84. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2013.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, u čijem je radu sudjelovao potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić,  utvrdila Nacrt zakona o gospodarskim društvima, koji ima za cilj stvaranje pretpostavki za unapređenje poslovnog okruženja kojim bi se omogućilo lakše osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, jasnije definirala uloga i nadležnosti upravljačkih struktura u društvima, te unaprijedile i precizirale odredbe vezane za uspostavljanje i funkcioniranje povezanih društava. Riječ je o sistemskom zakonu koji regulira oblasti čija je implementacija direktno povezana za ostvarenjem postavljenih ciljeva Vlade FBiH, koja je svojim Programom rada za period 2012.-2014. kao strateški prioritet identificirala intenziviranje privrednog razvoja, te utvrdila da će naglasak u ovom period biti na jačanju domaćeg tržišta i uklanjanju barijera.

Naime, Zakon o gospodarskim društvima iz 1999. godine pretrpio je brojne izmjene i dopune, pa je cilj da se donošenjem novog zakona ove izmjene obuhvate na jedinstven način, te da se ovaj propis uskladi s principima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i direktivama Europske unije, te da se utvrde novi europski standardi korporativnog upravljanja.

Inače, kako je navedeno u obrazloženju novog zakona, poslovno okruženje u Federaciji BiH karakteriziraju brojna regulatorna ograničenja, zastarjeli, nejasni i neprimjenjivi propisi, te sporost u postupanju nadležnih organa. Ovim se značajno usporava proces ukupnog ekonomskog razvoja i nameću značajni troškovi gospodarskim subjektima. Imajući u vidu značaj ovog zakona u postizanju napretka i ispunjavanju zahtjeva vezanih za proces približavanja Europskoj uniji, revizija i izmjene postojećeg Zakona o gospodarskim društvima su identificirane kao jedan od preduvjeta obuhvaćenih Stand by aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom.

Također, Zakon o gospodarskim društvima, kao sistemski, predstavlja i jedan od elemenata matrice za pregovore oko novog zajma Svjetske banke vezanog za budžetsku podršku unaprjeđenju razvojnih politika u Bosni i Hercegovini. Akcent je, u oba slučaja, stavljen, između ostalog, na poslovno okruženje, pri čemu je cilj privlačenje što većeg broja domaćih i inostranih investicija koje će podržati plan srednjoročnjeg ekonomskog rasta. Vlada FBiH je opredijeljena da nastavi ulagati napore s ciljem pojednostavljenja postupaka i jačanja transparentnosti u ovoj oblasti.

Danom početka primjene ovog zakona, prestat će važiti raniji Zakon o gospodarskim društvima, a sva gospodarska društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna su oblik, tvrtku, temeljni kapital i statut uskladiti sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Federalna vlada danas je utvrdila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu kojim se uređuju predmet, načela, način, uslovi i nadležnosti putem kojih će se ostvarivati javno-privatno partnerstvo između javnog tijela i privatnog partnera kao i postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata, društvo za provođenje projekata javno-privatnog partnerstva, institucionalna struktura, pravna zaštita, prekršajne, prelazne i završne odredbe.

Javno-privatno partnerstvo u smislu ovoga zakona je partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji se uspostavlja putem ugovora za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva.

Postupak odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva vrše javna tijela, vođenje registra ugovora o javno privatnom partnerstvu i nadzora nad provođenjem ugovora Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za projekte iz nadležnosti Federacije BiH i komisije za koncesije kantona za projekte iz nadležnosti kantona, grada ili općine.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi stvaranja transparentnog, nediskriminatornog i jasnog pravnog okvira za utvrđivanje uslova pod kojima domaća i strana pravna lica mogu investirati u izgradnju i rekonstrukciju javne infrastrukture. To uključuje gradnju i/ili rekonstrukciju javnih informacijsko-komunikacijskih sistema, i/ili građevina od javnog interesa, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduslova za pružanje javnih usluga iz okvira njegovih nadležnosti ili pružanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, uključujući pružanje usluga upravljanja informacijsko-komunikacijskim sistemima od javnog interesa, odnosno pružanja javnih usluga krajnjim korisnicima na izgrađenim informacijsko-komunikacijskim sistemima.

Također, predloženi pravni okvir bi trebao da doprinese stimuliranju ulaganja domaćeg i stranog kapitala u javni sektor radi obezbjeđenja višeg nivoa kvaliteta javnih usluga i za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Najveće prednosti javno-privatnog partnerstva su razvoj inovativnog načina finansiranja što znači da će izgradnja biti brža, manji troškovi, bolja raspodjela rizika, kvalitetnija usluga, te stvaranje dodatnog prihoda.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI ŽELJEZNICA FBiH

Cilj Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, utvrđenog na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste produljenje razdoblja važenja ovog propisa do 31.12.2014., umjesto, prema sadašnjem rješenju, do 31.12.2012. godine.

Ključni razlog za ovo je da Vlada FBiH i Parlament FBiH imaju dulje vremensko razdoblje za poduzimanje mjera koje će rezultirati stabilnošću poslovanja ovog javnog poduzeća.

Uz druge mjere koje će biti poduzimane (unutarnje poboljšanja poslovanja, restrukturiranje i racionalizacija troškova, prije svega radne snage), dalje povećanje sudjelovanja Federacije BiH u zakonskom financiranju održavanja željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog prometa, može se očekivati postizanje cilja: snažan razvitak infrastrukturne oblasti kao značajnog oslonca za razvitak gospodarstva i poželjnog servisa stanovništva.

Kako je predviđeno, ukoliko sredstva namijenjena konsolidaciji ne budu uplaćena po zacrtanoj dinamici, dinamiku uplata po godinama utvrdit će zajednički Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 ZAKONA O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Jedna od novina je što se definicijom “konačnog imenovanja” dodatno utvrđuje razlikovanje između odgovornog javnog službenika i organa nadležnog za okončanje postupka imenovanja, budući da su u praksi to najčešće dva različita organa. Naime, promijenjenom formulacijom navedene definicije postiže se jasnije razlikovanje “odgovornog javnog službenika” odnosno organa koji je nadležan za sam postupak izbora kandidata i prijedloga imenovanja, odnosno sve radnje koje prethode postupku izbora, kao što su objava upražnjene pozicije, obavljanje intervjua sa izabranim kandidatima i utvrđivanje prijedloga imenovanja, od “organa nadležnog za okončanje postupka imenovanja”. Ovaj organ poduzima završni korak u postupku imenovanja, bilo da je u pitanju akt odobravanja ili potvrđivanja prijedloga, imenovanja, odnosno bilo koji akt kojim se imenovanje stvarno okončava i može provesti u praksi.

U Prijedlog zakona dodan je novi član koji utvrđuje princip kontinuiteta funkcije, čime se omogućava pravna sigurnost i institucionalna stabilnost u FBiH, odnosno onemogućavaju blokade u radu pojedinih institucija ili njihovih tijela. Ovim se, naravno, ne utiče na obavezu nadležnog javnog službenika da provede postupak izbora, odnosno organa nadležnog za okončanje postupka imenovanja da izvrši konačno imenovanje u ove institucije, odnosno njihova tijela. Ista odredba omogućava primjenu utvrđenog principa kontinuiteta na tijela koja se trenutno nalaze u tehničkom mandatu, ali se ona ne primjenjuje na imenovanja izvršena saglasno odredbi koja predviđa imenovanja na kraći period.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima utvrđene su različite situacije koje dovode do zastoja u samom postupku imenovanja i to na način da, ako tijelo koje je nadležno za postupak izbora, odnosno prijedloga kandidata, ne provede obavezu podnošenja prijedloga u predviđenom roku, a nakon izvršenog izbora prijavljenih kandidata, organ nadležan za okončanje postupka imenovanja preuzima i ovaj dio postupka, vrši izbor kandidata i provodi konačno imenovanje.

Istom odredbom utvrđena je i situacija kada organ nadležan za okončanje postupka imenovanja propusti preduzeti za to vezane radnje na osnovu dobijenog prijedloga kandidata od strane odgovornog javnog službenika. U takvoj situaciji, a u slučaju proteka šest mjeseci od dana posljednjeg prijedloga, predloženi kandidat, odnosno kandidati, smatraju se imenovanim.

Naravno, na strani organa nadležnog za okončanje postupka imenovanja ostaje pravo da odbije predloženo imenovanje na temelju razloga koji su već propisani ovim zakonom, kao što su obavljanje funkcije u političkoj partiji, u slučaju sukoba interesa i slično, s tim da je ovo tijelo dužno razloge obrazložiti u odluci kojom se takvo predloženo imenovanje odbija.

U tom slučaju kada osoba imenovana na poziciju u reguliranom organu nije u mogućnosti obavljati dužnosti koje takva pozicija podrazumijeva, proceduru imenovanja je neophodno provesti bez ikakvog odgađanja. Ako takvo nešto nije moguće iz različitih razloga, predviđeni su kraći razumni rokovi u kojima se takvo imenovanje ima provesti provođenjem istog mehanizma deblokade kao i kod situacije kada je imenovanim istekao mandat.

Jednom od odredbi predviđena je obavezu informiranja na strani reguliranog organa, odnosno organa u kojem je neophodno izvršiti imenovanje najmanje šest mjeseci prije isteka mandata osobi imenovanoj na poziciju u reguliranom organu. Time bi na vrijeme započela procedura imenovanja u skladu sa ovim i posebnim zakonom kojim se uređuje regulirani organ.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Ovo je obveza preuzeta i Programom rada Vlade FBiH za razdoblje 2012.-2014. godina, u kojem je kao strategijski prioritet identificirano intenziviranje gospodarskog razvoja, pri čemu je naglasak na jačanju domaćeg tržišta i uklanjanju barijera. Nužno je usvojiti i nove europske standarde korporativnog upravljanja i ustanoviti učinkovite mehanizme za praćenje njihove primjene.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH je već imao dvije izmjene i dopune, a njegovom primjenom utvrđeno je da je postupak registracije društva u Federaciji BiH kompliciran, skup i dugotrajan, te da takav predstavlja prepreku potencijalnim investitorima. Pored toga, pojedine odredbe važećeg zakonskog teksta su, u dijelu koji se odnosi na nužnu dokumentaciju, redoslijed koraka i trajanje procesa, u koliziji s ostalim važećim propisima u Federaciji BiH (Zakon o gospodarskim društvima, Zakon o notarima, porezni propisi), te stvara dodatnu pravnu nesigurnost. Sve ovo negativno utječe i na ranigranje BiH, odnosno Federacije BiH u brojnim istraživanjima koja se bave pokretanjem poslovanja. Tako je, primjerice, prema izvješću Svjetske banke „Doing Business”, BiH u posljednje dvije godina na 162. mjestu od 183 analizirane ekonomije s fokusom na postupak registracije, odnosno pokretanja poslovanja.

Stoga danas predložene izmjene i dopune Zakona teže olakšanju procedure za pokretanje poslovnih aktivnosti u Federaciji BiH. Imajući u vidu zacrtane ciljeve Vlade Federacije BiH, te značaj postupka registracije u razvoju ekonomije i postizanju napretka i ispunjavanju zahtjeva vezanih za proces približavanja Europskoj uniji, revizija i izmjene postojećeg Zakona su identificirane kao jedan od preduvjeta obuhvaćenih Stand by aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom. Također, ovaj zakon predstavlja i jedan od elemenata matrice za pregovore o novom zajmu Svjetske banke vezanog za proračunsku podršku unaprjeđenju razvojnih politika u BiH. Naglasak je, u oba slučaja, stavljen na poslovno okruženje, pri čemu je cilj privlačenje što većeg broja domaćih i inozemnih investicija.

Izmjene i dopune Zakona predstavljaju opredjeljenje Vlade Federacije BiH za nastavak ulaganja napora s ciljem pojednostavljenja postupaka i jačanja transparentnosti u ovoj oblasti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o prekršajima, koji je pripremilo Federalno ministarstvo pravde.

Razlozi za donošenje novog zakona jesu poboljšanje rješenja u cilju otklanjanja nedostataka uočenih tokom primjene važećeg Zakona o prekršajima Federacije BiH.

Predloženim zakonskim tekstom otklanjaju se postojeće smetnje u radu inspekcijskih organa i pokreće postupak harmonizacije rješenja u legislativi iz oblasti prekršaja u FBiH s važećim propisima o prekršajima na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Također se otvara prostor za izmjenu i dopunu drugih propisa koji sadrže kaznene odredbe iz oblasti prekršaja, jer se ovim zakonskim rješenjem određuje novi okvir za propisivanje kazni s tendencijom povećanja donje i gornje granice u propisivanju novčane kazne.

Postupajući u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta Federacije BiH kojim je naloženo obavljanje javne rasprave o Nacrtu ovog zakona, Federalno ministarstvo pravde, kao obrađivač ovog propisa, provelo je javnu raspravu. U prvom dijelu javne rasprave objavljen je tekst Nacrta zakona na službenoj web stranici Federalnog ministarstva pravde, te istovremeno, pozvani svi subjekti koji na direktan ili indirektan način primjenjuju Zakon o prekršajima, da u pisanom obliku dostave primjedbe i sugestije na objavljeni tekst.

Nakon prvog dijela javne rasprave, 25. marta ove godine organizirana je završna sesija na koju su pozvani poslanici, odnosno delegati u Parlamentu Federacije BiH, predstavnici kantonalnih i općinskih sudova, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, te Porezne uprave FBiH.

Obavljanjem završne sesije javne rasprave zaokružene su aktivnosti na pribavljanju mišljenja svih relevantnih institucija, te su analizirana predložena zakonska rješenja i uspoređena sa zvaničnim primjedbama i sugestijama relevantnih institucija. Prilikom izrade Prijedloga ovog zakona predlagač se rukovodio primjedbama i sugestijama oba doma Parlamenta Federacije BiH, kao i onim datim u toku javne rasprave.

Predloženi tekst je nastao kao rezultat provođenja Projekta regulatorne reforme u Federaciji BiH koji ima za cilj poboljšanje svih zakonskih tekstova i procedura na nivou Federacije BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O INSPEKCIJAMA FBiH

Federalna vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila po Prijedlog zakona o inspekcijama FBiH. Naime, po stupanja još važećeg zakona iz ove oblasti 2005. godine, više od jedne trećine zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH podnijelo je Ustavnom sudu FBiH zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Zakona o inspekcijama. Odlučujući po tom zahtjevu, Ustavni sud je 16.2.2007. godine utvrdio da odredbe Zakona o inspekcijama u FBiH, u dijelu kojim se uređuje organizacija, djelokrug, prava, dužnosti i odgovornosti kantonalnih inspekcija nisu u suglasnosti s Ustavom FBiH.

Također, u dosadašnjoj primjeni odredaba Zakona o inspekcijama koje Ustavni sud nije osporio, pokazale su se određene poteškoće zbog nepreciznosti i nedorečenosti pojedinih normi, odnosno potpunog izostanka normiranja pojedinih pitanja.

Iz tih razloga trebalo je preispitati i uskladiti odredbe Zakona sa Ustavom FBiH, odnosno dopuniti i izmjeniti pojedine odredbe u cilju osiguranja efikasnijeg i transparentnijeg rada inspekcija u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Ono što je također bitno, a što se izravno reflektiralo na određene novine u tekstu Zakona je činjenica da je Bosna i Hercegovina (Federacija BiH i Republika Srpska) početkom 2013. godine pokrenula razgovore sa Svjetskom bankom o mogućnosti dobivanja tzv. Development Policy Loan (DPL program-Kredit za razvoj politika), čija je suština unaprjeđenje poslovnog okruženja. Kredit se realizira kao budžetska potpora u ukupnom iznosu od 50 miliona dolara, a njegova implementacija je direktno vezana za provođenje niza dogovorenih reformskih mjera oba entiteta u obasti poslovnog okruženja.

Ključne mjere u Federaciji BiH su izmjene i dopune i donošenje novih zakona i podzakonskih akata koje omogućavaju direktno poboljšanje poslovnog okruženja, a među tim je i Zakon o inspekcijama.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru. U obrazloženju izmjena i dopuna navodi se da je, po ocjeni Evropske komisije, odredbama člana 13. i 51. aktuelnog Zakona o unutrašnjoj trgovini, narušena dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Razlozi za donošenje ovog zakona proizilazili su i iz potrebe provođenja reforme registracije poslovnih subjekata, a što u konkretnom slučaju podrazumijeva i pojednostavljenje postupka otpočinjanja obavljanja trgovačke djelatnosti i smanjenje administrativnih procedura za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje trgovačke djelatnosti.

Izmjenama i dopunama je, između ostalog, jasno propisano da su trgovci dužni da u tržišnoj utakmici postupaju pošteno u skladu sa kodeksima poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja i da su na odgovarajući način dužni osigurati iste uslove svim učesnicima na unutrašnjem tržištu koji nisu usmjereni na nanošenje štete drugim trgovcima, dobavljačima, krajnjim potrošačima, kao i javnom interesu. Nadalje, trgovci koji obavljaju djelatnost u trgovačkim objektima namijenjenim za trgovinu različitih robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda dužni su u tržišnoj utakmici postupati u skladu sa kodeksom dobrih poslovnih običaja i na odgovarajući način osigurati iste uslove svim učesnicima na unutrašnjem tržištu koji nisu usmjereni na nanošenje štete drugim trgovcima, proizvođačima - dobavljačima, krajnjim potrošačima, kao i javnom interesu.

Pod osiguranjem istih uslova podrazumijevaju se pravo na jednaku zastupljenost roba svim dobavljačima i njihovo pozicioniranje u trgovačkim objektima, te ravnopravan i nediskriminatorski tretman dobavljača prilikom plasmana i pozicioniranja njihovih proizvoda na policama, utvrđivanja marži i načina plaćanja, posebne ponude, promotivne aktivnosti i slično prilikom zaključivanja kupoprodajnih ugovora.

MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Vlada FBiH prihvatila je mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju, što ga je podnijelo Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH. 

Naime, ESV, uz ostalo, predlaže u Zakonu novu formulaciju po kojoj nadoknadu plaće zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionale bolesti obračunava i isplaćuje pravna, odnosno fizička osoba kod kojeg je zaposlen osiguranik, za prvih 42 dana bolovanja, osim u slučaju stečajnog postupka kada naknadu plaće isplaćuje kantonalni zavod osiguranja.

Federalno ministarstvo zdravstva smatra kako zasad, bez donošenja novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, ne može pristupiti njegovim separatnim izmjenama i dopunama.

OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU ZA 2012. GODINU

Federalna vlada je današnjom Odlukom prihvatila Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2012. godinu. Riječ je o dokumentu koji prezentira podatke na nivou FBiH i, pojedinačno, po kantonima o broju osiguranih osoba i pravima koja se ostvaruju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukupno ostvarenim sredstvima po izvorima sredstava i potrošnji po namjenama. Podaci obuhvataju sredstva ostvarena i utrošena u zavodima zdravstvenog osiguranja, te zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom sektoru.

U 2012. godini u Federaciji BiH je registrirano 2.023.049 osiguranih osoba, od kojih 1.225.352 osiguranika i 797.697 članova njihovih porodica, a obuhvat stanovništva zdravstvenim osiguranjem je 86,52 posto. Posmatrano na nivou Federacije BiH, u posljednjih deset godina nema značajnijih promjena u ukupnom broju osiguranih osoba, niti u stepenu obuhvata zdravstvenim osiguranjem, ali su izražene razlike i promjene na nivou kantona, kao i po kategorijama osiguranika.

Ukupno ostvarena sredstva u zdravstvu FBiH u 2012. godini su iznosila 1.546 miliona konvertibilnih maraka, od kojih je u obaveznom zdravstvenom osiguranju ostvareno 1.195 miliona KM, a izvan toga 351 milion KM. Sredstva ostvarena izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja su ona koja ostvaruju zdravstvene ustanove naplatom od građana, a od ovih sredstava u privatnom sektoru je ostvareno 184 miliona KM.

Obračun sredstava u zdravstvu je jedini dokument u kojem se prezentiraju podaci u privatnom sektoru, ali su ti podaci nepotpuni jer ih ne dostavljaju svi privatni djelatnici, iako imaju zakonsku obavezu kao i javne zdravstvene ustanove. Obuhvat privatnog sektora se kreće oko 70 posto u odnosu na ukupan broj registriranih privatnih djelatnika. Stoga se procjenjuje da više od 50 posto novca koji se ostvaruje u privatnom sektoru nije prikazan u ukupno ostvarenim sredstvima u zdravstvu. Od ostvarenih sredstava u obaveznom zdravstvenom osiguranju, najveći dio sredstava (91,5 posto) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje, a iz svih drugih izvora je ostvareno 8,5 posto.

Ukupna potrošnja u zdravstvu u 2012. godini je iznosila 1.669 miliona KM i iskazan je konsolidovani višak rashoda nad prihodima, odnosno gubitak od 48.883.691 KM.

O POSJETI RODITELJIMA I UČENICIMA IZ KONJEVIĆ-POLJA

Vlada FBiH razmatrala je informaciju o današnjoj posjeti njene delegacije roditeljima učenika i učenicima iz Konjević-Polja koji protestiraju pred zgradom OHR-a.

Tim povodom, zaključeno je da će se premijer FBiH Nermin Nikšić sutra obratiti notom OSCE-u, OHR-u i Vladi Republike Srpske.

REALIZACIJA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji BiH 2012-2013. godine, a koja se odnosi na aktivnosti realizirane u 2012. godini. U Informaciji se između ostalog navodi da je Federacija BiH i u izuzetno složenim ekonomskim uslovima, zahvaljujući vlastitim naporima i velikom angažmanu svih uključenih uspjela u 2012. godini ostvariti gotovo u potpunosti sve ciljeve i zadatke zacrtane u Akcionom planu za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji BiH 2012-2013. godine.

U svim segmentima smanjenja ponude i smanjenja potražnje, ostvareni su značajni pomaci. Posebno je značajno da se u toku 2012. godine intenzivno radilo na sistemskim rješenjima u odgovoru na problem zloupotrebe opojnih droga u Federaciji, donošenjem brojnih podzakonskih akata, smjernica, standarda i vodilja, provodeći istraživanja, a posebno jačajući organizacijske strukture. Inače, na kraju 2012. godine u Registru liječenih ovisnika u FBiH evidentirana su 854 liječena ovisnika sa područja FBiH.

VLADA FBiH ZA ŠTO BRŽI IZLAZAK „KRIVAJE” IZ STEČAJA

Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće Radne skupine formirane na 83. sjednici Vlade Federacije BiH vezano za IP „Krivaja” d.o.o. Zavidovići - u stečaju.

Vlada FBiH smatra da postoji opravdan interes za nastavak procesa proizvodnje u IP „Krivaja” d.o.o. Zavidovići, te podržava što brži izlazak iz stečaja kroz postupak prodaje cjelokupne imovine pravne osobe, a vodeći računa o očuvanju što većeg broja radnih mjesta.

Zbog neophodnosti nastavka proizvodnje IP „Krivaja” d.o.o. u stečaju, Federalna vlada traži od Vlade Zeničko-dobojskog kantona da osigura provedbu Sporazuma o načinu plaćanja oblovine postignutog između Vlade Federacije BiH, Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Union banke, IP „Krivaja” d.o.o Zavidovići i ŠPD Zeničko-dobojskog kantona.

Ured premijera Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija, te Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH su zaduženi da zajednički sagledaju mogućnost uključivanja Vlade FBiH u proces izlaska iz stečaja IP „Krivaja” d.o.o. Zavidovići i o tome je informiraju u roku od 15 dana.

ODOBRENA SREDSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 150.000 konvertibilnih maraka iz Budžeta za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, a u svrhu implementacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Kao potpisnik Deklaracije o pristupanju „Dekadi uključenja Roma 2005-2015. godina” i naša je zemlja, kao i svaka država potpisnica, bila obavezna da donese akcione planove za rješavanje pitanja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zaduženo za provođenje Akcionog plana BiH za stambeno zbrinjavanje Roma na području Federacije BiH, što uključuje regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno pravnog statusa zemljišta na kojem se nalaze objekti u kojima žive Romi, legalizaciju bespravno izgrađenih objekata uz propisanu projektnu dokumentaciju, dodjelu zamjenskih lokaliteta u skladu sa regulacionim planovima, rekonstrukciju infrastrukturnih objekata, sanaciju i rekonstrukciju postojećih legalno izgrađenih objekata...

Federalna vlada je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da ova sredstva udruži sa sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH predviđena za stambeno zbrinjavanje Roma, o čemu će biti potpisan Memorandum o razumijevanju, a za potpis je ovlašten federalni ministar prostornog uređenja.

O DONOŠENJU ZAKONA O ISPUNJENJU NOVČANIH OBAVEZA

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je danas Vladu FBiH o dosadašnjim aktivnostima na donošenju Zakona o ispunjenju novčanih obaveza koju je o formi inicijative predložila Privredna komora Federacije BiH. U kontekstu navedene inicijative Federalno ministarstvo finansija je pokrenulo aktivnosti na izradi Zakona o finansijskom poslovanju s rokovima izvršavanja novčanih obaveza i predstečajnoj nagodbi koji je sadržajno saglasan sa inicijalnim prijedlogom, te su osim definiranih rokova plaćanja utvrđene i obaveze uprave i nadzornog odbora radi osiguranja likvidnosti i solventnosti. Definirani su i rizici u poslovanju, te obaveze i postupci poduzetnika kod nastanka nelikvidnosti i nesolventnosti koji su posljedica neblagovremenog izmirenja obaveza

Nadalje, Zakonom se propisuju se obaveze dužnika za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, nadležnost, rokovi i organi koji vode postupak predstečajne nagodbe, te uslovi za otvaranje postupka predstečajne nagodbe kod poduzetnika. Predlaže se i propisuje obaveza dužnika za pokretanje postupka predstečajne nagodbe kojeg su dužni pokrenuti dužnici u slučaju da su nelikvidni i nesolventni s ciljem da im se omogući restrukturiranje na osnovu kojeg će postati likvidni i solventni, a povjeriocima omoguće povoljni uslovi u namirenju svojih potraživanja od uslova koje bi ostvarili da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.

U tom smislu Zakon sadrži odredbe o načinu pokretanja predstečajne nagodbe kao i odredbe o sadržaju izvještaja o finansijskom stanju i poslovanju dužnika, zatim odredbe o planu i mjerama finansijskog i operativnog restrukturiranja, ponudu povjeriocima za pretvaranje potraživanja u kapital dužnika, izvještaju ovlaštenog revizora, kao i odredbe kojima se definiraju pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe, obaveza obustavljanja i prekid postupka predstečajne nagodbe, dozvoljenim plaćanjima dužnika u ovom postupku, te skraćeni postupak predstečajne nagodbe.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi i dostavi joj Prednacrt zakona o finansijskom poslovanju s rokovima izvršavanja novčanih obaveza i predstečajnoj nagodbi.

PRIHVAĆENO ZADUŽENJE FBiH ZA NABAVKU MEDICINSKE OPREME U USK

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Sporazumu o zajmu između Erste Bank der Oesterrechischen Sparkassen AG i Bosne i Hercegovine u iznosu od 6.491.563 eura i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje. Sredstva su namijenjena su za realizaciju projekta “Nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu”, a on podrazumijeva nabavku savremene medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać, Opću bolnicu Sanski Most i Zdravstvenu ustanovu Lječilište „Gata” Bihać.

Rok otplate ovog beskamatnog kredita je 15,5 godina sa grace periodom od 5,5 godina, a podržan je grant sredstvima Ministarstva finansija Austrije u iznosu od 745.312,58 eura.

ZAJAM ZA VODOVOD I KANALIZACIJU U SARAJEVU

Federalna vlada je danas, nakon prihvatanja Informacije Federalnog ministarstva financija, donijela Odluku o zaduženju Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Riječ je o zajmu od 30 milijuna eura, a sredstva su namijenjena rekonstrukciji i obnovi prioritetnih komponenti vodovodne i kanalizacijske mreže, ugradnji mjerne i kontrolne opreme, snabdijevanju postrojenja električnom energijom, crpkama i klorinaciji u Sarajevu.

Zajam se daje na 15 godina, uz trogodišnju odgodu početka vraćanja.

Vlada FBiH dala je suglasnost za zaključenje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH, kao i Podugovora o zajmu između FBiH i Kantona Sarajevo koji će, dalje, zajam proslijediti KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

RACIONALIZACIJA BUDŽETSKE POTROŠNJE

Prihvativši Informaciju o smanjenoj dinamici priliva sredstava na Jedinstvenom računu Trezora Federacije BiH i potrebi poduzimanja korektivnih mjera, Vlada FBiH je zadužila sve budžetski korisnike da svoje finansijske planove za novembar i decembar revidiraju u skladu s realnim potrebama i dostave ih Federalnom ministarstvu finansija.

Fokus je na racionalizaciji potrošnje u narednom periodu, a u cilju održavanja budžetske likvidnosti do kraja fiskalne godine. Zaduženi su svi budžetski korisnici da stvaranje obaveza ograniče isključivo na nivo raspoloživih sredstava odobrenih operativnim budžetom za pojedini mjesec, a Federalno ministarstvo finansija da, u okviru svoje nadležnosti, poduzme sve nepohodne mjere za poboljšanje naplate planiranih prihoda i primitaka i o tome redovno izvještava Vladu Federacije BiH.

SREDSTVA ZA IZVOZNO ORIJENTIRANA PRIVREDNA DRUŠTVA FBiH

Odgovarajući na zahtjeve privrednih društava u FBiH za otvaranje posebne kreditne linije za finansiranje projekata u inostranstvu, Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka kojima se omogućava realizacija takvih projekata kroz finansijsku podršku.

Između ostalog, Vlada FBiH je ranije, u okviru Budžeta FBiH za 2013. godinu, osigurala inicijalna sredstva u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka koja su doznačena Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a donošenjem današnjih odluka bit će doznačena na račun Izvozno-kreditne agencije BiH.

Na ovaj način, Vlada FBiH, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, preuzimajući dio rizika, omogućava multiplikaciju efekata podrške Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) prema privrednim društvima sa područja Federacije BiH koja se bave izvozno orijentiranom industrijskom djelatnošću iz oblasti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Očekivani efekti su realizacija zaključenih ugovora privrednih društava s područja FBiH koja se bave izvozno orijentiranom industrijskom djelatnošću s kompanijama iz inostranstva.

PRODUŽEN ROK VAŽENJA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU SA SHELLOM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost za produženje roka važenja Memoranduma o razumijevanju, potpisanog 3. novembra 2011. godine između Vlade FBiH, s jedne, i Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji, s druge strane, do 3. novembra 2014. godine.

Za potpisivanje produženja roka važenja Memoranduma u ime Vlade FBiH ovlašteni su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.

ODOBRENI KREDITI

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je izdvajanje 5.684.872 konvertibilnih maraka iz sredstava prikupljenih na računu revolving fonda “Projekta lokalne inicijative”. Ovaj iznos predstavlja kreditna sredstva za privredno društvo “Pretis” d.d. Vogošća, a namijenjena su isključivo za dovršavanje ugovorenih izvoznih poslova.

Uz ovu, donesena je i Odluka o dodjeli 200.000 KM kreditnih sredstava „Zraku“ d.d. Sarajevo u svrhu značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećih proizvoda. Isti kreditni iznos odobren je i BNT - Tvornici mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, a namijenjen je finansiranju ugovorenih poslova.

Ova dva kredita realiziraju se s budžetske pozicije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“, a sva tri danas odobrena aranžmana bit će ostvarena posredstvom Razvojne banke FBiH.

SAGLASNOST ELEKTROPRIVREDI HZ HB I „ALUMINIJU“

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Aneks I Ugovora o opskrbi električnom energijom za 2013. godinu između JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i „Aluminija“ d.d. Mostar

Riječ je o Aneksu zaključenom 22.10.2013. godine između ova dva privredna društva.

Saglasnost je data i na Ugovor o izmirenju dospjelog duga, zaključen, također, 22.10.2013. godine između Elektroprivrede HZ HB i „Aluminija“.

GENDER ODGOVORNO BUDŽETIRANJE

Vlada FBiH usvojila je danas Strateški plan za uvođenje gender odgovornog budžetiranja (GOB) u Budžet FBiH za period od 2013. do 2015. godine. GOB predstavlja samo jednu od metoda kojom se principi ravnopravnosti spolova nastoje uključiti u javne budžete kao jedan od najvažnijih instrumenata javnih politika.

S obzirom na različite potrebe i položaj žena i muškaraca u društvu, kao i različite mogućnosti pristupa resursima i mogućnostima za razvoj, neophodno je analizirati efekte koje budžeti imaju na žene i muškarce, dječake i djevojčice, te, s tim u vezi, preduzimati odgovarajuće korektivne mjere kako bi se smanjila postojeća neravnopravnost između spolova.

U tom smislu, GOB podrazumijeva rodno zasnovanu procjenu budžeta, uključivanje rodne perspektive u sve faze budžetskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti.

Praksa je pokazala da GOB doprinosi povećanju ravnopravnosti spolova, odgovornosti vlada, transparentnosti i participativnosti budžetskog procesa, efikasnosti i efektivnosti potrošnje, te dobrog upravljanja u društvu uopće.

U tom smislu, Vlada FBiH je zadužila Gender Centar FBiH da joj, u roku od tri mjeseca, dostavi Prijedlog odluke o imenovanju Koordinacionog odbora, koji će biti zadužen za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana 2013-2017. od strane institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Fonda za studentske zajmove Federacije BiH.

Prema usvojenom Finansijskom izvještaju, ukupni prihodi u 2012. godini iznosili su 282.641 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 84.668 KM, tako da ostvareni prihod Fonda za studentske zajmove u Federaciji BiH u prošloj godini iznosi 197.973 KM.

REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKIH POTREBA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2013. GODINE

Federalna vlada usvojila je danas Izvještaj o realizaciji bilansa energetskih potreba FBiH za period januar - juni 2013. godine koji je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ovaj periodični izvještaj o realizaciji bilansom planiranih energetskih potreba Federacije BiH, uključujući energetske pokazatelje ostvarenja bilansa u 2012. godini, obuhvata osnovne energente i energiju i to ugalj, električnu energiju, derivate nafte i prirodni gas.

U zaključku o realizaciji bilansa je konstatirano da je snabdijevanje u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2013. bilo uglavnom stabilno i bez poremećaja.

U prvom polugodištu proizvodnja uglja je ostvarena sa 84,57 posto od plana tj. u iznosu od 2.964.314 tona, što je zadovoljilo ukupnu potrošnju u FBiH. Izvoz je iznosio 45.871 tonu ili 44,29 posto od planiranog. Ukupna potrošnja je planirana u obimu od 3.391.684 tone, a realizirana je s 2.873.604 tone, odnosno 83,66 procenata. Za termoelektrane, kao najveće potrošače, planirano je 2.837.448 tona, a prodano 2.480.225 tona ili 87,41 posto.

Kada je riječ o električnoj energiji u ovom šestomjesečnom periodu proizvodnja je realizirana u iznosu od 5.490 gigavat sati, tj. 126 posto u odnosu na plan, a potrošnja u iznosu od 4.235 GWh tj. 96 posto u odnosu na plan. Snabdijevanje električnom energijom obezbijeđeno je domaćom proizvodnjom i uvozom sa izvoznim saldom u iznosu od 1.255 GWh.

Ostvareni uvoz naftnih derivata u periodu januar - juni 2013. godine u iznosu od 285.018 tona, manji je od planiranog za 24.982 tone, odnosno za osam posto, a za četiri posto je veći od prošlogodišnjeg uvoza za isti period. Podaci o količini od 124.299 tona odnose se na naftne derivate porijeklom iz Rafinerije Brod. U prvih šest mjeseci potrošnja je realizirana u iznosu od 401.525 tona što je 13 posto manje od plana, a jedan procenat više od plasmana u istom periodu prošle godine.

Što se tiče prirodnog gasa, Federacija BiH se u cijelosti snabdijeva iz uvoza. U prvih šest mjeseci ostvarena potrošnja je manja za 23 posto od plana, a za 17 posto niža od prošlogodišnje potrošnje za isti period.

Industrijski kapaciteti u Federaciji BiH konzumirali su 27 posto ukupno uvezenih količina gasa u posmatranom periodu. Ostatak je distribuiran kroz tri distributerske kompanije. Industrijski potrošači potrošili su 71 posto planiranih količina, a distribucija je ostvarila 81 posto plana. Ugovor sa ruskim isporučiocem prirodnog gasa aktuelan je do 31. decembra 2013. godine.

O POSLOVAJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI RUDARSTVA U 2012.

Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala (RMU „Banovići“ d.d. Banovići) i rudnika uglja u sastavu Koncerna EP BiH za 2012. godinu.

Lani je sektor rudarstva u ukupnom bilansu iskazao negativno poslovanje, a iskazan je gubitak od 40.462.038,30 konvertibilnih maraka što je za 21,25 posto manje u odnosu na 2011. godinu. Rudnici uglja u sastavu Koncerna EP BiH su iskazali negativno poslovanje s gubitkom od 42.258.414,30 KM, što je za 18,76 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. RMU „Banovići” d.d. Banovići je pozitivno poslovao sa ostvarenom dobiti od 1.796.376 KM.

Nadležni organi JP EPBiH d.d. Sarajevo i rudnika uglja u sastavu Koncerna obavezani su da ubrzaju aktivnosti na unapređenju postojeće organizacije, posebno obezbjeđenja preduslova za organiziranje korporativnih društava koja se bave proizvodnjom električne energije i uglja. Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u okviru svojih nadležnosti poduzme potrebne aktivnosti u cilju realizacije donesenih zaključaka Vlade Federacije BiH koji se odnose na realizaciju Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja i Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u Federaciji BiH.

U cilju efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora u rudnicima, potrebno je organizirati rudarsku inspekciju kao samostalnu organizacionu jedinicu u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove, a za realizaciju je zadužena Federalna uprava za inspekcijske poslove. U tom smislu neophodno je što hitnije provesti započetu proceduru donošenja izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH.

USKLADITI KANTONALNI S FEDERALNIM ZAKONOM O VODAMA

Federalna vlada usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uvođenju kantonalnim Zakonom o vodama obaveze plaćanja naknade od posebnog značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton.

Preporučeno je Vladi i Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona da, po hitnom postupku, usklade Zakon o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona sa Zakonom o vodama Federacije BiH.

Ovlašten je premijer Federacije BiH da, ako u roku od 30 dana vlasti HNK ne prihvate preporuku,  pokrene postupak kod Ustavnog suda FBiH radi ocjene ustavnosti odredbe člana 74. kantonalnog Zakona o vodama.

RADNA GRUPA ZA POBOLJŠANJE STATUSA SPORTSKIH KOLEKTIVA

Vlada FBiH danas je prihvatila Izvještaj o radu Radne grupe za pripremu izmjena propisa s ciljem poboljšanja statusa sportskih kolektiva.

Predloženo je formiranje radne grupe, sačinjene od predstavnika Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i Porezne uprave FBiH čiji zadatak bi bio da izradi i Vladi Federacije BiH dostavi tekst zakona koji će regulirati pitanje dugovanja sportskih kolektiva u FBiH.

To se naročito odnosi na mogućnosti otpisa zatezne kamate za sportske kolektive i zaključenja sporazuma u cilju otplate glavnice na period do maksimalno 15 godina i na pitanje primjene ovog zakona u smislu izuzetka od Zakona o Poreznoj upravi, kao sistemskog zakona.

Zaduženo je Federalno ministarstvo kulture i sporta da, za narednu sjednicu, Vladi FBiH dostavi prijedlog rješenja o formiranju radne grupe.

O RAZMJENI ZEMLJIŠNIH KNJIGA IZMEĐU FBiH I RS

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva pravde o razmjeni zemljišnih knjiga između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. U Informaciji se navodi da, stupanjem na snagu Zakona o premjeru i katastru RS, ne postoje uslovi za provođenje Sporazuma o razmjeni zemljišnjih knjiga iz nadležnosti općinskih, odnosno osnovnih sudova u entitetima, a koji je zaključen 1. jula 2008. godine između Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva pravde Republike Srpske. Stoga je potrebno poduzeti aktivnosti radi osiguranja uslova za realizaciju međuentitetske razmjene zemljišnjih knjiga.

Ovaj sporazum zaključen je u uslovima kada je zakonskom regulativom vođenje zemljišnih knjiga bilo u nadležnosti sudova u Republici Srpskoj.

Izmjenom zakonske regulative u RS-u, vođenje zemljišnih knjiga prešlo je u nadležnost Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS. S obzirom na nastale okolnosti, odredbe ranije zaključenog sporazuma nije moguće provesti, te je neophodno potpisivanje novog sporazuma koji između Federalnog ministarstva pravde i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.

Republička uprava je svojim pisanim obraćanjem Federalnom ministarstvu pravde 17. jula 2013. godine izrazila spremnost za zaključivanjem novog Sporazuma, te odredila članove radne grupe za realizaciju eventualne razmjene zemljišnih knjiga.

S tim u vezi, Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji s Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, sačini i zaključi Sporazum o razmjeni zemljišnih knjiga.

Također, zadužila je federalnog ministra pravde da imenuje komisiju koja će, u saradnji sa radnom grupom imenovanom od strane Republičke uprave RS-a, provesti potrebne aktivnosti na međusobnoj razmjeni zemljišnih knjiga.

URGENCIJA VIJEĆU MINISTARA BiH ZA REALIZACIJU PROJEKTA
GASOVODA ZENICA - BOSANSKI BROD - SLAVONSKI BROD

Vlada FBiH uputila je danas urgenciju Vijeću ministara BiH kojom je ponovno zatražila donošenje Inicijative za donošenje konačnog rješenja za realiziranje Projekta Zenica - Bosanski Brod (Bosna i Hercegovina) / Slavonski Brod (Hrvatska).

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 30. hitnoj sjednici, održanoj 1. jula ove godine, donijela Odluku kojom se kod Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pokreće Inicijativa za donošenje konačnog rješenja za realiziranje ovog projekta, a u okviru aktivnosti vezanih za njegovu realizaciju, planirano je održavanje tehničke diskusije/radionice. U navedenoj diskusiji učešće bi uzele sve zaintersovane strane, uključujući predstavnike oba entiteta, kako bi se sredstva od milion eura koja su odobrena za ovaj projekt mogla početi koristiti. S tim u vezi razmatranje eventualnog ukidanja ovog granta Upravni odbor WBIF-a odložio je do kraja tekuće godine.

U tom smislu od Vijeća ministara BiH se traži da pristupi hitnom rješavanju ovog problema, te uloži dodatne napore na donošenju konačnog rješenja. Inače, izrada fisibiliti studije za ovaj projekt doprinijela bi boljem sagledavanju svih pokazatelja i validnom kompariranju elemenata koji su potrebni kako bi se donijela odluka o strateškim pravcima razvoja sektora gasne privrede na nivou Bosne i Hercegovine, a koji će biti u funkciji ekonomskog i svakog drugog razvoja oba entiteta.

PROVEDBA OPĆIH MJERA IZ PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Vlada FBiH donijela je danas Akcijski plan za provedbu općih mjera iz presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv BiH.

Cilj Akcijskog plana je prevencija od ponavljanja ovakvih slučajeva ubuduće.

KADROVSKA RJEŠENJA

Današnjim odlukama, Vlada FBiH dala je prethodne saglasnostt Nadzornom odboru "Hidrogradnje" d.d. Sarajevo za razrješenje Džemaludina Peljte s dužnosti direktora ovog privrednog društva privrednog (radi podnošenja ostavke). Vršioc dužnosti direktora bit će imenovan na telefonskoj sjednici Vlade FBiH.

Vlada FBiH dala je saglasnost na imenovanje, na period od 90 dana, Mirka Puljića, Mehmeda Jahića i Ante Penavića na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora “Aluminija” d.d. Mostar.

U Odbor za javni nadzor nad Revizorskom komorom, društvima za reviziju i ovlaštenim revizorima imenovani su Haris Jahić, Nedžad Tuce, Željko Šain, Safija Žilić i Željko Bošnjak.

Danas je imenovana Radnu grupa za izradu izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u BiH“, u sastavu: Marinko Bošnjak (predsjednik), Eldara Šoše, Senad Zekić, Esma Jahić, Merima Maslo, Ernis Imamović, Sead Džiho, Jasmin Branković, Mehmed Cero, Enver Džomba, Sanela Meholjić Kalajdžić, Nihad Čapljić, Kemo Kadrić, Ramo Dautbašić, Miro Mehmedbašić, Fikret Talić i Kata Iveljić (članovi).

Danas imenovana Radna grupa, koju čine predstavnici Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalngo ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstvo finansija i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, ima zadatak da hitno s predstavnicima općine Travnik i Vlade Srednjobosanskog kantona održi sastanak u svrhu postizanja dogovora o prijedlogu mjera koje je potrebno poduzeti u cilju izvršnja rješanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj CH/02/9628 od 30.10.2012. godine i Odluke Doma za ljudska prava broj CH/029628 od 4.9.2003. godine.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 18.45 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE