrt prijedloga za pokretanje postupka i osnova vođenja pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o grobovima žrtava rata
40.   Prijedlog inicijative za rješavanje problema u elektronskom poslovanju
41.   Inicijativa za dodatno finansiranje i restrukturiranje postojećeg uspješnog Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) sa Prijedlogom zaključka
42.   Prijedlog akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja i industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina sa Prijedlogom zaključka
43.   Informacija o zajmu njemačke banke za obnovu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) iz Frankfurta na Majni za finansiranje Projekta izgradnje HE Janjići, sa Prijedlogom zaključka
44.   Informacija o kreditu OPEC Fonda za međunarodni zajam (OFID) za Projekat Koridor Vc sa Prijedlogom zaključka
45.   Informacija o provođenju nadzora u toku 2012. i 2013. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine sa Prijedlogom zaključka
46.   Informacija o stanju privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, sa Prijedlogom zaključka
47.   Informacija o aktivnostima vezanim za rad na donošenju Nacrta odluke o implementaciji Direktive 2001/80/EC o ograničavanju određenih zagađujućih materija u zrak iz velikih postrojenja za sagorijevanje i o implementaciji Poglavlja III, Aneks V i člana 72 (3)-(4) Direktive 2010/75/EU (IED) koja izmjenjuje i dopunjuje član 16 i Aneks II Ugovora o uspostavi Energetske zajednice JIE, u okviru Radne grupe za okoliš Sekretarijata Energetske zajednice, sa Prijedlogom zaključaka
48.   Informacije o realizaciji Zaključka V. broj: 1396/2012 od 23.10.2012. godine 
a)   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1396/2012 od 23.10.2012. godine – Pregled mjera i aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
b)   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1396/2012 od 23.10.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
49.   Konačni izvještaji o reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu sa Planom i programom aktivnosti za postupanje po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlozima zaključaka
49.1.   Konačni revizorski izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka 
49.2.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
49.3.   Prijedlog zaključka u vezi sa konačnim izvještajima o reviziji finansijskih izvještaja federalnih ministarstava za 2012. godinu 
49.4.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2012. godinu
49.5.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva pravde za 2012. godinu
49.6.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2012. godinu
49.7.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2012. godinu
49.8.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za 2012. godinu
49.9.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2012. godinu
49.10.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2012. godinu
49.11.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2012. godinu
49.12.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2012. godinu
49.13.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva finansija/financija za 2012. godinu
49.14.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva zdravstva za 2012. godinu
49.15.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za 2012. godinu
49.16.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu
49.17.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2012. godinu
49.18.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za 2012. godinu
49.19.   Plan i program aktivnosti po Konačnom izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja Federalnog ministarstva trgovine za 2012. godinu
50.   Informacija o utrošku sredstava i stepenu implementacije Projekta izgradnje pristana i gradske marine u Neumu iz 2007. i 2008. godine sa Prijedlogom zaključka
51.   Informacija o analizi uzroka nepohađanja, napuštanja i smanjenja broja učenika u osnovnim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
52.   Informacija o stanju razvijenosti MSP sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka

53.   Informacija „Modaliteti pomoći za opstanak malih i srednjih preduzeća u poteškoćama“ sa Prijedlogom zaključka
54.   Informacija Federalnog pravobranilaštva broj: P-468/12-VIII od 23.10.2013. godine, u vezi sa tužbom Srednjobosanskog kantona protiv tuženih Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, koja se raspravlja pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod brojem 65 0 Ps 299261 12 Ps
55.   Informacija o Postbank BH - Poštanska banka BiH d.d. Sarajevo u likvidaciji - Realizacija Zaključka sa 25. sjednice Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 25.09.2013. godine
56.   Informacija o imovinsko-pravnim odnosima na objektu Federalnog zavoda za statistiku
57.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 864/2012 od 30.05.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
58.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu
59.   Prijedlozi rješenja:
a)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža 
b)   Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine po Rješenju Uprave za imovinsko-prave, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
60.   Zahtjevi za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenih radnih mjesta sa prijedlozima zaključaka
a)   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenog radnog mjesta
b)   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika 
61.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i sporta za prijem jednog državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
62.   Zahtjevi za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za novo zapošljavanje sa prijedlozima zaključaka
a)   Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za popunu dva upražnjena radna mjesta 
b)   Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog oglasa za popunu dva upražnjena radna mjesta 
63.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za geologiju sa Prijedlogom zaključka
64.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica 5. Korpusa broj 21, Klubu Ratnih vojnih invalida – paraplegičara USK-a
65.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora JU Biblioteka Sarajeva 
b)   Prijedlog odluke o otpisu duga JU Biblioteka Sarajeva 
66.   Informacija o poslovnim prostorijama u Novom Travniku u ulici Trg zlatnih ljiljana bb sa Prijedlogom odluke
a)   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine 
67.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
68.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade FK "Željezničar", Sarajevo)
69.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
70.   Zahtjev za izmjenu zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, sa Prijedlogom zaključka
71.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine podnesene od Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlameta Federacije

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE